Logotyp på utskrifter

Att minska arbetslösheten och öka arbetskraftsutbudet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHöganäs Utvecklingscentrum
KontaktpersonAnneli Söderhjelm
E-postanneli.soderhjelm@hoganas.se
Telefonnummer042-337766
Beviljat ESF-stöd161 300 kr
Total projektbudget161 300 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-07-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kommunala arbetsmarknadsenheter och utvecklingscentrum (som svarar för kommunernas sysselsättningsåtgärder)
står inför förändrade förutsättningarna. Detta medför ett stort behov av att utveckla verksamheten och dess
medarbetare i relation till förändringar i uppdrag och utmaningar.
Därför planeras ett projekt, som inleds med en förprojektering under perioden 080415 – 080630. Projektet ska stödja
utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess medarbetare – i linje med förändrade
förutsättningar och utmaningar. I första hand ska projektet stödja de arbetsmarknadsenheter som deltar, i andra hand
ska projektet kunna användas som modell/processtöd för att stödja såväl förprojekterings- som genomförandefasen
inom fler verksamheter.
Denna ansökan avser förprojekteringsfasen som syftar till att
1. Verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
2. Precisera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses – i en ansökan till genomförandefasen
Förprojekteringen genomförs i tre steg.
1. Kartläggning/Enkät – För att belysa respektive verksamhets/medarbetares utvecklingsbehov kopplat till
verksamhetens uppdrag och utmaningar, jämställdhet samt tillgänglighet för funktionshindrade. Referens för att
följa upp och utvärdera av resultat och effekter i det fortsatta projektet.
2. Endags workshop – För att precisera behovet ytterligare samt ta fram förslag till utvecklingsinsatser i
genomförandefasen.
3. Ansökan till genomförandefas – För att sammanställa och stämma av preciserade behov, förslag till
aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm i en ansökan till
genomförandefasen.
Såväl förprojekterings- som den tänkta genomförandefasen bygger på den pedagogiska modell som beskrivs i ”Att
göra ett bra jobb – ett stöd för att utveckla verksamheten och dess medarbetare” (Sveriges Kommuner och Landsting
2006). Några bärande idéer med den pedagogiska modellen är att:
- underlätta förståelsen och lärande miljöer hos och mellan de som berörs av ett specifikt utvecklingsarbete.
- frigöra utvecklingsidéer och innovativt tänkande
- stödja dialogen och samsynen mellan de parter som samverkar i ett utvecklingsområden.
- skapa strategisk, hållbar utveckling och påverkan

Bakgrund

A: Ansökan inom projektfas "Förprojektering".
Kommunala utvecklingscentrum/arbetsmarknadsenheter svarar (i de flesta kommuner) för kommunens
sysselsättningsåtgärder. Det innebär bl a att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att – utifrån
sina egna förutsättningar – komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Det kan t ex handla om att underlätta
ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap, att Bidra till att personer med utländsk
bakgrund kan etablera sig i arbetslivet samt att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit
långtidssjukskrivna. Det finns olika begrepp för att beskriva denna typ av verksamhet. I denna ansökan används
begreppet arbetsmarknadsenheter som samlingsnamn.
Just nu förändras förutsättningarna för arbetsmarknadsenheterna radikalt. Regelverk och politiska direktiv förnyas,
kundernas sammansättning, behov och krav förändras etc. Detta medför ett stort behov av att utveckla verksamheten
och dess medarbetare i relation till förändringar i uppdrag och utmaningar.
Därför planeras ett projekt som ska stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess
medarbetare – i linje med förändrade förutsättningar och utmaningar. I första hand ska projektet stödja de
arbetsmarknadsenheter som deltar, i andra hand ska projektet kunna användas som modell/processtöd för att stödja
såväl förprojekterings- som genomförandefasen inom fler verksamheter.
Denna ansökan avser förprojekteringsfasen som syftar till att
1. Verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
2. Precisera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess
medarbetare – så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar och därmed ge ett effektivare stöd till män och
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.
I första hand ska projektet stödja de arbetsmarknadsenheter som deltar, i andra hand ska projektet kunna användas
som modell/processtöd för att stödja såväl förprojekterings- som genomförandefasen inom fler verksamheter.
Syftet med förprojekteringsfasen är att:
1. Verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
2. Precisera utvecklingsbehovet inom aktuella arbetsmarknadsenheter
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Målsättning

Syftet med projektet som helhet är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess
medarbetare – så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar och därmed ge ett effektivare stöd till män och
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Därmed kommer de
mätbara projektmålen för hela projektet att kopplas till detta syfte.
Mätbara projektmål definieras med utgångspunkt i resultaten från förprojekteringen i samband med ansökan till
genomförandefasen. Det kommer t ex att handla om förändringsmål i relation till de utvecklingsbehov som synliggjorts
i enkätundersökningen/kartläggningen samt relevanta styr- och nyckeltal som redan används inom
arbetsmarknadsenheterna.
Mätbara projektmål i förprojekteringen är att:
- Få minst 5 deltagande arbetsmarknadsenheter eller minst 50 projektdeltagare som medverkar i förprojekteringen
- Få minst 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen/kartläggningen
- Minst en deltagare från respektive enhet medverkar i workshopen
- Få återkoppling från samtliga tillfrågade samverkanspartners
- Utvecklingsbehoven preciserats till områden och målgrupper
- Förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehoven (innehållande aktiviteter/kostnader,
tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde) som väl uppfyller de
krav som ställs från ESF-rådet för att fungera som underlag för ansökan till genomförandefasen
- Samtliga deltagande enheter vill delta i den fortsatta genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen genomförs i tre steg. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att integreras i vart och ett av
dessa steg.
1. Enkätundersökning/Kartläggning – besvaras av samtliga berörda medarbetare för att skapa
medvetenhet/uppmärksamhet inom definierade utvecklingsområden samt för att verifiera och precisera
utvecklingsbehovet. Enkäten belyser respektive verksamhets/medarbetares utvecklingsbehov inom tre områden.
Ett av dessa utvecklingsgområden utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade. Resultaten från
enkätundersökningen/kartläggningen utgör dessutom referensvärden för att följa upp och utvärdera av resultat
och effekter i det fortsatta projektet.
2. Endags workshop – 1-2 personer från respektive verksamhet deltar för att ytterligare precisera behovet samt ta
fram förslag till utvecklingsinsatser i genomförandefasen, kopplat till behoven inom de tre utvecklingsområdena
varav ett utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade.
3. Ansökan till genomförandefas – genomförs av projektägare/ projektledning och stäms av mot deltagande
verksamheter. Sammanställning av preciserade behov, förslag till aktiviteter/kostnader, tidplan,
projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde, varav ett utgörs av
tillgänglighet för funktionshindrade.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge