Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Attraktiva Arbetsplatser

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC Skåne
KontaktpersonIngela Bogren
E-postingela.bogren@iuc-skane.se
Telefonnummer046-18 15 90
Beviljat ESF-stöd1 076 396 kr
Total projektbudget1 076 396 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Attraktiva arbetsplatser är inriktat på kompetensutveckling för mer strukturerat arbetssätt genom metoden 5S, förbättrat ledarskap och andra åtgärder som gör arbetsplatserna effektivare och mer attraktiva för såväl befintlig som framtida personal.

Bakgrund

Omställningsbehoven i näringslivet är stora. Det ligger ett stort ansvar såväl på arbetsgivaren som på den enskilde arbetstagaren att arbeta med och efterfråga kompetensutveckling så att den enskilde successivt kan öka sin anställningsbarhet. Företagen har också ett ansvar att kontinuerligt granska sin arbetsmiljö för att leva upp till krav från såväl myndigheter som från alla som arbetar inom företagen. Befintliga företag i tillverkande branscher har i många fall svårt att hitta personal att anställa. Detta beror till stor del på att verkstadsindustrin och annan tillverkande industri framstår som mindre attraktiv i ungdomars ögon. Parallellt med detta finns det också många arbetslösa i samhället som gärna vill arbeta, men många arbetsplatser är inte anpassade till olika personalkategoriers förutsättningar. Detta gäller i många fall ungdomar, kvinnor och invandrare. Fler personer i dessa grupper behöver få arbete och det finns anledning att anpassa befintliga arbetsplatser så att de blir mer tillgängliga för dessa kategorier. Ett sådant utvecklingsarbete bör organiseras på ett sätt som engagerar berörda arbetstagare.

Det sökta projektet Attraktiva Arbetsplatser är inriktat på kompetensutveckling för förbättrad och mer attraktiv arbetsmiljö, ökad kunskap hos såväl ledning som anställda, ordning och reda och reducerade kostnader i verksamheten som en följd av detta. Intresset för projektet är stort. Detta uttrycks av såväl arbetsgivarorganisationer inom trä- och verkstadsindustri som av fackföreningar, vilka förutser ett stort intresse bland regionens företag. Vi har varit i kontakt med Trä- och Möbelindustriförbundet, IF Metall och Skogs- och träfacket, både centralt och i de sydliga regionerna, och samtliga tillfrågade uttrycker sig positiva till projektet.

Det projekt som vi här söker anslag för innebär en möjlighet att stärka företagens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, bl a genom att göra arbetsplatser mer tillgängliga för kategorier som vi vet har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet innebär också en möjlighet att stärka företagens konkurrenskraft genom ökad effektivitet och kostnadsfokus i verksamheterna.

IUC Skåne har genom sina projekt, exempelvis IT-mera , under de senaste åren i samarbete med deltagande företag, konstaterat att små tillverkande företag ofta har svagt utvecklade interna rutiner, och att det är angeläget att förstärka dessa för att stärka företagens konkurrenskraft. I de båda projekten IT-mera II och III deltog ett tjugotal tillverkande företag, där behovet av struktur och planering i produktionen i de flesta fallen finns dokumenterat i handlingsplanerna. Detta uttrycks exempelvis i behovet av att strukturera och beskriva verksamhetens processer, eller genom behovet av att införa IT-system för förbättrad planering och överblick. När sådana insatser skall göras måste rutiner och flöden i verksamheten tänkas igenom och planeras, så att de sedan kan avbildas i processbeskrivningar och IT-system. 5S (sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana) är en metod där man stärker konkurrenskraften genom bättre ordning och reda och mer genomtänkta arbetsprocesser. Detta ger också en säkrare och mer attraktiv arbetsmiljö.

I detta projekt kombinerar vi denna metod med insatser för att göra arbetsplatserna mer attraktiva och tillgängliga för personer som står utanför arbetsmarknaden. Detta kommer att göra det lättare för företagen att anställa personal bland personer som idag står utanför arbetsmarknaden, eller bland ungdomar som är på väg in på arbetsmarknaden.

Det slutliga resultatet blir en mer genomtänkt och strukturerad verksamhet som blir mer kostnadseffektiv, konkurrenskraftig och mer attraktiv som arbetsplats. Möjligheterna att anställa personal ökar.

Våra erfarenheter av utvecklingsarbete i företag visar att det oftast saknas grundläggande strukturer för en god ordning, en säker arbetsmiljö och ett effektivt flöde. Ofta har ledning och anställda inte lagt så mycket tid på att göra arbetsplatsen attraktiv och tillgänglig.

Investeringar i ny teknik och nya arbetsformer får liten effekt om personalen får lägga mycket energi på att leta information, leta material och verktyg samt lägga ner tid på att hålla undan sånt som smutsar ner arbetsplatsen och som även gör den riskabel. En arbetsplats som inte är attraktiv och produktiv lockar inte ungdomar som vill in i arbetslivet, och en arbetsplats utan bra rutiner för informationshantering och kunskapsöverföring etc, kan vara svår att arbeta på för svaga grupper av arbetstagare som nu står utanför arbetsmarknaden. Industrin riskerar att komma en bit ner på prioriteringslistan. Detta är allvarligt, då industrin har stora rekryteringsbehov de närmaste åren på grund av stora pensionsavgångar av 40-talister.


Projektet syftar till att höja kompetensen både om ordning och reda och när de gäller åtgärder för att göra arbetsplatserna mer attraktiva. Genom att utbilda personalen i metoden 5 S i kombination med insatser som höjer attraktiviteten, införa systematik i förbättringsarbetet och diplomera de deltagande företagen som lyckas med detta, kommer projektet att bidra till att dramatiskt höja kompetensen och sänka kostnaderna i de företag som deltar.

Det här sökta förstudieprojektet syftar till att kartlägga det faktiska behovet av, och förutsättningarna för, insatser inom 5S och attraktivitetsbefrämjande åtgärder i sydsvenska företag, och att identifiera ett trettiotal företag som har behov och intresse av att delta i ett genomförandeprojekt.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka de deltagande företagens kompetensutvecklingsaktiviteter för att skapa en bättre, mer attraktiv och mer kostnadseffektiv arbetsmiljö med ordning och reda. Som helhet stärker projektet, i sin förlängning, företagens konkurrenskraft.

Ett annat syfte är att medvetandegöra företagen om jämställdhet och kompetensutveckla dem i arbete inom detta område och att se möjligheter med mångfald, såväl ur ett affärsmässigt som ur ett socialt perspektiv.

Dessutom vill projektet beakta individperspektivet genom att analysera kompetensbehovet hos varje medarbetare, på ett sådant sätt att alla är delaktiga i analysen och att denna ger en allsidig bild av kompetensutvecklingsbehoven.

Ofta är ledarskapet i företagen en nyckelfråga när det gäller arbetsplatsens attraktivitet. Rutiner för information till personalen om företagets satsningar, nya order och planer för framtiden är viktiga för trivseln. När det gäller att göra arbetsplatserna mer attraktiva för personer med utländsk bakgrund kan det handla om att göra information och instruktioner tillgängliga på andra språk än svenska eller att tillsätta "faddrar" bland personalen som tar sig an och skolar in nyanställda. För att kunna anställa långtidssjukskrivna eller personer med funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt att anpassa förväntningarna bland ledning och anställda till sådana personers förutsättningar. Baserat på dessa noteringar, som till stor del är relaterade till ledarskapet i företagen, ser vi det som ett viktigt syfte att kartlägga ledningens kunskaper inom ledarskap och utveckla ett kompetensutvecklingsprogram på ledarskapsområdet. Detta program behöver inte bara omfatta företagsledningen, utan också förmän och arbetsledare ute i verksamheten.

Målsättning

Målet med förstudien är att kartlägga behovet av kompetensutveckling på alla områden med speciellt fokus på kompetens kring att skapa attraktiva arbetsplatser och av insatser inom 5S i de utvalda branscherna. I förstudieprojektet skall vi också identifiera ett antal företag där behovet av kompetensutveckling är stort. Vidare är målet med förstudien att genomföra en jämställdhetsanalys samt att rekrytera ca 35 företag som är intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt. Målet med det påföljande genomförandeprojektet är att kompetensutveckla personalen i företagen inom nämnda områden och att som praktiska tillämpningar av kunskapen identifiera möjligheter till arbetsplatsförbättringar, förstärka attraktiviteten och reducera kostnaderna i de deltagande företagen. I genomförandeprojektet kommer vi först och främst att formulera kompetensutvecklingsmål för personalen och dessutom sätta upp förbättringsmål för verksamheterna på längre sikt. Sättet att mäta om målet med projektet har uppnåtts är genom enkäter till personalen i de företag som har deltagit. Personalen får svara på frågor som berör resultatet av projektet. Vi kommer också att mäta om förbättringsmålen har uppnåtts i verksamheten. Om målen har uppnåtts är detta en indikator som visar att personalen har lärt sig det som det var tänkt att de skulle lära sig. Det skulle också visa att de kan driva förbättringsarbetet i sina företag vidare, efter att projektet har avslutats. Kunskapen att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del av kompetensutvecklingen i projektet och detta begrepp är hämtat från Lean Production metodiken, där 5S är en del.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas på, i huvudsak, två typer av platser:
1. I konferenslokaler på hotell eller konferensanläggningar, som är anpassade för personer med funktionshinder.
2. På enskilda arbetsplatser ute hos de företag som deltar i projektet, där deltagande funktionshindrade personer är anställda. Arbetsplatserna måste vara anpassade för funktionshindrade.

Vi kommer i projektet att utbilda personal i de deltagande företagen i hur man gör deras arbetsplatser mer tillgängliga för funktionshindrade. Vi kommer att ha en beredskap för att hyra in dövtolk eller använda hörslinga eller andra hjälpmedel för att säkerställa tillgängligheten för personer med sådana behov.
Vi kommer att arbeta med värderingar och attityder i projektet. Bland annat gäller detta attityderna till funktionshindrade. Personer i företag är ofta rädda eller tveksamma inför det man inte känner till eller vet hur det fungerar. Vi kommer bland annat att visualisera möjliga lösningar för funktionshindrade och ge goda exempel och peka på företag som kan fungera som förebilder. Detta arbete påbörjar vi i förprojekteringen i våra seminarier, i SWOT och intervjuer .

Med resultaten från förprojekteringen kan vi skapa rutiner och arbetssätt i projektet inför genomförandet. Här kan det till exempel handla om att ge information om vilket stöd företagen kan få när man anställer någon med funktionshinder och vilka åtgärder som kan genomföras för att göra arbetsplatsen mer tillgänglig. Likaså hur man hanterar en situation där en medarbetare blir funktionshindrad genom exempelvis en olycka.

Transnationellt samarbete

Inom förprojektet kommer vi att identifiera organisationer i andra EU-länder som arbetar med arbetsmiljöfrågor och som har erfarenheter av liknande förbättringsarbete i SME. Vi kommer eventuellt att lägga in moment av transnationalitet i genomförandeprojektet om vi drar slutsatsen att projektet kan ha nytta av sådant utbyte.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge