Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Verksamhet och Hälsa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFarsta stadsdelsförvaltning
KontaktpersonGunilla Sivander
E-postgunilla.sivander@farsta.stockholm.se
Telefonnummer08-50818021
Beviljat ESF-stöd499 440 kr
Total projektbudget499 440 kr
Projektperiod2010-01-12 till 2010-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Det övergripande målet med förprojekteringen är att tillsammans med ett starkt och relevant partnerskap arbeta med att förebygga långtidssjukskrivningar. Förprojekteringen innehåller kartläggning av målgruppens specifika kompetensutvecklingsbehov och en intressentanalys.

Bakgrund

Riksdagen har fattat beslut om nya regler i sjukförsäkringen. De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2008.

Ändringarna innebär i korthet:
- Sjukpenningen begränsas till ett år och förlängd sjukpenning införs
- En rehabiliteringskedja för bedömning av arbetsförmåga införs
- Tidsbegränsad sjukersättning upphör
- Nya regler för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning införs

Om man insjuknat före den 1 juli 2008 börjar dessa regler gälla först den 1 januari 2009.
De nya försäkringsreglerna kräver förnyade och mer strukturerade arbetsformer mellan chefer, försäkringskassa och företagshälsovård samt i vissa fall arbetsförmedlingen. De nya reglerna kräver också ett snabbare agerande från alla inblandade parter.

En viktig tidsgräns med stor betydelse för staden som arbetsgivare är att sjukpenningen får utbetalas i högst ett år, 365 dagar. Därefter medges sjukpenning endast när synnerliga skäl föreligger (allvarlig medicinsk sjukdom).

De nya reglerna om sjukskrivning från riksdag och regering riskerar att öka stadens kostnader, särskilt med hänsyn till den relativt höga sjukfrånvaron som finns inom staden och framför allt att ganska många är långtidssjukskrivna. Om 50 medarbetare mister sin sjukpenning från den 1 januari 2009 riskerar förvaltningen att kostnader uppstår med 1,5 MKR per månad, utan att någon produktion tillförs. Handlar det om 100 medarbetare uppgår kostnaden till 3 MKR/månad. För att klara av de nya sjukförsäkringsreglerna och minimera risken för ökade kostnader för stadsdelarna behövs en kraftsamling kring frågan.
2006 inledde Stockholms stad ett systematisk och samlat arbete med att minska sjuktalen och öka närvaron. Sjuktalen uppgick då till cirka 9 %. Året därefter (2007) sattes ett mål att sjuktalet vid utgången av 2010 skulle uppgå till högst 5 %. Antalet långtidssjukskrivna medarbetare minskar successivt och sjuktalen sjunker och ligger f.n. på under 7 %. I takt med att sjukskrivningarna minskat ges också möjligheterna att öka fokuseringen på arbetet med att förebygga ohälsa

Stockholm Stad har i detta arbete anlitat S:t Erikshälsan för olika uppdrag under flera år. Under de senaste två åren har ett stort antal uppdrag riktats mot att utveckla en effektiv och hälsosam arbetsplats i arbetet för att minska sjukfrånvaron. Totalt har 500 medarbetare inom Staden arbetat i fokusgrupper eller andra liknande grupprelaterade aktiviteter för att kartlägga drivkrafter för när- och frånvaro. Det har då handlat om arbetsmiljöfrågor, samarbetsfrågor och förändringsarbete.
Arbetet har haft två huvudsakliga inriktningar:
- Att minska antalet långtidssjuka
- Att som chef se och agera vid tidiga signaler på ohälsa, både på organisatorisk, grupp- och individuell nivå

I olika undersökningar och genomförda uppdrag finns det viktiga sammanfallande synpunkter från anställda inom Stockholms stad. Några sådana punkter är:
- Den absoluta majoriteten av de anställda anser att verksamheten som man arbetar i är både viktig och meningsfull
- Genomgående trivs man med sitt arbete och sin arbetsplats
- Det finns delade meningar om ledarskapet men flertalet tycker att ledarskapet är OK och att man trivs med sin närmaste chef. Det finns genomgående en önskan om ett mer "nära ledarskap" d.v.s. att cheferna är mer tillgängliga
- Många tycker att verksamhetsuppdraget i sina huvuddrag är tydligt, d.v.s. Vad man skall åstadkomma
- Många tycker däremot att det brister i tydlighet, Hur uppdraget skall genomföras, mitt inflytande över min arbetssituation och vad som är min uppgift i helheten

Vår bedömning är att det finns en stor potential i att öka det individuella ansvarstagandet men också inflytandet över den egna arbetssituationen för att på så vis kunna minska antalet långtidssjukskrivningar. Det skulle även innebära att ledarskapets förutsättningar ändras i riktning mot ett mer strategiskt och kvalitativt och lärande ledarskap. Att öka det individuella ansvarstagandet och inflytandet på sitt eget arbete ligger i linje med partnerskapets ambitioner, dvs. att utveckla den attraktiva och hälsosamma arbetsplatsen och att minska sjukfrånvaron. Den modell som parallellt ska prövas och utvärderas under förstudien följer linjeorganisationen där mål och åtaganden steg för steg bryts ned från organisationens ledning ända till de enskilda verksamheterna.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att utveckla och utforma en ansökan till ett genomförandeprojekt med målet att förebygga och minska sjukskrivningar på arbetsplatsen genom att skapa en hälsosam arbetsplats.

