Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arbetsträning i helhetsperspektiv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKirsebergs församling
KontaktpersonJohannes Jörgensen
E-postjohannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0730-313927
Beviljat ESF-stöd5 835 282 kr
Total projektbudget5 835 282 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-08-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att personal skall få större kompetens i arbetet med personer som arbetstränar. Utbildningspaketet består av tre områden:
1. Två tvååriga utbildningar
2. Utbildning i praktisk metodutveckling
3. Kortare praktiska utbildningar.

Bakgrund

Förprojekteringen ledde fram till slutsatsen att det finns ett stort behov av arbetsträningsplatser där man kan erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden stöd ur ett holistiskt perspektiv.

Detta betonas bland annat av samtliga samarbetspartner i Malmö Kommun. (Aktivitetsporten, Exigo, Aktivum)

Det bekräftas också av erfarenheter som framkommit i intervjuer med praktikanter och anställda i kyrkan.

Statistik visar att under de senaste åren så har arbetslösheten minskat bland utsatta grupper (ungdomar, kvinnor, personer med utländsk bakgrund). Denna trend riskerar att brytas genom den ekonomiska krisen. En av orsakerna till detta är att kvinnor i större utsträckning än män har tidsbegränsade anställningar. Vi förmodar att det är just de grupper som står svagast på arbetsmarknaden som kommer att bli de som drabbas mest av arbetslöshet.

Detta innebär att behovet av arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden snarare kommer att öka än minska. Därför tror vi att kyrkans arbete med dessa frågor kommer att bli allt mer eftersökt.

Intervjuer med kyrkans personal visar att de allra flesta församlingar blir tillfrågade om de kan erbjuda plats för arbetsträning. Detta trots att utsikterna att kunna anställa personer efter arbetsträning är minimala. Målsättningen för arbetsträning i kyrkan är snarare att förbereda personer som ännu inte kan söka arbete eller ta praktikplatser på företag att bli kapabla till detta. Det är i detta sammanhang som kyrkan kan erbjuda något specifikt genom att man både har kurativ kompetens och kompetens i form av anställda som utför praktiska arbeten (vaktmästeri, trädgårdsskötsel, kontorsarbete etc). Kyrkan kan också erbjuda en rad andra aktiviteter som kan bidra till att öka människors livskvalitet. Dessa extra resurser gör också att det finns utrymme för personer med speciella behov.

Syfte

Att genom kompetensutveckling av personal inom Svenska Kyrkan skapa förutsättningar för en utveckling av diakonin där man fördjupar sitt engagemang i arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av arbetsträning i en miljö där man arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv.

En holistisk arbetsmetod har utarbetats och beskrivits i ett tidigare Equalprojekt. Det projekt vi vill starta nu är en vidareutveckling av detta samt en förankring av detta arbetssätt genom kompetensförsörjning av kyrkans personal. För en närmare presentation av holistiskt arbete och projektets pedagogik se "lärandemiljöer".

Målsättning

Mål 1: Att utbilda personal genom kurser som ökar dess kompetens i arbetet med långtidsarbetslösa personer i behov av arbetsträning.
Effekt: Genom ökad kompetens ökar motivationen och förmågan att ta emot personer för arbetsträning. Kvaliteten i arbetet med praktikanter ökar både genom de praktiska utbildningarna och genom utbildningarna med fokus på arbete med människor.

Mål2: Att utbilda personal i Svenska Kyrkan genom praktisk metodutveckling där man utvecklar metoder och strukturer för ett arbete i enstaka församlingar, mellan församlingar och mellan församlingar och externa samarbetspartner (i första hand inom offentlig sektor).
Effekt: Genom utvecklandet av metoder för samarbete skapas förutsättningar för en förankring av arbetet i den reguljära verksamheten. Utbildningen i praktisk metodutveckling ger en kompetens i hur man samarbetar och en insikt i betydelsen av samarbete.

Mål 3: Genomföra utbildningen i nära kontakt med samarbetspartner från offentlig sektor och med arbetstränande praktikanter. Detta både genom att dessa där så är lämpligt närvarar som utbildare under kurserna, deltar aktivt i den praktiska metodutvecklingen i regionerna samt genom att man organiserar speciella möten tillsammans med dessa båda grupper. Kyrkans personal utbildas på så sätt i offentlig sektors och praktikanternas behov, synsätt och perspektiv.
Effekt: Genom att inbjuda samarbetspartner från offentlig sektor i utbildningsarbetet skapas förutsättningar för utvecklingen av en gemensam syn gällande värderingar, syfte , mål och metod i arbetet med långtidsarbetslösa praktikanter. Genom ett nära samarbete med arbetstränande praktikanter tas deras kompetens tillvara och sätts deras behov i centrum. Genom deras deltagande i kurser lär sig personalen hur praktikanterna lär sig. Även de utbildningar som fokuserar på att lära sig ett praktiskt hantverk blir på så sätt en pedagogisk utbildning i hur man arbetar med arbetstränande personer.

Mål 4: Spridning och påverkan. Producera material där vi presenterar projektet och projektets resultat. Sprida detta material både inom kyrkan och inom offentlig sektor. Delta i redan existerande sammanhang där vi kan sprida information om projektet samt på speciella informationsmöten. Förankra projektets resultat bland beslutsfattare.
Effekt: De metoder och strukturer som växt fram i arbetet blir kända externt. Vi hoppas att flera församlingar och organisationer inom offentlig sektor integrerar sig i arbetet och att ansvariga beslutsfattare inom kyrka och offentlig sektor friställer de resurser som behövs för fortsatt samverkan. Inom kyrkan kan det vara regionala samordnare av verksamheten samt arbetsbeskrivningar där kurativa och praktiska handledare i församlingarna får tydligt avsatt arbetstid för detta arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Projektet kommer att se till att alla oavsett funktionshinder kan delta i utbildningarna.
- Malmö Högskolas utbildning kommer specifikt att ta upp tillgänglighetsfrågan. Denna kunskap sprids sedan vidare av kursdeltagare i sina respektive nätverk. Frågorna kommer också att tas upp på gemensamma möten i projektet.
- En del av samarbetspartnerna från offentlig sektor arbetar specifikt med dessa frågor. Genom att delta som utbildare i kurser och möten samt i den praktiska metodutvecklingen sprids deras kompetens till kyrkans personal. Inom offentlig sektor finns bland annat en stor kompetens vad det gäller posttraumatiskt stressyndrom, ADHD och Aspbergers syndrom.
- Deltagande av praktikanter med dessa bakgrunder och andra typer av funktionshinder i de utbildningar där så är lämpligt kommer att vara den allra bästa garantin för att tillgänglighetsperspektivet alltid finns med.

Jämställdhetsintegrering

- Jämställdhetsintegrering är en specifik del i Malmö Högskolas kurs. Denna kunskap kommer att spridas på samma sätt som kunskap om frågor kring tillgänglighet.
- Detta perspektiv skall finnas med i alla kurser
- Inom ramen för den praktiska metodutvecklingen kommer man att arbeta mycket med denna fråga. Det gäller att bereda större utrymme för kvinnliga praktikanter.
- Vissa praktiska kurser stärker deltagarnas kompetens inom områden som traditionellt mer intresserar män än kvinnor. Det är områden som arbete med blomsterbindning och vård av kyrkliga föremål (tex textilier). Vi förmodar att dessa saker kan intressera fler kvinnor. Förutom att erbjuda sysselsättning inom ett område som intresserar kan det tjäna som "inkörsport" för en arbetsträning även inom andra områden.

Deltagande aktörer

 • Anderslövs församling
 • Båstad-Östra Karups församling
 • Dalby Församling
 • Diakonicentralen Lund
 • ERiksfälts församling
 • Heliga Trefaldighets församlin
 • Husie och Södra Sallerups förs
 • Höllvikens församling
 • Ivetofta Frösamling
 • Klippans Församling
 • Knislinge-Gryts församling
 • Kulladals församling
 • Landskrona församling
 • Limhamns församling
 • Lunds Domkyrkoförsamling
 • Malmö S:t Petri församling
 • Möllevången Sofielunds församl
 • Norra Åsums församling
 • Osby Visseltofta församling
 • S:t Staffans församling
 • Skanör-Falsterbo församling
 • Trelleborgs församling
 • Tygelsjö-Västra Klagstorps f.
 • Vellinge Månstorps församling
 • Västra Skrävlinge församling
 • Ängelholms församling
 • Östra Broby församling

Kommun

 • Bromölla
 • Båstad
 • Klippan
 • Landskrona
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Staffanstorp
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ängelholm
 • Östra Göinge