Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling av Post employment support

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
KontaktpersonLinda Truvered
E-postlinda.truvered@stockholm.se
Telefonnummer08-50835804
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien ”Utveckling av Post employment support” har som syfte att kartlägga metoder och innovativa idéer inom Post employment support i Europa. Målet är att identifiera lämpliga metoder och partners med vilka vi kan samarbeta för att hitta gemensamma lösningar som vi kan utveckla inom Jobbtorg Stockholm under kommande programperiod. Metoderna ska vara till stöd för våra aspiranter som idag befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, att få och behålla ett arbete. Vi har identifierat ett behov av att utveckla stöd till aspiranter och arbetsgivare före, under och efter en anställning. När vi pratar om Supported employment i Sverige så menar vi oftast en särskild metod. I Europa avses inte en metod utan en stor variation av stöd till individer i början av en anställning för att skapa hållbarhet och en långsiktig karriärsutveckling. Vi väljer att för tydlighetens skull och för att undvika missförstånd valt att i denna ansökan prata om Post employment support.

Bakgrund

Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om finansiering från Europeiska socialfonden för att genomföra en förstudie med fokus på hållbara anställningar och möjligheten att göra en väl underbyggd projektansökan inför kommande programperiod. Förstudien kommer att ta fram en rapport som fokuserar på olika metoder inom post employment support samt ta fram rekommendationer till arbetsmarknadsförvaltningen inför kommande projektsatsningar.
Ansökan ligger i linje med socialfondens prioriteringar att främja sysselsättning och social inkludering.

Jobbtorg Stockholm eftersträvar former för att noggrant förbereda aspiranter innan de får en anställning. Upp till 25 procent av de arbetssökande som finns inskrivna på Jobbtorg Stockholm återinskrivs och återgår till ett beroende av försörjningsstöd efter sex månader. Ett stöd kan behövas under den första tiden som anställd. Detta för att skapa förutsättningar för hållbara och långsikta anställningar. Genom socialfondsprojektet TransNet har personalen på Jobbtorg Stockholm identifierat utvecklandet av en bred variation av så kallad Post employment support. Personalen pekade ut området som eftersatt inom den egna verksamheten och man identifierade att stöd vid anställning för upprätthållande av arbete som ett utvecklingsområde.

Syftet med förstudien är att kartlägga metoder och innovativa idéer inom Post employment support i Europa. Målet är att vi identifierar lämpliga metoder och partners med vilka vi kan samarbeta för att hitta gemensamma lösningar som vi kan utveckla under kommande programperiod. Inom Europeiska Unionen finns metoder inom området Post employment support, vilka Jobbtorg Stockholm vill kartlägga, analysera samt modifiera och därmed komplettera vår insats- och metodbank.. När vi pratar om Supported employment i Sverige så menar vi oftast en särskild metod. I Europa avses ingen särskild metod utan en stor variation av stöd till individer i början av en anställning för att skapa hållbarhet och en långsiktig karriärsutveckling. Vi har för tydlighetens skull och för att undvika missförstånd valt att i denna ansökan prata om Post employment support.
Förstudien ska också kartlägga målgrupper för att identifiera olika behov när det gäller stöd för att skapa förutsättningar för hållbara anställningar.

Förstudien ska genomföra en problem- och behovsanalys genom att besvara följande:

• Vilka metoder av Post employment support används i Europa?
• Vilka av dessa metoder har goda resultat och/eller har blivit kvalitativt och kvantitativt utvärderade?
• Hur klarar verksamheter som erbjuder Post employment support komplexiteten av individualiserat stöd?
• Hur kan vi samarbeta med arbetsgivare för att skapa ett effektivt stöd?
• Hur kan samverkan mellan offentliga aktörer bidra till ett bättre stöd?
• Finns det könsspecifika framgångsfaktorer?
• Hur kan vi samarbeta med Arbetsförmedlingen för att erbjuda Post employment support?
• Vilka metoder kan vara lämpliga att modifiera/implementera i den egna verksamheten?
• Stockholms stad har genom arbetsmarknadsförvaltningen uppdrag att rusta människor för arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder aktiviteter i först hand till stockholmare som uppbär försörjningsstöd genom Jobbtorg Stockholm. Förvaltningen erbjuder även utbildning genom Vuxenutbildning Stockholm och SFI Stockholm.

Post employment support är avsett att förbättra andelen bibehållna anställningar. Inom EU pågår en utveckling av metoder inom området och variationer på typer av stöd är stort. Mentorskap och coachningsstöd till aspiranter som nyligen har fått arbete är vanliga modeller. Många framgångsrika program ger praktisk handledning och stöd till individer inom flera frågor som rör eller påverkar en persons arbetsliv. Stöd och råd inför utbildning och anställning stärker arbetssökande att fortsätta studier eller bibehålla anställningar. En del av stödet kan utgöras av regelbunden kontakt via exempelvis telefon. Det gäller att identifiera eventuella problem i ett tidigt stadium. Här önskar förstudien även undersöka hur det fungerar gällande barnomsorg, transporter till och från arbetsplatsen, inkomsttillskott och incitament kring ekonomiskt bistånd, lönebidrag för arbetsgivare, ”stödgrupper med jämlikar” och utbildning under anställning samt strategier för individuell utveckling.

Post employment support är ett individanpassat stöd för ett hållbart, betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Detta är den Europeiska Unionens definition av Supported Employment.

De grundläggande principerna är:
• Alla individer har rätt att avsluta sitt beroende av socialbidrag
• Utfallet eftersträvar tillsvidareanställning av en hållbar natur med individuellt anpassat stöd när det behövs.

Ett viktigt incitament för arbetsgivare som tillhandahåller eller deltar i att tillhandahålla tjänster under anställning är möjligheten att minska personalomsättningen och rekryteringskostnader.
Genomförandekostnaderna måste beaktas och sannolikt subventioneras. Fördelen för arbetsgivaren är att personal utbildas som mentorer/coacher och att denna kompetens stannar inom organisationen.

Aktuell forskning från Storbritannien, bland andra Robert E Drake, visar att stöd vid sysselsättning är en mer effektiv metod för att hjälpa människor med psykiska funktionshinder att hitta och behålla ett arbete, än rehabiliterande program eller traditionella metoder att stegvis närma sig arbetsmarknaden.. Supported Employment utgör enligt forskningen ett fundamentalt steg från de traditionella yrkesinriktade tjänsterna.
Vi tror inte att det finns en modell som passar alla. Ett individanpassat stöd där personal på Jobbtorg Stockholm har tillgång till många olika metoder och verktyg som kan sättas in utifrån aspiranternas och arbetsgivarnas behov skulle vara ojämförligt mycket bättre.

Metoder som kan vara till stöd för våra aspiranter som idag befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, att få och behålla ett arbete är en viktig väg till social integration och individers känsla av egenmakt.

Målsättning

Övergripande mål är att skapa förutsättningar för att hitta och implementera fungerande metoder och arbetssätt för att uppnå hållbara anställningar för målgruppen som idag står långt ifrån arbetsmarknaden programperiod.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsförvaltningen har genom Jobbtorg Stockholm erfarenhet av att arbeta med målgrupper i behov av extra stöd. Förstudien kommer att kartlägga befintliga insatser för den målgruppen. Då projektet kommer utgå ifrån individens önskemål, kunskaper och starka sidor kommer det att ställas stora krav på individuellt anpassade arbetsplatser.


Transnationellt samarbete

Förstudien är transnationell i mycket hög grad och kommer att utveckla ett nätverk av kontakter med verksamheter som erbjuder post employment support.

Nätverket kan också komma att utgöra framtida parters för Jobbtorg Stockholm vid framtida satsningar.

Kommun

  • Stockholm