Förprojekteringen är uppdelad i tre olika delar vilket skapar en bra underbyggd ansökan för ett genomförandeprojekt.

1. Kartläggning av målgruppens kompetensutvecklingsbehov
Under den första delen av förprojekteringen görs en kartläggning av målgruppen personer med återkommande korttidssjukfrånvaro och/eller andra signaler. Utöver detta bildas tre fokusgrupper i syfte att kartlägga behovet av kompetensutveckling för nedanstående målgrupper:
- enhetschefer på stadsdelsförvaltningarna
- anställda inom förskola och/eller äldreomsorg
- en identifierad riskgrupp bestående av personer med återkommande korttidssjukfrånvaro

2. Hitta nya samarbetsformer, intressentanalys
Under andra delen av förprojekteringen undersöks möjligheten till nya samarbetsformer mellan, stadsdelsförvaltning försäkringskassa och företagshälsovård. En intressentanalys genomförs för att ta reda på nyttan av andra samverkanspartners och med hjälp av processmöten hitta en helhetslösning som kan användas i ett genomförandeprojekt.


3. Hälsa och verksamhet - ett pilotprojekt som främjar samverkan och strategiskt påverkansarbete.
Parallellt med förprojekteringen genomförs och utvärderas pilotprojektet hälsa och verksamhet - ett projekt som främjar samverkan och strategiskt påverkansarbete. Partners i det projektet är S:t Erikshälsan, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Den modell som prövas bygger på ett starkt engagemang från medarbetare längst fram i organisationen och ett ökat inflytande över den dagliga verksamheten, utifrån organisationens vision, uppdrag och mål. Modellen bygger bl.a. på att s.k. operativa mål sätts (aktivitetsmål). Ambitionen är att dessa mål på sikt skall vara individuella, men sannolikt kommer grupporienterade mål att användas inledningsvis. Modellen har några centrala begrepp. De två viktigaste begreppen är "operativa mål" och "resultatdialog". Båda delarna bygger på kommunikation och samverkan där både ledarskapet och medarbetarna engageras aktivt. Att öka det individuella ansvarstagandet och inflytandet på sitt eget arbete ligger i linje med Stadens ambitioner i en fortsatt utveckling av den attraktiva och hälsosamma arbetsplatsen. Vid ett framtida genomförandeprojekt kan denna utvecklade modell prövas och implementeras på andra stadsdelar inom Stockholm stad och andra kommuner.

Målsättning

Det övergripande målet med förprojekteringen är en konkurrenskraftig och väl underbyggd ansökan inför ett genomförandeprojekt tillsammans med ett starkt och relevant partnerskap i arbetet med att förebygga långtidssjukskrivningar.

En lyckad förprojektering bygger på följande målsättningar:
- En utvecklad plan för partnerskapets samarbete
- En grundlig kartläggning av målgruppen och dess kompetensutvecklingsbehov på de involverade stadsdelarna, dvs en väl underbyggd kompetensförsörjningsplan.
- Fokusgrupper med målgruppen, på så vis förankrar och säkerställer vi att vi uppfyller det kompetensutvecklingsbehov som finns.
- Utarbeta en kommunikations- och implementeringsplan
- Ta tillvara på gjorde erfarenheter från det parallellt pågående pilotprojektet hälsa och verksamhet - ett projekt som främjar samverkan och strategiskt påverkansarbete.

Det långsiktiga målet med ett framtida genomförandeprojekt är att utveckla en effektiv och hälsosam arbetsplats genom ett ökat individuellt ansvarstagande och inflytande på arbetsplatsen. De utvalda arbetsplatserna i genomförandeprojektet kommer bland annat ges möjlighet att pröva en arbetsmodell som bygger på ett ökat individuellt ansvarstagande och inflytandet över den egna arbetssituationen. Genom arbetet med processmöten och fokusgrupper är vår förhoppning att nya innovativa idéer och arbetssätt kan utvecklas under förprojekteringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten ska vara en integrerade del under hela förprojekteringen och i ett framtida genomförandeprojekt. Inga lokaler används som inte är tillgängliga, hörslingor används samt vid behov teckentolkar. Tillgänglighetsaspekten är viktig i arbetet med att skapa en bra arbetsplats och förebygga sjukskrivningar.

Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att tas upp under ett processmöte under förstudien för att säkerställa en ordentlig tillgänglighetsanalys.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen kommer vi att göra en omvärldsanalys för att se om det finns någon annan organisation som framgångsrikt jobbar med någon liknande metod. Kontakt kommer att tas med en relevant och intressant organisation som vi hittar i omvärldsanalysen. Vi känner i dagsläget till några konkreta lyckade exempel i England och Skottland. Målsättningen är således att under förprojekteringen ta kontakt med dessa för att få ta del av deras erfarenheter.

Deltagande aktörer

  • Enskede-Årsta-Vantör stadsdels
  • Farsta stadsdelsförvaltning
  • Lokalkontor Söderort
  • S: Erikshälsan
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltnin
  • Stadsledningskontoret

Kommun

  • Järfälla
  • Solna
  • Stockholm