Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKävlinge Lärcentrum
KontaktpersonRoger Alfh
E-postroger.alfh@kavlinge.se
Telefonnummer046-739443
Beviljat ESF-stöd4 598 936 kr
Total projektbudget4 598 936 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Utveckla/sprida ambassadörskonceptet till 4 kommuner, utbilda totalt 120 ambassadörer. Utbilda chef/ambassadör på ca 20 befintliga företag i Kävlinge. Utbilda alla anställda på 6 arbetsplatser (Exempelföretag). Skapa företagarringar, samverka kring personalförsörjning, rehab och kompetensutveckling.

Bakgrund

Under åren 2001-2005 drev Kävlinge Lärcentrum Equal-projektet Brännpunkt där vi utbildade ca 90 arbetsplatsambassadörer inom såväl privat som offentlig verksamhet. Syftet med ambassadörerna var dels att fungera som mentorer för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna under praktik/arbetsprövning på arbetsplatsen, dels att medverka till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där personalen står i centrum.

Utbildningen ger kunskap om ansvaret för den egna hälsan, stresshantering, svåra samtal/samtalsteknik, introduktionsprogram, kroppsspråk, attityder och värderingar relaterade till minskad diskriminering och ökad mångfald samt ökad tillgänglighet på arbetsplatsen.

I utbildningen ingår att göra en s.k. Klimatanalys där den personal som finns i ambassadörens egen arbetsgrupp besvarar frågor om den psykosociala statusen på arbetsplatsen. Andra arbetsgrupper inom företaget deltar inte. Frågeområdena inkluderar t.ex. samarbete/trivsel, utanförskap, delaktighet, informationsöverföring, tillåtande arbetsklimat, ohälsa och mångfald. Resultatet av undersökningen ligger sedan till grund för det interna utvecklingsarbetet i arbetsgruppen.

Detta kunde t.ex. innebära att någon eller ett par arbetsplatser/-grupper utvecklade något av nedanstående:
- introduktionsprogram för nyanställda/praktikanter utvecklades
- fler arbetsplatsträffar, bättre information och kommunikation
- större intresse att ta emot praktikanter
- bättre samarbete mellan avdelningar
- skriftlig personalpolicy

Ambassadörskonceptet har framför allt varit en mycket framgångsrik åtgärd som gav och fortsatt ger människor som står långt från arbetsmarknaden tillträde till en arbetsplats och social samvaro med andra. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

Under 2006-2007 har ett Växtkraft Mål 3-projekt drivits i samarbete mellan Kävlinge, Svalöv och Lund. Svalövs och Lunds kommuner har utbildats av Kävlinge Lärcentrum i syfte att själva kunna rekrytera och utbilda ambassadörer på privata/kommunala arbetsplatser i sina egna kommuner. Intresset för ambassadörsutbildningen har också varit mycket stort i övriga Skåne och Sverige, vi har per december 2007 utbildat 16 kommuner, från Vindeln i norr till Hyllie i söder, som alla nu kommer att använda ambassadörskonceptet på sin hemmaplan.

Analys av problem/behov
För att skapa tillträde till arbetsmarknaden för alla grupper och individer krävs attitydförändringar hos både chefer, anställda i företagen och hos långtidsarbetslösa/-sjukskrivna.

Vi har konstaterat att det bästa sättet att öka förståelsen för och öppenheten mot olika målgrupper är att ge ökad kunskap. Det kan t.ex. handla om kulturella skillnader, olika typer av funktionshinder, jämställdhet eller gruppen ungdomar. Därför kommer vi att vidareutveckla ambassadörsutbildningen inom dessa områden, både för nya och gamla ambassadörer.

Många kommuner i Skåne/Blekinge har upplevt ett stort behov av att skapa bättre relationer med näringslivet för att skapa en öppnare arbetsmarknad med bättre tillgänglighet för människor i utanförskap. De individer som fortfarande, trots högkonjunktur, står utanför kräver bättre och professionellare arbetsplatser som kan stödja dem till egen försörjning. Kävlinge Lärcentrum känner behov av att vidareutveckla ambassadörsutbildningen ytterligare ett steg så att den ännu mera kan riktas mot andra och ännu svårare målgrupper. Av denna anledning, samt att vi vill sprida ett framgångsrikt koncept, behöver vi samverka med kommuner som arbetar med t.ex. unga vuxna, invandrare och långtidssjuka.

Alla som arbetar med långtidsarbetslösa/-sjukskrivna har behov av många och olika arbetsprövnings-/praktikplatser för att tillgodose deltagares behov samtidigt som det från samhällets sida finns ett behov av att öka rörligheten rent geografiskt bland dessa. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

Förprojekteringen visade att de ambassadörer som är ensamma på sin arbetsplats har behov av stöd och påfyllnad av kunskap men också att chefens attityd är oerhört viktig för att interna förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön ska kunna genomföras då ambassadören normalt inte har egen beslutsrätt. Nya chefer har anställts i vissa företag och känner inte till konceptet eller att en ambassadör finns i organisationen. Nya chefer har heller inte alltid samma sociala tänk som företrädaren. Chefens kunskaper, attityder och värderingar är ofta avgörande för hur villig arbetsplatsen är att ta emot praktikanter. Slutsatsen är att kompetenshöjning för både chef och ambassadör är nödvändig. Gamla chefer behöver påfyllning med ny kunskap och inspiration för att tillsammans med ambassadören utveckla arbetsplatsen mot ökad öppenhet och bättre intern arbetsmiljö.

De individer som idag inte har tillträde till arbetsmarknaden och är i ännu sämre skick än normalt långtidsarbetslösa/-sjukskrivna, tror vi kommer att ha större möjligheter att snabbare bli jobbredo alt anställda, om de arbetstränar/praktiserar på en arbetsplats där alla medarbetare är utbildade i delar av ambassadörskonceptet. Sådana arbetsplatser kommer också att nå längre i sin utveckling mot Den goda arbetsplatsen. Motprestationen för att utbilda hela arbetsgruppen är att arbetsplatsen blir ett växthus för personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver särskilt stöd samt att dessa personer kommer i praktik i ett tidigare skede än vad som nu är fallet. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

Ledaren, särskilt på mindre företag, har ofta svårt att lösa alla olika personalrelaterade problem då kunskap, tid och resurser saknas. Samverkan med andra verksamheter, i olika branscher och av olika storlek, kan bidra till att lösa sådana problem. Dessutom finns det ett behov av förändra synen hos företagarna, från konkurrensrädsla till att se vinster i att samarbeta.

Syfte

För att skapa tillträde till arbetsmarknaden för alla grupper och individer krävs attitydförändringar hos både chefer, anställda och långtidsarbetslösa/-sjukskrivna.

Projektet har därför 4 syften:
1. Utveckla och sprida ambassadörskonceptet till Karlshamn, Eslöv, Landskrona och Hässleholm - och i samverkan med dessa utbilda ca 120 nya arbetsplatsambassadörer i dessa kommuner. Samtidigt kommer vi att utveckla ambassadörskonceptets användningsområden och kursinnehåll mot dessa kommuners specifika målgrupper
Det stora intresset för ambassadörskonceptet underlättade vårt undersöknings- och urvalsarbete i förprojekteringsfasen. Ovanstående 4 kommuner vill delta och känner ett behov av att öka mångfalden på arbetsplatserna, både i offentlig och privat sektor. Kommunerna arbetar också med delvis andra målgrupper än Kävlinge Lärcentrum, vilket var ett viktigt kriterium vid urvalet. Samtliga kommuner har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, och naturligtvis med långtidsarbetslösa/-sjukskrivna vuxna, vilket är viktiga gemensamma nämnare.

- Karlshamn: Ungdomar 16-29 år med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller med lättare begåvningshandikapp.
- Eslöv: Flyktingar/invandrare samt ungdomar som behöver mycket stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
- Landskrona: Långtidsarbetslösa ungdomar med social problematik samt invandrare, både nyanlända och sådana som varit här en längre tid.
- Hässleholm: Långtidsarbetslösa ungdomar och invandrare varav 75% är lågutbildade.

Under genomförandefasen ger Kävlinge Lärcentrum kommunerna kunskap om och aktivt stöd i hur man rekryterar Ambassadörsföretag och hur man skapar goda kontakter med näringslivet. Tillsammans med de 4 samverkanskommunerna utbildar vi ca 120 ambassadörer på olika arbetsplatser, med olika storlek, inom olika branscher och sektorer. Kommunerna är mao självgående efter projektets avslut och kan sedan driva ambassadörskonceptet vidare på egen hand.

