Logotyp på utskrifter

AMEiS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelsen/ledningskontoret
KontaktpersonAgneta Henriksson
E-postagneta.henriksson@perstorp.se
Telefonnummer0734-459016
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kommunerna i Skåne Nordväst vill genom denna förstudie undersöka förutsättningarna för samverkan kring målgruppen unga arbetssökande. Det gemensamma långsiktiga målet är att arbetslösa ungdomar ska etableras på arbetsmarknaden genom bättre förutsättningar och ökad rörlighet i Skåne Nordväst. Målet med förstudien är att få fram bra underlag till ett antal projekt under programperioden 2014-2020, där varje kommuns speciella problem/utmaningar adresseras och där de gemensamma projekten fysiskt finns tillgängliga för alla kommunerna.

Bakgrund

De elva kommuner som ingår i Skåne Nordväst (Bjuv, Båstad, Höganäs, Ängelholm, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Helsingborg, Klippan och Örkelljunga) samverkar inom olika områden med varandra. 2012 bodde det 329 000 personer i Skåne Nordväst, det är ca 26 % av Skånes befolkning. Vad gäller antal arbetssökande (16-65 år) i regionen så är de aktuella siffrorna - Riket 402 344 (6,7 %) arbetssökande, Skåne 62 111 (7,8 %) arbetssökande, Skåne Nordväst 16 333 arbetssökande, (mellan 4,8 % - Höganäs till 11,6 % - Landskrona).

Skåne Nordväst har den näst största arbetsmarknaden i Skåne och erbjuder ca 137 000 arbetstillfällen. Näringslivet i de 11 kommunerna samarbetar inom Familjen Helsingborg för att strategiskt föra fram det geografiska området Skåne Nordväst. Samarbetet inom de elva kommunerna fungerar också inom ramen för vuxenutbildning.

Arbetsmarknadsenheterna inledde 2010 ett samarbete som en produkt av ESF-projektet ”Höganäsmodellen”, ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt där åtta arbetsmarknadsenheter från skånska kommuner samverkade. Efter projektet fanns ett fortsatt intresse för att ta tillvara det bästa ur upplägget och nätverket som skapats. Därför bildades det informella nätverket AMEiS (ArbetsMarknadsEnheter i Samverkan). Inom programområde 2 har två arbetsmarknadsprojekt bedrivits, Öresundjobb och Ny Resurs i Skåne Nordväst där nio respektive sex kommuner samverkade. I AMEiS deltar samtliga elva kommuner inom Skåne Nordväst.

Inom ramen för AMEiS genomfördes en analys som ledde till att följande behov/utvecklingsområden identifierades:
- att vi tar fram ett samverkansavtal (överenskommelse) kring arbetsmarknadsfrågor
- att vi finner samverkansformer med Arbetsförmedlingen och att vi medverkar i de arbetsmarknadsråd som Arbetsförmedlingen bjuder in till
- att vi erbjuder olika yrkesnätverk för erfarenhetsutbyte, t ex unga, sysselsättningsfasen etc.
- att vi har en gemensam omvärldsbevakning
- att vi ser över hur vi presenterar våra resultat och hur vi utvärderar våra insatser
- att vi erbjuder gemensam kompetensutveckling, dels för anställd personal, men också för våra deltagare
- att vi utvecklar projekt tillsammans över kommungränserna
- att vi utvecklar projekten tillsammans med den tilltänka målgruppen
- att vi utnyttjar varandras arbetsmarknadsinsatser (tar tillvara på den specialistkompetens som finns inom de olika kommunerna)

Några av ovanstående punkter är redan genomförda, bland annat finns nu en undertecknad överenskommelse för samverkan mellan kommunerna (bilaga 1 – överenskommelsen). Nätverket träffas också och diskuterar aktuella frågor och former för konkret samverkan minst en gång per kvartal och Arbetsförmedlingen bjuds in till våra träffar.

Arbetslösheten bland ungdomar i Skåne Nordväst är hög jämfört med riket. I augusti 2013 var ungdomsarbetslösheten 10,5% i riket, 12% i Skåne och mellan 8,5% i Höganäs och 17,4% i Landskrona. Övriga kommuner har följande siffror - Båstad 9,5%, Ängelholm 11,4%, Bjuv 11,7%, Helsingborg 12,1%, Örkelljunga 13,2%, Svalöv 13,7%, Klippan 14,0%, Åstorp 14,3% och Perstorp 15,2 %.
Skåne Nordvästs högsta politiska ledning, tillsammans med samtliga kommunchefer, ser ungdomsarbetslösheten som ett stort problem och som en gemensam utmaning som vi nu vill ta ett helhetsgrepp om, detta för att kunna utveckla bättre och mer träffsäkra projekt i den kommande programperioden.

Den högsta ledningen inom samarbetet har därför gett Perstorps kommun mandat att samordna insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Skåne Nordväst, inklusive denna ansökan.

Genom att göra en gemensam och djupgående problem-, målgrupps-, metod-, samverkans- och omvärldsanalys som kartlägger nedanstående vill vi ta reda på:
- varför Skåne Nordväst utnyttjat ESF-medel i så liten utsträckning under perioden 2007-2013 (endast 8% av regionens beslutade medel!)
- vilka PO2-projekt som genomförts i våra kommuner, vilka av dessa som upplevts som lyckade och gett bäst resultat
- vilka insatser som finns just nu, riktade till målgruppen
- hur målgruppens behov ser ut, om målgruppen är homogen eller om vi kan identifiera olika undergrupper (avseende geografi, ursprung, utbildning etc.)
- vilken nyckelkompetens de olika kommunerna besitter och om någon kompetens saknas
- hur samarbetet kring, och framtagande av, projekt kan leda till ett utökat utbud av insatser för ungdomar i Skåne Nordväst.
- hur former för samverkan i framtida projekt kan se ut. Under innevarande programperiod går det inte att ha ett delat ägarskap av ESF-projekt. Förstudien kommer att titta på olika samverkansformer för delat ansvar och delade befogenheter, kommunerna emellan
- vilket kompetensbehov näringslivet har, och om de är intresserade av att anställa ungdomar
- vilka strukturer som påverkar vår verksamhet och våra deltagare
- övriga aktörer och deras behov

Det långsiktiga målet är att arbetslösa ungdomar etableras på arbetsmarknaden genom bättre förutsättningar och ökad rörlighet i Skåne Nordväst. Målet med förstudien är att få fram bra underlag och en tydlig plan till ett antal projektförslag där varje enskild kommuns speciella problem/utmaningar adresseras och där projekten kan finnas i alla kommunerna. De arbetssökande ungdomarna ges därmed möjlighet att nyttja det projekt som bäst matchar deras behov.

Som ansvariga för arbetsmarknadsfrågor på kommunal/lokal nivå befinner vi oss i en omvärld som ständigt förändras beroende på ekonomi, politik, konjunkturläge och globala svängningar.
Regelverk och politiska direktiv förnyas, deltagarnas sammansättning, behov och krav förändras etc.
Vi upplever därför att det finns mycket att vinna på att samverka i nätverket AMEiS i denna förstudie. En annan effekt som vi kan se av vår föränderliga värld är att vi i våra organisationer måste arbeta mer och mer i projektform för att kunna möta våra deltagares behov.

Arbetsförmedlingen som är kommunernas viktigaste samverkanspartner när det gäller ungdomsarbetslösheten, eftersom vi arbetar med liknande uppdrag och med i princip samma målgrupp, kommer att bjudas in att delta i förstudien. Det är en erfarenhet från tidigare projekt att Arbetsförmedlingen måste komma in tidigare i processerna då de ofta är de som ”äger” ärendena med de arbetssökande. För att kunna arbeta mer effektivt med implementering av projekt krävs det att Arbetsförmedlingen är med redan från början.

Målsättning

Målet är att på lång sikt samverka kring gemensamma insatser för målgruppen unga inom samarbetet Skåne Nordväst och närverket AMEiS. Arbetssökande ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden genom bättre förutsättningar och ökad rörlighet i Skåne Nordväst. Vi börjar med analysen av målgruppen unga arbetssökande men förhoppningen är att inom programperioden 2014-2020 även genomföra projekt för andra målgrupper såsom personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning och arbetssökande över 55 år. Det är också ett övergripande mål för samarbetet i Skåne Nordväst att bedriva utvecklingsarbete i linje med kommande regional plan och att öka andelen projekt med extern medfinansiering från Europeiska Socialfonden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att arbeta med tillgänglighetsfrågorna som en integrerad del i projektarbetet. Vi kommer att säkerställa tillgänglighet till lokaler, information och kommunikation för samtliga medverkande i projektet. Då vi förlägger aktiviteter till specifika lokaler kommer tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vara en del i bedömningen av lämpliga lokaler. Förstudien kommer att förhålla sig till tillgänglighet och koppla sina slutsatser gällande behov, mål och den framtida verksamheten gentemot tillgänglighetsfrågan.

Transnationellt samarbete

Under förstudien ska vi kartlägga de transnationella samarbeten som de 11 kommunerna har idag gällande ungdomsfrågor samt skapa relationer med lämpliga partners inför den framtida projektperioden 2014-2020.

Samarbetspartners

 • Activa
 • AF Landskrona
 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsförmedligen Ängelholm
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Arbetsmarknadsenhet
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Enheten för arbete och syssels
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Individ och familj
 • Individ- och familjeförvaltningen
 • Resurscenter Ängelholm
 • Utvecklingsnämndens förvaltning

Kommun

 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga