Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Att minska arbetslösheten och öka arbetskraftsutbudet via kommunala AME

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHöganäs Utvecklingscentrum
KontaktpersonAnneli Söderhjelm
E-postanneli.soderhjelm@hoganas.se
Telefonnummer042-337766
Beviljat ESF-stöd1 952 625 kr
Total projektbudget1 952 625 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess medarbetare, så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar och därmed ge ett effektivare stöd till dem som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Bakgrund

Kommunala utvecklingscentrum/arbetsmarknadsenheter svarar (i de flesta kommuner) för kommunens sysselsättningsåtgärder. Det innebär bl a att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att, utifrån sina egna förutsättningar, komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Det kan t ex handla om att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap, att bidra till att personer med utländsk bakgrund kan etablera sig i arbetslivet samt att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna. Det finns olika begrepp för att beskriva denna typ av verksamhet. I denna ansökan används begreppet arbetsmarknadsenheter som samlingsnamn.

Projektet ska stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess medarbetare, i linje med förändrade förutsättningar och utmaningar. I första hand ska projektet stödja de arbetsmarknadsenheter som deltar, i andra hand ska projektet kunna användas som modell/processtöd för att stödja såväl förprojekterings- som genomförandefasen inom fler verksamheter.

Projektet inleddes genom en förprojekteringsfas under maj och juni 2008. Förpojekteringen genomfördes med 112 deltagare från 8 arbetsmarknadsenheter i Skåne. Syftet var att verifiera och precisera utvecklingsbehov inom deltagande enheter. De enheter som deltagit är arbetsmarknadsenheterna i Höganäs, Lund, Ängelholm, Landskrona, Bjuv Svalöv, Båstad och Kristianstad. Även om arbetsmarknadsenheterna i stort sett har samma uppdrag finns det stora skillnader. Antalet anställda och medarbetarnas utbildningsbakgrund är exempel på områden där det finns stor variation. Vilken förvaltning enheten tillhör skiljer sig också åt mellan olika kommuner. Ett led i förprojekteringen var att skapa en samsyn, bland deltagande enheter, kring arbetsmarknadsenheternas gemensamma uppdrag, den 'minsta gemensamma nämnaren'. Utifrån förprojekteringen togs nedanstående beskrivning fram. Arbetsmarknadsenheternas gemensamma uppdrag består i att:
a) Stödja människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att, utifrån sina egna förutsättningar, komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.
b) Stödja återgången till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.
c) Stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället och etablera sig i arbetslivet.

Just nu förändras förutsättningarna för arbetsmarknadsenheterna radikalt. Regelverk och politiska direktiv förnyas, deltagarnas sammansättning, behov och krav förändras etc. Detta medför ett stort behov av att utveckla verksamheten och dess medarbetare i relation till förändringar i uppdrag och utmaningar. Genom förprojekteringen har vi identifierat ett antal stora utmaningar arbetsmarknadsenheterna och dess medarbetare står inför. En central utmaning är att dagens deltagare, i arbetsmarknadsenheternas verksamheter, står längre från arbetsmarknaden än tidigare grupper. Många av dagens deltagare har psykiska eller psykosociala problem. Kombinerat med drogberoende kan man tala om en multiproblematik som är svår att hantera. Det krävs en stor flexibilitet för att finna individanpassade lösningar för dessa deltagare och för att arbeta motiverande med olika målgrupper.

Andra utmaningar som synliggjorts i förprojekteringen handlar om behovet av en utökad samverkan, att stärka arbetet med jämställdhet och förbättringar avseende tillgänglighet för funktionshindrade samt förebyggande arbete. Det finns också ett behov av att tydliggöra arbetsmarknadsenheternas roll i kommunens organisation, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.

Syfte

Syftet med projektet är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess medarbetare, så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar och därmed ge ett effektivare stöd till män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

I första hand ska projektet stödja de arbetsmarknadsenheter som deltar, i andra hand ska projektet kunna användas som modell/processtöd för att stödja såväl förprojekterings- som genomförandefasen inom fler verksamheter.

Målsättning

Syftet med projektet är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter och dess medarbetare, så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar och därmed ge ett effektivare stöd till män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Därmed kommer de mätbara projektmålen för projektet att kopplas till detta syfte. Med utgångspunkt i resultaten av förprojekteringen har vi definierat följande mätbara projektmål:

- Att samtliga deltagande arbetsmarknadsenheter har minst en representant som deltar i processledarutbildningen/-nätverket under genomförandeperioden
- Att få tillräckligt många deltagare för att genomföra planerade utvecklingsinsatser inom genomförandeperioden
- Att tillfrågade samverkanspartners medverkar i de utvecklingsinsatser där de planerats medverka
- Att det definierade syftet med respektive utvecklingsinsats uppnås
- Att få minst 75% svarsfrekvens i uppföljning av enkätundersökning/kartläggning i förprojekteringen för att synliggöra effekter avseende utvecklingsbehov
- Att man via den upprepade enkätundersökningen kan visa på att utvecklingsbehoven inom prioriterade områden minskat
- Att man via den upprepade enkätundersökningen kan visa på att man kommit längre i arbetet med jämställdhet och ökat tillgänglighet för funktionshindrade än vid förprojekteringen
- Att genomförandefasen resulterat i en ansökan till utvecklingsarbete inom ramen för programområde 2: 'Ökat arbetskraftsutbud'
- Att den infrastruktur som skapats via Processledarnätverket tillför så stort värde för utvecklingen av och lärandet mellan arbetsmarknadsenheterna, att den består även efter genomförandeperioden, dvs att det lett till ett strategiskt påverkansarbete
- Att upplägget för förprojektering/genomförandefas används som modell/processtöd för att stödja fler arbetsmarknadsenheter inom andra delar av landet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen fokuserades även hur tillgänglighet för personer med funktionshinder skulle kunna förbättras. Ett led var en SWOT-analys som genomfördes i två steg. Det första steget utgjordes av en enkät som alla medverkande besvarade. Det andra steget utgjordes av diskussioner i samband med en gemensam workshop. Ett viktigt syfte var att skapa medvetenhet och intresse kring hur Arbetsmarknadsenheterna kan arbeta för en ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
I SWOT-analysen beaktades tillgängligheten ur ett brett perspektiv och flera förbättringsområden uppmärksammades.

Under genomförandefasen kommer tillgänglighetsperspektivet att lyftas fram. Dels i form av breda insatser, fokuserade på hur arbetsmarknadsenheterna som grupp kan bli bättre inom området. Dels i form av lokala insatser med utgångspunkt i förutsättningar för att varje enskild arbetsmarknadsenhet ska kunna utveckla tillgängligheten. I arbetet med deltagarna är det viktigt att kunna hitta arbets- och praktikplatser som är anpassade för människor med olika typer av funktionshinder, detta kräver kunskap om olika typer av funktionshinder och om hur lokaler och arbetsuppgifter kan anpassas.

(Se SWOT-analys av tillgänglighet, bilaga 2)

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen fokuserades som tidigare nämnts bl a hur arbetet med jämställdhet skulle kunna förbättras. Ett led var en SWOT-analys som genomfördes i två steg. Det första steget utgjordes av en enkät som alla medverkande besvarade Av enkäten framgår det tydligt att de flesta enheter har en plan för jämställdhetsarbete, men genomför inga aktiviteter. I genomförandefasen får de deltagande arbetsmarknadsenheterna möjlighet att arbeta praktiskt med jämställdhetsfrågorna. Genom att upprepa enkätundersökningen kan vi följa utvecklingen inom området.

Ett viktigt syfte i förprojekteringen var att skapa medvetenhet om och intresse för hur Arbetsmarknadsenheterna kan arbeta för en ökad jämställdhet.
I SWOT-analysen beaktades jämställdhet ur ett brett perspektiv och flera förbättringsområden uppmärksammades.

Under genomförandefasen kommer jämställdhetsperspektivet att lyftas fram. Dels i form av breda insatser, fokuserade på hur arbetsmarknadsenheterna som grupp kan bli bättre inom området. Dels i form av lokala insatser med utgångspunkt i förutsättningar för att varje enskild arbetsmarknadsenhet ska kunna stärka jämställdheten.

(Se SWOT-analys av jämställdhet, bilaga 1)

Deltagande aktörer

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsmarknadsenhet
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Delta
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Integrations- och arbetsmarkna
 • Resurscenter Ängelholm
 • Vuxenförvaltningen

Kommun

 • Bjuv
 • Båstad
 • Höganäs
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Lund
 • Svalöv
 • Ängelholm