2. Utbilda chefer och ambassadörer på 23 befintliga Ambassadörsföretag med endast en ambassadör i Kävlinge
Vi har under förprojekteringen identifierat 23 befintliga ambassadörsföretag i Kävlinge med endast en utbildad ambassadör som bildar vår målgrupp för denna satsning.

Förprojekteringens undersökning av chefers och ambassadörers utbildningsbehov resulterade i följande:
- Stress och ohälsa
- Svåra samtal - kommunikation
- Konflikthantering
- Hur driva ett internt förändringsarbete med enkla metoder
Förutom ovanstående kommer vi också att inkludera utbildning i kulturella skillnader, tillgänglighet, olika typer av funktionshinder och jämställdhetsfrågor. Vi har fått bekräftelse på att chefer normalt är mycket upptagna, varför utbildningsinsatserna kommer att anpassas till detta faktum, både i tid, rum och omfattning. Det finns också ett stort behov av att öka samarbetet mellan ambassadörer och chefer på olika företag för kunskapsutbyte samt för samverkanskommunerna ett gemensamt register över alla utbildade ambassadörer.

3. Utbilda hela arbetsstyrkan på 6 arbetsplatser i Kävlinge (blivande Exempelföretag)
Genom att utbilda hela arbetsstyrkan ökar möjligheterna att skapa riktigt goda arbetsplatser, dvs arbetsplatser med god psykosocial arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och en gemensam värdegrund. Öppenheten för mångfald ökar också.

Vi är övertygade om att denna strategi skapar arbetsplatser med starkare konkurrenskraft och därmed också större möjligheter att ta ett socialt ansvar både internt på arbetsplatsen och externt gentemot människor som står utanför arbetsmarknaden.

Just dessa arbetsplatser ska användas för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna människor med särskilda behov. I en utvecklingstrappa med 5 steg, där steg 5 betyder jobbredo, anses deltagaren klar för praktik när deltagaren nått steg 3. Vår erfarenhet är att när deltagare kommer ut på en ambassadörsarbetsplats kliver de ganska snabbt ytterligare två steg i utvecklingstrappan. Vi vill därför testa i vårt PO2-projekt Jobbinvest-ering om deltagaren snabbare kommer till steg 5 om han/hon erbjuds praktik i ett tidigare skede (steg 1-2) på arbetsplatser där förutsättningarna är optimala, dvs på Exempelföretagen. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

De utbildningsinsatser som ges resp arbetsplats kommer att delvis baseras på resultatet av Klimatanalysen och kan bestå av t.ex. utbildning i ansvar för den egna hälsan, introduktionsprogram, stresshantering, konflikthantering. I ambassadörsutbildningen kommer avsnitt som handlar om att förändra attityder och värderingar till det bättre alltid att ingå. Utbildningen ger kunskap i att vi människor är olika och därmed har olika behov. Innehållet i ryggsäckarna är olika och väger olika tungt. Klimatanalysen blir ett internt verktyg för fortsatt utvecklingsarbete. Själva utbildningen är kostnadsfri men företaget står för personalens tid. Företaget förbinder sig att ta emot människor med särskilda behov för praktik/arbetsprövning och fungerar därmed som ett växthus för dessa.

De anställda i Exempelföretagen kommer dessutom att coachas av mentorerna i Jobbinvest-ering för att på bästa sätt kunna stödja deltagarna på deras väg tillbaka till arbetslivet. Detta skall alltså ses som ytterligare kompetenshöjning i hur man möter och stödjer personer i utanförskap.

Under förprojekteringens urvalsprocess var vår målsättning att rekrytera 6 verksamheter med 8-30 anställda ur vår databas av ambassadörsföretag, 3 från offentlig sektor och 3 från privata sektorn. Viktiga kriterier för urvalet var att verksamheterna skulle kännetecknas av stort socialt engagemang, en vilja att utvecklas vidare samt erfarenhet av individer med tyngre problematik.

De blivande Exempelföretagen är: ICA Maxi AB (avdelning Special), Ellco Food AB, Willys AB, Kävlinge kommun-Centralförrådet/arbetsavd, Billingshäll-Hemrehab samt Emyhills Förskola.

4. Skapa och utveckla 1-2 företagar-/verksamhetsringar i Kävlinge
Under ett antal år har Kävlinge Lärcentrum arbetat med att utveckla relationerna med näringslivet. Nu anser vi att tiden är mogen för att ta ytterligare ett steg där vi också utvecklar relationerna och samverkan mellan företagen. Detta är särskilt viktigt för mindre företag som ofta har svårigheter att lösa personalrelaterade eller andra problem på egen hand, jämfört med större företag. Under förprojekteringen har vi rekryterat 6 företag från olika branscher, företag som är mycket aktiva i olika företagarorganisationer och har ett socialt tänk, som ska bli grundstommen i den första företagarringen i Kävlinge. För att öka möjligheterna till samverkansvinster kommer vi successivt att rekrytera fler företag till ringen - vilka företag som rekryteras beslutas av deltagarna i konsensus.

I samband med rekryteringen av företag till ringen ombads ledarna att besvara en enkät. Av svaren framgår att majoriteten av företagarna ser samma huvudsyften som vi. Dessutom ser ledarna stora fördelar i lära av varandra för att ytterligare utveckla både befintliga och nya verksamheter genom att bredda sitt kontaktnät. Således har företagarna själva uttalat att man verkligen tror att samverkan är den bästa strategin för att nå framgång både inom personalrelaterade områden och rent affärsmässiga.

Följande privata Kävlinge-företag kommer att delta i den första företagarringen:
Nilsson & son Radio TV AB, ICA Maxi (avdelning Special), Scandic Hotell, Nilan Engineering AB, Kävlinge Mekaniska AB samt Ellco Food AB.

Under förprojekteringen dök en ny idé upp - att skapa en ring av kommunala verksamheter med samma syfte som ovan. Under genomförandefasen kommer vi att undersöka möjligheterna att skapa en sådan ring bland verksamheter inom Kävlinge kommun och om möjligt sjösätta idén. Vi ser dessutom stora fördelar i att kunna skapa samverkan mellan dessa två ringar för att t.ex. öka möjligheterna till återgång till arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna.

Målsättning

Våra mål är att:
1. Öka tillgången till arbetsplatser för praktik/arbetsprövning och anställning med ca 80-100 arbetsplatser lokaliserade i 4 kommuner, vilket medför snabbare praktikanskaffning för kommunerna och för deltagarna ett bättre dagligt stöd. Öka möjligheterna att erbjuda rätt praktikplats för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna och samtidigt förbättra möjligheten till rörlighet bland dessa. (Syfte: Sprida ambassadörskonceptet till 4 samverkanskommuner och utbilda totalt 120 ambassadörer på privata och offentliga arbetsplatser)

2. Öka antalet Goda Arbetsplatser med totalt 80-100 arbetsplatser som alla genomför minst två förbättringsåtgärder gällande den interna psykosociala arbetsmiljön utifrån Klimatanalysens resultat. (Genomföra en Klimatanalys för varje deltagande arbetsplats, en vid start och en ca 1 år efter genomgången utb. Resultat av första som bas för vidareutveckling av ambassadörsutbildningen och den andra för att mäta verkan av insatserna)

3. Stärka drygt 20 befintliga ensam-ambassadörer och påverka deras chefers attityder i riktning mot ökad mångfald genom att vidareutbilda både chef och ambassadör utifrån deras behov av kunskap (Kävlinge).

4. Uppnå bättre resultat på de 6 arbetsplatser där hela arbetsstyrkan utbildats, s.k. Exempelföretag (Kävlinge), jämfört med arbetsplatser med en ambassadör. Med resultat menar vi t.ex. låg sjukfrånvaro och/eller att arbetsplatsen genomför fler konkreta förbättringar av den interna psykosociala arbetsmiljön. Vi ska även mäta om vi genom att i ett ännu tidigare skede kan placera ut långtidsarbetslösa/-sjukskrivna individer i praktik/arbetsprövning genom att hela arbetsplatsen är utbildad i att hantera denna tyngre målgrupp. Individerna ska också uppleva ett ännu mer professionellt bemötande jämfört med andra praktikplatser. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

5. Minst 75% av företagen ska vid mätning efter 1 år se en fortsatt god nytta med sitt deltagande i Kävlinges företagarring och vid mätning i slutet av projektet ska minst 75% säga att de vill fortsätta samarbetet i ringen.

6. Skapa en verksamhetsring bestående av 5-10 kommunala verksamheter i Kävlinge.

7. Öka kunskapen om mångfald, tillgänglighet och jämställdhet på minst 100 arbetsplatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
I ambassadörsutbildningen ingår avsnitt som ger arbetsplatserna kunskap om och förändrar attityderna till funktionshindrade. Vår erfarenhet av tidigare utförda utbildningar är att de resulterar i klara förändringar i attityderna till såväl psykiska som fysiska funktionshinder.

Under förprojekteringen har HSO Skåne anlitats som sakkunniga och detta har dels resulterat i att Nulägesanalys och Klimatanalys kompletterats med frågor kring tillgänglighet och funktionshindrade (både fakta, dvs hur det ser ut på arbetsplatsen, och vilka attityder som råder) och dels att förvärvad kunskap inkluderats i ambassadörsutbildningen. För att sprida kunskap om vad funktionshinder och tillgänglighet är kommer delar av ESF-rådets och HSOs informationsskrifter att användas. (Se ansökan om genomförande PO2 Jobbinvest-ering)

Kävlinge Lärcentrums och samverkansparternas lokaler är handikappanpassade. Vid användning av externa lokaler väljs alltid handikappanpassade lokaler som rutin, t.ex används Sundsgårdens Folkhögskola under de 2 inledande internatdagarna i ambassadörsutbildningen. För personer med hörselnedsättning finns lokaler med teleslinga tillgängliga.

Vi avser att genom Funka.nu göra en analys av de 5 samverkanskommunernas hemsidor ur ett tillgänglighetsperspektiv (teknisk och pedagogisk tillgänglighet). Vi kommer att undersöka intresset bland samverkanskommunerna för att frivilligt delta i Handisams e-verktyg som är ett sätt att med självvärdering beskriva och publicera hur kommunen arbetar med tillgänglighet.

De som jobbar aktivt i projektet inkl utvecklingspartnerskapet kommer att få en gemensam kunskapsgrund om funktionshinder och tillgänglighet genom ett halvdagsseminarium arrangerat av HSO Skåne i början av genomförandefasen.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av de under förprojekteringen genomförda jämställdhets-swotarna visar att alla arbetsplatserna är ojämställda ur en eller flera aspekter.

Ambassadörsutbildningen har därför utökats med ett särskilt jämställdhetsavsnitt. För chefer och ambassadörer i de 23 ambassadörsföretagen, Exempelföretagen, deltagarna i Företagarringen samt projektdeltagarna inkl Utvecklingspartnerskapet kommer Halmstad Högskola att anlitas för att genomföra jämställdhetsseminarier. Att anlita dessa mycket kunniga jämställdhetsexperter, som på ett jordnära och ur ett mångsidigt perspektiv öppnar ögonen för alla jämställdhetsaspekter, borgar för att attitydförändringar kommer att ske.

Samtliga analysverktyg har kompletterats med frågor kring jämställdhet. Lärdomarna och resultaten inom jämställdhetsområdet kommer att implementeras i den fortsatta operativa verksamheten hos samverkansparterna samt kommuniceras till viktiga mottagare såsom JämO, Företagarna m.fl. för att uppnå långsiktig påverkan.

Våra förvärvade kunskaper under förprojekteringen har förstärkt vår ambition att i PO2-projektet Jobbinvest-ering kartlägga deltagare ur ett genusperspektiv, särskilt intressant är att kartlägga om skillnader pga kön föreligger när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser och bemötande från AF, FK, SOC och arbetsmarknadshandläggare liksom deltagarnas egen inställning till yrken, arbetstid etc. Jämställdhetscentrum Halland vid Halmstad Högskola kommer att vara behjälpliga med att identifiera en student som är intresserad av att göra studentuppsats/examensarbete på detta tema.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet.

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Ellco Food AB
 • Företagarna
 • HSO Skåne
 • Kommunkansliet
 • Kompetensforum
 • Korsbacka förskola
 • Scandic Hotels AB

Deltagande aktörer

 • Billingshäll
 • Centralförrådet
 • Ellco Food AB
 • Emyhills förskola
 • ICA Maxi Special
 • Kävlinge Mekaniska Verkstad
 • Nilan Engineering AB
 • OSCAR V. NILSSON & SON, RADIO-
 • Scandic Hotels AB
 • Willy:s AB

Kommun

 • Eslöv
 • Hässleholm
 • Karlshamn
 • Kävlinge
 • Landskrona