Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Blankebäck för framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBlankebäcks ro
KontaktpersonLars Höglund
E-postlars.hoglund@malmo.se
Telefonnummer040-346810
Beviljat ESF-stöd726 457 kr
Total projektbudget726 457 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vårt rektorsområde står inför den närmsta tiden inför ett antal förändringar. Vi behöver därför analysera vår organisation och dess personal för att säkerställa att vi gör rätt, kompetenutvecklar oss rätt så att vi står väl rustade för de förändringar vi kan se, på kort och på lång sikt.

Bakgrund

I rektorsområdet ingår Blankebäcksskolan år F-6, Grundsärskola år 1-7, Resursskola år 1-6, Diamantens förskola och Oxievångs förskola.
Skolan har två klasser i varje årskurs och Särskolan är indelad i två grupper. Skolbarnsomsorgen (fritidshem) är indelad i två avdelningar. Resursskolan tillhör Blankebäcks ro, men den är gemensam för hela stadsdelen och undervisar för närvarande 8 elever.
Förskolorna är uppdelade i fyra avdelningar per enhet.
Skolan har omkring 290 elever och förskolorna cirka 145 inskrivna barn.
Vårt upptagningsområde är i den centrala delen av Oxie Stadsdel. En stor del av våra barn/elever har annat modersmål än svenska.
Vår personalgrupp består av 85 personer och är en grupp med myckert stor erfarenhet och kompetens.

Inom Blankebäck är vår gemensamma målsättning att barnen/eleverna skall känna sig trygga, trivas och må bra. Barnen/eleverna ska genom delaktighet och ett aktivt lärande ges goda förutsättningar för framtiden.
Vi fokuserar på våra barns/elever språkutveckling, trivsel och trygghet, må bra/hälsofrämjande livsstil, elevinflytande samt en ökad måluppfyllelse.

Resurserna för kompetensförsöjrningen inom skolans värld har tyvärr den senaste inte varit tillfylles för verksamhetens behov och den anställdes önskemål.

Rekrytering av behörig personal till förskolan är ofta mycket besvärlig. Kraven på flexibilitet är höga, samtidigt som våra resurser är begränsade.Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats där personalen trivs och stannar kvar? Vi måste också belysa mångfalden nu och i framtiden, inte minst med tanke att större delen av våra barn har ett annat modersmål än svenska.

Sammanfattningsvis vill vi med stöd av Socialfondens Programområde 1 göra en verksamhets- och kompetensanalys som skall synliggöra det organisations- och kompetensbehov som finns idag. Utifrån detta kan en handlingsplan för framtiden skapas som inrymmer det framtida organisations- och kompetensbehovet som vi i förprojekteringen har identifierat. Vår projektidé är att skapa en väl fungerande, attraktiv arbetsplats, där alla elever, personal och föräldrar trivs och känner sig delaktiga.

Syfte

Syftet är att säkerställa rektorsområdet utveckling så att den ligger i fas med omvärldens krav, både nuvarande och de vi kan se framöver. Ett annat syfte är att skapa rutiner och system för kontinuerligt förändringsarbete. Vårt förprojekteringsprojekt är starten på en process som aldrig kommer att ta slut. De analyser vi gör kommer inom ramen för dessa rutiner och system att följas upp med fastställda intervall.

Målsättning

Målen med förprojekteringsprojektet är flera och alla åtgärder och mål kommer att fastställas i den handlingsplan som blir slutprodukten av vårt projekt. Vi vill först och främst i en handlingsplan konkret påvisa de brister i arbetsorganisationen som behöver förändras så att vi jobbar effektivare, till fromma för alla intressenter av vårt rektorsområde. Dessa kommer att kartläggas genom en organisationsanalys samt SWOT.Vårt mål är att hitta minst 10 åtgärder som efter insatser leder till förbättringar.

Ett annat mål rör jämställdhet och diskriminering. Detta område kommer att kartläggas via en jämställdhets-SWOT, se nedan. Här är vårt att mål att fastställa minst 5 åtgärder per område som efter genomförande motverkar dessa ojämlikheter.

Via vår hälsoanalys vill vi komma fram till hur vi skall jobba för att på kort och lång sikt motverka långtidssjukskrivningar till följd av ohälsa. Problemområdet kommer att karläggas i en jämställdhets-SWOT. Målet är att fastställa minst 5 konkreta åtgårder för att motverka denna ohälsa.
Via kompetensanalysen och utvecklingssamtal kommer vi att fastställa kompetensutvecklingsbehovet för varje anställd i rektorsområdet i en individuell kompetensutvecklingsplan som beskriver den enskildes kompetensutvecklingsbehov på kort och lång sikt. Målet är att säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning. Slutligen vill vi skapa kompetens till organisationen så att vi kan implementera våra insatser i detta projekt i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att skapa rutiner och system som säkerställer vår förmåga till analys av kompetensförsörjningsbehovet, på kort och lång sikt.
Ovanstående delmål skall tillsammans medföra att vi ligger i fas med omvärldens krav på vårt rektorsområde i varje given tidpunkt, på kort såväl som på lång sikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten inom rektorsområde är viktigt, oberoende om man har ett eventuellt funktionshinder eller ej. Tillgängligheten och också en viktig del av detta projekt och vår målsättning är att komma fram till konkreta insatser, åtgärder eller utbildningar som ökar vårt rektorsområdes tillgänglighet för personer med funktionshinder. I aktivitet 9 har vi beskrivit hur vi tänker gå tillväga för att nå vår målsättning. Utgångspunken kommer att vara Malmö stads arbete i frågan.

Samarbetspartners

  • Kungshögs rektorsområde, SDF Oxie

Deltagande aktörer

  • Blankebäcks ro
  • Diamantens förskola
  • Oxievångs fsk

Kommun

  • Malmö