Logotyp på utskrifter

AKTION Syd - sAmverkan för Kompetens och Tillväxt inom Informations- och kOmmunikationstekNologi

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMicrosoft AB/SMS&P
KontaktpersonEva Karlström Andersson
E-postevakan@microsoft.com
Telefonnummer073-498 56 93
Beviljat ESF-stöd486 651 kr
Total projektbudget486 651 kr
Projektperiod2008-04-01 till 2008-09-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

IT-och telekomindustrin har länge varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom svensk tillväxt. Samtidigt hårdnar konkurrensen och teknologiska utvecklingar och teknikskiften ställer nya krav på kompetensförsörjning. Kompetens- och resursbristen förstärks av att många företag inte ser kompetensförsörjning som en del av företagets strategiska målsättningar och inte heller ser hela arbetskraftsutbudet utan, pga okunskap och fördomar, diskriminerar och väljer bort grupper av arbetssökande med passande profil.

Syftet med projektet (AKTION) är att säkra kompetens och konkurrenskraft hos anställda individer samt mindre företag inom IT-branschen i Östra Mellansverige. Detta för att bibehålla deras roll som tillväxtmotor och förhindra att människor ställs utanför arbetsmarknaden på grund av inaktuell kompetens. AKTION innefattar även ett strategiskt jämställdhetsarbete i syfte att öppna IT-marknaden för arbetssökande ur andra grupper än dem man av tradition vänt sig till. Projektdeltagare är mindre IT-företag och Microsoft går in som projektägare. Förprojekteringen kommer genomföras i nära samarbete med dessa företag. Fokus ligger på interaktion och samverkan bland annat genom workshops och Kunskapskafé.

Bakgrund

IT-och telekomindustrin har länge varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom svensk tillväxt. Idag finns 34 960 svenska företag (Radargroup 2007) inom branschen, varav en majoritet är små och medelstora entreprenörsföretag. Sedan nedgången i början av 2000-talet har de gjort en stark återhämtning samtidigt som de står inför nya utmaningar. Teknologiska utvecklingar och teknikskiften ställer nya krav på kompetensmässig vidareutveckling och fortbildning av de anställda. Samtidigt räknar man med att svensk IT- och telekom-industri bara under nästa år har ett rekryteringsbehov på 30 000 personer (motsvarande en 15% ökning av dagens anställda inom branschen) för att möta den ökande efterfrågan (Radargroup). Resursbristen, både vad gäller kompetens och ny personal, förstärks av att många företag inom branschen inte ser hela arbetskraftsutbudet utan, pga okunskap och fördomar, diskriminerar och väljer bort grupper av arbetssökande med passande profil.

Europeiska kommissionen skriver i en rapport (2007) att ”Det är absolut nödvändigt att ta itu med de frågor som rör IKT-kunskaper (Internet o kommunikationsteknologi) för att kunna möta såväl den växande efterfrågan på högutbildade IKT-användare och yrkesverksamma inom IKT som näringslivets snabbt föränderliga krav [...].” I samma rapport framgår att man förutspår en brist under 2008, över hela Europa, på närmare en halv miljon människor med avancerade kunskaper i nätverksteknik.

I takt med den tekniska utvecklingen blir IT-kompetens alltmer en global handelsvara. Samtidigt som den internationella konkurrensen hårdnar gör den snabba teknologiska utvecklingen och den ständiga tillkomsten av nya produkter, applikationer och lösningar att kunskaper ständigt måste uppdateras. För företagen kan problematiken liknas den som företagen inom TV-branschen stod inför i och med övergången från analog till digital TV: De plattformar och system de har byggt sina produkter och tjänster på kommer snart att bli inaktuella och utan stöd till kompetensutveckling riskerar man att tappa sin konkurrenskraft. De mindre IT-företag som Microsoft arbetar med är oftast medvetna om behovet av utbildning och kompetensutveckling. Detta har framkommit i den nära kommunikation som Microsoft har med dessa företag. Samtidigt uttalar de att brist på tid och hög alternativkostnad gör att kompetensfrågor ändå hamnar i skymundan. Det kortsiktiga resultatet prioriteras framför framtida tillväxt.

För den enskilda individen som idag är anställd på dessa företag finns en påtaglig risk att hamna utanför arbetsmarknaden i och med att hans/ hennes kompetens blir föråldrad och en anställning försvinner. Problemet har uppmärksammats av Jusek (Jusektidningen 9/2007) som i ett antal artiklar pekat på svårigheten för arbetssökande med äldre examen inom IT-branschen att ta sig in på arbetsmarknaden. Jusek citerar Fredrik Augustsson vid Stockholms Universitet som forskat om IT-branschen under och efter IT-bubblan: ”I högkonjunktur finns det en risk att kompetensutveckling skjuts på framtiden, man har så mycket jobb att göra. Sen när det blir nedgång och anställda riskerar att förlora jobben visar det sig att de inte fått någon kompetensutveckling på fem, sex år. Då kan de ligga risigt till eftersom utvecklingen går så fort.”

Bristen på ett strategiskt tänkande kring kompetensresurser blir tydlig när man tittar på sammansättningen av anställda inom svensk IT-industri. En majoritet av de anställda är män i 40-års åldern med svensk bakgrund. Oförmågan att locka till sig och släppa in andra grupper har resulterat i en massiv brist på kompetens och arbetskraft och i en negativ rekryteringstrend där IT-företagen söker locka över anställda från konkurrenter och på så vis driver upp lönenivån utan att åstadkomma en långsiktig lösning. Arbetskraftens homogena sammansättning har även negativa effekter på företagens konkurrenskraft. Arbetsgruppen för ökad jämställdhet i IT-branschen, som tillsattes av förra regeringen, har konstaterat att ”forskning visar att heterogena grupper är mer kreativa än homogena grupper. Därför skulle teknikutvecklingen gynnas om det fanns fler kvinnor i branschen och därmed skulle också möjligheterna för fortsatt tillväxt öka” (DN, 20/11/2007).

Som ett av de ledande företagen inom IT-branschen med en organisationsstruktur som bygger på ett mycket nära samarbete med svenska små och medelstora företag på den svenska IT-marknaden har Microsoft såväl viljan som förmågan att i samarbete med dessa företag söka svar och praktiska lösningar för att hantera den problematik som beskrivits ovan. Detta är i enlighet med ESF:s önskan att större företagare använder sina resurser för att ta ansvar i dessa frågor. I slutet av budgetperioden för ESF Växtkraft Mål 3 2000-2006 genomförde Microsoft ett ESF-finansierat pilotprojekt för kompetensutveckling tillsammans med ett 20-tal mindre IT-företag. Drygt 100-talet personer vidareutbildades inom sälj, organisation och teknik i linje med de långsiktiga strategier som togs fram för respektive företag. Samarbetet inom ramen för ESF-finansiering upplevdes som positivt av såväl de deltagande företagen som av Microsoft som projektägare. Det har därför funnits en vilja från båda sidor att fortsätta den här typen av samarbete och vidga omfattningen av deltagande företag.

Parallellt med föreliggande projekt har Microsoft för avsikt att genomföra ett antal andra projekt i syfte att öka tillgången på kompetent personal för svensk IT-industri. Microsoft har tidigare (våren 2007) genomfört rekryteringsevent tillsammans med AMS och man planerar nu att vidareutveckla konceptet. Som ett första steg kommer rekryteringsevent ordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen i Stockholm, med start 12 februari 2008. Nästa steg är att genomföra liknande event i resten av landet. Microsoft har även initierat diskussioner med lokala Arbetsförmedlingar i syfte att genomföra rekryterings- och utbildningsprojekt inom ramen för ESF programområde 2. Inlämning av ansökan förväntas ske under 2008. Fokus kommer även här att ligga på att synliggöra hela arbetskraftsutbudet med målsättningen att uppnå konkreta resultat i form av nyanställningar av grupper som tidgare stått utanför arbetsmarknaden och vars kompetens traditionellt sett ej uppmärksammats av företag med behov av IT-kompetens.

Syfte

Syftet med projektet är att säkra kompetens och konkurrenskraft hos anställda individer samt mindre företag i den svenska IT-branschen. Idag finns ett allvarligt kompetens- och resursbehov och vi vill ta ett samlat grepp för att uppnå strategiskt viktiga och långsiktiga resultat. Det innebär ett arbete på inidvidnivå, där den enskildes behov och förutsättningar analyseras för att sedan matchas mot kompetensutvecklande insatser. Detta för att motverka att anställda hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av inaktuell kompetens. Det innebär också ett strategiskt arbete på ledningsnivå, för att synliggöra och motverka de fördomar och den diskriminering som idag hindrar företagen från att använda sig av hela det arbetskraftsutbud som faktiskt finns.

Som tidigare nämnts så är de mindre IT-företag som Microsoft arbetar med förhållandevis väl medvetna om behovet av utbildning och kompetensutveckling. Brist på tid och hög alternativkostnad gör dock att kompetensfrågor ändå hamnar i skymundan. Ett delsyfte med det här projektet är att lyfta kompetensförsörjningsfrågor till att bli en viktig del av företagens långsiktiga strategi.

För att alla ska känna sig motiverade inför det framtida arbetet så måste personal och ledning känna ett äkta engagemang för sitt företag. Det är därför viktigt att tillsammans arbeta fram strukturer för att stärka projektdeltagarens inflytande och delaktighet i arbetsplatsen. Microsoft ser att en sådan organisationsutveckling, där individens kraft och idéer tas till vara, är en förutsättning för att projektet ska ge långsiktigt hållbara resultat.

Vidare ämnar vi i förprojekteringen undersöka möjligheterna för internationellt samarbete. Den ovan beskrivna resurs- och kompetensbristen inom IT-branschen delas till stor del av övriga EU-länder och vi ser att ett samarbete över nationsgränserna skulle kunna tillföra värdefulla perspektiv och kunskaper (se "Transnationalitet").

Målsättning

Vid projektets slut ska följande resultat presenteras:
- En generell handlingsplan för mindre företag inom IT-branschen med 1-50 anställda inom region Sydsverige. Handlingsplanen ska identifiera aktuellt och/eller förväntat kompetensgap och resursbehov samt ge exempel/förslag på konkreta aktiviteter för att bemöta de strategiska utmaningarna, med hänsyn till såväl de anställdas utbildningsbehov som till rekrytering av nyanställda inom grupper som tidigare förbisetts. Rapporten ska särskilt belysa kopplingen till de fyra nationella programkriterierna.
- En aktivitetsplan för kompetensförsörjning baserad på två nivåer (företag/individ) för varje företag som deltar i den första urvalsgruppen.
- Ansökan om genomförande inom ramen för ESF Programområde 1 baserat på den generella handlingsplanen.

Projektet förväntas ha följande effekter:
- Lyfta kompetensförsörjningsfrågor till att bli en strategiskt viktig fråga för företagens ledningar.
- Att de deltagande individerna känner högre grad av delaktighet i sin arbetsplats än vad de gjorde innan projektets början.
- Att deltagande individer har en större förståelse för diskrimineringsproblematiken.
- Att deltagande individer har förståelse för vad de fyra nationella kriterierna innebär samt hur dessa kan kopplas till deras arbetssituation

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företagen kommer i ett första skede av förstudien svara på en enkät för att (bland annat) kartlägga i vilken omfattning funktionshinder finns i respektive bolag. Utifrån det planeras respektive fysiska möte. En av flera anledningar till att vi har valt Kunskapskafé för den viktigaste gruppövningen beror på att det lämpar sig för alla. Man sitter i små grupper och diskuterar. Diskussionen förs såväl i tal som skrift. Alla har chansen att föra fram sin åsikt oavsett om man är blind, döv eller stum. Vidare kommer vi också att välja lokaler vid vart tillfälle som passar de specifika funktionsbehoven. En särskild workshop kommer att genomföras med hjälp av Kunskapskafè (se beskrivning nedan) som resulterar i en handlingsplan avseende tillgänglighet för funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Problematiken gällande resurs- och kompetensförsörjning inom IT-branschen är aktuell för hela EU. I föreslaget projekt kommer vi att utnyttja Microsofts internationella nätverk i syfte att undersöka möjligheter till samordning och erfarenhetsutbyte. Denna utvärdering kommer i första hand att fokusera på Danmark samt Polen där det redan idag finns ett uttalat intresse för samarbete och samordning rörande kompetensförsöjning och där man har genomfört ESF-projekt för dessa frågor i tidigare budgetperioder. Utvärderingen av internationella samverkansmöjligheter kommer att ske parallellt med övriga projektaktiviteter och drivas av den svenske representanten för Microsofts europeiska nätverk European Grants Advisor (EUGA), ett initiativ för tillväxt och utveckling av småföretag. Utvärderingen sker inom ramen för EUGA och belastar därför inte föreliggande projektbudget. Slutsatserna inkluderas i slutrapporten.

Deltagande aktörer

 • Microsoft AB/SMS&P

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge