Logotyp på utskrifter

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLänsbibliotek Sydost
KontaktpersonUlf Redmo
E-postulf.redmo@softcenter.se
Telefonnummer0457 38 61 57
Beviljat ESF-stöd208 350 kr
Total projektbudget208 350 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-04-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill med förstudien undersöka behovet av kompetensutvecklingsinsatser hos bibliotekspersonalen samt vilka framtida nyckelkompetenser som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen.

Bakgrund

Detta är en tremånaders förprojektering i bred samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Eftersom vi tillhör olika områden lämnas våra ansökningar in till Svenska ESF-rådet Sydsverige för biblioteken i Blekinge län resp. till Svenska ESF-rådet Småland&Öarna för biblioteken i Kronoberg och Kalmar län. Förprojektet för Kronoberg och Kalmar blev beviljat projektmedel i juni och driver just nu ett förprojekt, 20080801 - 20081031. Eftersom det projektet hinner bli färdigt innan förprojektet för Blekinge kan dra igång, så kan vi dra nytta av erfarenheter och slutsatser därifrån, göra kompletteringar och gå direkt på kompetensanalys och projektplanering.

Vi vill vidareutveckla påbörjad bibliotekssamverkan och har därför behov av en förprojektering för de helt nya insatser som kommer att behövas i framtiden. Inom ramen för Lärsamverkan sydost samarbetar 25 kommunbibliotek, två läns- och regionbibliotek och tre högskole- och universitetsbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. http://www.lispro.se/. Bl.a. samarbetar vi om gemensam kompetensutveckling för biblioteksanställda i de tre länen. Lärsamverkan sydost stöds av de tre länens tre regionala huvudmän, Högskole- och Universiteten och Statens kulturråd. Kompetensutvecklingsprojektet i Kronoberg och Kalmar kommer därför att vänta in vårt förprojekt så att vi sedan kan utnyttja fördelen med samverkan inför kompetensutvecklingsfasen.

Biblioteken i Sverige, som byggdes upp under industrisamhällets epok, söker idag efter en ny identitet och en ny roll. Vilka kompetenser krävs på framtidens bibliotek i sydost i ett lite längre perspektiv? Den kompetensutveckling som bedrivs idag har siktet inställt på dagens behov och inte morgondagens.

De svenska folkbiblioteken växte fram i nära samspel med industrisamhällets etablering. Denna folkbildningsmodell kan ha nått sin höjdpunkt under senare hälften av 1900 talet. Från 1970 talet förändrades den svenska modellen och därmed även bibliotekens roll.

Det moderna samhället har en rad grundläggande karakteristiska som utövar hårt förändringstryck på folkbiblioteken. Nya former för produktion, distribution och konsumtion kännetecknar också bibliotekens kärnområden information och kultur. Digitaliseringen inom dessa områden förändrar i grunden bibliotekens samspel med omgivningen. Gränssnittet, dvs. de former som biblioteken använder i mötet med besökare behöver antingen omformuleras eller anpassas till nya omständigheter. Yrkesrollens tidigare okomplicerade kompetensprofil riskerar att marginaliseras om den inte förnyas. I den svenska folkbibliotekshistorien spelar den regionala nivån en viktig roll. Det växte fram länsbibliotek med syfte att utjämna lokala skillnader i tillgång till biblioteksservice. Inledningsvis kom länsbiblioteken att få en stark betoning på media och mediaförsörjning. Efterhand kom utbildning- och kompetensinsatser att spela en allt viktigare roll när efterkrigstidens rekordår utjämnade lokala och regionala skillnader.

I Blekinges nya tillväxtprogram 2008-2013, som är ute på remiss tlll 2008-10-15, beskrivs på flera ställen vikten av att bli en lärande region. Man säger att "Det ska i Blekinge finnas välutvecklade lärcentra som ofta i samband med biblioteken agerar motor, mäklare och mötesplats..." Man skriver dessutom: "Länsbibliotek Sydost är en viktig samordnare för bibliotekens utveckling som resurs i tillväxtarbetet." och "... det finns en potential till ökad samverkan mellan lärcentra och länets bibliotek". En potential som vi i vill undersöka och ta fasta på i detta projekt.

Vi vill således undersöka vilka kompetenser som krävs på framtidens bibliotek av flera skäl, som bl.a. innebär:
- att förstärka kommunbibliotekens roll i den lokala och regionala utvecklingen och ge dem en mer offensiv roll, fr. allt när det gäller att bygga lärmiljöer för vuxenstuderande och även när det gäller att ge stöd till småföretag och nyföretagsetableringar.
- att förstärka och integrera högskole- och universitetsbiblioteken i respektive lärosätes utbildnings- och forskningsuppgifter.
- att säkra arbetstillfällen för biblioteksanställda i sydost. Enligt yrkesbarometern finns idag, med den inriktning som biblioteken har, ringa behov av biblioteksanställda. Det finns dock ett behov av bibliotekarier som informationsspecialister, men då krävs en ändrad inriktning av arbetet.
- att fördjupa samarbetet mellan olika bibliotekstyper i sydost

Personalen på biblioteken består till större delen av kvinnor. Det kan vara intressant att undersöka hur könsfördelningen återspeglas i olika arbetsuppgifter/områden inom biblioteksverksamheten. I analysen av framtida kompetensbehov kan också ett genusperspektiv involveras beträffande beredskapen att pröva nya arbetsroller om man med kompetensutvecklingen kan höja rörligheten mellan olika befattningar (jämställdhetsperspektiv).

Syfte

Utveckla bibliotekens anställda så att de får en kompetensprofil som är adekvat i relation till omvärldens krav.

Att undersöka möjligheten och kompetensbehoven kopplat till:
- att förstärka kommunbibliotekens roll i den lokala och regionala utvecklingen och ge dem en strategisk roll, framför allt när det gäller att bygga lärmiljöer för vuxenstuderande och även när det gäller att ge stöd till småföretag och nyföretagsetableringar
- att förstärka och integrera högskole- och universitesbiblioteken i respektive lärosätes utbildnings- och forskningsuppgifter
- att säkra arbetstillfällen för biblioteksanställda i sydost
- att fördjupa samarbetet mellan olika bibliotekstyper i sydost

Målsättning

Projektet kan vid starten i januari ta fasta på det resultat som har framkommit i det parallella projektet i Kalmar och Kronoberg.
Där gör man just nu:
- En omvärldsanalys, går igenom relevanta artiklar, rapporter m.m.
- Intervjuer med nyckelpersoner bland uppdragsgivare och kunder
- En SWOT-analys av bibliotekens starka och svaga sidor, hot och möjligher
- Analyserar tidigare framtaget material (enkäter till bibliotekspersonal och studerande), framtaget inom ramen för Lärsamverkan sydost
-Tar fram beslutsunderlag till upphandling av utbildningar

VÅR FÖRPROJEKTERING ska:
-Utifrån det avslutade förprojektet för Kalmar och Kronoberg analysera och dra lärdom av projektets slutsatser i avsikt att göra nödvändiga kompletteringar för Blekinge

-Utreda och formulera vilka kompetensinsatser som behövs för att personalen skall uppnå en ny önskad position i sin yrkesroll och därmed agera mer samtidsadekvat.

-Utreda och formulera kompetensutvecklande insatser som ökar personalens möjligheter att motsvara arbetslivets krav.

-Utreda och formulera ett antal metoder som bidrar till att kontinuerligt utveckla personalens kompetens i vardagssituationer i sin dagliga yrkesutövning.

-Föreslå former för att utveckla kompetensen i samverkan med lokala aktörer. Kompetens och metodutveckling skall omfatta samtliga personalkategorier.

-De biblioteksanställda (f.n. 131 personer på de berörda biblioteken) skall ha fått möjlighet att formulera sina kompetensbehov och formulera de kompetensinsatser som krävs för att de skall kunna ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

Förprojekteringen skall också förbereda underlag till upphandling av kompetensutvecklingsinsatser/utbildningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien skall innefatta analys över vilka kompetenser som behövs på biblioteken för att tillgodose funktionshindrades behov av biblioteksstöd, liksom de kompetenser som behövs för att handleda personer som står utanför arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

 • Regionförbundet i Kalmar län

Deltagande aktörer

 • Högskolebiblioteket i Karlshamn
 • Högskolebiblioteket i Ronneby
 • Karlshamns bibliotek
 • Karlskrona stadsbibliotek
 • Länsbibliotek Sydost
 • Olofströms bibliotek
 • Ronneby stadsbibliotek
 • Sektionen för hälsa
 • Sölvesborgs bibliotek

Kommun

 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Ronneby
 • Sölvesborg