Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Uppbyggnad Stockholm

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSveriges Bygg & Järnhandlareförbund
KontaktpersonUlf Gustafsson
E-postulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Telefonnummer08-762 76 57
Beviljat ESF-stöd266 400 kr
Total projektbudget266 400 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2009-07-19
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Bygg och Järnhandlarna är idag en bransch som halkat efter med avseende på kompetensutveckling likväl som förändringsbenägenhet. Projektet skall kartlägga kompetensutvecklingsbehovet i regionen samt hur kompetensutvecklingen skall utformas för att få önskat genomslag.

Bakgrund

Bygg och Järnhandlarna är idag en bransch som halkat efter med avseende på kompetensutveckling likväl som förändringsbenägenhet. Som del av handelsverksamheter har vi många kortidsutbildade med låg motivation till kompetensutveckling.

Branschens huvudsakliga problemområden i regionen är:

1. Bristande utbildningsbenägenhet och lågutbildad personal vilket gör att branschen har svårt att klara av de egentliga kompetensutvecklingsbehoven. Detta medför också att personalen är oattraktiv för andra arbetsgivare i en lågkonjunktur och riskerar att hamna i lång arbetslöshet.
2. Kommande generationsskifte som är förenat med stora svårigheter att klara av på ett bra sätt med bibehållen bred fördelning på kedjetillhörighet och obunden verksamhet samt problem att fylla de kompetensgap som uppstår när den äldre generationen lämnar. Nya entreprenörer måste fram och för stort kompetenstapp inom branschens kärnkompetenser måste undvikas
3. För få kvinnliga anställda som arbetar som säljare ute i butikerna
4. Problem med tyst kunskap, validering av verklig kompetens behöver stärkas
5. Branschen behöver stöd för att klara av att följa den nationella planen för tillgänglighet från och med 2010


Branschen är under stark branschglidning kopplat med ett beräknat kompetenstapp och en stor problematik att klara av kompetensförsörjningen med rekrytering av ny, tillräckligt kompetent personal. Stort tryck finns från leverantörer bl a att stärka IT-kompetensen. Detta sammantaget ställer branschen i regionen inför ett stort omställningsbehov för att klara jobben och samtidigt fylla på med nödvändig kompetens inom de närmaste åren.

Låg utbildningsbenägenhet
Den kanske viktigaste problematiken är att det generellt i branschen är mycket låg utbildningsbenägenhet och mycket stora delar av personalen är korttidsutbildad. Trots att behoven av kompetensutveckling är väl klarlagda och utbildningsalternativ finns är deltagandet i kompetensutveckling mycket lågt. Starkt tryck från branschens få och stora leverantörer på t ex ökad IT-kompetens i handlarledet ökar behovet av mer framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser än mer. Kompetensen hos personalen svarar idag inte alls tillräckligt mot behoven i branschen och kundernas önskemål. Personalens situation är också sådan att man med nuvarande kompetens i en kommande lågkonjunktur för branschen kombinerat med ett generationsskifte där flera verksamheter kan komma att försvinna, riskerar lång arbetslöshet. För att klara kompetensbehoven och öka personalens rörlighet behöver utbildningsbenägenheten höjas. För att lyckas med detta behöver nya metoder för kompetensutveckling tas fram.

Branschen har samtidigt svårt att rekrytera ny personal med tillräckligt god kompetens. Vi lyckas endast attrahera de med kortast utbildning och minst motivation vilket inte alls stämmer överens med de verkliga kompetensbehoven och karriärmöjligheterna i branschen.

Generationsskifte & entreprenörskap
20% av personalstyrkan och lika stor andel av ägarna skall generationsskiftas de närmaste åren. Den sneda åldersfördelningen med stor andel äldre personal märks extra tydligt på landsbygden. Åldersfördelningen kopplat till kompetensfördelningen är en oroväckande situation. För mycket av kompetensen i viktiga kärnområden som kvalificerad träkunskap och affärsmannaskap ligger i den grupp som skall generationskiftas ut. Viktiga nyckelkompetenser riskerar att gå förlorade. Likaså finns det stort behov av att hitta nya ägare och hjälpa existerande personal att kunna ta steget till att våga och kunna ta över en generationsskiftad verksamhet. Om så inte blir fallet så kan många verksamheter falla ur och resterande köpas upp av de stora utländskt ägda kapitalkedjorna.

Kvinnor inom bygg & järnhandel
80% av besluten kring inköp till hemmet initeras av kvinnor, men det finns idag ytterst få kvinnor ute som säljare i butikerna. Vi behöver arbeta med att få fler kvinnor intresserade av branschen men också framförallt arbeta med att få ut fler av de kvinnor som redan finns i branschen ut i butikerna.

Validering
En stor del av kompetensen hos personalen kommer från arbetslivserfarenheten medan den formella utbildningen är låg och fullgjord skolkompetens saknas. Validering är därför ett verktyg vi vill undersöka för att branschens medarbetares kompetens skall vara bevisad.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsfrågan aktualiseras inte minst genom den nationella planen för tillgänglighet som vi skall uppfylla fram till 2010. Butiker, information, arbetsmöjligheter mm behöver tillgängliggöras även för funktionshindrade.I det förprojekt vi nu söker medel för skall såväl frågan om vilken kompetensutveckling som behövs, vilka som behöver vilken kompetensutveckling inom respektive enhet och frågan hur kompetensutvecklingen skall läggas upp och genomföras besvaras.

Beslut om att ansöka om och vid beviljande genomföra projektet har tagits i branschorganisationen Sveriges Bygg och Järnhandlareförbund:s styrelse. I denna sitter representanter för de ledande kedjorna, såväl frivilligkedjor (med egna företagare) som kapitalkedjor (med olika enheter). En enig styrelse står bakom beslutet och medverkan är förankrad i branschens viktiga parter. Ledningen för samtliga stora kedjor såväl som branschens fristående handlare och den huvudsakliga utbildningsleverantören står bakom projektet. Förbundet organiserar idag c:a 650 handlare (c:a 75% av handlarna i branschen) varav 570 kedjeanslutna och 84 obundna. Ytterligare 100-talet associerade verksamheter, främst leverantörer, är också knutna till förbundet. Förbundet har mycket goda relationer med alla medlemmar och även med närliggande organisationer som av olika anledningar ej valt att vara medlemmar i förbundet. Förbundet ses av företagen i branschen som det ledande organet bl a i arbetet med branschens kompetensutvecklingsutmaningar och har som ansvar att via ett eget utbildningsföretag organisera kompetensutveckling åt branschen.

I region Stockholm har Bygg & järnhandlarna 99 medlemsföretag vilka alla kommer beredas möjlighet att delta i förprojekteringen och ett efterföljande genomförandeprojekt. Även verksamheter utanför Bygg & järnhandlarna:s medlemssfär kommer erbjudas möjlighet att delta i projektet.

För att visa att vi kommer att kunna få med ett stort antal av våra medlemmar och säkerställa att personal i verksamheterna deltar i förprojekteringen har vi inledningsvis insamlat intresse från 10 av medlemsföretagen som vid ansökningstillfället har registrerats som deltagande verksamheter i projektet. Under förprojekteringen kommer väsentligt fler verksamheter rekryteras in i projektet.

Syfte

Huvudsyftet med detta projekt blir att utreda vilka som behöver vilken kompetensutveckling för att klara nödvändig branschomställning i regionen. Projektet ska fastställa inom vilka områden som personalen behöver lära nytt så att de bättre klarar de förändringar som branschen står inför. Projektet skall för att nå genomslag också fokusera på hur Bygg & Järnhandlarna ska lyckas åstadkomma ett ökat deltagande i kompetensutveckling och hur denna skall utformas för att öka kompetensen och samtidigt minska frånvaron från den dagliga verksamheten vid kompetensutveckling.
Delsyften är att:
Förebygga problem att klara av branschomställning i form av generationsskifte och kompetenstapp (t ex inom områdena entreprenörskap och företagande) samt att säkra god kompetensförsörjning för branschen
Minska sårbarheten hos enskilda individer vid en kommande lågkonjunktur så att jobben kan bevaras alternativt individerna göras konkurrenskraftiga inom nya arbeten.
Stärka kvinnors roll och individens ställning i företagen och därigenom motverka diskriminering och bryta könsmönster.
Klara av nationella planen avseende tillgänglighet till 2010.
Stärka samverkan inom kompetensutvecklingsinsatser inom branschen
Säkerställa att projektet får en strategisk påverkan
Motivera till medverkan i förprojektering och ett senare genomförandeprojekt.

Målsättning

Målen för förprojekteringen är:
Ta fram kvantitativa mål för projektet att mätas efter genomförande
Rekrytera in minst 50 verksamheter om c:a 850 personer som önskar delta i projektets förprojektering och genomförandefas.
Kompetensutvecklingsbehov kartlagt på individnivå för alla som deltar i projektet
Ta fram upplägg och innehåll för genomförande inklusive nya metoder för kompetensutveckling.
Att integrera och nå ut till lämpliga samverkande aktörer och deltagande parter i projektet.
Klar plan och ansökan för genomförande av projekt inom PO1 inklusive förankring och intresseanmälan från berörda parter.
Förbereda för eventuellt projekt även inom PO2 för att tillgodose branschens behov av kompetensförsörjning.

Tentativa förväntade effekter av projektet som helhet (efter genomförandefasen):
Dubbla antalet deltagardagar i utbildning i branschen.
Attrahera fler med högre utbildning till branschen.
Tydlig process- och kompetensutvecklingsplan för att underlätta generationsskifte.
10% fler kvinnor i butik.
Öka personal och lönsamhetstillväxten i branschen med 10%.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektet beaktas tillgänglighet främst genom att planera för hur de frågorna ska tas upp under genomförandefasen. I den aktivitet som tar upp jämställdhetsfrågan kommer förprojektet även att diskutera tillgänglighet. I första hand blir det här fråga om att kartlägga vad branschen behöver göra för att leva upp till de nationella målen för tillgänglighet som skall vara uppnådda 2010. Kompetenshöjande aktiviteter för att lösa dessa problem ska identifieras. Sådana lösningar kan senare leda till att personer med funktionshinder får möjligheter att hitta arbete inom branschen samt att butikerna anpassas bättre för kunder med funktionshinder. Arbetet leder också till att bättre information om sådana frågor kan spridas inom branschen och därmed motivera till ett större engagemang för dem.

I fokusgruppsarbetet skall också ägnas tid åt att planera för hur projektet i sig på bästa sätt tillgängliggörs för personer med funktionshinder.

Som grund för beaktandet av tillgänglighet i projektet ligger ESF-rådets guide för beaktande av tillgänglighet och Handisam:s rekommendationer.

Samarbetspartners

 • Berg & Partner Utbildning AB
 • Byggtrygg
 • K-Rauta AB
 • Optimera HK
 • Svensk Handel

Deltagande aktörer

 • Beijer byggmaterial AB
 • Dala Trä Byggvaror AB
 • Danderyds Byggmaterial
 • Ekesiöö, AB Karl
 • Hägerstens Brädgård&Byggv AB
 • Järnhörnan i Stockholm AB
 • K-rauta Bromma
 • Tumba Järn & Färg AB
 • Täby Järn AB
 • Wirströms Järn & Färg AB

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker