Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

kompetensanpassad arbetsmarknad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSödertälje kommunledningskontoret
KontaktpersonJohan Brinck
E-postjohan.brinck@sodertalje.se
Telefonnummer08-550 228 44
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

I södra stockholmsregionen finns en outnyttjad arbetskraftsresurs i form av människor som av en eller annan anledning står utanför den befintliga arbetsmarknaden, så också i Södertälje.
Den arbetskraftsresurs som döljer sig bakom den förhållandevis höga arbetslöshetsstatistiken och låga förvärvsfrekvensen, finns många med varierande bakgrund. Det är människor som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap men som med andra förutsättningar skulle kunna vara motorerna i utvecklandet av delar av framtidens näringsliv.
Denna förstudie avser att sammanställa och aggregera den kompetens som dessa besitter för att se vad som saknas på dagens arbetsmarknad för att dessa personer ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Att kombinera denna kunskap med erfarenheterna från tidigare och pågående socialfondsprojekt ska utgöra grunden för en samordnad strategisk satsning i Södertälje inför nästa strukturfondsperiod för att få ned arbetslösheten till nivåer jämförbara med regionen i övrigt

Bakgrund

Södertälje initierar en samordnad strategisk satsning inför nästa strukturfondsperiod för att utveckla näringsliv och arbetsmarknad för att få ned arbetslösheten till nivåer jämförbara med regionen i övrigt. Nu söker kommunen medel till två parallella förstudier för att nå det övergripande målet om att stödja utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen och södra stockholmsregionen för att få ned arbetslösheten och minska människors utanförskap i samhället.
Förstudiemedel söks för
1. Kompetensanpassad arbetsmarknad (denna förstudie)
2. Ung idé- och innovationsarena
Syftet med denna förstudie är primärt:
- att tillsammans med Arbetsförmedlingen inventera, analysera och sammanställa de slutsatser och projektresultat för fortfarande arbetslösa arbetssökande vilka deltagit i tidigare arbetsmarknadsprojekt under den senaste programperioden:
Men vi kommer även studera
- att tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra för fokusområdet viktiga aktörer, identifiera och öka kunskaperna om vilken arbetsmarknad och vilka näringar som har förutsättningar att växa med målet om en minskad arbetslöshet och ett minskat utanförskap
Förstudiens resultat avses utmynna i en eller flera strategiska avsiktsförklaringar om satsningar/genomförandeinsatser med företrädare för näringsliv och arbetsmarknad samt etableringen av former för vidare samarbete och samverkan för att identifiera såväl avvikelser och ”misslyckanden” som framgångsfaktorer på deltagar- och individnivå i tidigare arbetsmarknadsprojekt, vilka syftat till att matcha arbetslös arbetskraft till befintlig arbetsmarknad.
Södertälje måste minska utanförskapet och öka tillväxten
Södertälje präglas idag av strukturer i samhället som bevarar oönskade mönster av utanförskap, barnfattigdom, hög arbetslöshet, bidragsberoende, svag tillväxt och låga utbildningsresultat. Särskilt utsatta är ungdomar och innevånare med utländsk bakgrund. Samtidigt är Södertälje en av de viktigaste platserna i Sverige med en stor exportindustri som genererar mellan 15-20% av landet handelsöverskott, en ung befolkning och som ligger i Sveriges hetaste tillväxtregion. Flera av de människor som flyttar till kommunen är högutbildade. Södertälje utsågs dessutom av Handelshögskolan i Göteborg (2007) som den kommun i landet som har bäst förutsättningar för tillväxt.
Kommunen tar nu ett förnyat grepp för en samordnad och sammanhållen strategisk utveckling i denna del av stockholmsregionen. Receptet ligger i ett metodiskt arbete med innovativa och gränsöverskridande insatser – såväl geografiskt som organisatoriskt - såväl lokalt, regionalt och internationellt som privat och offentligt. Inom ramen för strategiskt sammanhållna projekt är samarbeten med andra aktörer för utveckling av hållbara lösningar nödvändiga. Södertälje ser betydelsen av att medverka till tillväxten inom kommunens näringsliv för att skapa förutsättningar för ett inkluderande och långsiktigt hållbart samhälle - såväl ur socialt, ekonomiskt som ekologiskt perspektiv. Kommunens roll i Regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) pekar på Södertäljes centrala regionala roll, både i Stockholms län och i Sörmland och som en av stockholmsregionens 8 regionala kärnor.
Problemområde 1: Outnyttjad arbetskraftsresurs
I vår del av stockholmsregionen finns en outnyttjad arbetskraftsresurs i form av människor som av en eller annan anledning står utanför den befintliga arbetsmarknaden, så också i Södertälje. De är långtidsarbetslösa och/eller beroende av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning. Den arbetskraftsresurs som döljer sig bakom den förhållandevis höga arbetslöshetsstatistiken och låga förvärvsfrekvensen, bland annat i Södertäljes miljonprogramområden, har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden av en rad olika skäl. De individuella anledningarna till detta tillstånd skiftar – bristande svenskkunskaper, låg eller ofullständig allmän utbildning, avsaknad av yrkeskunskaper eller föråldrade sådana, bristande yrkeserfarenhet, bristande arbetslivserfarenhet m m. Men – här återfinns även från sina hemländer högutbildade personer, vars specialistkunskaper inte tas till vara i privat och/eller offentlig sektor.
Flera socialfondsprojekt i vilka Södertälje kommun (och Arbetsförmedlingen) verkat under innevarande programperiod har just handlat om att rusta och kompetensutveckla de arbetssökande så att de bättre matchar efterfrågan, så t ex Matchning Södertörn, Ung i Tälje, Tillväxt Telge, Fler i arbete, F50 och det nu pågående K2-projektet. Erfarenheterna från dessa projekt har, förutom att på ett bättre sätt ta vara på de sökandes medhavda kvalifikationer och drivkrafter, också uppmärksammat nödvändigheten av att förtäta samarbetet med de rekryterande företagen och skräddarsy kompetensutveckling med praktik på aktuellt företag för projektdeltagarna. Samtidigt vittnar flera projekterfarenheter om återkommande misslyckanden i att matcha den arbetssökande till arbetsmarknaden – detta trots förändrade och förnyade arbetsmetoder, förändrade individuella kompetenskartläggningar och anpassade handlingsplaner.
Ett av förstudiens projektmål är att granska, utvärdera och sammanställa anledningarna till projektens och verksamheternas avvikelser och misslyckanden med att rusta och matcha en stor grupp av arbetssökande, vilka deltagit i tidigare arbetsmarknadsprojekt under den senaste programperioden och som fortfarande är arbetslösa. Denna kunskap behöver aggregeras och sammanställas. Det är samtidigt viktigt att analysera i vilka näringar/företag och under vilka förutsättningar (långtids)arbetslösa har fått jobb. Det innebär bland annat att granska och sammanställa vilka huvudfaktorer/kriterier som gjort att matchningen lyckats samt att ta avstamp i desamma för fortsatt utveckling av såväl arbetssökande, matchnings- och rekryteringsprocesser.
Problemområde 2: Sårbart näringsliv
Allmänt sett har Södertälje en god arbetsmarknad där de två storföretagen Scania och AstraZeneca tillsammans omfattar närmare 30 % av regionens anställda (SCB:s företagsregister). Samtidigt representerar dessa två företag enskilt 50 % av den totala lönesumman i Södertäljes näringsliv vilket gör Södertälje till en av de mest genuint sårbara kommunerna i Sverige (Rapport 0112 Svenskt Näringsliv/Tillväxtverket). Detta faktum blev verklighet under 2012, då AstraZeneca beslutade att lägga ner sin neurovetenskapliga forskning i Södertälje. I kölvattnet på ett enda beslut försvann drygt 1000 arbetsplatser med indirekta effekter på kringliggande service- och tjänstesektor. Så mycket tydligare kan inte sårbarheten i Södertäljes näringsliv visa sig.
Södertälje behöver arbeta för att minska sårbarheten och stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv – på kort och på lång sikt. En mer diversifierad branschstruktur behöver stödjas för att växa fram och ge fler arbetstillfällen, bland annat till den arbetskraftsresurs som idag har svårigheter att etablera sig på den befintliga arbetsmarknaden.

Målsättning

Stockholmsregionen strävar efter att samtliga medborgare ska ha goda livschanser. I RUFS 2010 beskrivs det bl a att en god arbetsmarknad skapas när verkliga och upplevda barriärer och hinder elimineras. Det övergripande och långsiktiga målet är att stödja utvecklingen av ett näringsliv och en arbetsmarknad i Södertälje/södra stockholmsregionen vilket kan medverka till att få ned arbetslösheten till nivåer jämförbara med övriga regionen samt minska människors utanförskap. Med det målet är förstudien inriktad på att identifiera och kartlägga förutsättningar inom arbetsmarknad och näringsliv för att förbättra människors livschanser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien ska beakta vilka anpassningsåtgärder som kan vara nödvändiga att genomföra för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet då projektet utformas och går in i eventuell genomförandefas. Därtill genomför Samordningsförbundet en separat förstudie för personer med funktionsnedsättning vilken genomförs parallellt med denna förstudie.

Transnationellt samarbete

Via olika strukturfondsprojekt har Södertälje kommun under de senaste åren haft ett transnationellt samarbete med länder kring Östersjön och i andra delar av Europa - om urban utveckling av utsatta stadsdelar, etniska minoriteters och immigranters utanförskap och marginalisering, kvinnors och mäns balansering av arbets- och familjeliv, medborgardialog som metod för integreringsprocesser, etniska minoriteters och immigranters tillträde till arbete och försörjning. Det transnationella samarbetet och vilka parter som skulle kunna ingå i ett utvecklingsarbete kommer att undersökas och konkretiseras under förstudien. Intressanta för förstudiens övergripande mål och syfte är:
1. De tyska städerna Duisburg, Gelsenkirchen och Magdeburg som Södertälje samarbetat med sedan mellan 2008-2013 har goda erfarenheter av omställning av ett industridominerat näringsliv.
2. Samarbetet med Estland och Lettland sedan 2010 har handlat om dialogmetoder för att minska segregering och utanförskap.
3. Samarbetet med Spanien och Frankrike i K2 projektet har hittills gett goda inspel i metoder för matchning av arbetslösa till arbetsmarknaden.

Kommun

  • Södertälje