Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Biblioteksutveckling - kompetensbehov

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionbibliotek Skåne
KontaktpersonRoland Persson
E-postroland.persson@skane.se
Telefonnummer0768870817
Beviljat ESF-stöd467 000 kr
Total projektbudget467 000 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Folkbiblioteken är kanske Sveriges viktigaste kulturinstitutioner. De finns i alla kommuner och i en lång rad mindre samhällen. Enbart i Skåne finns 150 folkbibliotek. Biblioteken är med sin tillgänglighet, breda kulturutbud och kompetenta personalen en viktig samhällelig resurs för kultur, information och lärande.
Omvärldsförändringarna utövar idag ett start förändringstryck och biblioteken måste växa in i det nya informations- och kunskapssamhället. Detta kräver omvärldsanalys, en förståelse för bibliotekets position i denna nya omvärld och en ständigt pågående diskussion om vilken roll biblioteken vill och kan spela i det nya och framtida Sverige.
Att diskutera och formulera denna utvecklings kompetenskrav är förprojektets syfte.
Regionbibliotek Skåne är projektägare. Förutom Regionbibliotek Skåne deltar sex kommuners bibliotek: Landskrona, Ängelholm, Hässleholm, Kävlinge, Höganäs och Svalöv. Totalt 123 personer. Kompetensbehovet belyses ur tre synvinklar och delprojekt.: Regionbiblioteket(kompetensprofilen hos Regionbibliotekets anställda), Rummet (Det nya mötet med allmänhet och lokalsamhälle och dess kompetenskrav) och Rollen (Den nya kompetensprofilen hos kommunbibliotekens anställda ). Regionbiblioteket bidrar med processledare som i en serie träffar och internat leder samtalen bland de deltagande bibliotekens personal. Samtidigt som processledarna förankrar och leder processer bidrar de till att påbörja Regionbibliotekets nya roll. Förprojektets resultat presenteras i form av omvärldsanalys, beskrivning av bibliotekets gamla och nya roll samt i form av beskrivning av önskvärda individuella kompetensinsatser. Resultatet kommer att spridas till Regionens övriga bibliotek.

Bakgrund

De svenska folkbibliotekens historia och nuvarande läge

De svenska folkbiblioteken växte fram i nära samspel med industrisamhällets etablering. Sverige var vid förra sekelskiftet ett samhälle präglat av stora underskott när det gäller utbildning, jämlikhet, demokrati m.m. Det svenska samhällets 1900-tals historia är en berättelse om hur dessa underskott har reducerats eller ändrat karaktär. De svenska folkbiblioteken spelade en viktig roll i denna process. Det svenska folkbiblioteket växte fram i intimt samspel med lokalsamhället för att organisatoriskt och kompetensmässigt fylla denna funktion. Denna folkbiblioteksmodell, kalla den gärna bruksortsbiblioteket, kan betecknas som en framgångssaga. Även om inte alla svenska orter kan rubriceras som bruksorter var det i dessa, för den svenska industrialiseringsmodellen så särpräglade samhällen, som den generella modellen kom att utvecklas. Denna folkbiblioteksmodell kan sägas ha nått sin höjdpunkt under senare hälften av 1900-talet.
Från 1970-talet och framåt förändrades den svenska modellen. Nya produktionsmetoder och en ny global arbetsdelning förändrade (och förändrar) det svenska samhällets produktion, ditributions och konsumtionsmönster.
Bruksorteren försvann i stor utsträckning. Samhället och biblioteket finns kvar, men företaget är nedlagt.
Och biblioteket har att utveckla en ny modell som organisatoriskt och kompetensmässigt kan samspela med ett framväxande informations- och kunskapssamhälle.

Det moderna samhället har en rad grundläggande karakteristiska som utövar ett hårt förändringstryck på folkbiblioteken. Nya former för produktion, distribution och konsumtion kännetecknar också bibliotekens kärnområden kultur och information. Digitaliseringen inom dessa områden förändrar i grunden bibliotekets samspel med omgivningen. Gränssnittet, dvs. de former som biblioteket använder i mötet med besökare behöver antingen omformuleras eller anpassas till nya omständigheter. Yrkesrollens tidigare okomplicerade kompetensprofil riskerar att marginaliseras om den inte förnyas.
I den svenska folkbibliotekshistorien spela den regionala nivån en viktig roll. Det växte fram länsbibliotek med syfte att utjämna lokala skillnader i tillgång till biblioteksservice. Inledningsvis kom länsbiblioteken att få en stark betoning på media och mediaförsörjning. Efterhand kom utbildnings- och kompetensinsatser att spela en allt viktigare roll när rekordårens efterkrigstid utjämnade lokala och regionala skillnader.
Behovet av rådgivning och utvecklingsinsatser överskuggar idag helt mediaförsörjningen, vilket sätter ett starkt förändringstryck på länsbibliotekens organisation och kompetens.

Idag pågår en parallellprocess mellan de lokala och regionala biblioteken i den bemärkelsen att båda nivåerna söker en moderniserad roll som på ett effektivt sätt förmår att samspela med kunskaps- och informationssamhällets behov. Detta möjliggör en sammansmältning av flera delprojekt i ett gemensamt paraplyprojekt, i syfte att ta tillvara samverkansvinster.

Projektförslag – paraplyprojekt

Folkbibliotekets kompetensbehov är ett paraplyprojekt som omfattar tre delprojekt och omfattar Regionbibliotek Skåne och sex skånska folkbibliotek.(Landskrona, Hässleholm, Svalöv, Kävlinge, Höganäs och Ängelholm) Totalt omfattas 123 personer.
Delprojekten är Regionbiblioteket, Rummet och Rollen. Delprojekt Regionbiblioteket tar fasta på folkbibliotekens regionala nivå och skall i förprojekteringsfasen undersöka vilka kompetensbehov som måste uppfyllas på denna nivå, delprojekt Rummet tar fasta på att folkbiblioteken möter sina invånare och besökare på ett nytt sätt. Vilka nya kompetenser krävs för att fylla denna funktion. Delprojekt Rollen diskuterar bibliotekariens nya kompetensprofil.

Det grundläggande skälet till att vi väljer att arbeta i ett paraplyprojekt är att vi vill belysa kompetensfrågorna för biblioteken ur ett antal synvinklar, men där grundsynen är gemensam.
Grundsynen är att i en starkt föränderlig värld blir det alltmer ogörligt att utveckla verksamheter isolerat. Man riskerar att utvecklas i irrelevanta riktningar och renodla föråldrade kompetenser. Att hitta ett kommunikativt förhållningssätt gentemot målgruppen blir avgörande för den långsiktiga framgången. Även kulturinstitutioner utvecklas på basis av detta samspel. Vi kan kalla det en dialogbaserad utveckling. Detta ställer stora krav på flexibilitet och rörlighet, inte minst i frågan om kompetens. Det gäller att hitta nya metoder att utveckla kompetens i ett samspel som på samma gång skapar en stark yrkesidentitet och samtidigt är beroende av dialogen.
Dessa frågor är gemensamma för delprojekten. Delprojekten har därför ett intresse att hitta en form för utbyte av erfarenheter. Delprojekten skiljer sig i avseende på målgrupp och infallsvinkel. Projektet innebär en parallell belysning av den regionala biblioteksnivåns kompetensmetoder, utformningen av nya kompetensformer i i det lokala folkbibliotekets mötet med lokalsamhället samt frågan om vilken kompetens som skall utmärka bibliotekariens nya yrkesroll.Delprojekt Regionbiblioteket

En förändrad regional roll för Regionbiblioteket får stora konsekvenser för organisation och kompetens. Regionbiblioteket roll som utvecklingsaktör kräver en ny kompetensprofil som i sin tur måste samspela med en ny organisation, ny mentalitet och i nya samverkansformer med målgruppen. Förprojekteringen skall beskriva Regionbibliotekets nuvarande position, formulerar en ny önskvärd position och formulera de kompetensinsatser som krävs för att uppnå den önskvärda positionen

Delprojekt Rummet.

De lokala biblioteken finns i ständigt pågående samarbete och umgänge med sitt lokalsamhälle och sina besökare. Omvärldsförändringarna håller på att ändra detta mönster. Hur skall biblioteken utveckla sina mötesformer, vilken kompetens kräver detta och hur ser sammansmältningen av form och kompetensinnehåll ut för att institutionen skall kunna tillgodogöra sig erfarenheter och kunskap som ligger i själva gränssnittet.
Förprojekteringen syftar till att undersöka de kompetenser som bibliotekspersonalen behöver utveckla för att fylla en ny kommunicerande biblioteksroll.

Delprojekt Rollen.

Vad behöver en bibliotekarie kunna är en fråga som blir alltmer relevant när bilbiotekariens traditionella yrkesredskap är allmänt tillgängliga på nätet. Vilken är bibliotekariens mervärde.

Konsekvenser för bibliotekarierollen som behöver utveckla en ny kompetens för att kunna fungera strategiskt kommunikativt i sina lokalsamhällen

Syfte

Delprojekt Regionbiblioteket

Utveckla Regionbibliotekets anställda så att de får en kompetensprofil som är adekvat i relation till omvärldens krav. Under förprojekteringen diskuteras omvärldens förändringar och vilka kompetenser som behöver utvecklas för var och en av Regionbibliotekets anställda, samt vilka konsekvenser dessa kompetensbehov får för samarbete och organisationsformer. Regionbiblioteket åtar sig att fungera som processledare under förprojekteringens förstudier och internat. Regionbiblioteket åtar sig denna roll av två skäl. Dels är det en åskådliggörande av en viktig aspekt av det nya Regionbibliotekets nya roll och deltagandet i processen får då också en inbyggd kompetensutvecklande funktion


Delprojekt Rummet
De lokala biblioteken finns i ständigt pågående samarbete och umgänge med sitt lokalsamhälle och sina besökare. Omvärldsförändringarna håller på att ändra detta mönster. Hur skall biblioteken utveckla sina mötesformer, vilken kompetens kräver detta och hur ser sammansmältningen av form och kompetensinnehåll ut för att institutionen skall kunna tillgodogöra sig erfarenheter och kunskap som ligger i själva gränssnittet.
Förprojekteringen syftar till att undersöka de kompetenser som bibliotekspersonalen behöver utveckla för att fylla en ny kommunicerande biblioteksroll.


Delprojekt Rollen
En förändrad omvärld innebär bl.a. ny teknik, ökad tillgång till information via nätet och användarnas nya sökbeteende och informationsbehov. De nya förutsättningarna innebär att biblbioteken måste hitta andra sätt att arbeta. Bibliotekspersonalens yrkesroll förändras.
Delprojekt Rollen har som mål att det lokala biblbitekt ska spela en central roll när det gäller information, utbildning och debatt kring miljö. Det betyder ett mer innovativt och aktivt sätt att arbeta, för att kunna förse alla medborgare med underlag/verktyg för att själva kunna skapa sig en uppfattning i en fråga, i det här fallet, miljö.
Denna förändring kräver stora insatser när det gäller personals kompetens, yrkesidentitet, förhållningssätt till användarna och förmåga att samarbeta med andra organisationer, förvaltningar och företag. Det är viktigt att bredda personalens kompetens, erfarenhet och bakgrund för att kunna ge alla medborgare en bra sevice. Förprojekteringens syftar till att identifiera vilka insatser som krävs och hitta en strategi för genomförande av kompetensutvecklingen.

Målsättning

Förprojekteringen syftar till att via omvärldsförståelse fixera folkbibliotekens position och svara på frågan vilka kompetensinsatser som behövs för att personalen skall uppnå en ny önskad position och därmed agera mer samtidsadekvat.

Förprojekteringen skall formulera kompetensutvecklande insatser som ökar personalens möjligheter att motsvara arbetslivets krav

Förprojekteringen skall formulera ett antal metoder som bidrar till att kontinuerligt utveckla personalens kompetens i vardagssituationer.

Förprojekteringen skall föreslå former för att utveckla kompetensen i samverkan med lokala aktörer

Antalet deltagande personal skall utgöra en betydande andel av personalstyrkan på rep bibliotek

Kompetens och metodutveckling skall omfatta samtliga personalkategorier

Projektets resultat skall spridas till övriga skånska bibliotek. Resultatet i form av omvärldsanalys och positionsbestämning äger i hög grad giltighet för övriga skånska folkbibliotek och kan vara utgångspunkt för bibliotekets fortsatta arbete inklusive eventuella ansökningar till socialfondens genomförandeprojekt

Projektets resultat skall rapporteras i regionala och nationella sammanhang

Förprojektering resultat presenteras i form av en omvärldsbeskrivning, formulerandet av bibliotekets position i lokalsamhället, Regionbibliotekets roll och vilka kompetensinsatser som krävs för att uppnå en ny önskvärd position dels för de lokala biblioteken och dels för Regionbiblioteket

123 personer skall uppleva att de fått att formulera sina kompetensbehov

123 personaler skall ha givits förutsättningar att formulera de kompetensinsatser som krävs för att de skall kunna ta sig an fördjupade arbetsuppgifter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under 2004 (slutdatum febr 2005) deltog 19 skånska folkbibliotek i ett av KUR finansierat tillgänglighetsprojekt.
Det resulterade i en rad lokala tillgänglighetsplaner. Det finns alltså en magasinerade erfarenhet av tillgänglighetsfrågan inom folkbiblioteksvärlden. Däremot ar det viktigt att diskutera hur tillgängligheten skall förbättras när man vill befinner sig inne på biblioteken. Hur kan man göra institutionens innehåll tillgängligt är nästa centrala fråga som projektet skall fråga sig hur den besvara och vad den kräver i form av kompetensinsatser

Kommun

  • Hässleholm
  • Höganäs
  • Kävlinge
  • Landskrona
  • Svalöv
  • Ängelholm