Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utbildningsplattformar för tekniklärare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVetenskapens Hus
KontaktpersonLena Gumaelius
E-postlena@vetenskapenshus.se
Telefonnummer08-55378455
Beviljat ESF-stöd461 399 kr
Total projektbudget461 399 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2010-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Arbetssituationen för lärare som undervisar i teknik på grundskolan präglas av såväl stress som otillräcklighet. Orsaker är att få är utbildade i ämnet och att ämnet i sig förändras snabbt. Med dessa lärare som primär målgrupp ska projektet utveckla en handlingsplan för att förbättra situationen.

Bakgrund

Sverige och i synnerhet Stockholmsregionen behöver utbildad arbetskraft inom den tekniska sektorn då behovet av ingenjörer främst inom tjänster väntas bli stort i regionen under kommande år.
Samtidigt väljer en minskande andel av regionens högskolenybörjare ingenjörsutbildning. Mönstret har varit detsamma under femton år och är tydligt inom alla regionens kommuner. Problemet är uppmärksammat i arbetet med regionplanen RUFS 2010.
Vi står också inför minskande ungdomskullar, 20 procent minskning i åldrarna 15-24 år från 2010 till 2020,vilket ytterligare utmanar ambitionerna att öka antalet utbildade unga inom teknik.

De lärare inom grundskolan som undervisar i teknik i regionen är den centrala resursen för att hantera denna utmaning. De måste kunna se teknikens betydelse i samhället, inspirera brett och också kunna använda teknik i undervisningen. För dessa lärare gäller särskilda utmaningar då teknik är ett ämne i ständig förvandling med ett högt utvecklingstempo. Det är mycket få lärare som undervisar i ämnet teknik som utbildats i ämnet, varför få lärare har kompetens att se hur teknikämnet bör undervisas för att inspirera till ett ökat intresse för teknik och teknikyrken. De senaste fem åren har endast c:a 30 lärare utbildats med särskild inriktning mot teknik vid Stockholms högskolor. Dessutom har knappt 200 genomgått kurser inom teknik för barn. Arbetssituationen är därför att många lärare som ålagts att undervisa i teknik har en arbetssituation som präglas av såväl stress som otillräcklighet. Problematiken finns för lärare i alla åldrar.

Eva Hartell, tekniklärare i Stockholmsregionen och doktorand vid Stockholms universitet, institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner håller med om ovanstående samt tillägger att det dessutom saknas från centralt håll utvecklade plattformar för lärarstöd. Dagens kursplan, antagen år 2000, ger heller inte stöd för utveckling av lektionsplaner.

Teknikämnet är ofta eftersatt i skolorna, i många skolor sker nästan ingen undervisning alls. Flera rapporter visar att eleverna inte uppfyller kursmålen. Eva säger också att omvärlden tycks ha uppmärksammat behovet av bra teknikundervisning mer än skolvärlden. Det finns enskilda bra initiativ till stöd för teknikundervisningen, men få initiativ som på ett strategiskt sätt angripit problemet.

Syfte

KTH och Stockholms universitet avser att med Vetenskapens Hus som plattform göra en förstudie tillsammans med lärare i teknikämnet från fem av regionens kommuner, Sundbybergs stad, Stockholms stad, Vallentuna kommun, Botkyrka kommun och Tyresö kommun samt med företagen inom näringslivet.

Under förprojekteringen är syftet att med utgångspunkt från den enskilda tekniklärarens arbetssituation utveckla modeller och metoder för ett fördjupat samarbete mellan högskola/universitet och grundskola. Fördjupningen ska även ge en tekniklärare i grundskolan god inblick i vad högre studier i teknik innebär och vilka möjligheter en utbildning inom teknik kan ge på arbetsmarknaden.

Modeller och metoder kommer att utvecklas i workshops och diskussionsforum som engagerar ett femtiotal tekniklärare från grundskolan samt skolledare och representanter från KTH och SU.

Dessa personer bildar det nätverk som kommer att vara en grundläggande resurs i ett genomförandeprojekt där förprojekteringens slutsatser och rekommendationer kan omsättas brett i hela regionen.

Målsättning

Vid förprojekteringens slut ska följande ha uppnåtts.


-Fyra heldagars workshop har genomförda med samtliga deltagare i projektet dvs med de 50 lärare som kommer att utses, representanter från skolledning och utvecklingsavdelningar i kommunerna, representanter från högskola och universitet, representnter från andra samverkanspartner samt projektledningen på Vetenskapens Hus. Dessa workshops har fokuserat på teman som alla behandlar tekniklärarens situation i skolan. Dessa teman kommer successivt preciseras under projektet. Workshoparna förväntas leda fram till att mindre fokusgrupper arbetar fram ett handlingsprogram som ger grund för att kompetensutvekcla tekniklärare i ett genomförandeprojekt. Handlingsprogrammet kommer troligtvis att innehålla ett fortbildningspaket som kompletterar dagens Lärarlyft, olika former för ett uthålligt samarbete mellan ungdomsskola och högskola samt ett förslag till hur man tillgodoser kompetensbehov för digitala lärresurser och tekniska hjälpmedel i undervisningen.

-Ett webbaserat diskussionsforum har byggts upp via Vetenskapens Hus hemsida. Detta för att göra det möjligt att föra interna diskussioner under arbetets gång.

-En inventering har gjorts, nationellt och inom Europa, avseende hur stöd till tekniklärare i grundskolan utformats.-En studieresa har genomförts för cirka 12 personer i nätverket till något av KTHs eller SUs partneruniversitet (t.ex. Münchens tekniska universitet) där man arbetat med samma problematik och där man också hittat förslag på lösningar till hur man stödjer teknikläarer i skolan på bästa sätt.

-Kontaktpersoner i regionens övriga kommuner har identifierats inför ett kommande genomförandeprojekt. Förprojekteringsresultaten har också förankrats hos dessa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Huvudarenan för detta projekt är Vetenskapens Hus som är anpassat för funktionshindrade redan från tidigare. Andra arenor som kommer att användas väljs utifrån tillgänglighet för funktionshindrade. Under förstudien kommer frågan om tillgänglighet vid de aktuella skolorna att lyftas.

Samarbetspartners

 • Institutionen för nordiska språk
 • koncernkontor
 • Naturvetenskapliga Fakulteten
 • SCANIA CV AKTIEBOLAG
 • Sweden Corporate Affairs, skolansvar
 • Universitetsförvaltningen

Deltagande aktörer

 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen
 • Tyresö kommun
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vallentuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen
 • Vallentuna utbildningsförvaltn

Kommun

 • Botkyrka
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Tyresö
 • Vallentuna