Logotyp på utskrifter

Arbetsträning i helhetsperspektiv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonJohannes Jörgensen
E-postjohannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0730-313927
Beviljat ESF-stöd241 200 kr
Total projektbudget241 200 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Svenska Kyrkan befinner sig i en process där man reflekterar över sin nya roll i samhället som kyrka skild från staten. Vilka utmaningar skall man bemöta och vilka skall man inte engagera sig i?
En nyorientering utifrån nya strukturella förutsättningar ställer krav på kompetensutveckling som går utöver den vanliga vidareutbildningen.
Inom det diakonala arbetet finns ett intresse av att hitta arbetsformer för arbetsträning i församlingarna som utgår från ett helhetsperspektiv och som skapar möjligheter för personer att närma sig arbetsmarknaden som idag har svårt att tillgodogöra sig det erbjudande som finns inom offentlig sektor. Denna metodutveckling måste ske i nära samarbete med offentlig sektor.
Förstudien syftar till att göra en inventering av utbildningsbehovet för denna satsning både bland kyrkans personal och bland offentligt anställd personal. Den skall också utarbeta konkreta planer inför en ansökan om genomförande av kompetensförhöjning inom kyrkan och inom offentlig sektor.

Bakgrund

Svenska Kyrkan befinner sig i en process där man reflekterar över sin nya roll i samhället som kyrka skild från staten. Vilka utmaningar skall man bemöta och vilka skall man inte engagera sig i?
En nyorientering utifrån nya strukturella förutsättningar ställer krav på kompetensutveckling som går utöver den vanliga vidareutbildningen.

Ett område där ett flertal församlingar i Malmö är intresserade av att utveckla sitt engagemang är det man kan kalla för "arbetslinjen" inom diakonin. Man har goda förutsättningar att ta emot människor som är i behov av arbetsträning och rehabilitering. Det finns många olika arbetsuppgifter, och man har tillgång till diakoner som kan stödja dessa människor i deras utveckling. Dessutom kan man erbjuda en miljö där människor blir en del av en arbetsgemensskap och om intresse finns även en församlingsgemenskap. Man har med andra ord förutsättningar för att arbeta miljöintegrerat utifrån en helhetssyn.
Denna potential finns i så gott som alla församlingar. Det finns också förutsättningar för att utveckla samarbete mellan församlingarna samt med socialtjänst och försäkringskassan. Även ett samarbete med arbetsförmedlingen kan vara aktuellt i den mån arbetsförmedlingen riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden och är i behov ar av arbetsträning och rehabilitering.

Ett utvecklande av "arbetslinjen" inom diakonin skulle kunna bidra till att erbjuda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en miljö där de kan växa och få bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.
Det förutsätter dock att församlingarnas medarbetare utvecklar sin kompetens inom detta arbetsområde. Dessutom krävs att samarbetspartner från offentlig sektor utvecklar sin kompetens när det gäller att samarbeta med idéburna och kyrkliga organisationer. En viktig aspekt i denna kompetensutveckling är att hitta gemensamma strukturer och strategier för ett samarbete. Det är inom detta område som vi söker stör för kompetensförsörjning.

Denna ansökan knyter an till en ansökan för genomförande inom programområde 2. Vi ansöker om förprojektering inom ramen för programområde 1. Denna förprojektering beräknas ske samtidigt som vi startar upp projektet vi ansöker om i programområde 2. Vi kan därmed under förprojekteringen konkret se vilka behov på kompetensutveckling som växer fram. Även om vi får avslag på vår ansökan inom programområde 2 är en förprojektering meningsfull, då vi under alla omständigheter kommer att vidareutveckla "arbetslinjen" inom ramen för den diakonala verksamheten för långtidsarbetslösa. Detta kräver kompetensförsörjning.

Syfte

Syftet med kompetensförhöjningen är att skapa förutsättningar inom Malmö samfällighets församlingar och inom offentlig sektor att möta ett stort behov av miljöintegrerad arbetsträning och rehabilitering bland människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Målsättning

Förprojektering


Mål 1: Beskriva de strukturella omvandlingsprocesser i samhället och i kyrkan som aktualiserar:

- behovet av miljöer för arbetsträning och rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Här skall speciell fokus riktas på den grupp människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som ofta "hamnar mellan stolarna" i dagens läge.
- behovet av att utveckla samarbete mellan offentlig och idéburen sektor i allmänhet och i ovan nämnda arbete i synnerhet. Här skall diskussionen kring den sociala ekonomins betydelse beaktas. Man skall också anknyta till den diskussion som förs inom Svenska Kyrkan angående förnyelse och utveckling av det diakonala arbetet i ljuset av kyrkans skiljande från staten och de sociala utmaningar vi står inför i dagens samhälle.

Mål 2: Inventering

- Att göra en inventering på redan gjorda erfarenheter av samarbete inom området arbetsträning/rehabilitering i Malmö samfällighets församlingar. En skriftlig rapport skall göras. Inventeringen skall beröra följande områden:

+ Vilka församlingsmedarbetare är engagerade
+ Vilket syfte och vilka mål har man.
+ Vilka målgrupper arbetar man med? Här skall man se både på icke anställda medarbetare och praktikanter. Vilka mål, behov och intressen har praktikanterna och de icke anställda medarbetarna?
+ Vilka metoder används och vilka aktiviteter har man?
+ Vilka samarbetar man med inom offentlig sektor?
+ Har gemensamma syften, mål och metoder har utarbetats? I så fall vilka?
+ Vilken kompetens har engagerade medarbetare i församlingarna? (Både de som direkt arbetar med praktikanter och arbetslagen).
+ På vilket sätt är praktikanter med i utarbetandet av syfte, mål, metod och aktiviteter?
+ På vilket sätt arbetar man med jämställdhetsfrågor?
+ På vilket sätt arbetar man med frågan kring tillgänglighet?
+ Vilket behov av kompetensutveckling finns? Här skall målgruppen, medarbetare från församlingar och offentlig sektor tillfrågas. Det gäller både den egna och samarbetsparternas kompetensutvecklingsbehov.

Mål 3: Planering av kompetensutveckling

- Att göra en plan för kompetensutveckling både för den ettåriga projektperioden och på längre sikt. Kompetensförstärkningen gäller personal inom församlingarna och offentlig sektor enligt den målgruppsbeskrivning som gjorts ovan. En kompetensutvecklingsplan skall även göras för icke anställda (politiker, frivilliga medarbetare i församlingarna). Denna kompetensutvecklingsinventering för icke anställda skall ligga till grund för den kompetensutveckling som anställda behöver i rollen som utbildare av icke anställda medarbetare.
Behovsinventeringen ovan skall ligga till grund för denna planering.

Mål 4: Söka relevanta utbildare

- Vilka personer respektive organisationer finns det som kan utbilda? Det gäller både externa och interna resurser. Man kan också vara resurs för varandra ( t. ex. samarbetspartner från offentlig sektor och församlingsmedarbetare kan inom vissa områden utbilda varandra).

Mål 5:

- Förbereda en ansökan som innehåller bakgrundsbeskrivning, syfte, målgrupper, mål, aktiviteter och budget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten skall beaktas ur ett personal- samt målgruppsperspektiv. Det skall ingå i inventeringen av det arbete som görs samt i planeringen av utbildningen för alla målgrupper. Kompetenta konsulter skall anlitas för inventering och planering av kommande utbildning.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge