Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vår kompetens - din möjlighet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLandstingsstyrelsens förvaltning
KontaktpersonUlrika Gellerstedt
E-postulrika.gellerstedt@sll.se
Telefonnummer08-123 146 01
Beviljat ESF-stöd499 573 kr
Total projektbudget499 573 kr
Projektperiod2008-11-17 till 2009-05-16
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Vår kompetens-din möjlighet syftar till att SLL som offentlig arbetsgivare ska kunna se personer med funktionsnedsättning som en tillgång vid anställning. Genom ökad kunskap hos landstingets chefer förändra attityder och förhållningssätt. Samverkansparter är SLL, HSO, DHR, SRF och Arbetsförmedlingen

Bakgrund

OBS! I systemet för ansökan i Projektrummet finns vissa problem, tex under rubriken Genomförande och under tid- och aktivitetsplan så kastas aktiviteterna om och följer inte den kronologiska ordning så som det är inskrivet i sytemet. Detta gör aktivitetsplanen svårläst! ESF är informerade och vet om problemet.
__________________________________________________________

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som trots högkonjunktur har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Enligt rapporten Strategi för fler personer med personer med funktionsnedsättning i arbete (februari 2008) är sysselsättningsgraden generellt sett betydligt lägre bland personer med funktionsnedsättning än i den övriga befolkningen.

Orsakerna kan vara många till detta. En troligen viktig faktor är bristen på kunskap om och attityden till funktionsnedsattas arbetsförmåga. I den ovan nämnda rapporten diskuteras arbetsgivares attityder till att anställa personer med funktionsnedsättning. Genom att synliggöra mångfaldens fördelar kan arbetsgivares attityder påverkas och förändras.

SLL intar en nyckelposition i länet genom att flertalet av verksamheterna är centrala i samhället, såsom vård (inkl tandvård), kollektivtrafik, kultur och samhällsplanering. SLL är dessutom en av landets största arbetsgivare med ca 45 000 medarbetare, varav ca 96 % är anställda inom hälso- och sjukvården.

Enligt landstingets personalpolicy ska Stockholms läns landsting (SLL) vara en förebild när det gäller att ta vara på och värdesätta samhällets mångfald och förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatserna. Landstingets handikapprogram för 2007-2010 anger bland annat att landstinget ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete.

Mot denna bakgrund har SLL tillsammans med Handikapporganisationerna i Stockholms län (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Stockholms län, De Handikappades Riksförbund i Stockholms län och Synskadades Riksförbund, Stockholms och Gotlands län) gemensamt arbetat fram en idé till ett kompetensutvecklings-projekt med syfte att till nyckelpersoner (chefer, personalhandläggare m.fl) förmedla kunskap om de möjligheter det innebär att anställa personer med funktionsnedsättning.

Om projektet ska genomföras, och i så fall hur, bygger på de svar som ges på frågorna i den av SLL och Handikapporganisationerna planerade förstudien
Förstudien ska kunna ge svar på följande frågeställningar:

- Vilka personer avses? Analys och definition av funktionsnedsättningsbegreppet inom ramen för detta projekt.
- Vilka typer av anställningar kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning?
- Hur kan landstinget ta ett ansvar för att öka antalet anställda med funktionsnedsättning, som står till arbetsmarknadens förfogande?
- Vilken typ av kompetensutveckling behövs inom landstinget för att öka kunskapen om funktionsnedsättning och om vilka problem som personer med funktionsnedsättning möter på arbetsmarknaden?
- Vilka grupper av anställda ska utbildas? Hur stor omfattning ska kompetensutvecklingen ha och vad ska den innehålla?
- Vem ska utföra kompetensutvecklingen och i vilken form?
- Hur ska kompetensutvecklingsinsatserna spridas inom SLL?
- Hur tydliggöra att projektet inte är ett rehabiliteringsprojekt utan ett kompetensutvecklingsprojekt?


En grupp med representanter från SLL och Handikapporganisationerna har redan bildats för att diskutera hur ett sådant här projekt kan se ut.

En viktig samverkanspart är Arbetsförmedlingen med sin kunskap om personer med funktionsnedsättning och om den arbetsmarknad som kan vara tillgänglig för denna grupp.

Vår projektidé är att ge SLL:s chefer m fl ökad kompetens och förståelse för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om kompetensutveckling inom områden såsom ledarskap, personalansvar, information, bemötande, tillgänglighet etc. Om projektet kan finna en bra kompetensutvecklingsmodell kan denna spridas till andra större arbetsgivare.

Projektet kan även eventuellt påvisa vilken annan typ av kompetens som personer med funktionsnedsättning kan behöva för att matcha landstinget som arbetsgivare. Detta kan i så fall även bli en viktig information till Arbetsförmedlingen. Om detta blir fallet kommer ESF:s programområde 2 att kunna vara aktuellt och generera andra genomförandeprojekt.

Framför allt avser projektet att stimulera till att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma ifråga för reguljära anställningar inom landstinget på samma villkor som andra sökanden. I vissa speciella situationer kan andra anställningsformer vara aktuella såsom lönebidrag eller andra arbetsmarknadsåtgärder när så är lämpligt.

Syfte

Syftet är att ge landstingets chefer, personalhandläggare m fl ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning och om det regelverk som finns samt att motverka negativa attityder, värderingar etc. Detta för att landstinget som arbetsgivare ska öppna upp för att personer med funktionsnedsättning ses som en tillgång och kompetensresurs. Chefer ska kunna se dessa personer som en tillgång i arbetsgruppen. En annan effekt av projektet är att personer med funktionsnedsättning får kunskap om vad landstinget som arbetsgivare vill ha för kompetens samt att det kan få betydelse för den som redan är anställd av landstinget. Detta kan medföra en vidareutveckling för individen

Målsättning

Genom ökad kunskap hos landstingets anställda om personer med funktionsnedsättning och deras situation ur ett arbetsgivarperspektiv ges en ökad kunskap och förståelse för gruppen även ur ett medborgarperspektiv. P
Ett genomförandeprojektet ska resultera i att fler personer med funktionsnedsättning anställs inom SLL.

Mätbara mål kommer att kunna sättas upp först efter det att förstudien är genomförd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under både förprojektering och genomförande kommer tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att vara av central betydelse. Handikapporganisationerna har stor kunskap kring tillgänglighetsfrågorna och deras representanter i projektet kommer att ha ett stort inflytande på att projektplanens aktiviteter genomförs så att tillgängligheten omfattar inte enbart de som har rörelsehinder och nedsatt orienteringsförmåga utan även underlättar tillgången på information och kommunikation.

Transnationellt samarbete

Kommer att undersöka hur viktig och relevant denna aspekt är. I denna fas vet vi inte om detta har betydelse men aspekten finns med under förstudien och kan visa om information, erfarenhetsutbyte etc. kan spridas till andra aktörer, både lokalt, regionalt och till andra länder.

Deltagande aktörer

 • AMO Sthlm
 • DHR Stockholms läns distrikt
 • HSO i Stockholm
 • Locum Personalavdelningen
 • SRF Stockholms och Gotlands lä

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker