Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Baltic Logistics Know-How - BLK

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildning- och Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonAnne-Charlotte Fröberg på uppdrag av Peter Stålbrand
E-postacfroberg@hris.se
Telefonnummer0454-81172
Beviljat ESF-stöd994 138 kr
Total projektbudget994 138 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är, att kartlägga möjligheterna att underlätta förutsättningarna att utveckla ett nytt arbetsmarknadsområde genom ett transnationellt projekt mellan vänorterna Karlshamn, Sverige– Stade, Tyskland baserat på Blekinges höga arbetslöshet.

En förstudie skall kartlägga möjligheten att erbjuda arbetslösa utbildning, praktik och ev. anställning. I Stade- och Hamburgområdet är behovet stort av flexibel personal inom transport, logistik, terminal och lager. Under en förprojektering kartläggs samarbetsformerna, finansiering, försäkring, boende, attityder och värderingar samt utbildningsbehovet inklusive språkhanteringen.

Förstudien leder till en projektansökan programperioden 2014-2020. Projektet skall skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för personer som idag står utanför den. Prioriterade grupper är unga, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättningar och personer som är äldre än 55 år.

Bakgrund

Detta rör en ansökan till ett förprojekt med målsättningen, att resultatet från förprojektets kartläggning skall mynna ut i ett fullskaligt genomförandeprojekt, ett transnationellt projekt som förenar Sverige med Tyskland.
Projektansökan baseras på en strategisk vision om arbetsmarknadsutveckling (analys om kompetensförsörjning, bristyrken och anställningsmöjligheter) i samarbete mellan två Östersjöregioner nämligen Blekinge och Stade-Hamburg.
Upptakten till diskussioner om samarbete började ta fart tack vare initiativ från Karlshamns kommuns vänort, Stade utanför Hamburg, att Karlshamn med tjänstemän, företag och föreningar välkomnades till en Schwedenwoche i slutet av juni 2013. I olika grupper bearbetades tema och frågeställningar. Arbetsmarknadsfrågor diskuterades i en grupp representerad av Karlshamns Lärcenter, Arbetsförmedlingen, Eures, Teknikcollege samt Hermods och EC Utbildning. Den tyska sidan representerades av utbildningsorganisationer, arbetsförmedling, Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum samt företag från Transport och Logistikbranschen.
I Stade har man lagt stor vikt vid att ta fram och bevara influenser från Sverige. Det finns många historiska betydelsefulla beröringspunkter. Det handlar om militärhistoriska, kulturhistoriska, historiska handelsutbyten m.m. mellan länderna och regionerna. Exempelvis kan nämnas Hansatiden, det 30-åriga kriget men inte minst den gemensamma nämnaren Östersjön med transport- och handelslederna.
Idag genom den Europeiska gemenskapen finns det ytterligare förutsättningar att utveckla med hänsyn tagen till de fyra friheterna – fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Denna ansökan bygger främst på friheten och rörligheten av personer.
Syftet med ansökan till ett förprojekt är, att kartlägga möjligheterna att underlätta förutsättningarna att utveckla ett nytt arbetsmarknadsområde nämligen Blekinge-Stade-Hamburg. Det handlar om att utveckla rörligheten av personer mellan Blekinge och Stade-Hamburg.
Bakgrunden bygger på resultat som noterades i samband med vänortsbesöket 2013 i Stade. Blekinge har hög arbetslöshet och i Stade-Hamburg råder det arbetskraftsbrist. Rörligheten handlar om, att genom olika åtgärder och aktiviteter kunna förflytta personer från Blekinge till norra Tyskland. Genom ett förprojekt skapas således möjligheterna att kartlägga förutsättningarna att skapa ett nytt arbetsmarknadsområde med fokus på transport, logistik och terminalarbete i hamnarna i Stade-Hamburg.
Arbetsmarknadssituationen är besvärlig i Blekinge. Det råder en hög arbetslöshet alla kategorier och många åtgärdsprogram startar och slutar utan att generera någon nämnvärd förändringspotential för marknaden i sin helhet.

Den 11 september 2013 presenterade Arbetsförmedlingen den senaste prognosen om arbetslösheten i landet och i de olika länen. Det finns trots den svåra arbetsmarknaden i Blekinge vissa ljuspunkter, vilka började tydliggöras under augusti månad. Länets arbetsgivare anmälde fler lediga platser till Arbetsförmedlingen än för ett år sedan och 900 personer fick arbete, vilket är en ökning med 150. I augusti anmäldes 483 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, vilket är 70 (17 procent) fler än för ett år sedan. Flest nya platser fanns inom finansiell verksamhet (företagstjänster), vård- och omsorg samt handel.

Under de senaste åren har Blekinge drabbats hårt av stora varsel. I augusti varslades 104 personer jämfört med 176 i augusti förra året. Varselnivåerna kan dock variera kraftigt mellan månaderna. Den totala arbetslösheten ökade med 200 personer, men ökade bara marginellt när det gäller ungdomar i Blekinge.

Länets arbetslöshet är fortsatt hög och i augusti var 8 412 personer utan arbete, vilket motsvarar 11,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är en ökning med 205 personer jämfört med för ett år sedan. I hela riket var arbetslösheten 8,5 procent, vilket är en svag ökning.

Ungdomsarbetslösheten i Blekinge är den högsta i landet. I augusti var 2 591 ungdomar mellan 18-24 år utan arbete, vilket är en marginell ökning (8 personer) jämfört med förra året. Inom länet har ungdomsarbetslösheten ökat mest i Karlskrona och minskat mest i Sölvesborg. I hela riket är ungdomsarbetslösheten 17,6 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Arbetslösheten bland personer som är utrikes födda är fortsatt hög. I Blekinge var 2 339 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar en arbetslöshet på 29,2 procent. I hela riket är den siffran 20,9 procent.

Ovan statistik visar tydligt på att Blekinge har en mycket hög ungdomsarbetslöshet, en hög arbetslöshet inom gruppen nyanlända och utrikes födda samt en hög arbetslöshet inom kategorin äldre arbetskraft.

Slutsats nr 1 kopplad till projektets ansats är, att inom grupperna arbetslösa kunna få fram intressenter villiga att flytta i egenskap som rörlig arbetskraft inom EU dvs. från Blekinge till Stade-Hamburg.

I norra Tyskland råder det brist på arbetskraft, vilket flera företagsledare understryker vara ett stort problem. Detta gäller Landkreis Stade, Landkreis Harburg och Hamburg. Företag inom logistikbranschen påtalar tydliga behov av arbetskraft med fackkunskaper i lagerlogistik och transportlogistik. Det finns inte tillräckligt med denna typ av arbetskraft i Tyskland. Genom analyser har det framkommit, att det råder arbetskraftbrist bl.a. pga. förändrad militärtjänstgöring, få utbildas, förändrade attityder till tyngre arbeten mm . Se bilaga

Slutsats nr 2 kopplad till projektets ansats är, att det föreligger ett behov i området Stade – Hamburg att ta emot intressenter för anställning inom logistik- och transportbranschen.

Förutsättningarna för att lyckas med slutsats nr 2 måste inbegripa kontroll av kompetenser före anställning och det faktiska behovet av utbildning före anställning. Det är för det första två olika språkområden som vi utgår ifrån som modersmål. De svenska och tyska språken bygger förvisso på samma språkfamilj, det germanska språket men grammatik och många ord skiljer sig. Den tyska kulturen och det tyska språket har inte varit det språk som valts till det andra främmande språket på grundskola och gymnasium. Det finns därför en språkbarriär att överbrygga eftersom förutsättningarna att hitta tysktalande intressenter är små. Målsättningen att få ett gott resultat kräver att intressenten inom ramen för ett ESF-projekt genomgår ett språktest för att pröva språkkunskaperna. Därefter bör projektorganisationen skapa sådana förutsättningar att det innan förflyttning från Blekinge till Stade-Hamburg kan erbjudas kompetenshöjande språkliga insatser i tyska. Språktester och kompetenshöjande insatser bör även övervägas vad gäller det mest gångbara språket dvs. engelska språket.

För det andra krävs kartläggning och kompetenshöjande satsningar inom fackområdet lagerlogistik och transportlogistik. Detta inkluderar körkort med truck och lastbil C eller CE samt div. terminalarbeten, lastning och lossning av gods, hantering av farligt gods samt övrigt säkerhetsarbete.

Målsättning nr 1 innebär, att inom ramen för förprojektet kartlägga intressenters språkliga förutsättningar och förebygga språkbarriärer genom att planera för kompetenshöjande satsningar i tyska och ev engelska.

Målsättning nr 2 innebär, att inom ramen för förprojektet kartlägga intressenters kunskaper och att kartlägga möjliga kompetenshöjande insatser inom området lagerlogistik och transportlogistik.

Målsättning nr 3, att skapa en kompetensmässigt innovativ och flexibel arbetsberedskap.

Huvudmålet är, att tillsammans med samarbetsparter såväl i Sverige som i Tyskland skapa förutsättningar för kompetenshöjande insatser på ett sådant sätt att anställning inom aktuell bransch och geografiska region kan ske, samtidigt förutsätts att projektorganisationen tillsammans med samarbetsparter får fram intressenter som är beredda att överväga förflyttning och anställning i norra Tyskland.

Målsättning

Övergripande målet med ansökan till ett förprojekt är, att kartlägga möjligheterna att underlätta förutsättningarna att utveckla ett nytt arbetsmarknadsområde nämligen Blekinge-Stade-Hamburg.

Det handlar om att utveckla rörligheten av personer samt skapa och erbjuda kompetensförsörjning inom respektive region i Blekinge och Stade-Hamburg. Utvecklingen av ett arbetsmarknadsområde är behovsprövat och efterfrågan finns från marknaden.

Den initiala målsättningen under ett förprojekt är, att kartlägga roller, behov mm för att kunna samordna alla deltagande parter och förekommande intressenter dvs organisationer, offentliga instanser och företag i såväl Sverige som Tyskland. Urval görs och aktuella intressenter och samarbetsparter skall tilldelas och inta en roll i ett genomförande, i ett fullskaligt projekt.

ATT under förprojektet skapa och utveckla förutsättningar för ett nytt arbetsmarknadsområde med målsättningen att begränsa arbetslösheten bland de grupper som är intresserade av transport och logistik.

Projektansökan baseras på en strategisk vision om en utveckling av ett nytt arbetsmarknadsområde med fokus på transport, logistik, lager och terminal. I samarbete mellan de ovan två presenterade Östersjöregionerna, Blekinge och Stade-Hamburg, är målsättningen för det första, att inbjuda svenska arbetslösa i prioriterade kategorier att lämna in intresseanmälan, för det andra att anta och kartlägga de sökandes kompetenser, matcha deras kompetenser med marknadens behov. Inför en ev anställning skall kandidaterna erbjudas en kompetensförstärkande insats främst baserad på en ny innovativ kompetensbas genom att de får lära känna en hel process dvs. FRÅN LAGER – TRANSPORT VIA FORDON – TILL LAGER. Hitintills har denna process arbetsmässigt och kunskapsmässigt varit strikt uppdelad. Detta projekt skall öppna upp för ett innovativt förhållningssätt och en ny kunskapsform genom att förstärka kompetensen för ett komplett flöde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idag är det överhuvudtaget viktigt att på alla nivåer arbeta för en ökad tillgänglighet. Funktionsnedsättningar alla kategorier kan förekomma.
I en sektor som transport, lager och logistik är det högst väsentligt att utgå från att all information, hantering med maskiner, apparatur och fordon samt vistelser i olika lokaler måste vara säker och därmed väl genomarbetad för en god tillgänglighet.
Funktionsnedsättningar förekommer oftare än man tror, det kan handla om enkla synfel, små hörselförändringar, tillfälliga nedsättningar pga. att en viss arbetssituation belastat kroppen och påverkat till en temporär nedsättning av en eller flera sinnen.

Arbete med transport, logistik och lager handlar idag om precisionsarbeten. Det är därför synnerligen väsentligt att beakta olika faktorer för att förstärka och förbättra tillgängligheten inom olika sektioner.

Med hänsyn tagen till den tuffa miljö det faktiskt handlar om måste man överväga riskerna med att tillåta närvaro av vissa funktionsnedsättningar oberoende om de är temporära eller faktiskt livslångt konstaterade.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att behandlas och kartläggas i samband med förprojekteringen med hänsyn tagen till de olika arbetenas karaktär.

Transnationellt samarbete

Sverige - Tyskland
Vänorterna Karlshamn och Stade
Arbetslösheten i Blekinge utgör en möjlighet för den fria rörligheten av personer i EU
Arbetskraftsbehoven i Tyskland kan skapa möjlighet till sysselsättning i Stade – Hamburg inom transportlogistik och lagerlogistik
Kompetenssatsning på transport, lager, terminal och logistik
Matchning
Utbildning
Praktik
Flexibel och innovativ lösning genom ökad förståelse och insatsberedskap i processen Lastning – Transport - Lossning
Satsningen bygger på ett ömsesidigt engagemang i Blekingen genom Karlshamn och Stade i norra Tyskland.

Region Blekinge genom Katarina Johansson, processledare kompetensförsörjning, anser, att det finns detta projekt genererar mervärde i att hitta modeller för samverkan. Dessa modeller kan sedan återanvändas på fler områden/regioner i Sverige och Östersjöländerna. Vidare poängterar Katarina, att projektet genererar väsentliga effekter, att fler kommer i arbete, att samarbetet ökar mellan Blekinges olika kommuner och utbilningsaktörer i Tyskland och Blekinge.

Letters of Intent från våra tyska intressenter vittnar om ett stort intresse av att få samarbeta med Karlshamn och Blekingeregionen rörande utbyggnaden av ett arbetsmarknadsområde.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn
 • Länsstyrelsen i Blekinge
 • Region Blekinge
 • Vägga gymnasieskola

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge