Logotyp på utskrifter

Yrkesinriktning av vuxna invandrares språkutbildning från dag ett

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonElizabeth Castaneda Lindahl
E-postelizabeth.castaneda-lindahl@stockholm.se
Telefonnummer08-508 35 569
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-08-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien ska resultera i en analys av hur språkutbildningen av vuxna invandrare bättre kan kopplas ihop med individens erfarenheter, kompetenser och behov av yrkessvenska och yrkesutbildning för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden. De existerande organisatoriska förutsättningarna inom de verksamheter som bedriver sfi, yrkesinriktad språkutbildning och yrkesutbildning för invandrare ska belysas för att visa vilka förändringar som krävs för att utbildningskedjan ska kunna realiseras. Kartläggningen och analysen påvisa vilken typ av branschsamverkan som krävs för att utbildningen effektivt ska svara mot arbetsmarknadens behov. Förstudien ska identifiera vilka branscher där efterfrågan på arbetskraft är stor och vilka av dessa som kan bedömas vara viktiga i ett framtida samarbete. Kartläggningen och analysen ska identifiera vilka övriga parter som bör medverka i utbildningen för att målgruppen på bästa och snabbaste sätt ska finna en väg till arbete.

Bakgrund

Stockholms stad har genom arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att rusta människor för arbete. Förvaltningen erbjuder utbildning genom SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm. Jobbtorg Stockholm erbjuder aktiviteter till personer som uppbär försörjningsstöd för att stödja dem på vägen till arbete.

I arbetet med vuxna invandrares integration samarbetar förvaltningen med stadsdelsnämnderna och med Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Sfx, undervisning i svenska för yrkesutbildade, samarbetar staden med omgivande kommuner. Samarbetena fungerar väl och är under utveckling.

Nyanländas etablering i samhället är ett gemensamt och angeläget utvecklingsområde för arbetsmarknadsnämnden genom ansvaret för såväl sfi som samhällsorientering, arbetsförmedlingen samt stadsdelsnämnderna. Staden och Arbetsförmedlingen har en väl utvecklad samverkans-överenskommelse omkring nyanlända som kommer att följas upp och utvecklas vidare under våren 2014. Parallellt med detta kommer staden och Arbetsförmedlingen att inleda konkret samverkan utifrån Arbetsförmedlingens nya insats ”Praktiskt basår” för nyanlända med låg utbildningsbakgrund. I arbetet med det praktiska basåret är Sfi en viktig resurs och erfarenheter från tidigare gemensamma utvecklingsprojekt som ”Språkstödsprojektet” och ”Etablering Stockholm” kan tas tillvara för fortsatt utveckling av samverkan. Sfi Stockholm vill dock också gärna ytterligare utveckla sin verksamhet för att stödja en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker därför, i samverkan med Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsområde Stockholm, om finansiering från Europeiska socialfonden för att genomföra en förstudie med särskilt fokus på vuxna invandrare som studerar sfi och saknar egen försörjning. Låg utbildningsnivå från hemlandet, språkliga brister i kombination med avsaknad av en yrkeskompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden är ofta orsaker till att etableringen i det svenska samhället tar lång tid. Den i många av dessa fall långa tiden det tar för en nyanländ att få komma i arbete visar på fortsatt behov av utveckling av utbildnings- och integrationsprocessen.

Lyckade satsningar som länets sfx-utbildningar, där språkutbildningen kopplas till deltagarens yrkesutbildning och yrkeskompetens, visar att det går att påskynda individens inträde i arbetslivet när utbildningsinsatserna utgår från individens behov. Sfx- utbildningarna är inriktade på nyanlända som har en yrkesutbildning som är gångbar i Sverige. Motsvarande utbildningsalternativ tycks emellertid saknas för nyanlända som saknar en yrkeskompetens inom yrken som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden, och för de som har stora behov av kompletterande yrkesutbildning. För människor som tillhör denna kategori finns det behov att utveckla ett yrkesinriktat utbildningsalternativ som systematiskt och från början, alltså redan från nybörjarstadiet, integrerar individuell kartläggning av erfarenheter och yrkesbakgrund, med studie- och yrkesvägledning, kontextualiserad språkutbildning, praktik, yrkesutbildning och matchning mot arbete. Det handlar således om en sammanhållen utbildningskedja där individens val av yrkesområde är utgångspunkten för en individuell behovsanalys som i sin tur ligger till grund för alla de insatser som behövs för att personen ska nå sitt mål – en språk- och yrkeskompetens som efterfrågas, arbete och egen försörjning.

Syftet med förstudien är att utreda och klargöra behov och förutsättningar för att skapa en sådan utbildning. I förstudien ingår då att kartlägga vad som görs och vad ytterligare som skulle kunna göras i Stockholms stad och i regionen för att även de vuxna invandrare som inte är målgruppen för Sfx-utbildningarna ska kunna välja individanpassade yrkesinriktade utbildningsalternativ för sin språkutbildning och för att de ska kunna välja yrkesutbildningar som svarar mot deras behov tidigare än idag.

Kartläggningen ska resultera i en analys av hur språkutbildningen av vuxna invandrare bättre kan kopplas ihop med individens erfarenheter, kompetenser och behov – behov av yrkessvenska, yrkesutbildning och hur utbildningen snabbare och effektivare än idag kan resultera i att individen får ett arbete som hon själv har valt och som efterfrågas på arbetsmarknaden. De existerande organisatoriska förutsättningarna inom de verksamheter som bedriver sfi, yrkesinriktad språkutbildning och yrkesutbildning för invandrare ska belysas. Detta ska ge underlag för en analys av vilka organisatoriska förändringar som kan krävas för att den ovan skissade utbildningskedjan ska kunna realiseras. Kartläggningen och analysen ska vidare omfatta vilken typ av branschsamverkan som kan krävas för att utbildningen effektivt ska svara mot arbetsmarknadens behov och ta fram exempel på branscher som ser ett värde med sådan samverkan. Analysen ska identifiera vilka branscher där efterfrågan på arbetskraft är stor och vilka av dessa som kan bedömas vara viktiga i ett framtida samarbete om en yrkesinriktad utbildning från början för vuxna invandrare.
Kartläggningen och analysen ska också peka på vilka övriga parter som bör medverka i utbildningen av vuxna invandrare för att de på bästa och snabbaste sätt ska finna en väg till arbete.

Förstudien ska genomföra en problem- och behovsanalys genom att besvara följande:

- Hur ska målgruppen avgränsas? Utgångspunkter är bl. a. åldersstruktur, könsfördelning, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet i hemlandet och i Sverige, språkbakgrund, yrkesbakgrund, geografisk hemvist inom staden, etc.

- Vilka problem ligger bakom målgruppens svårigheter att tillägna sig språket och att få arbete?

- Vilka insatser görs i staden och i regionen för att koppla språkutbildningen för vuxna invandrare till deras yrkesval, yrkesbakgrund, och intressen så att utbildningen blir tydligt kontextanknuten? Hur har resultaten av insatserna blivit?

- Finns några exempel på hur invandrares väg mot arbete och egen försörjning går via ett integrerat system av kartläggning av individens behov, studie- och yrkes-vägledning, modersmålsstöd, individuell studieplanering, språkutbildning, samverkan med olika branschföretag, praktik, yrkesutbildning, matchning mot arbete o.s.v? Vilka resultat uppvisar sådana verksamheter?

- Vilka exempel finns på samverkan mellan branschorganisationer och branschföretag och verksamheter med yrkesinriktade språkutbildningsinsatser för invandrare, hur är denna samverkan organiserad och hur bidrar den till utbildningsinsatsernas resultat?

- Vilka branscher och branschföretag är viktiga att få med ett framtida samarbete om en integrerad språkutbildning och yrkesutbildning som är kopplad till individens och arbetsmarknadens behov och vilka av dessa branscher är intresserade av samverkan med stadens verksamheter för undervisning i svenska för invandrare i skapandet av en sammanhållen utbildningskedja ?

- Vilka övriga samverkanspartner förutom branschföretag är viktiga för en från början yrkesinriktad utbildning för invandrare som ska leda till arbete? Exempel kan vara Arbetsförmedlingen, Stockholms stads Jobbtorg, Stadsdelsförvaltningar, yrkesgymnasier etc.

- Finns regionala samverkanspartner som t. ex. sfi- och yrkesutbildningsverksamheter som i ett samarbete kan ge upphov till synergieffekter och kunskapsutbyte?

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att skapa ett underlag för utformningen av en integrerad utbildningskedja för invandrare med start redan från nybörjarstadiet vilken består av språk- och yrkesutbildning utformad med utgångspunkt i en inventering av individens erfarenheter, yrkesbakgrund och behov. En utbildningskedja som startar redan när deltagaren börjar lära sig svenska och som utgår från individens mål och yrkesval förväntas ge högre motivation och snabbare studieresultat, inte minst när det gäller språkinlärningen, vilket bör förkorta deltagarnas inträde på arbetsmarknaden och därmed bidra till snabbare integration.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns idag ingen statistik att tillgå för att kartlägga andelen personer med funktionsnedsättning inom målgruppen vuxna invandrare som saknar egen försörjning och har brister i språk- och yrkeskompetens. Arbetsmarknadsförvaltningens olika enheter har erfarenhet av att arbeta med målgrupper i behov av extra stöd. Vuxna invandrare som studerar svenska erbjuds individuellt stöd, och särskild stöd finns för syn- och hörselskadade. Förstudien kommer att kartlägga de befintliga insatser och aktiviteter som erbjuds målgruppen med fokus på om dessa insatser tillmötesgår de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har. Intressenterna ska också gemensamt ta fram underlag som kan ligga till grund för en bedömning av vilka insatser som bör göras inom ramen för en framtida utbildningskedja för vuxna invandrare när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommun

  • Stockholm