Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Att Hantera Mångfald - Städpoolen Idag och i Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStädpoolen i södra Skåne AB
KontaktpersonPeter Gröhn
E-postpeter@stadpoolen.com
Telefonnummer040-6111355
Beviljat ESF-stöd130 000 kr
Total projektbudget130 000 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet "Att Hantera Mångfald - Städpoolen Idag och i Framtiden" finansieras av Europeiska Socialfondens programområde 1.

Syftet med projektet är att i Städpoolen i södra Skåne AB, i samverkan mellan företagets ledning och personal och utifrån etablerade och innovativa metoder för mångfalds- och jämställdhetsarbete, initiera och genomföra ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att genom fokus på mångfald, jämställdhet och motverkande av diskriminering;

- förbättra samspelet mellan dem som utgör mångfalden i företaget,
- göra mångfalden till en del av företagets affärsmässiga verksamhet samt

- locka till sig ytterligare personal med svensk bakgrund för att effektivisera verksamheten men också för att skapa förutsättningar för en tydligare integration.

Projektet berör samtliga personer i företaget Städpoolen i södra Skåne AB och pågår under perioden 2008-04-15 - 2008-09-30.

Bakgrund

INSATSER FÖR SYSSELSATTA MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Alltför många personer med utländsk bakgrund har stora svårigheter att komma in i samhälls- och arbetsliv. De skillnader i sysselsättningsgrad och arbetslöshet som råder mellan inrikes och utrikes födda har varit tämligen oförändrade under de senaste åren.

Det är därför viktigt att genomföra insatser så att personer med utländsk bakgrund kan ta sig in på arbetsmarknaden. Det är emellertid lika angeläget att genom ett brett mångfaldsarbete främja verksamhets- och kompetensutveckling för att säkerställa en omställning av redan sysselsatta utrikes födda, så att denna grupp inte riskerar arbetslöshet p g a att de inte har efterfrågad kompetens.

Dessa förhållanden utgör bakgrunden till Städpoolens ansökan om medel från Europeiska Socialfonden för att genomföra en mångfaldsinriktad verksamhetsutveckling.


ATT HANTERA MÅNGFALD - STÄDPOOLEN IDAG OCH I FRAMTIDEN

Att arbeta med mångfaldsfrågor innebär mycket mer än att utarbeta och följa en mångfaldsplan. I de företag och branscher som redan präglas av mångfaldsorienterade organisationer med heterogena personalsammansättningar handlar ett mångfaldsarbete i stor utsträckning också om att ge förutsättningar för att tillvarata mångfalden och att genomföra utvecklingsinsatser för att förbättra samspelet mellan dem som utgör mångfalden. Mångfaldsarbetet blir en naturlig del i den löpande verksamhetsutvecklingen.

Eftersom många svenskar med utländsk bakgrund återfinns i städbranschen är behovet av denna typ av löpande mångfaldsinriktad verksamhetsutveckling speciellt stort inom verksamhetsområdet.

Företaget Städpoolen etablerades för 20 år sedan och har idag kunder som Polisen, Brandkåren, SJ, Sturup och Canon. Det Malmöbaserade företaget har sedan dess start vuxit och består idag av drygt 50 anställda. Eftersom organisationens personalsammansättning i hög utsträckning präglas av en mångkulturell organisation med nästan uteslutande utrikes födda personer från olika länder och kulturer, finns det behov av förändringsprocesser i den nuvarande organisationen.

Behovet av förändringsprocesser och mångfaldsorienterade insatser gäller framförallt tre övergripande områden.

Det första området rör behov av insatser för att med hela personalgruppens delaktighet genomföra en verksamhetsanalys ur ett mångfaldsperspektiv som underlag för att anpassa organisationskultur och arbetsmetoder.

Samtlig personal i Städpoolen erbjuds idag en grundutbildning med fokus på allmän städteknik och organisations-struktur. Att arbeta som städare handlar emellertid inte bara om att kunna städa utan framförallt om att kunna samspela med andra, både med chefer, arbetskolleger och kunder, och då ofta med personer som har olika värderingar, olika etnisk bakgrund och som ser på världen på delvis olika sätt. Man måste därför som städare i företaget kunna "leda sig själv i vardagen" och i organisationen i stort, på ett sätt som motsvarar organisationens förväntningar.

Detta sociala samspel kan vara svårare att förstå om man har en annan kulturell bakgrund, men även för personer med svensk bakgrund. I synnerhet är kraven svåra att förstå om de inte är beskrivna i förhållande till vad som förväntas att medarbetaren ska nå i termer av resultat.

Förhållandena idag i Städpoolen innebär att det försvinner arbetstillfällen i företaget p g a av att många av företagets städare inte har tillräckligt med kunskap att hantera det sociala samspelet med kunder och kolleger – det uppstår kulturkrockar som en konsekvens av mångfalden. Detta i sin tur leder till att företaget förlorar kunder och att städare förlorar jobb. En förprojektering bör därför inriktas på att analysera och identifiera dessa kulturkrockar och ge förslag på hur dessa kan minskas i organisationen. I arbetet är det viktigt att förankra mångfaldsarbetet hos medarbetarna och att ge stöd i utvecklingen av attityder och beteenden för en mångfaldsorienterad organisation.

Eftersom en del kulturkrockar beror på medarbetarnas generellt bristande svenskkunskaper finns det också ett behov av att kartlägga vilka ytterligare språkkunskaper, relaterat till jobbet som städare, personalen är i behov av för att, utifrån denna mångfald, stärka den enskilde medarbetarens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

Övergripande utgångspunkter är att kartlägga metoder för att stärka en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att motverka kränkande särbehandling och att förhindra långtidssjukskrivningar och utslagning från arbetslivet. Städning är ett fysiskt och psykiskt påfrestande arbete och ett tungt arbete ergonomiskt och det finns därför ett ett behov av att förebygga långtidssjukskrivningar.

Det andra området rör behovet av att kartlägga hur organisationens medarbetare, med erfarenheter från olika kulturer, kan bidra till att stimulera till nya infallsvinklar och perspektiv. Mångfald är både lönsamt och en nödvändig förutsättning för Städpoolens tillväxt idag och i framtiden men det saknas en tydlig metod och strategi för hur företaget kan öka affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet t ex genom att nå nya kundgrupper. Genom en mångfaldsanalys ska företaget ges underlag för att öka möjligheterna att göra bättre affärer. Mångfalden ska bli en del av företagets affärsmässiga verksamhet.

Det tredje och sista behovet av förändringsprocesser och mångfaldsorienterade insatser utgår ifrån undersökningar som visat att blandade personalgrupper arbetar mer effektivt. Eftersom nästan samtliga av företagets medarbetare är utrikes födda krävs en analys av hur organisationen kan locka till sig svensk arbetskraft för att effektivisera men också för att skapa förutsättningar för en tydligare integration.

Syfte

Syftet med projektet är att i Städpoolen i södra Skåne AB, i samverkan mellan företagets ledning och personal och utifrån etablerade och innovativa metoder för mångfalds- och jämställdhetsarbete, initiera och genomföra ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att genom fokus på mångfald, jämställdhet och motverkande av diskriminering;

- förbättra samspelet mellan dem som utgör mångfalden i företaget,
- göra mångfalden till en del av företagets affärsmässiga verksamhet samt

- locka till sig ytterligare personal med svensk bakgrund för att effektivisera verksamheten men också för att skapa förutsättningar för en tydligare integration.

Målsättning

PROGRAMMÅL

1. Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.


PROJEKTMÅL

1. Andelen städare i företaget som upplever att mångfaldsanalysen och kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, ska utgöra 75 %.

2. Att utveckla en tydlig metod och strategi för hur företaget kan öka affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet t ex genom att nå nya kundgrupper.

3. För att effektivisera verksamheten men också för att skapa förutsättningar för en tydligare integration ska andelen städare i företaget med svensk bakgrund ha ökat 15 procentenheter 2009-01-01.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De insatser i projektet som är avsedda att genomföras i företagets verksamhetslokaler sker i lokaler och miljöer som är tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder. Projektets arbetsförhållanden ska i övrigt anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykosocialt avseende och personer med funktionshinder ska, i linje med Städpoolens policy, få ett värdigt bemötande

Alla berörda medarbetare ska känna till projektets policy för tillgänglighet och ha kunskap om lagstiftning, bemötande-, informations-, och lokalfrågor inom området samt vid behov delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Samarbetspartners

  • Fastighetsanställdas Förbund, Avdelning 3 Malmö
  • Stiftelsen Håll Sverige Rent

Kommun

  • Malmö