Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Aktivism, en väg till jobb inom social ekonomi

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEmmaus Björkå
KontaktpersonMarianne Östlihn
E-postmarianne.ostlihn@Emmausbjorka.se
Telefonnummer040-286475
Beviljat ESF-stöd2 090 604 kr
Total projektbudget4 025 639 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ett av föreningen Emmaus Björkås uppdrag är att möjliggöra för utsatta människor att åstadkomma empowerment inte bara på individ- och gruppnivå utan även på samhällsnivå. Projektets idé är att möjliggöra för deltagare att uppleva/återuppleva känslan av arbetsgemenskap vilket bidrar till empowerment och i kontakt med det civila samhället kunna söka/skapa meningsfull sysselsättning som på sikt kan leda till arbete.

Deltagarna kommer varje vecka träffas i en samtalsgrupper för att få trygghet och bekräftelse. De kommer medverka i jämställdhetsintegrering och i arbetet för tillgänglighet. De kommer vara med och arrangera konferenser där deltagarna ska informera om vilka faktorer som de anser är av betydelse för att uppnå empowerment så att människor bl a med funktions- nedsättningar ska kunna närma sig/ta sig in på arbetsmarknaden och de ska ges möjlighet att delta i det transnationella samarbetet.

Bakgrund

Mobiliseringsfas
Som framkommer nedan har Emmaus Björkå lång erfarenhet av att ta emot människor som behöver arbetslivserfarenhet. Föreningen har kunskap och rutiner för hur föreningen ska ta emot praktikanter/medhjälpare. AF har berättat att om de har en svårplacerad kund, då vänder de sig till Emmaus Björkå, därför att de vet att föreningen har förutsättningar att ta emot människor med psykiska och sociala funktionsnedsättningar som behöver uppleva/återuppleva känslan av att ingå i en arbetsgemenskap.

Under fas-3 debatten, 2011, började föreningen reflektera över sitt uppdrag - Rehabilitering, personlig utveckling genom arbetsträning. Reflektionen gällde vad föreningen vill uppnå med uppdraget. Diskussionen gällde inte uppdragets vara eller inte vara utan om föreningen skulle fortsätta som tidigare eller välja ett annat tillvägagångssätt. Många föreningar har utvecklat en rehabiliteringsverksamhet med anställda psykologer, socialarbetare, sjukgymnaster m fl och har avtal med offentlig verksamhet som betalar för rehabiliteringsplatser.

Emmaus Björkå kom till insikt att det var inte den väg föreningen ville gå. Emmaus Björkå bestämde sig för att fortsätta arbeta för och tillsammans med utsatta och marginaliserade grupper på ett likartat sätt som alla andra grupper inom Emmaus-rörelsen. Föreningen vill möjliggöra för utsatta människor att skaffa sig egenmakt/empowerment för att åstadkomma föränd- ringar inte bara på individ- och gruppnivå utan även på samhällsnivå. Emmaus Björkå kommer inte anställa utbildad personal för att arbeta med rehabilitering. Föreningen kommer alltid vara öppen för människor som vill vara delaktig i föreningens arbetsgemenskap och Emmaus Björkå kommer använda sina egna medarbetare och sina värderingar, mänskliga rättigheter, solidaritet, hållbar utveckling och människovärde som hjälpmedel och stöd för att stärka utsatta och marginaliserade männi- skor att uppnå empowerment.

Genomförande
Emmaus Björkås erfarenheter baseras på två tidigare projekt, ett 93-96 och ett 06-07, i samarbete med Göteborgs kommun, AF/arbetsförmedlingen och FK/försäkringskassan, det sistnämnda projektet med stöd av EU och på Emmausrörelsens ideologi och historia samt föreningens ordinarie verksamhet. Föreningen har i över 40 år stått öppen för människor som vill ingå i Emmaus Björkås arbetsgemenskap.

En lärdom är att avsaknad av tillit, till den egna förmågan, till medmänniskor och till det svenska samhället är ett hinder för praktikanterna/medhjälparna att ta sig in på/närma sig arbetsmarknaden. Många medhjälpare kommer från länder med lågt socialt kapital. Detta innebär att tilliten främst vilar på familjen/släkten, inte på den enskilde eller övriga medmänniskor eller staten. Det sociala kapitalet utvecklas i det civila samhället och är en förutsättning för demokrati och demokratitillväxt.

Emmaus Björkås skäl, i egenskap av projektägare, för att genomföra ett projekt om ökat arbetskraftsutbud, är att möjlig-göra för utsatta människor att skaffa sig egenmakt/empowerment för att åstadkomma förändringar. Projektets bärande idé är att medhjälparna ska få uppleva/återuppleva känslan av att ingå i en arbetsgemenskap samt få kontakt med det civila sam- hället för att där kunna söka/skapa meningsfull sysselsättning som på sikt kan leda till arbete. Meningsfull sysselsättning kan ses som någon form av praktik men ska också ses i ett vidare perspektiv vilket innebär att fullgöra frivilligarbete som styrel- seledamot/medlem eller vara aktivist inom en eller flera föreningar/organisationer inom det civila samhället eller vara frivillig- arbetare inom offentlig verksamhet.

Emmausrörelsen finns över hela världen. I Europa finns 257 grupper i 16 länder. Alla grupper arbetar med att bekämpa fattigdom och marginalisering. "Vi ska kämpa först för dem som har det svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker" (Abbe Pierre, Emmausrörelsens grundare). De flesta Emmausgrupper finansierar sitt solidari- tetsarbete med second-hand verksamhet som drivs i kooperativ form och medlemmarna bor i kollektiv. Många människor kommer till grupperna som en sista utväg. De har föga hopp om förändring. Gruppens uppgift är att förmedla hopp och tillgodose medlemmarnas behov av arbetsgemenskap, samhörighet och försörjning.

Emmaus Björkå är en ideell förening som samarbetar med folkrörelser/ideella föreningar bl a i Afrika samt med föreningar/- nätverk i Sverige. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen tar politisk ställning utifrån sin vision - att avskaffa nödens orsaker – värdegrund och uppdrag. Genom att möjliggöra för deltagarna att ingå i föreningens arbets- gemenskap som ett led till empowerment fullgör Emmaus Björkå en del av sitt uppdrag. Inom de regioner där Emmaus Björkå verkar har föreningen en fast förankring i det civila samhället/inom den sociala ekonomin. För att vara en del av det civila samhället måste ett antal kriterier vara uppfyllda bl a att föreningen ska vara fristående från offentlig verksamhet, inte ha eget vinstintresse och vara allmännyttig. En ideell förenings bärande idé är föreningsdemokrati. Föreningen ska vara öppen för alla och varje medlem har en röst. Den ideella föreningen har stor legitimitet och engagerar många människor. Emmaus Björkå samarbetar med många föreningar som arbetar för att möjliggöra för människor att åstadkomma empower- ment.

Andelen sysselsatta i Skåne-Blekinge är väsentligt lägre än i riket i genomsnitt. Detta gäller för såväl kvinnor som män. En viktig orsak är lägre sysselsättningsgrad bland personer med utländsk bakgrund och personer med funktionshinder. Om utomnordiskt födda hade haft samma sysselsättningsgrad som de inrikes födda skulle regionen ha haft ytterligare drygt 30 000 sysselsatta år 2004. Om personer med funktionshinder hade haft samma sysselsättningsgrad hade ytterligare 22 000 personer i regionen varit i arbete. För att skapa ett mer inkluderande arbetsliv ska därför alla projekt med inriktning mot ökat arbetskraftsutbud samverka med kompetensutvecklande projekt för minskad diskriminering och ökad mångfald. Projektet kommer samverka med Kirsebergs församling i Malmö som lämnat in en PO 1 ansökan. Projektet får ta del av deras kunskap och erfarenheter från ett tidigare projekt och vara en samverkanspart i den pågående läroprocessen.

Från ovan grupp har de flesta av Emmaus Björkås tidigare medhjälpare rekryterats och från denna grupp kommer sannolikt även deltagare till detta projekt. Deltagarna kommer ha olika förutsättningar att tillgodogöra sig det som ingår i projektet. Deltagare med funktionsnedsättningar behöver mycket stöd och stödet måste anpassas efter deras behov. De behöver längre tid för att känna att de ingår i en arbetsgemenskap och medarbetare som har en arbetsledande funktion måste besitta en god pedagogisk förmåga. Men om vissa förutsättningar tillgodoses kommer denna målgrupp få ökade möjligheter att närma sig alt ta sig in på arbetsmarknaden.

Målsättning

Projektetts övergripande mål är

att möjliggöra för människor, kvinnor och män som är utsatta och marginaliserade eller människor som riskerar utsatthet och marginalisering att närma sig arbetsmarknaden/ta sig in på arbetsmarknaden genom att de, efter att ha medverkat i projektet skaffat sig egenmakt/empowerment för att åstadkomma förändringar inte bara på individ- och gruppnivå utan även på samhällsnivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfas
Alla som vill vara en del av Emmaus Björkås arbetsgemenskap är välkomna till projektet. Föreningen strävar efter att finna arbetsuppgifter till alla oberoende av fysiska, sociala eller psykiska förutsättningar. Denna inställning vill projetägaren ska genomsyra projektet.

Genom samarbetet med Kirsebergs församling och deras PO1 projekt, Kompetensförsörjning- Empowerment planerar Emmaus Björkå arbeta för att utveckla rollen som företrädare för grupper av utsatta människor så att deras maktresurser stärks så att de framledes kan företräda sig själva. Under mobiliseringsfasen kommer Emmaus Björkå söka kontakt med andra intressenter inom offentlig verksamhet och inom det civila samhället som vill arbeta för att utveckla former för hur företrädare ska medverka till att enskilda individer och grupper av människor uppnår empowerment.

Genomförande
Alla projektdeltagare kommer arbeta inom second-hand verksamheten. I den ingår hämtning med lastbil av mjuka och hårda gåvor, lossning med truck, lagerarbete samt sortering och prismärkning av prylar, böcker, el-artiklar m.m. Transport av varor inomhus görs med pallift. I introduktionen ingår att deltagarna får information om vilka riktlinjer som finns för att för- hindra olyckor och främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. En butikslokal i Malmö inklusive kontor och personal- utrymme ligger i källarplan med ramp för gåstol, barnvagn och rullstol. Den andra butiken samt mottagning/insamling och sortering inklusive kontor och personalutrymmen ligger i markplan. Riktlinjerna är av lika stor betydelse i butikerna där speciell hänsyn ska tas till kunderna.

Föreningen har inte så stor erfarenhet att bereda människor med fysiska funktionsnedsättningar att ingå i arbetsgemen- skapen men lång erfarenhet av att ta emot medhjälpare med sociala och psykiska funktionsnedsättningar. En av projekt- ägarens grundläggande värderingar är en övertygelse om och tilltro till att alla människor har resurser och att alla kan, vill och ska vara delaktiga i samhällsbyggandet.

Med stöd och hjälp av föreningens medarbetare lärs medhjälpare upp. När medhjälparna upplever att de har lärt sig att utföra sina arbetsuppgifter, ökar tilliten till den egna förmågan och självkänslan växer. Tilliten kan leda till insikten att de behövs att de är viktiga och att andra människor också behövs och är viktiga och att vi tillsammans kan påverka egna och andras livsvillkor, vilket leder till individuell och gemensam upplevelse av empowermen

Emmaus Björkås enhetschefer och medarbetare har lång erfarenhet och goda förutsättningar att ta emot medhjälpare som har ordinära behov av vägledning. Men då ett mål i projektet är att kunna ge fler personer med funktionsnedsättningar den upplärning de behöver och den praktik som de kommer ha nytta av, då måste det till extraordinära insatser.

Tillgänglighet brukar, i ett förenklat perspektiv delas in i tre olika områden
- fysisk tillgänglighet
- tillgänglig information/kommunikation
- tillgänglig verksamhet

Den fysiska tillgängligheten att ta sig in i Emmaus Björkås lokaler är god i en butik och acceptabel men inte bra, i den andra och i sorteringen. En butikslokal ligger i markplan och en i källarplan och ramp finns. Inne i lokalerna är tillgängligheten acceptabel i butikslokalerna och i soteringen men mindre bra/dålig i personalutrymmena. Alla deltagare i projektet kommer genomgå en introduktionen på 4 arbetsenheter, en vecka på vardera. Inom second-hand verksamheten finna många olika arbetsuppgifter. Projektledarens och chefers uppgift är att möjliggöra för människor med fysiska funktionsnedsättningar att kunna delta i projektet på samma sätt som alla andra.

När det gäller tillgänglig information/kommunikation fokuserar projektet på hur Emmaus Björkås medarbetare kommunicerar med deltagarna. Hur de tillägnar sig muntlig information och instruktioner. Under årens lopp har föreningens medarbetare insett att information/kommunikation måste ske på många olika sätt. Det räcker inte med att säga samma sak flera gånger eller att tala tydligare eller långsammare. Projektet strävar efter att hitta alternativa former av kommunikation, där den verbal delen inte blir den enda. Projektets intention är att handledning ska vara ett verktyg för att skapa det alternativ som sökes. Förhoppningen är att medarbetarna genom handledning ska sträva efter att lära sig förstå det som deltagarna förstår och börja kommunicera med deltagarna där de befinner sig. En förutsättning är att båda parter också vill kommunicera och har en vilja att förstå den andre. Viljan att kommunicera och förstå medhjälparna måste finnas hos alla medarbetare.

Emmaus Björkås medarbetare skulle med hjälp av handledning kunna ge målgruppen ett utökat och anpassat stöd men då måste insatsen finansieras med projektmedel. För att möjligöra för människor med funktionsnedsättningar att komma i arbete betonas vikten av olika hjälpmedel. Handledning är ett sådant hjälpmedel, vilket framkommer i en nyligen utkommen bok - Så gör du som chef - handledning vid psykisk ohälsa. Emmaus Björkå anser att handledningsinsatsen ingår i projektet, efter- som syftet är att kunna ta emot fler personer med funktionsnedsättningar än tidigare. Hinder mot tillgänglighet finns överallt även inom Emmaus Björkå. Med stöd av handledning får medarbetarna förutsättningar att utveckla sin arbetsledande roll utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att se det friska hos deltagarna.

Handledning ska ges till alla Emmaus Björks medarbetare som har en arbetsledande funktion. Medarbetarna delas in i grupper med 6 – 8 deltagare i varje. Gruppen träffas vid 10 tillfällen 1,5 timme per gång. Syftet är att medarbetarna ska få ökad självinsikt och förmåga att se och reflektera över sina värderingar och hur dessa påverkar det egna beteendet särskilt i situationer när medarbetaren utövar en arbetsledande roll i förhållande till medhjälpare.

Utöver handledning kommer i projektet ingå orienteringsutbildning i tillgänglighet, 3 timmar för alla deltagare, kompetens- utveckling i tillgänglighet för nyckelpersoner 2 - 3 ggr under projektperioden samt projektledarutbildning i tillgänglighet 3 - 8 timmar allt kostnadsfritt genom ESF-rådets processtöd för tillgänglighet.

I en tillgänglig verksamhet finns det utrymme för alla att synas och höras. I samtalsgrupperna kommer alla deltagare bere- das möjliget att bli bekräftade. Alla ska ges utrymme att berätta vem dom är och vad dom tycker och lyssna på de andra deltagarna som också har behov av att tala om vem dom är och vad de tycker. Genom att diskutera Emmaus Björkås grund- läggande värderingar kommer åsikter ställas mot varandra och förmågan att lyssna och argumentera kommer öka. Det är projektsamordnarens uppgift att leda samtalet så att klimatet i samtalsgrupperna blir berikande och leder till tolerans och gemenskap.

Målgruppens speciella behov är också ett skäl till varför det behövs 2 tjänster för att leda och samordna projektet. När tjänsterna rekryteras ska tillgänglighetsaspekten beaktas vid ledigförklarandet, tillsättandet, sysselsättningsgrad samt behov av hjälpmedel och rekryteringen ska ske på ett könsneutralt sätt.

Dessa insatser för att möjliggöra tillgänglighet ska särskilt uppmärksammas vid uppföljning och utvärdering. Deltagarnas erfarenheter av projektet ska dokumenteras och tas tillvara och deras åsikter om och förslag på åtgärder, vad som kan göras för att målgruppen ska uppleva empowerment och känna tilltro till att de kan närma sig alt ta sig in på arbetsmarknaden, ska spridas och användas i ett framtida strategiskt påverkansarbete. 3 konferenser planeras med projektarrangörer och delta- gare då alla ska vara delaktiga utifrån sin roll i projektet. Vid genomförande av konferenserna ska tillgänglighetsaspekten beakta

Transnationellt samarbete

Emmaus Björkå har liksom alla Emmaus grupper åtagit sig uppdraget att vara företrädare för grupper av människor som är utsatta och marginaliserade eller riskerar utsatthet och marginalisering och föreningen är öppen för alla som vill delta i Emmaus Björkås arbetsgemenskap som ett sätt att hitta meningsfull sysselsättning i syfte att närma sig/ta sig in på arbets- marknaden. Formerna för detta har utvecklats i det svenska samhället med dess tradition och historia som i hög grad bygger på samarbete mellan offentlig verksamhet och det civila samhället. Det svenska föreningslivet känntecknas också av att verksamheten är förlagd till kvällar och helger. Projektförslaget bygger på fortsatt samarbete med offentlig verksamhet men med en tydlig inriktning mot empowerment och att meningsfull sysselsättning/arbete också står att finna i det civila samhället.

Emmaus Åland har utvecklats efter andra kulturmönster och beroende på andra förutsättningar. Medlemmar, aktivister och frivilligarbetare utför mycket av arbetet inom föreningen för att uppnå mål på lokal, regional och internationell nivå. Åland har ca 28000 invånare vilket innebär att lokalsamhället är litet. Emmaus Åland har sitt säte i Mariehamn med en folkmängd på ca 11000. Trots sin litenhet och sin geografiska belägenhet bedriver Emmaus Åland en häpnadsväckande stor verksamhet inte bara i Mariehamn och på Åland utan också i österjöregionen och globalt. Varje sommar genomför Emmaus Åland ett inter- nationellt sommarläger som vem som helst kan anmäla sig till.

I projektet ingår ett transnationellt samarbete med Emmaus Åland. Syftet med att besöka Emmaus Åland är att deltagarna ska bli medvetna om vilken kraft människor har och vad människor kan åstadkomma tillsammans och att de ska få insikt i vad Emmaus Åland gör för att stödja människor att uppnå empowerment.

Vidare ta reda på om medverkan i ett sommarläger kan underlättar för människor att uppnå empowerment samt för övrigt få inblick i Emmaus Ålands verksamhet för att få motivation och kunskap, på vilket sätt aktivism och frivilligarbete kan leda till meningsfull sysselsättning.

I projektet planeras 6 besök hos Emmaus Åland, 2 gånger per år med 4 deltagare från genomförandegruppen. Totalt 12
projektdeltagare och 4 - 7 övriga kommer ges möjlighet att delta i det transnationella samarbetet.

Studiebesöken till Emmaus Åland ingår i projektbudgeten. För att möjliggöra för aktivister och frivilligarbetare från Emmaus Åland att besöka projektet kommer Emmaus Björkå bjuda in aktivister och frivilligarbetare från Emmaus Åland till ett studiebesök i Malmö som bekostas av Emmaus Björkå.

Under det besöket ska Emmaus Åland undersöka förutsättningarna att finansiera fler besök till Malmö genom EU - Grundtvig.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlningen Malmö

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlningen Malmö
  • Kirsebergs församling

Kommun

  • Malmö