Logotyp på utskrifter

Aktivision Syd

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRiksföreningenAktivaSynskadade
KontaktpersonAnderz Mattsson
E-postanderzpost@gmail.com
Telefonnummer070-5157070
Beviljat ESF-stöd9 383 947 kr
Total projektbudget21 841 504 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Riksorganisationen Aktiva Synskadade ämnar driva projektet Aktivision för att främja och stärka synskadades position på arbetsmarknaden.
Tillsammans med ett flertal medaktörer kommer verksamheten huvudsakligen att bedrivas i Sydsverige.
Vår målsättning är att projektdeltagarna själva ska utveckla näringsverksamhet med ett antal arbetsplatser för personer "långt stående från arbetsmarknaden". Projektet skall introducera, handleda och skapa engagemang hos de sökande till ökat eget initiativ eller entreprenörskap. Vidare kommer vi att bygga upp ett mentorsprogram, en stöd- och supportverksamhet samt en kompletterande vägledningsmodell. Verksamheten riktar sig i första hand till synskadade och anpassas till gruppens behov och möjligheter. För att utveckla och bredda deltagandet kommer även andra fysiska funktionshinder samt övriga grupper med liknande problem, att kunna välkomnas inom projektet. Metod och upplägg medger även goda resultat för arbetssökande med icke-nordisk bakgrund.

Bakgrund

Riksföreningen Aktiva Synskadade grundades 1969.
Verksamheten har inriktats på att berika och integrera synskadade barn och ungdommar i aktiv och meningsfull rekreation och fritid.
Under åren har ett stort engagemang medfört ett rikt utbud av olika aktiviteter för målgruppen men även ett stort stöd för anhöriga och närstående. Man har även framgångsrikt bedrivit aktiva biståndsprojekt till stöd för synskadade i Lettland och Sarajevo. En insamlingsverksamhet har bygts upp vilket kunnat ge arbete till en liten del av medlemmarna.
Arbetet med att engagera och aktivera synskadade har medfört en ökad förståelse och insikter om svårigheter och brister gällande yrkesutveckling och egen försörjning.
Med de nätverk och samarbetsmöjligheter som byggts upp, vill nu föreningen fokusera resurser och energi på stödet till etablering och karriärutvecklande åtgärder för gruppen synskadade samt övriga med liknande svårigheter på arbetsmarknaden.
I ett historiskt perspektiv har stöd och samverkan kring synskadade i arbetslivet spelat en betydande roll. Nätverk, samverkan och gemensamma lösningar för underlättande har varit av stor vikt.
Integrationsmodeller och återtaget samhällsansvar har medfört att dessa arbetsformer nu helt har upphört och idag finns inga helt anpassade, eller utvecklade arbetsplatser för gruppen.
Ökad konkurrensutsättning, marknadsanpassad rörlighet samt kortsiktiga arbetsmarknadslösningar har medfört stora svårigheter för synskadade att etablera, behålla och utveckla sin yrkesförmåga.
Detta ger minskad delaktighet, marginaliserad ekonomi och på sikt en ickeproduktiv samhällsbelastning.
Aktivt samhällsengagemang, självbild och egenvärde, ersätts, för dessa arbetslösa, av ett passivt utanförskap.

Flera föreningar och grupper med andra svårigheter att finna vägar till arbete har bildat kooperativ och socialekonomiska lösningar, oftast med gott resultat.
I många andra länder drivs socialekonomiskt yrkesutvecklande lösningar även för synskadade med påvisbart goda effekter men inget har hittills skapats för gruppen i vårt land.
Inom vårt verksamhetsområde möter vi dagligen människor med fysiska funktionshinder och är väl medvetna om svårigheterna att komma in på den öppna arbetsmarknaden för dessa. I dag uppgår den öppna arbetslösheten till 70 % för denna grupp. Inom gruppen fysiskt handikappade finns stora resurser i form av välutbildade, erfarna människor med hög kompetens inom sina tillgängliga intresseområden. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att ställa dessa kompetenta personer utanför arbetsmarknaden. Därför vill vi hitta nya vägar för att hjälpa dessa personer att etablera sig på arbetsmarknaden. När vi jämfört arbetsmarknaden inom Europa specifikt för synskadade så har vi uppmärksammat Spanien där arbetslösheten för synskadade är i det närmaste obefintlig. Vi vill genom erfarenhetsutbyte med Spanien ta reda på hur de lyckats och om vi kan implementera deras arbetssätt i Sverige. Genom projektet vill vi prova nya angreppsvinklar, vi vill genom att stötta individer ta fram deras inneboende styrkor, främja nätverkandet mellan funktionshindrade och främja entreprenörsanda. Ett sätt att kunna nyttja sitt nätverk kan vara via kooperativa företag. Genom att jobba med erfarenhetsutbyte i mindre grupper och individuell coachning tror vi på individens egen kraft att hitta sin försörjning. Den modell som vi kommer att använda oss av kan med fördel även användas av andra grupper av funktionshindrade, anledningen till att vi i första hand vänder oss till synskadade är att vår kompetens finns i nom den gruppen.

Mobiliseringsfas:
Kommer att pågå i tre månader
Uppsökande/Rekrytering

Rekryteringen av deltagare till projektet kommer vi att genomföra i tre steg:

Steg 1
Undersöka hur man kan nå ut till en så bred mängd personer med synskada i arbetsför ålder som möjligt t.ex synskadeorganisationernas egna medier, konferenser och interna information, via kommunernas och arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, egna seminarier, m.m.

Steg 2
Gå ut med annonser, föreläsningar och informationsmaterial till ovan nämnda instanser.

Steg 3
Intervju/rekrytering av intresserade

Projektet kommer att sträva efter en jämn fördelning mellan kön och åldrar, arbetslösheten har drabbat såväl män som kvinnor inom gruppen funktionshindrade.
Den har slagit mycket hårt gentemot denna grupp, genom de kontakter vi har kan vi också konstatera att utlandsfödda vilka beviljats uppehållstillstånd också är en prioriterad grupp i projektet. Vi ser det som en utmärkt kombination att utlandsfödda bildar företag tillsammans med födda i Sverige. Det blir då en naturlig integration. Det är ju också vida känt att utlandsfödda är initiativrika när det gäller företagande och entreprenörskap. De sitter också inne med värdefulla kontakter gentemot sitt hemland. Genom ett upplägg av företagande där integration är ett viktigt medel så tror vi att denna modell skall kunna användas inom andra områden i vårt samhälle, det är naturligtvis också viktig att nå en integration för personer med funktionshinder inom Europa. Samverkan kommer att ske med Spanien, Storbritannien, Danmark samt Polen.
De som kommer att anställas inom projektet kommer att vara både kvinnor och män. Vi kommer att sträva efter att någon är utlandsfödd. I det är också vår absoluta målsättning att de som anställs skall ha någon form av funktionshinder

Målsättning

Långsiktiga mål:
Projektet skall genom positiva och goda exempel påvisa möjligheter och resursoptimeringar för såväl näringslivet, myndigheter, som för samhället.
Genom att stärka individer och skapa eget engagemang erhålls ökat samhällsansvar och ökade vinningar såväl ekonomiskt som socialt.
Introduktions- och träningsarbetsplatserna blir naturliga plattformar till utveckling och eget entreprenörskap, för deltagarna efter förmågor och intressen.
Projektet skall främja samverkan och erbjuda stöd för deltagare som ämnar etablera egna eller kooperativa näringsverksamheter.
Aktiv Vision, vill i framtiden se en mer tillgänglig arbetsmarknad med ökat deltagande av grupper som idag står utanför, eller långt ifrån arbetsmarknaden.

Vår vision är att arbetsmarknaden ska efterfråga och inkludera projektets målgrupp
Vi vill genom detta engagemang främja såväl den enskilde individens egenansvar, som samhällets möjligheter att ta till vara, idag outnyttjade resurser.

Mobiliseringsfas:
Implementera och utveckla arbetsformer och metodik för en hållbar samverkan mellan deltagande aktörer.

Söka upp samt initiera lämpliga näringsverksamheter för deltagarnas introduktion, såväl i egen regi, som externa arbetsplatser.
Etablera goda kontakter med berörda myndigheter och samhällsinstanser för att optimera projektets resultat och möjligheter.
Tillse en långsiktig verksamhetsutveckling med tydlig struktur och anpassningsbarhet för att följa förändringar i marknads- och samhällsbehov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom projektägaren är ett förbund för synskadade så finns inom organisationen en stor kunskap om betydelsen av anpassning av miljöer för funktionshindrade. Tillsammans med andra aktörer i projektet kommer hjälpmedel att tas fram och anpassas, detta är en del av det innovativa målet i projektet. Stor vikt i hela projektet är att skapa förståelse och medvetenhet hos både deltagare och intressenter i projektet.

Mobiliseringsfas:
Anpassning av hjälpmedel och lokaler för att underlätta arbete och inlärning. Vid rekryteringen av deltagare görs en kartläggning av vilka individuella behov som finns.

Transnationellt samarbete

Vi ämnar samverka med Stor Britannien och Spanien som båda har långvarig erfarenhet av lyckade arbetsmarknadslösningar för och av synskadade.
Här kan vi erbjudas studiebesök, metod- och teoriutveckling samt möjligheter till praktik- och träningsarbetsplatser med transnationellt utbyte.

Kommun

  • Helsingborg
  • Hässleholm
  • Karlshamn
  • Malmö