Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Värderingar i Byggbranchen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareByggcheferna
KontaktpersonLars Tengvall
E-postLars.Tengvall@ncc.se
Telefonnummer040-317377
Beviljat ESF-stöd494 343 kr
Total projektbudget494 343 kr
Projektperiod2010-01-12 till 2010-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Föreningen byggcheferna har för avsikt att genomföra en förprojektering med mål att under ett senare genomförande förändra den obalans inom integration, mångfald och jämställdhet som råder i byggbranchen.

Bakgrund

Det finns ca 6 % byggnadsarbetare med ickesvensk bakgrund varav större delen skandinaver och 9 % kvinnor. Detta gäller både tjänstemän och yrkesarbetare. Detta medför ett stort utanförskap för personer med ickesvensk bakgrund samt att en stor del av Sveriges befolkning inte finns representerade i branschen. Någon statistik vad gäller sexuell läggning finns inte tillgänglig.Tidigare undersökningar har givit vid handen att acceptansen för personer med avvikande sexuell läggning var begränsad.
Några förklaringar till obalansen vad gäller bristen på kvinnliga medarbetare i byggbranschen är den matchoschargong som råder. Detta beskrivs i tidningen Byggvärlden från den 27 november 2008.
Representanter från det kvinnliga nätverket "Stella", ett nätverk inom byggbranchen har berättat att många kvinnor slutar beroende på de dagliga trackaserierna från manliga arbetskamrater.

En av slutsatserna som man kan dra från tidigare projekt är att de viktigaste kulturbärarna i fråga om integration och mångfald är cheferna inom byggsektorn. Det är de som rekryterar och anställer medarbetare. Att påverka deras värdegrund kring dessa frågor är av största vikt för en positiv utveckling.
Beslut har fattats av styrelsen för Byggcheferna att söka medel hos Europeiska Socialfonden för en förprojektering kring dessa frågor och hur detta förhållande skall långsiktigt förändras. Målet är att utifrån problembaserat lärande beröra och långsiktigt påverka samtliga 4000 medlemmar i Byggchefernas Stockholmsregion.

Syfte

Under ett projekt som genomförts på byggföretaget NCC avseende integration och mångfald framkom att chefer på olika nivåer är kulturbärare inom branchen. Att påverka dessa inom området mångfald och integration torde vara en nyckelfaktor för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Byggbranchen är fortfrande konservativ i frågor som gäller integration och mångfald ute på byggarbetsplatserna. Föreningen Byggcheferna driver ett arbete för att förändra detta förhållande och projektet är ett led i detta. Att påverka chefer på olika nivåer ger ett stort genomslag även bland yrkesarbetarna. Syftet är att öka antalet kvinnor och pesoner med ickesvensk bakgrund i byggbranch samt att skapa större acceptans och förståelse för personer med olika sexuell läggning och funktionshindrade. Detta genom att utveckla metoder utfrån problembaserat lärande, pbl för att nå ut och påverka cheferna i byggbranchen.

Målsättning

Projektets mål är att påverka samtliga deltagares värdegrund kring frågor om mångfald och integration. Målet är även är att förändra den snedfördelning som råder vad gäller etnisk bakgrund, genus samt skapa större förståelse för personer med avvikande sexuell läggning och funktionshindrade i byggbranschen.
Detta skall ske med en långsiktig attitydpåverkan hos personer med chefsbefattningar som är kulturbärare inom branschen. Detta kommer att kunna mätas på kort sikt i den utvärdering som kommer att genomföras under och efter projektets genomförandefas. Långsiktigt kan detta mätas genom att följa fördelningen av kvinnor och personer med ickesvensk bakgrund.
Den metod vi avser utveckla och använda i projektet Värderingar i Byggbranschen bygger på problembaserat lärande PBl, att deltagarna är aktiva och medverkar i processen. Med metodiken kommer samtliga deltagande att komma till tals och känna delaktighet.
Vi använder Byggchefernas policydokument avseende mångfald och integration och utifrån dessa tar fram händelser och dilemman som cheferna kan ställas inför i sitt dagliga arbete. Till dessa frågeställningar tar vi fram 4-6 svarsalternativ.

En frågeställning med svarsalternativ kan se ut som nedan:

Du som chef på en byggarbetsplats märker att dina "gubbar" dagligen skämtar lite kamratligt med er nya kvinnliga arbetsledare för att hon är tjej.
Hur agerar du?

1. Kallar till individuella möten för att tala om att detta är ett problem.

2. Jag kallar till ett stormöte och säger till på skarpen att detta inte är acceptabelt.

3. Eftersom det sker med glimten i ögat så är det inget problem. Jag gör ingenting.

4. Det är inte mitt ansvar så jag gör ingenting.

5. Frågar den kvinnliga arbetsledaren om hon tar illa upp. Om hon inte gör det så gör jag ingenting

6. Gruppens förslag

Seminariedeltagarna sitter i grupper om 6-8 personer skall först ta ställning individuellt till de olika svarsalternativen, vilket man tycker är bäst eller minst dåligt utan diskussion med de andra i gruppen. Samtliga deltagare i gruppen redovisar samtidigt viket svarsalternativ man valt individuellt. Efter detta skall gruppen med goda argument försöka uppnå consensus kring ETT svarsalternativ. Detta skapar en reflektion och diskussion som påverkar och utvecklar samtliga deltagare. Lyckas inte gruppen enas om något av svarsalternativen kan gruppen ta fram ett eget alternativ som beskriver det korrekta agerandet. Under ett dbu-seminarium används cirka 16 olika frågeställningar, varje frågeställning tar cirka 10 minuter. Vad seminariedeltagarna kommer fram till individuellt och efter gruppdiskussionen protokollförs. Detta för man direkt efter gruppdiskussionerna skall kunna diskutera utfallet med samtliga seminariedeltagare. Vid varje seminarium kan upp till cirka 100 personer uppdelade i 14 -15 grupper delta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder skall ges möjlighet att delta efter sina förutsättningar oavsett form av funktionshinder. De lokaler som skall användas kommer att ha de nödvändiga hjälpmedlen.
Tillgänglighetsperpektivet kommer att följas upp i utvärderingarna

Samarbetspartners

 • Stockholms Byggmästereförening
 • Sveriges Byggindustrier

Deltagande aktörer

 • Heving & Hägglund AB
 • AB Temacus
 • ABVAC AB
 • Akon Service i Stockholm AB
 • Betege byggen AB
 • Betongborrarn I Sollentuna AB
 • Björklund & Castenhag Bygg AB
 • Boetten Bygg AB
 • Borrkompaniet i Stockholm AB
 • BST Byggnads AB
 • BTH Bygg AB
 • Byggnads AB Abacus
 • Byggnads AB Folke Nilsson
 • Byggnadsfirman Erik Wallin AB
 • Byggnadsfirman Viktor Hanson A
 • C Johansson Byggtjänst AB
 • CH Bygg i Stockholm AB
 • DIPART ENTREPRENAD AB
 • Einar Mattsson Byggnads AB
 • Ekens Golv AB
 • Ekensbergs Byggnads AB
 • Entreprenadställningar i Stock
 • Esse-byggen AB
 • Ewall Bygg AB
 • Folkhem Produktion AB
 • Geodells Byggnads AB
 • Grävbolaget i Stockholm AB
 • Gustafsson & Son Byggnads AB
 • Gärdets Bygg AB
 • H Aronsson Byggnads AB
 • Hubo Bygg AB
 • Industri & Skadesanering AB
 • Järntorget Bygg AB
 • Kvalitetsbygg R AB
 • LB Hus AB
 • Lefa-Mark AB
 • Lihab Lindbergh & Hagelin Bygg
 • Lindqvist Bygg AB
 • LP Bygg och Specialsnickerier
 • M3 Bygg och installationsgrupp
 • Matab Mark & Tätskikt AB
 • Metrolit Byggnads AB
 • ML DEMO AB
 • MVB Öst AB
 • Mälarsanering Sverige AB
 • Peab Byggservice Nordost AB
 • Rosersbergs Byggnads AB
 • Rotgruppen Stockholm AB
 • SBG Byggen AB
 • Sunder
 • Söderby Entreprenad AB
 • ThyssenKrupp Xervon Sweden AB
 • TL Bygg AB
 • Värmdö Byggentreprenader AB

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker