Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ALERT-Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePrevia AB
KontaktpersonFredrik Mantin
E-postfredrik.mantin@previa.se
Telefonnummer042-28 95 19
Beviljat ESF-stöd5 050 216 kr
Total projektbudget5 050 216 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska undersöka nya sätt att kombinera traditionell kompetensutveckling och hälsofrämjande arbete med en utveckling av arbetsorganisationens praktiska förmåga att förvalta den erövrade kunskapen.

Bakgrund

Previa är ett rikstäckande företag som fick sin nuvarande form och namn genom en sammanslagning mellan Bygghälsan och Statshälsan 1993. Via våra 70 kontor förmedlar vi tjänster inom hälsa och rehabilitering till företag och organisationer över hela landet. Från och med 2002-09-17 är vi kvalitetscertifierade enligt SS-EN 9001:2000.

En av de stora utmaningarna vi möter ute i verksamheterna är att förhindra att de anställda sjukskriver sig på grund av sjukdom som skulle ha kunnat förebyggas eller som en effekt av en arbetsmiljö som leder till ohälsa. Det skapar inte bara stort lidande för den anställde medarbetaren och orsakar problem för företagen som går miste om värdefull kompetens i verksamheten, utan det ger också negativa effekter på samhället i stort.

Previa har redan idag effektiva verktyg för att förebygga ohälsa hos den enskilde medarbetaren på arbetsplatsen men vi tror att resultaten kan bli ännu bättre genom att integrera hälsofrämjande arbete med traditionell kompetensutveckling och utveckling av arbetsorganisationen. Det vore enkelt om vi kunde lösa problemet med ohälsa och sjukskrivningar genom att se till att alla anställda fick gratis träningskort på gymmet och en broschyr med kostråd, men tyvärr är verkligheten mycket mer komplex än så. Vi vet att det måste till betydligt mera strategiska och långsiktiga insatser för att få genomslag och se varaktiga effekter av arbetet.

Om vi ska lyckas skapa långsiktigt hälsosamma arbetsplatser dit medarbetarna går med känslan av att deras arbete är meningsfullt och att arbetet ger något tillbaka i form av ökad självkänsla och meningsfull social interaktion, så krävs det ett helhetsperspektiv på både individens och verksamhetens behov.
I detta projekt vill vi analysera verksamheten på individnivå såväl som på verksamhetsnivå, vilket omfattar frågeställningar som ofta ligger långt ifrån rena hälsofrågor och traditionell friskvård. Dessa analyser ska göra det möjligt att visa på eventuella brister i ledarskap, missförhållanden i arbetsgrupper, avsaknad av kompetensutveckling som behövs för att klara av arbetet i ett föränderligt arbetsliv, avsaknad av gemensamma mål och visioner och så vidare.

En bra arbetsplats kännetecknas av att det finns möjligheter till utveckling som ger självförtroende och välbefinnande. Andra viktiga komponenter är arbetsuppgifter som upplevs som meningsfulla och som ligger på rätt nivå för den enskilde medarbetaren och en social kontext som uppmuntrar och tar tillvara på var och ens kapacitet och potential. Det innebär att det krävs lärande och anpassning av såväl individen som verksamheten.

Lärande på arbetsplatsen sker i ett kollektivt sammanhang och det sätt som arbetet struktureras på kan fungera som en stödstruktur för den kunskap som ska inhämtas och vidareförmedlas av individen. På samma sätt kan en icke-fungerande arbetsorganisation direkt motverka effekterna av kompetensutveckling, i vilken form det vara må. Det sociala sammanhanget för individens lärande på arbetsplatsen och upplevelsen av hur det påverkar den enskildes arbete kan därför inte överskattas.

Sammanhangen är mycket komplexa och dessutom grundade på individnivå men vi tror att en förutsättning för att skapa sunda arbetsplatser är att verksamheterna kan bygga upp miljöer där lärande uppmuntras och uppskattas, vare sig det gäller traditionell kompetensutveckling eller friskvård.

Tillsammans med tre verksamheter, som vi sedan tidigare har ett samarbete med, har vi beslutat att arbeta fram nya synsätt och nya insatser och/eller kombinationer av insatser för att se om de ger större genomslag på längre sikt. I detta arbete har vi stöd från KI, Karolinska Institutet i Solna, som kommer att göra en analys av på vilket sätt och med vilka effekter kartläggningsresultaten kommer att implementeras i verksamheterna. En representant från KI kommer också att ingå i projektets styrgrupp. Vi har även ambitionen att involvera de kontakter vi har med GU, Göteborgs Universitet i projektarbetet. Det innebär att vi kommer att kunna räkna med expertis från dessa institutioner både när det gäller insatserna och i fråga om utvärdering och den löpande följeforskningen av projektet.

METOD
Under den inledande mobiliseringsfasen avser vi att använda oss av den beprövade metoden ”Att göra ett bra jobb : ett stöd för att utveckla verksamheten och dess medarbetare” / [text: Magnus Anttila, Christin N.Granberg, Hans Granqvist], utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting 2006, för att kartlägga och få en översikt över situationen på var och en av de deltagande verksamheterna.
Metoden går ut på att skapa förutsättningar för att utveckla både medarbetaren och arbetsplatsen genom att skapa en förståelse för sammanhanget och meningen med utvecklingsarbetet. Metoden ger också en tydlig koppling till medarbetarens roll samt möjlighet för medarbetaren att vara med och påverka. Basen i metoden utgörs av en dialog kring frågor som är centrala för såväl verksamhetens, gruppens som individens utveckling. Idén är att sätta in utvecklingen i ett sammanhang för deltagande arbetsplatser och därmed skapa förutsättningar för att de ska kunna och vilja ta ägarskapet för utvecklingsarbetet och utveckla verksamheten genom dess medarbetare.

Kartläggningens innehåll kommer att tas fram tillsammans med representanter för medarbetare och ledning för respektive verksamhet och distribueras till samtliga medarbetare på de deltagande arbetsplatserna, via ett webbaserat gränssnitt och som traditionell pappersenkät. Resultatet av kartläggningen kommer att utgöra grund för de insatser som skall göras under genomförandefasen. Då det kan finnas behov av kompetensutveckling som är gemensamma för flera verksamheter finns det en stor vinst i att genomföra dem i samverkan.

Genom att arbeta enligt metoden ”Att göra ett bra jobb” hoppas vi kunna sätta in insatser på ett tidigare stadium och arbeta proaktivt mot sjukskrivningar, istället för att som idag oftast sätta in insatserna i efterhand när sjukskrivningen redan är ett faktum. Under genomförandefasen kompletterar vi metoden med kompetensutveckling och verktyg för arbete med friskvård och hälsoutveckling och får på så vis en kombination av, var för sig mycket effektiva, insatser som gör det möjligt att nå många.

AKTIVITETER UNDER MOBILISERINGSFASEN
M1 Uppstartsmöte
M2 Planering och framtagande av enkät inför kartläggning
M3 Distribution och datainsamling
M4 Analys av enkätsvar
M5 Planeringsmöten inför workshop
M6 Workshop samt jämställdhetsarbete enligt R4-metoden och SWOT-analys
M7 Planeringsmöte
M8 Sammanställning av mobiliseringsfasen
M9 Framtagning av webbsida och informationsmaterial
M10 Upphandling
M11 Styrgruppsmöten

AKTIVITETER UNDER GENOMFÖRANDEFASEN
G1 Planeringsmöten
G2 Organisationsutveckling för att genomföra aktiviteter där organisationen utvecklas och förändras
G3 Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser
G4 Specifika kompetensutvecklingsinsatser på individnivå
G5 Arbetsmiljörelaterad utveckling som förebygger långtidssjukskrivningar och förbättrar arbetssituationen
G6 Jämställdhetsaktiviteter
G7 Tillgänglighetsaktiviteter, informationsinsatser
G8 Kommunikationsinsatser
G9 Arbetsgruppsmöten
G10 Styrgruppsmöten
G11 Processtöd/Förändringsledare

Projektet ger möjlighet till praktisk implementering av forskningsresultat och möjlighet att utvärdera kostnader för sjukfrånvaro i form av produktionsbortfall men också kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro på grund av bristande arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och så vidare.
Den modell som projektet resulterar i ska sedan kunna användas för att förhindra sjukskrivningar på andra arbetsplatser runt om i landet efter projektets slut.

Syfte

Syftet med projektet är att Previa, i samverkan med tre stora verksamheter, ska utveckla ett mervärde av det systematiska hälsoarbetet som man erbjuder redan idag.

I projektet vill vi undersöka nya sätt att kombinera traditionell kompetensutveckling och hälsofrämjande arbete med en utveckling av arbetsorganisationens praktiska förmåga att förvalta den erövrade kunskapen. Vi vill göra en övergripande insats för att kunna sätta upp strategiska men samtidigt realistiska mål för att skapa sunda arbetsplatser som gynnar både den enskilde medarbetaren och arbetsgivaren.

Projektet ger möjlighet till praktisk implementering av forskningsresultat och möjlighet att utvärdera kostnader för sjukfrånvaro i form av produktionsbortfall men också kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro på grund av bristande arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och så vidare.

Vi hoppas få fram en kombinerad modell som kan identifiera de förändringar i förhållningssätt och arbetsorganisation som krävs för att ge maximal effekt av kompetensutveckling och hälsofrämjande arbete. Denna modell ska sedan kunna användas för att förhindra sjukskrivningar på andra arbetsplatser runt om i landet efter projektets slut. Samarbetet med KI borgar för att kartläggningsinsatsernas implementering och effekter i verksamheterna analyseras på ett vetenskapligt sätt.

Målsättning

Genom den valda analysmetoden ska vi kunna sätta in adekvata insatser på ett tidigare stadium och arbeta proaktivt mot sjukskrivningar istället för att som idag sätta in insatserna i efterhand när sjukskrivningen redan är ett faktum.

Under mobiliseringsfasen undersöker vi sjukskrivningstalen på de deltagande verksamheterna och under genomförandefasen inleder vi ett långsiktigt arbete med att identifiera och åtgärda sjukskrivningsorsakerna. Då sjukskrivningstalen varierar och i mångt och mycket är en färskvara, kan vi inte redan nu sätta målen för genomförandefasen. Vi kommer under mobiliseringsfasen att få aktuella siffror som gör det möjligt att ställa upp realistiska mål. Dessa mål kommer att fastställas i sammanställningen av mobiliseringsfasen.

MÅLSÄTTNING UNDER GENOMFÖRANDEFASEN

1. minska den totala sjukfrånvaron i de deltagande verksamheterna med 1-2%

2. minska personalomsättningen i de deltagande verksamheterna med 1,5-3 %

3. arbeta fram en fungerande modell för att minska antalet sjukskrivningar som efter projekttidens slut ska kunna användas på andra arbetsplatser runt om i landet efter projektets slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi som projektägare arbetar i vår dagliga gärning med frågor och uppdrag där tillgänglighet ofta är en del. Vi har stor erfarenhet när det gäller tillgänglighetsfrågor, men när omvärldens krav och behov ständigt förändras så är detta även för oss ett prioriterat utvecklingsområde. I ett projekt som fokuserar på att förebygga långtidssjukskrivningar och som verkar för att involvera samtliga medarbetare i en bred organisations- och strukturförändring är det naturligt att tillgänglighetsfrågorna är en del. Vi kommer därför att arbeta med tillgänglighetsfrågorna som en integrerad del i projektarbetet. Vi kommer att säkerställa tillgänglighet till lokaler, information och kommunikation för samtliga deltagare i projektet. Då vi planerar aktiviteter kommer tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att vara en del i bedömningen av lämpliga lokaler, enligt den checklista som tagits fram av processtödet för tillgänglighet. Ett styrdokument för arbetet med tillgänglighet kommer att tas fram under mobiliseringsfasen.

Inom projektet kommer ingen inom målgruppen att hindras från att delta i projektets aktiviteter ur tillgänglighetsperspektiv. I projektet kommer vi att arbeta aktivt med information via flera kanaler för att säkra att samtliga deltagare får del av projektinformationen.

Då projektet fokuserar på att förebygga långtidssjukskrivningar kommer mycket kraft att läggas på att motivera till det breda engagemanget hos samtliga deltagare. För att skapa en långsiktig och utvecklande arbetsmiljö där frisknärvaron blir större kommer vi att föra in aktiviteter som syftar till att belysa hur arbetsmiljön och vårt förhållningssätt till varandra påverkar vår arbetssituation.
Medarbetarna på de deltagande arbetsplatserna ska genom projektets aktiviteter få kännedom om hur bemötande på arbetsplatsen påverkar arbetsmiljön i stort, och hur de kan bli delaktiga i att skapa en förändring till en friskare arbetsplats.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer samtliga anställda på de deltagande arbetsplatserna att besvara en enkät. Enkätsvaren kommer att kunna redovisas på mäns respektive kvinnors svar, såväl som på hela arbetsgruppen. På så sätt kan vi beskriva och analysera kvinnors och mäns respektive villkor.

Enkätsvaren ger underlag till en SWOT-analys som kommer att tas fram under en workshop i samverkan med representanter för ledning och anställda på de olika arbetsplatserna. Under workshopen kommer vi också att diskutera jämställdhet utifrån 4R-metoden.

SWOT-analysen kommer att ge svar på vilka behov som ska mötas under genomförandet. En fördjupad analys presenteras i rapporten för mobiliseringsfasen, där vi också specificerar hur resultatet konkret påverkar projektets innehåll i genomförandefasen. Analysen resulterar i ett styrdokument för arbetet med jämställdhet.

Samarbetspartners

  • Idrottshögskolan
  • Inst. f Folkhälsovetenskap

Deltagande aktörer

  • Personalavdelningen
  • Resurs Holding AB

Kommun

  • Helsingborg
  • Lund
  • Skurup