Logotyp på utskrifter

AMA - Implementering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLokalt Försäkringscenter Malmö
KontaktpersonEmelie Waldemarsson
E-postemelie.waldemarsson@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-1186944
Beviljat ESF-stöd3 470 909 kr
Total projektbudget3 470 909 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Allt fler unga med funktionshinder får aktivitetsersättning. Många av dessa unga riskerar att hamna i ett permanent utanförskap. Försäkringskassan har tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen prövat nya arbetsformer och metoder för att stödja unga med aktivitetsersättning mot arbete eller studier. Projektet har bedrivits i Malmö kommun och Blekinge län och det nya arbetssättet tar sin utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Nu avser vi implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet.

Bakgrund

I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten till förtidspension för unga mellan 16 – 29 år ut mot en ny socialförsäkringsförmån, aktivitetsersättning. Ingen skulle längre kunna beviljas sjukersättning eller ”förtidspensioneras” innan man fyllt 30 år.
Försäkringskassan har ett övergripande uppdrag att erbjuda, planera och samordna arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som uppbär ersättning från socialförsäkringen då sjukdom lett till nedsatt arbetsförmåga. Detta kallas för Försäkringskassans samordningsuppdrag. I samband med införandet av aktivitetsersättning 2003 utökades samordningsuppdraget. Det nya uppdraget innebär att identifiera behov av samordning, verka för rehabiliterande och/eller aktiverande insatser för individer med aktivitetsersättning samt utöva tillsyn över de insatser som tillhandahålls av andra aktörer för denna grupp. Det nya systemet med aktivitetsersättning syftade dels till att ge ekonomisk trygghet, dels att genom aktivering ge en ökad grad av självständighet för unga med funktionshinder vid inträdet i vuxenlivet. Försäkringskassan fick i samband med detta ett utökat uppdrag att finansiera olika aktiviteter. Syftet med dessa aktiviteter är att de ska ha en gynnsam inverkan på sjukdomen och därmed öka den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. I möjligaste mån gäller det att tillvarata den unges möjligheter till utveckling och arbete i ungdomsåren för att hindra utslagning och isolering.
Försäkringskassan i Malmö och Blekinge kunde konstatera att antalet unga med funktionsnedsättning som beviljades aktivitetsersättning ökade i rask takt och i en omfattning som ingen förutsett. Aktivitetsersättningen visade sig även, istället för att vara en aktiv och trygg plattform för vidareutveckling, ha inlåsningseffekter. Den hade således inte den effekt som det var tänkt då möjligheten till frivilliga aktiviteter inte automatiskt förde unga med funktionsnedsättningar närmre arbete och/eller studier.
I denna kontext föddes tanken om AMA-projektet hösten 2010 och efter det att vi beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) och FINSAM drogs mobiliseringsfasen igång augusti 2011 och projektet startade med deltagare februari 2012 .
AMA har sedan starten arbetat med målsättningen att vid projektets slut ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Malmö och Blekinge ha kommit dit att tiden med aktivitetsnedsättning innebär en möjlighet för de unga att få aktivt stöd åter till arbete och/eller studier. Eftersom projektet fortfarande pågår (fram till och med juni 2014) så är inte analysarbetet helt klart ännu, men detta kommer att färdigställas under hösten 2013 då också AMA-projektets styrgrupp och operativa chefsgrupp kommer, med hjälp av processtödet SPeL, att genomföra workshop med syfte att fatta beslut om vad i AMA som ska implementeras och hur detta kan gå till. Som ett led i implementeringsarbetet ansöker Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen nu om ESF-stöd för att implementera det som visat sig framgångsrikt i arbetet med att erbjuda en aktiv rehabilitering för unga vuxna med aktivitetsersättning.

Målsättning

Det övergripande målet för implementeringsprojektet är kopplat till det mål som finns i det ursprungliga projektet, AMA. Det projektets övergripande mål är att häva det passiviserande bidragsberoende som aktivitetsersättning kommit att innebära för många unga med funktionsnedsättning och istället se dessa individer som en resurs i samhället och ta tillvara deras kompetens och färdigheter. Genom att implementera det arbetssätt som AMA arbetat fram för vi verksamheterna mot det övergripande målet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med tillgänglighet avser vi kommunikativ, fysisk, informativ och tillgänglig verksamhet. Inom ramen för AMA har vi genomgått en utbildning i tillgänglighet genom ESFs processtöd, orienteringsutbildning, där vi fått grundläggande kunskaper om tillgänglighet, men också coachernas kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar och hur de påverkar olika individer är centrala och oerhört viktiga i tillgänglighetsarbetet. Detta vill vi bygga vidare på och föra vidare till våra ordinarie verksamheter inom ramen för detta implementeringsprojekt. Vårt mål på lång sikt är att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra samarbetet mellan myndigheterna. Tanken har varit att vi ska möta deltagare utifrån deras behov i alla delar av samarbetet. Vi följer upp detta arbete genom kontinuerlig dialog med deltagarna/kunderna och samarbetar med brukarorganisationer. Resultaten av detta arbete i AMA kommer att genomsyra implementeringsprojektet också så att erfarenheterna tas till vara i arbetet med kunderna även efter projektet.

Transnationellt samarbete

Inom ramen för AMA pågår ett utbyte med den norska motsvarigheten till våra myndigheter, NAV. En studieresa är planerad till september 2013 och syftet med denna är att studera hur man i Norge arbetar med unga vuxna med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter till självförsörjning. I Norge sker detta arbete under ett och samma tak (i samma myndighet), medan vi i Sverige genomför detta i samarbete mellan två myndigheter. Denna aspekt kommer att vara i fokus på resan, och på vilket sätt vi i Sverige kan skapa en liknande process så att nackdelarna med att arbetet sköts av två myndigheter kan minimeras. I implementeringsprojektet finns möjlighet att fortsätta detta samarbete då med fokus på hur den gemensamma processen på bästa sätt kan implementeras och anammas i det ordinarie samarbetet.

Kommun

  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Malmö
  • Olofström
  • Ronneby
  • Sölvesborg