Logotyp på utskrifter

Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKävlinge Lärcentrum
KontaktpersonChrister Stenberg
E-postchrister.stenberg@kavlinge.se
Telefonnummer0709-739447
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Att skapa bra arbetsplatser med en god psykosocial arbetsmiljö som innebär ett tillåtande arbetsklimat, goda attityder och värderingar där man inte accepterar att någon är utanför ger arbetsglädje, lägre sjuktal och bättre konkurrenskraft.

Arbetsplatsambassadörskonceptet innebär just dessa effekter, dessutom stärker det viljan att ta ett större samhällsansvar. Succén med ambassadörer har främst inneburit att personer som tidigare inte ens kunnat få tillgång till en praktikplats, har fått en bra plats med professionellt bemötande och dagligt stöd. Individerna har utvecklats och i många fall lyckats få ett ”riktigt arbete”.

Genom kunskap utvecklar man sina attityder och värderingar, fördomar är ofta brist på kunskap. En stor del av ambassadörsutbildningen handlar just om detta, vi har konstaterat att efter genomgången utbildning har synen på utsatta grupper tydligt förändrats. Detta har inneburit att viljan att stödja dessa personer på ett aktivt och professionellt sätt, både som ambassadör och som anställd i arbetsgruppen, har ökat kraftigt. Samma positiva förändring kan man också se när det gäller att ge stöd åt de egna arbetskamraterna när de hamnar i olika situationer.

Nu vill vi utveckla arbetsplatsambassadörskonceptet ytterligare genom:
1. Utveckla och sprida ambassadörskonceptet till fyra kommuner i Skåne/Blekinge och tillsammans med dessa utbilda 120 ambassadörer i dessa kommuner. Samtidigt vill vi utveckla ambassadörskonceptets användningsområden och kursinnehåll mot dessa kommuners specifika målgrupper (kan vara personer med annan etnisk bakgrund, funktionshindrade, ungdomar).

2. Utbilda chefer på befintliga ambassadörsföretag med endast en ambassadör i Kävlinge samt ge dessa befintliga ambassadörer vidareutbildning inom de områden de känner behov av samt t.ex. i jämställdhetsfrågor. Detta för att stärka ambassadören i dennes strävan att utveckla arbetsplatsen.

3. Att utbilda alla anställda på ett antal arbetsplatser inom privat och offentlig sektor i Kävlinge i utvalda delar av ambassadörsutbildningen. Vi tror att om alla får kunskapen så kommer viljan till att göra förändringar som stärker arbetsplatsen att bli större, man blir helt enkelt en bättre arbetsplats för alla (s.k. Exempelföretag). Dessa arbetsplatser blir också ett ”växthus” för personer som står mycket långt från arbetsmarknaden.

4. Att skapa företagarringar med målet att samverka kring frågor som t.ex. personalförsörjning, rehabilitering och kompetensutveckling. Även andra områden som stärker företagens konkurrenskraft utanför det personalrelaterade området finns sannolikt att samverka kring.

(Se även ansökan förprojektering i programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

Bakgrund

Under åren 2001-2005 drev Kävlinge Lärcentrum Equal-projektet Brännpunkt där vi utbildade ca 90 arbetsplatsambassadörer inom såväl privat som offentlig verksamhet. Syftet med ambassadörerna var dels att fungera som mentorer för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna under praktik/arbetsprövning på arbetsplatsen, dels att medverka till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där personalen står i centrum.

Utbildningen ger kunskap om ansvaret för den egna hälsan, stresshantering, svåra samtal/samtalsteknik, introduktionsprogram, kroppsspråk, attityder och värderingar relaterade till minskad diskriminering och ökad mångfald, konflikthantering samt ökad tillgänglighet på arbetsplatsen. Ambassadörsutbildningen omfattar ett internat på 2 dagar, därefter 7 halvdagar som genomförs ute på deltagarnas arbetsplatser.

I utbildningen ingår att göra en s.k. klimatanalys där den personal som finns i ambassadörens egen arbetsgrupp besvarar frågor om den psykosociala statusen på arbetsplatsen. Andra arbetsgrupper inom företaget deltar inte. Frågeområdena inkluderar t.ex. samarbete/trivsel, utanförskap, delaktighet, informationsöverföring, tillåtande arbetsklimat, ohälsa och mångfald. Resultatet av undersökningen ligger sedan till grund för det interna utvecklingsarbetet i arbetsgruppen.

Detta kunde t.ex. innebära att någon eller ett par arbetsplatser utvecklade något av nedanstående:
· introduktionsprogram för nyanställda/praktikanter utvecklades
· fler arbetsplatsträffar, bättre information och kommunikation
· större intresse att ta emot praktikanter
· bättre samarbete mellan avdelningar
· skriftlig personalpolicy

Ambassadörskonceptet har framför allt varit en mycket framgångsrik åtgärd som gav och fortsatt ger människor som står långt från arbetsmarknaden tillträde till en arbetsplats och social samvaro med andra. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)


Under 2006-2007 har ett Växtkraft Mål 3-projekt drivits i samarbete mellan Kävlinge, Svalöv och Lund. Svalövs och Lunds kommuner har utbildats av Kävlinge kommun i syfte att själva kunna rekrytera och utbilda ambassadörer på privata/kommunala arbetsplatser i sina egna kommuner. Intresset för ambassadörsutbildningen har också varit mycket stort i övriga Skåne och Sverige, vi har i december 2007 utbildat 16 kommuner, från Vindeln i norr till Hyllie i söder, som alla nu kommer att använda ambassadörskonceptet på sin hemmaplan.

Analys av problem/behov:
Ambassadörerna i Kävlinge har varit ett otroligt bra stöd för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna och har också i vissa delar utvecklat sin arbetsplats mot ”den goda arbetsplatsen”. Flera ambassadörer har dock uttryckt att det ofta är problem att genomföra reella förändringar p.g.a. att de inte har egen beslutsrätt och att de känner sig ensamma i sina strävanden att fortsätta utvecklingen inom det psykosociala området, både inom och utom sin egen arbetsgrupp.

Vi vill därför prova att dels utbilda alla anställda inkl chefer på några utvalda arbetsplatser i valda delar av ambassadörsutbildningen och dels mer frekvent coacha arbetsplatser med bara en utbildad ambassadör. Detta kan t.ex. ske genom att uppdatera chefen på ett utbildande sätt vilket innebär att ambassadören får ett bättre stöd i utvecklingsarbetet av en beslutsfattare på arbetsplatsen. Motprestationen för att utbilda hela arbetsgruppen är att arbetsplatsen blir ett växthus för personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och behöver särskilt stöd samt att dessa personer kommer i praktik i ett tidigare skede än vad som nu är fallet. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

Genom vår långa erfarenhet vet vi att det generellt finns behov av utveckling avseende den interna psykosociala arbetsmiljön och också en förändring av attityder till de målgrupper som ingår i mångfaldsbegreppet. Som kuriosa kan vi nämna att t.ex. Kävlinge kommun inte har tagit emot invandrare/flyktingar under drygt 10 år men att beslut är taget om 25 flyktingar/år de närmaste 3 åren. Oavsett om det råder låg- eller högkonjunktur måste arbetsplatser ha den kompetens och beredskap som behövs för att stå starka i konkurrensen, dvs attityderna till delvis eller helt diskriminerade målgrupper behöver förändras på arbetsplatser generellt. Den av näringslivet upplevda arbetskraftsbristen inom vissa yrkesområden ökar kraven på arbetskraftsinvandring, vilket i sin tur också ställer krav på ökad förståelse för människor med annan bakgrund.

Alla vi som arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver själva få djupare kunskap om alla olika målgrupper, vissa målgrupper är ibland lågt representerade i den egna kommunen men är högt representerade i andra kommuner. Genom samverkan ökar den totala kunskapsnivån bland de aktörer som arbetar för ett öppet och tillåtande arbetsliv i Sverige. Den snabba utvecklingen i vår omvärld generellt och inom arbetslivet i synnerhet pekar klart på att denna kunskapshöjning behövs för att nå framgång.

Trots den just nu rådande högkonjunkturen finns en ”tyngre” målgrupp kvar i utanförskap, en målgrupp som kräver mycket mer stöd, rätt daglig handledning och framför allt rätt (utbildad) praktikplats för att på sikt få tillträde till arbetslivet. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

Syfte

Vi vill:
1. Utveckla och sprida ambassadörskonceptet till 4 kommuner i Skåne/Blekinge och i samverkan med dessa utbilda ca 120 nya arbetsplatsambassadörer i dessa kommuner. Samtidigt vill vi utveckla ambassadörskonceptets användningsområden och kursinnehåll mot dessa kommuners specifika målgrupper (kan vara personer med annan etnisk bakgrund, funktionshindrade, ungdomar).
2. Utbilda chefer på befintliga Ambassadörsföretag med endast en ambassadör i Kävlinge samt ge dessa befintliga ambassadörer vidareutbildning inom de områden de känner behov av samt t.ex. i jämställdhetsfrågor.
3. Utbilda hela arbetsstyrkan på ett antal arbetsplatser i Kävlinge.
4. Skapa och utveckla 1-2 företagarringar i Kävlinge.

1. Utveckla och sprida ambassadörskonceptet till 4 kommuner i Skåne/Blekinge, utbilda 120 nya ambassadörer och utveckla konceptets användningsområden mot andra målgrupper
Vi har konstaterat att intresset för ambassadörskonceptet är mycket stort i många kommuner. Vi vill därför undersöka och identifiera kommuner som är intresserade och som känner ett behov av att öka mångfalden på arbetsplatserna, både i offentlig och privat sektor. Detta vill vi om möjligt göra tillsammans med en av våra befintliga samverkanskommuner (t.ex. Svalöv) som redan använder ambassadörskonceptet.

Vi kommer att sträva efter att samverka med 4 kommuner med delvis andra målgrupper än i Kävlinge, dvs med en högre andel av t.ex. utrikes födda, ungdomar eller funktionshindrade. Dessa 4 kommuner ska bli självgående och efter projektets avslut kunna driva ambassadörskonceptet vidare på egen hand. De ska också få kunskap om och aktivt stöd i hur man rekryterar blivande Ambassadörsföretag och skapar goda kontakter med näringslivet. Tillsammans med de 4 samverkanskommunerna kommer vi att utbilda ca 120 ambassadörer på olika arbetsplatser inom olika branscher och sektorer.

Vi har konstaterat att det bästa sättet att öka förståelsen för och öppenheten mot olika målgrupper är att ge ökad kunskap. Det kan t.ex. handla om kulturella skillnader, olika typer av funktionshinder eller ungdomar. Därför vill vi anpassa och vidareutveckla ambassadörsutbildningen för att ge kunskap om dessa målgrupper, både till nya och gamla ambassadörer.

Genom spridningen ökar vi möjligheterna att kunna erbjuda ”rätt” praktik-/arbetsprövningsplats utifrån de långtidsarbetslösas/-sjukskrivnas intressen och behov. Dessutom ökar rörligheten för dessa personer genom att alla ingående kommuner kan använda varandras Ambassadörsföretag. (Se ansökan om förstudie programområde 2 )

2. Utbilda chefer och ambassadörer på befintliga Ambassadörsföretag med endast en ambassadör i Kävlinge
Ambassadörerna i Kävlinge har varit ett otroligt bra stöd för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna under praktik/arbetsprövning och har också i vissa delar utvecklat sin arbetsplats mot ”den goda arbetsplatsen”. Flera ambassadörer har dock uttryckt att det ofta är problem att genomföra reella förändringar pga att de inte har egen beslutsrätt och att de känner sig ensamma i sina strävanden att fortsätta utvecklingen inom det psykosociala området.

Vi vet att cheferna i allmänhet redan är intresserade av dessa frågor eftersom de godkänt att någon i personalstyrkan utbildats till ambassadör. Däremot vet vi att chefer normalt är mycket upptagna varför utbildningsinsatserna måste anpassas till detta faktum, både i tid, rum och omfattning.

De befintliga ambassadörerna har uttryckt behov av vidareutbildning och vi har för avsikt att undersöka inom vilka utbildningsområden dessa behov finns men också inkludera utbildning när det gäller t.ex. kulturella skillnader, olika typer av funktionshinder, jämställdhetsfrågor.

3. Utbilda hela arbetsstyrkan på ett antal arbetsplatser i Kävlinge (blivande Exempelföretag)
Genom att utbilda hela arbetsstyrkan ökar möjligheterna att skapa riktigt goda arbetsplatser, dvs arbetsplatser med god psykosocial arbetsmiljö, lägre sjukfrånvaro än tidigare och en gemensam värdegrund. Öppenheten för mångfald ökar också. Arbetsplatsernas deltagande är ett led i att skapa ett öppnare arbetsliv samt förebygga utslagning t.ex. pga ohälsa eller kompetensbrist.

Vi är övertygade om att detta skapar arbetsplatser med starkare konkurrenskraft och därmed också större möjligheter att ta ett socialt ansvar både internt på arbetsplatsen och externt gentemot människor som står utanför arbetsmarknaden. Just dessa arbetsplatser ska användas för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna människor med särskilda behov. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

De utbildningsinsatser som ges resp arbetsplats kommer att baseras på resultatet av klimatanalysen och kan bestå av t.ex. utbildning i ansvar för den egna hälsan, introduktionsprogram, stresshantering, konflikthantering. I ambassadörsutbildningen kommer kurser som förändrar attityder och värderingar till det bättre alltid att ingå, men nu ännu mera vinklat mot olika problemområden och/eller målgrupper. Kurserna ger kunskap i att vi människor är olika och därmed har olika behov. Klimatanalysen resulterar i konkreta förbättringsåtgärder med tidplan. Själva utbildningen är kostnadsfri men företaget står för personalens tid. Företaget förbinder sig att ta emot människor med särskilda behov för praktik/arbetsprövning och fungerar därmed som ett växthus för dessa.

4. Skapa och utveckla 1-2 företagarringar i Kävlinge
Syftet med att skapa företagarringar är samverkan när det gäller t.ex. personalförsörjning, rehabilitering och kompetensutveckling. Även andra områden som stärker företagens konkurrenskraft utanför det personalrelaterade området finns sannolikt att samverka kring.

Målsättning

1. Vi ska genomföra 2 ambassadörsutbildningar i var och en av de 4 samverkanskommunerna. I den första utbildningen deltar de (minst) 2 personer per kommun som ska arbeta med ambassadörskonceptet i sin egen operativa verksamhet tillsammans med nyrekryterade ambassadörer från olika privata och offentliga arbetsplatser. I den andra utbildningsomgången genomför var och en av de 4 kommunernas utbildare ambassadörsutbildningen under överinseende av Kävlinge Lärcentrum.

2. Vi ska tillsammans med var och en av de 4 kommunerna rekrytera och utbilda 30 ambassadörer från privata och offentliga arbetsplatser, dvs totalt 120 ambassadörer.

3. Vi ska genomföra en klimatanalys för varje deltagande arbetsplats, en i samband med att ambassadörsutbildningen genomförs och ytterligare en ca 1 år efter genomgången utbildning. Resultaten ska användas som bas för vidareutveckling av ambassadörsutbildningen och för att kunna mäta verkan av insatserna.

4. Vi ska utbilda hela arbetsstyrkan på ett antal arbetsplatser (med 8-30 anställda) i olika branscher inom privat och offentlig sektor i Kävlinge.

5. Vi ska mäta om vi uppnår bättre resultat på arbetsplatser där hela arbetsstyrkan utbildats (s.k. Exempelföretag), jämfört med arbetsplatser med en ambassadör. Med resultat menar vi t.ex. lägre sjukfrånvaro eller att arbetsplatsen genomfört fler konkreta förbättringar av den interna psykosociala arbetsmiljön. Vi ska även mäta om vi snabbare än tidigare kan placera ut långtidsarbetslösa/-sjukskrivna i praktik/arbetsprövning genom att hela arbetsplatsen är utbildad i att hantera denna tyngre målgrupp. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

6. Vi ska skapa 1-2 företagarringar i Kävlinge som samverkar inom 1-3 områden (t.ex. personalförsörjning, rehabilitering och kompetensutveckling). De i ringen ingående företagen kan ha deltagit i ambassadörsutbildning men måste inte. Vid mätning efter 1 år ska minst 75% av företagen se en fortsatt god nytta med sitt deltagande i ringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I ambassadörsutbildningen ingår delkurser som ger arbetsplatserna kunskap om och förändrar attityderna till funktionshindrade. Vår erfarenhet av tidigare utförda utbildningar resulterar i klara förändringar i attityderna till såväl psykiska som fysiska funktionshinder.

Klimatanalysen kommer att kompletteras med frågor kring tillgänglighet och funktionshindrade (både fakta, dvs hur det ser ut på arbetsplatsen, och vilka attityder som råder).

Vi kommer att engagera HSO eller annan expertis som sakkunnig gällande tillgänglighet för personer med funktionshinder i syfte att göra handlingsplan och ha god beredskap inför genomförandefasen av vårt projekt inom programområde 2. Den förvärvade kunskapen kommer även att inkluderas i ambassadörsutbildningen. (Se ansökan om förstudie programområde 2 - JOBBINVEST-ering)

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge