Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VVS Företagens Kompetenssprång Stockholm

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompetensförsörjning och Kommunikationsavdelning
KontaktpersonSolveig Larsen
E-postsolveig.larsen@vvsforetagen.se
Telefonnummer08-762 75 10
Beviljat ESF-stöd478 888 kr
Total projektbudget478 888 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förprojektet ska fördjupa kunskapen om strategiskt viktiga områden för kompetensutveckling för VVS-branschen i Stockholm. En plan ska utvecklas för vilka kompetensbehov som ska mötas och deltagare rekryteras till genomförande.

Bakgrund

VVS Företagen är branschorganisation för VVS-företag i Sverige. Branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren som kräver omfattande insatser inom kompetensutveckling. Branschen befinner sig i en omfattande omställning och är mycket sårbar på grund av skäl som är att hänföra till samhällsförändringar på miljöområdet och arbetskraftstillgång specifikt för branschen. Fem områden har utkristallerats som viktiga områden att fokusera på för att klara omställningen:

Generationsskifte - Pensionsavgångar de närmaste åren är så stora att de utgör ett hot för branschen som helhet. Att möta den puckeln är nödvändigt och måste ske genom bland annat kompetensutveckling. Vi måste t ex hitta och utveckla entreprenörer som kan driva verksamheterna vidare.

Jämställdhet - Kvinnor är helt underrepresenterade i VVS-yrkena. De kvinnor som arbetar i företagen kan utgöra en potential för ledarskap med viss kompletterande utbildning. Rekryteringen till branschen behöver fler hållbara initiativ för att skapa nya sätt att vidga tillträdet till VVS-yrkena för kvinnor och att höja anställda kvinnors status.

Samhällets krav på VVS-branschen - VVS-företagen anser sig ha en huvuduppgift för energieffektiviseringen, inomhusmiljö och vatten som livsmedel i Sverige. Dessa områden har en direkt koppling till kompetensutveckling.

Tekniksprång - Ny energi- och miljöteknik kräver anpassning av branschen och kompetenshöjning av företagsledare och anställda.

Arbetskraftsbrist/Validering - Det har länge rått arbetskraftsbrist inom branschen. En väg att gå för att bredda underlaget är att certifiera personer med utländsk erfarenhet eller anställda som har praktisk erfarenhet men inte formell behörighet.


Generationsskifte
Branschen karaktäriseras av att det finns många småföretag med upp till 5 anställda. Många små företag i branschen ägs av personer som närmar sig pensionering, vilket innebär att det finns ett stort problem med frågan om vad de nuvarande ägarna vill och kommer att göra med sina verksamheter. För att inte branschen ska kollapsa måste vi genom kompetensförsörjning och utbildning få fram nya entreprenörer som kan ta över. Även på tjänstemannasidan är pensionsavgångarna i storleksordningen 50-60% fram till 2012. På kollektivsidan är siffrorna 30-35%, men eftersom rekryteringsbasen till teknikeryrken och ägande också återfinns bland de kollektivanställda fördjupas problematiken även bland dem. Branschens långsiktiga utveckling är knuten till hur de små och medelstora företagen kan anpassa sig och utvecklas. Generationsskiftesproblematiken blir därmed en av de största utmaningarna för branschen.

Jämställdhet
Branschen är extremt snedfördelad ur jämställdhetsperspektiv där mer än 97% av de anställda är män. Kvinnorna arbetar främst inom administration och ekonomi och får därigenom nyckelroller i företagen. Men de återfinns sällan i ledningsposition. Att ta tillvara deras kompetens och erfarenhet är en nyckel till att skapa smidiga övergångar i de förändringar som måste till de närmaste åren. En arbetshypotes är att vi kan hitta möjliga lösningar på generationsskiftes och entreprenörskapsproblemet bland de kvinnor som finns i verksamheterna.

Inom detta fokusområde kommer förprojektet också att behandla frågan om Tillgänglighet. Medarbetare som skadats eller fått förslitningsskador är en viktig grupp som med viss kompetensförstärkning kan övergå till andra arbetsuppgifter i företaget där de är anställda. Sådant som kan underlätta för dessa personer kan också bli tillämpligt för andra.


Samhällets krav på VVS-branschen
Flera olika trender sammanfaller i krav från samhällets sida. Klimatförändringar och ökade energikostnader höjer kraven på en effektivare energianvändning. Åtgärder förväntas i såväl befintlig bebyggelse som nya lösningar i nybebyggelse. Särskild omsorg måste ägnas oacceptabla hälsokonsekvenser exempelvis när det gäller legionella som effekt av energieffektivisering i varmvatten och kallvattensystemen. Inomhusmiljön är av folkhäsoskäl och ur energisynpukt viktig samtidigt som teknikhöjden ökar. Vatten som livsmedel är central för branschens aktörer och avser både rent vatten till människorna och hur man tar hand om avloppsvattnet. I alla dess områden har samhället och allmänheten krav som tar sig uttryck i allt från lagar och anvisningar till överenskommelser och önskemål.

Tekniksprånget
Det sker hela tiden en utveckling tekniskt. Nya material tas fram med alltmer specialiserade användningsområden. Produkter utvecklas för att möta nya behov och för att möta behov som inte kunnat tillfredsställas tidigare. System förändras och nya utvecklas samtidigt som de blir alltmer komplexa. För att hänga med och kunna vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden måste dagens montörer få tillfälle till lärande. Ett lärande i arbetet och/eller andra nya grepp kommer att behövas för att säkerställa att montörerna effektivt och snabbt fort- och vidareutbildas.

Processmässigt sker också förändringar i takt med den tekniska utvecklingen och med de affärsmässiga förhållandena. Företagen kan räkna med ökad konkurrens från utländska företag med billigare arbetskraft från nya EU-länder, nya lagar och anvisningar, nya krav på hållbar utveckling etc. Att möta dessa utmaningar kommer att innebära krav på omställning och nya kompetenser såväl hos ledningarna i företagen som hos de anställda.

Arbetskraftsbrist/Validering
Det har länge varit brist på installatörer på marknaden eftersom det varit svårt att rekrytera unga människor till grundutbildningarna. Intresset för utbildningarna har de senaste åren ökat högst väsentligt, men bristen kvarstår bl a på grund av att antalet utbildningsplatser är otillräckliga. Ett sätt att möta behovet är genom validering av kunskaper och erfarenheter som finns hos korttidsutbildade och invandrare. En sådan process finns framtagen för VVS-branschen. Genom att använda den processen kan man identifiera vilka kunskaper en viss person behöver komplettera för att nå samma grad av kompetens som en fullt utbildad montör. Detta är ett effektivt sätt att bredda rekryteringsbasen ytterligare.

Fler kompetensområden
VVS Företagen har identifierat andra kompetensområden med mycket hög prioritet för utveckling av företagen, de anställda och branschen som helhet. Ledarskap är ett sådant område där kompetensen inom företagsledning och affärsmannaskap behöver stärkas. Ledarskap på andra nivåer inom företagen behöver också stärkas och bli mer attraktivt för att locka medarbetare att ta projektledande och arbetsledande roller. Projektledning där det förutom kompetenshöjning också bör finnas utrymme för VVS-företag att ta ett större ansvar i hela byggprocessen. Att skapa karriärvägar kopplade till kompetenshöjning för anställda inom branschen bedöms som en viktig åtgärd.

Förprojektet ska med utgångspunkt i tidigare undersökningar och analyser fördjupa kunskapen om ovanstående strategiskt viktiga områden för kompetensutveckling. En plan ska utvecklas för vilka kompetensbehov som ska mötas. Från befintlig erfarenhet ska olika åtgärdspaket utvecklas och nya angreppssätt prövas för att åtgärda ovanstående definierade problemområden.

Traditionellt satsar företagen väldigt lite på vidareutbildning av montörer, vilket innebär att det saknas en kultur och vana att kompetensutveckla medarbetarna. Detta trots att större delen av de sysselsatta inom branschen är korttidsutbildade och behovet är stort att stärka kompetensen. En gemensam satsning på att höja medvetenheten om behoven samtidigt som man kan erbjuda strategiskt viktiga insatser för att höja kompetensen i alla led inom branschen som förväntas leda till en större förståelse av behovet att vidareutveckla kompetensen hos anställda. För att rekrytera deltagande verksamheter till genomförandet planerar vi för en ordentlig marknadsföringsinsats gentemot VVS-branschens medlemsverksamheter i Stockholm.

Kompletterande information har inkommit 2008-11-12

Syfte

Projektet innebär att göra en kompetensutvecklingsanalys bland VVS-företagen i Stockholm. Projektet ska leda till att VVS Företagen som projektägare kan tillhandahålla kompetenshöjande aktiviteter i form av kurser, distansutbildningar, e-learning, seminarier, handledning, coaching mm för medlemsföretagen och deras medarbetare. Syftet med dessa i sin tur är att möta det omställningsbehov och den sårbarhet som finns i VVS-branschen i Stockholm med avseende på

att höja kompetensen hos anställda inom områden som utvecklas snabbt med nya lösningar baserad på ny teknik, nya metoder, nya samarbetsformer och helt nya kompetensområden, så att de har möjligheter att gå vidare inom yrket, branschen eller till nya områden. Därigenom kan branschen t ex fylla på tjänstemannasektorn med yrkeserfarna och vidareutbildade personer

att skapa medvetenhet och intresse kring generationsväxling och förbereda för detta genom att utveckla entreprenörskompetensen hos identifierade personer som kan ta över

att stimulera till en positiv attityd till entreprenörskap och affärsmannaskap i breda lager bland de anställda i de deltagande företagen

Ett viktigt syfte är också att mobilisera en näringslivssektor som uppvisar stora trögheter när det gäller kompetensutveckling.

Målsättning

Projektets främsta målsättning är att ta fram en handlingsplan med specificerade delprojekt och aktiviteter som kan möta de viktigaste utmaningarna som branschen står inför genom kompetensutvecklande insatser. Handlingsplanen ska beskriva de huvudområden som är viktigast för att nå strukturpåverkande effekter av kompetensutveckling och hur detta ska ske på bästa sätt.

Måldokument:
Sammanställning av bakgrundsmaterial i form av tidigare gjorda undersökningar, analyser och kompetensinsatser
Sammanställning av resultat från fokusgrupper, workshops, dialoger, mailenkät mm
Fördjupad och uppdaterad analys av kompetensutvecklingsbehov i regionen
Rekommendationer avseende strategiskt viktiga och branschgemensamma insatser i genomförandefasen i regionen
Handlingsplan med specificerade delprojekt och aktiviteter
Investeringbehov för handlingsplanen
Principskiss för kommunikationsplan för att marknadsföra VVS Företagens satsningar på kompetensområdet
Ansökan till kompetensutecklingsfasen

Effekter:
De samlade måldokumenten ska motivera fortsatta insatser i fas 2, Genomförande.
En förhöjd motivation i branschen att delta i kompetensutveckling och närliggande insatser.
VVS Företagens organisation ska vara förberedd på en massiv satsning riktade till företag och deras anställda i regionen.
Samarbetspartners ska vara identifierade och känna ett engagemang för projektet
Parter som ska genomföra aktiviteterna ska vara identifierade och preliminärt kontrakterade
Principer för en kommunikationsplan skapas i anslutning till projektet för att nå opinionseffekter och för att förstärka den interna informationen.

Kvantitativt mått:
Rekrytering av minst 120 företag om c:a 800 personer för deltagande i genomförandefasen.

Kompletterande information har inkommit 2008-11-12

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektet beaktas tillgänglighet främst genom att planera för hur de frågorna ska tas upp under genomförandefasen. I den aktivitet som tar upp jämställdhetsfrågan kommer förprojektet även att diskutera tillgänglighet. I första hand blir det här fråga om att hitta vägar för arbetsskadade att kunna fortsätta i sitt yrke, eller med närligande uppgifter. Kompetenshöjande aktiviteter för att lösa dessa problem ska identifieras. Sådana lösningar kan senare leda till att personer med funktionshinder får möjligheter att hitta arbete inom branschen. En analys av arbetsskadades möjligheter leder också till att bättre information om sådana frågor kan spridas inom branschen och därmed motivera till ett större engagemang för dem.

Vid bokning av lokaler, val av mötesplatser och liknande samt vid informationsspridning skall tillgängligheten för funktionshindrade beaktas.

Konsulterna som engageras som processtöd i förprojekteringen skall också svara för att tillgänglighetsperspektivet blir en viktig aspekt i analysarbetet.

För projektet tas en checklista fram för jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv baserad på ESF-rådets guider för jämställdhet och tillgänglighet samt Handbok för jämställdhet (Liber) och Handisam:s rekommendationer för arbete med tillgänglighetsfrågor. Mötesrevidering skall genomföras i slutet av varje träff och då skall denna checklista gås igenom.

Transnationellt samarbete

I förprojektet står branschens behov i Sverige i blickfånget. Det kommer inte att innehålla någon transnationalitet på det här stadiet. I genomförandeskedet är det sannolikt att projektet kommer att ha någon form av transnationalitet, bland annat mot bakgrund av det som nämns under koppling till andra program nedan. Installatörernas utbildningscentrum, som medverkar i projektet är ägare till ett utvecklingsprojekt inom ramen för Leonardo.

Samarbetspartners

 • IUS, Installatörernas Utbildningscentrum

Deltagande aktörer

 • AB BK Fastighetsservice
 • Carl Hanssons Rör & Värme
 • Ejnar Björklunds Rör AB
 • KA VVS Service
 • Sjögrens VVS Installationer

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker