Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ActiMerA - Aktivera Merkompetens för nytt Arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareACTAB
KontaktpersonGunnel Holmquist
E-postgunnel.holmquist@telia.com
Telefonnummer0733-505282
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-15 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vår hypotes är att det finns plats för alla på arbetsmarknaden om det ges rätt förutsättningar. I vår analys kommer vi tillsammans med våra samverkanspartner att beakta möjligheten att integrera samtliga målgrupper i vårt fortsatta projekt för att utveckla nya kompetenser och uppnå synergieffekter som leder deltagarna till en plats på arbetsmarknaden och egen försörjning. Genom att arbeta med mångfald inom projektet vill vi spegla en framtida arbetsmarknad, där det finns plats för alla. De olika grupperna kan då även i vardagen tillföra varandra nya kompetenser.

Vi vill pröva bl a om
- Unga kan tillföra datakunnande, nytänkande och ge energi till övriga grupper.
- De äldre kan bidra med Know-how, vett och etikett.
- Utrikesfödda kan bidra med hur kulturella olikheter kan bli en tillgång.
- Funktionshindrade kan berika genom att ge nya infallvinklar på vikten av tillgänglighet i vardagen.

Bakgrund

Genom långvarigt samarbete med Arbetsförmedlingen (AF) möter vi ofta personer ur de nu aktuella målgrupperna Unga, 55+, Utrikes födda och Funktionshindrade. De har varit aktuella för åtgärder eftersom, de bedömts som särskilt svårplacerade på arbetsmarknaden. Vårt arbete består i att ge dem en mer realistisk bild av sig själva med en tydlig koppling till att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Detta har lett till jobb även för annars mycket svårplacerad arbetskraft, dels i tidigare ESF-projekt och dels genom jobbcoaching. I åtgärden jobbcoaching har våra metoder gett positivt utslag genom att ge ”3 stjärnor” i Arbetsförmedlingens eget ratingsystem. Vi har också genom åren sett entydligt missmatch mellan företagens anställningsbehov och brist på rätt kompetens, som de som står till arbetsmarknadens förfogande har. Vi vill nu utforska och utveckla nya metoder för att integrera dessa målgrupper på arbetsmarkanden, tillsammans med AF, Kommunen och Försäkringskassa i Eslöv.

Vi vill pröva bl a om
- Unga kan tillföra datakunnande, nytänkande och ge energi till övriga grupper.
- De äldre kan bidra med Know-how, vett och etikett.
- Utrikesfödda kan bidra med hur kulturella olikheter kan bli en tillgång.
- Funktionshindrade kan berika genom att ge en ökad förståelse för hur man anpassa vardagen så att funktionhinder inte blir ett hinder.

Vår hypotes är att det finns plats för alla på arbetsmarknaden med rätt förutsättningar. I vårt kommande projekt vill vi utforska detta. I vår analys kommer vi att beakta hur man kan integrera de olika målgrupper i ett fortsatta projekt. Vi vill pröva hur vi kan utveckla deltagarnas kompetenser för att leda dem till en plats på arbetsmarknaden och egen försörjning. Genom att arbeta med mångfald och synergi inom projektet vill vi spegla en framtida arbetsmarknad, där det finns plats för alla. De olika grupperna kan då även i vardagen tillföra varandra nya kompetenser.

Övergripande frågeställningar som vi vill utforska hos samtliga målgrupper, för att beakta i ett kommande projekt:
- Hur kan deras kompetenser matchas (utbildning, erfarenhet, färdighet, attityder, värderingar, social och emotionell kompetens) till dagens arbetsmarknad?
- Hur kan vi få arbetsgivare att värdesätta den kompetens som de olika målgrupperna kan bidra med?
- Hur påverkar attityder och statustänkande arbetssökandet?
- Hur kan vi bidra till att ge dem självkänsla, självförtroende och framtidstro?
- Hur ser de på sambandet mellan arbete, mat, träning och relationer i ett hälsoperspektiv?
- Hur kan vi bidra till att överbrygga om det finns negativa attityder hos arbetsgivare?
- Finns det ett utanförskap i någon av dessa grupper?
- Hur kan vi påverka negativa subkulturer roll för gruppers identitet?

Frågeställningar som vi, utöver ovanstående, vill utforska hos målgruppen Unga är:
- Har de en realistisk bild av hur arbetslivet fungerar?
- Ser de arbetslivet som ett sätt till självförverkligande eller som en möjlighet till försörjning?
- Frågar de mer efter vad arbetslivet kan göra dem än vilken nytta de kan göra för arbetsgivaren?
- Stämmer de ungas dygnsrytm överens med arbetslivets krav?
- Försenas ungas inträde på arbetsmarknaden av att de blir vuxna sent, bor hemma länge och inte behöver ta ansvar för sig själva och sina liv?
- Hur kan en meningsfull fritid bidra till ett tidigare inträde på arbetsmarknaden?

Frågeställningar som vi, utöver ovanstående, vill utforska hos målgruppen 55+ är:
- Matchar deras kompetenser dagens arbetsmarknad? I detta sammanhang beaktar vi speciellt de många yrkesgrupper som försvunnit. Hur kan erfarenheter från dessa överföras till nya yrkesområden?
- Hur kan lång frånvaro från arbetsmarknaden kompenseras i ett kommande projekt?

Frågeställningar som vi, utöver ovanstående, vill utforska hos målgruppen Utrikes födda är:
- Hur kan kulturella skillnader bli en tillgång?
- Hur kan språksvårigheter bemötas och t o m överbyggas på ett smidigt sätt?

Frågeställningar som vi, utöver ovanstående, vill utforska hos målgruppen Funktionshindrade är:
- Hur kan arbetsgivare få kunskap om de stöd, hjälpmedel och bidrag till anpassning som kan ges vid anställning dessa grupper?
- Hur ser tillgängligheten ut på arbetsplatserna?
- Hur kan vi bidra till en positiv attityd till den funktionshindrade arbetssökanden hos arbetsgivaren?
- Hur värdesätter arbetsgivaren begåvningar och kompetenser utöver det vanliga?
- Hur lyckas de rikta och anpassa arbetsuppgifterna utifrån dessa begåvningar?

Målsättning

Vårt långsiktiga mål är att alla arbetssökande ska göras anställningsbara utifrån sina individuella kompetenser och förmågor oberoende av ålder, kön, etnicitet och funktionshinder. Vi vill göra arbetsmarknaden tillgänglig för målgrupper i samverkan med de regionala och lokala aktörer vi arbetar med under förstudiens analysfas och därefter under den fortsatta projekttiden för senare implementering i den ordinarie verksamheten.

Vi vill utforska om det finns synergieffekter genom att integrera de olika målgrupperna i ett kommande projekt. Enligt visionen om det livskraftiga Skåne (Skånes utvecklingsplan 2009-2016), vill vi bidra till att öka anställningsbarheten bland arbetssökande. Genom kommande projekt hoppas vi att delaktigheten ska öka och utanförskapet minska. Vi kommer därför att fokusera på frågor som främjar sysselsättning och entreprenörskap genom att skapa stödjande miljöer för personer som idag står utanför arbetsmarkanden. Vi vill också öka jämställdheten och tillgängligheten på arbetsmarknaden genom att skapa förståelse hos arbetsgivare för de möjligheter de olika målgrupperna erbjuder. Vi kommer också att utforska möjligheten av transnationellt samarbete.

Vi ser att huvudproblemet är tvådelat, dels det utanförskap som många arbetslösa inom de fyra ovanstående målgrupperna upplever, dels att det finns en missmatch mellan Näringslivets efterfrågan och de arbetssökandes utbud. Vi vill analysera hur ett kommande projekt kan överbrygga denna missmatch.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer vi att ta del av tillgänglig statistik från Kommunen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Regions Skåne, Arbetsmarknadsdepartementet och Försäkringskassan. Denna kommer att vara vägledande för hur vi i projektet kommer att arbeta med jämställdhet.

När det gäller Tillgänglighet kommer vi särskilt att analysera:

Fysisk tillgänglighet.
- Vad innebär det att arbetsplatser är så utformade att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.

Tillgänglig verksamhet.
- Hur förhåller vi oss till varandra, bemötandet och arbetsmiljön. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Tillgänglighetsaspekten är viktig att tänka på inför kommande projekt.

Kommunikativ tillgänglighet
- Möjligheten att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker exempelvis genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö. Detta kommer vi att beakta såväl under analysen som under kommande projekt.
- Hur kan vi göra vår webbplats, intranät och annan information tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning.

Informativ tillgänglighet
– Vi kommer att undersöka hur vi behöver utforma information så att alla kan tillgodogöra sig den.

Transnationellt samarbete

Vi vill undersöka
- Vad vi kan vinna på att arbeta transnationellt?
- Hur kan ett transnationellt projektsamarbete se ut i praktiken för oss?
- Hur hittar vi lämpliga samarbetspartner och vilka får vi kan samarbeta med?
- Vilken hjälp finns för att komma igång, hur har andra gjort, vem kan hjälpa oss att hitta nätverken transnationellt?
Genom analysen vill vi utforska om det finns ett mervärde med ett transnationellt arbete när det gäller mål, aktiviteter och resultat - jämfört med om projektet skulle genomföras med endast nationella samverkanspartner? Innebär det att vi i någon väsentlig mening kan åstadkomma ”bättre” och mer innovativa lösningar på de problem och behov vi identifierat för målgrupperna?
Vi kommer också att göra ett partnersök för att undersöka vilka möjliga samarbetspartner som finns för ett transnationellt samarbete.

Samarbetspartners

  • Arbete och försörjning
  • Arbetsförmedlingen i Eslöv, Höör och Hörby
  • Försäkringskassan Lund

Kommun

  • Eslöv