Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ungas väg till arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonPär Olofsson
E-postpar.olofsson@coompanion.se
Telefonnummer031-744 01 62
Beviljat ESF-stöd314 867 kr
Total projektbudget423 789 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Socialt företagande utvecklas för unga. Erfarenhet från Italien och europeiska nätverk utvecklas och samarbete inleds för att prova: 1. Lokal föreningssamverkan och utveckling av ett gemenskapsföretag. 2. Ett fungerande tryckeri där unga erbjuds arbete och samarbete med Italien för att sprida idén.

Bakgrund

I ensamutredaren Leif Lindes, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, kartläggning från 2003 kan man läsa:
Med termen unga utanför menas unga i åldern 16-24 år som inte studerar, arbetar eller har någon annan känd sysselsättning. Ca 27 000 personer var utanför både 2000 och 2001. Av dessa var ca 11 000 utrikes födda och nästan 7000 av dem hade bott mindre än 5 år i Sverige. Sedan rapporten skrevs har man definierat om gruppen unga vuxna så att den idag även innefattar individer upp till 30 år.

Idag är över 30 000 unga mellan 18-24 år arbetslösa eller deltagande i arbetsförmedlingens program. Antalet långtidsjukskrivna har sjunkit men unga med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser som beviljats sjuk- och aktivitetsersättning eller sjukpenning har under de senaste åren ökat i omfattning och andelen funktionshindrade har inte sjunkit bland de som står utanför arbetsmarknaden. Andelen unga med funktionshinder ökar bland de arbetslösa och långtidssjukskrivna ungas antal sjunker inte på sammas sätt som som för övriga grupper (2006).

Samtidigt som fler unga skaffar sig en högre utbildning är det relativt många som
inte klarar grundskolans eller gymnasieskolans krav. Andelen som fullföljde gymnasieskolan inom fyra år har också minskat. Det innebär att endast tre av fyra ungdomar under 20 år har gymnasieskola som högsta utbildningsnivå. Avstånden mellan låg- och högutbildade inom ungdomsgrupperna växer.

Men hela 76 procent av den unga befolkningen, 18-30 år, kan tänka sig att bli företagare. En fjärdedel skulle dessutom föredra att vara företagare. Och 2/3 av de som kan tänka sig starta gör det helst tillsammans med någon annan, vilket bör kunna gynna kooperativt företagande. Trots de positiva attityderna till företagande är nyföretagandet lågt. Endast 4 % av de unga är företagare.

Vägen ut! kooperativen och Coompanion har relativt framgångsrikt under de sista åren lyckats skapa arbete åt dem som står längst från arbetsmarknaden. Idag har ett trettiotal personer inom Vägen ut! kooperativen anställningar och ytterligare lika många är delaktiga som praktikanter eller motsvarande. Nästan samtliga har lång historia av utanförskap bakom sig.

Ett av de kooperativ som bildats är YScreen, ett silkescreentryckeri i Göteborg. Kooperativet drivs av kooperatörer med bakgrund i missbruk och en väsentlig del av av affärsidén är att erbjuda arbetsplatser till ungdomar på glid. Det gäller såväl de anställda i kooperativet som de praktikplatser man säljer. Verksamheten kännetecknas av ett nära samarbete med socialtjänst, arbetsförmedling och andra myndigheter. Efter ett par års uppstart med många lärdomar finns nu en fungerande verksamhet.

Vägen ut! kooperativen och Coompanion har tidigare utvecklat social franchising som spridningsmetod för socialt företagande. Idag finns tre halvvägshus och ytterligare två på gång under namnet Villa Vägen ut! Alla drivs av människor som tidigare befunnit sig utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med parter i Italien har man även utvecklat ett franchisekoncept för hotell, B&B och vandrarhem, Le Mat. Idag finns ett Le Mat B&B i Karlstad som drivs av funktionshindrade och ytterligare ett håller på att starta i Göteborg. Intresse finns på ytterligare orter för Le Mat. www.socialfranchising.se www.socialfranchising.coop.

Anledningen till att vi utvecklat social franchising som metod och nu är intresserade av att använda den på de här aktuella idéerna och med ungdomar som målgrupp är helt enkelt att det har visat sig svårt för personer utan egentlig erfarenhet från varken arbete eller näringsverksamhet att starta och driva ett socialt företag som är så framgångsrikt att det kan skapa försörjning. Social franchising innebär att man överför kunskap från en verksamhet till en annan och skapar stödfunktioner till franchisetagaren. Det gör det enklare att starta.

Majornas Samverkansförening (MSF) är en paraplyorganisation som idag består av 21 föreningar, allt från den lilla ungdomskvartersföreningen till samverkan med stora tunga aktörer inom föreningslivet och alla med mycket varierat aktivitetsutbud. Dessa har sitt säte eller verkar med barn- och ungdomsverksamhet enbart eller bl.a. i stadsdelen Majorna, Göteborg.

I den fastighet där MSF bedriver huvuddelen av sin verksamhet har även Vägen Ut! kooperativet Café Solberg etablerat sig, och de erbjuder arbetsträningsplatser.

Majorna är en centralt belägen stadsdel med till viss del ytterområdesproblematik. Området har stor barntäthet, invånare med hög/akademisk utbildningsnivå, många kulturarbetare, hög arbetslöshet, många ensamhushåll, ensamstående föräldrar, stora ohälsotal och många, både unga och äldre vuxna lever på försörjningsstöd. Dessa förutsättningar gör att det i stadsdelen finns ett stort engagemang sida vid sida med en stor trötthet och hopplöshet, en hög samhälls- och samtidsmedvetenhet, en hög andel föreningsaktiviteter- och aktiva och för de flesta en stark känsla för närområdet och lokalsamhället.

MSF fokuserar på den lokala samhörigheten, drar nytta av det engagemang och den känsla för närområdet som unga naturligt bär på och visa på det stora i det lilla. www.karljohan.org

Med dessa resurser har MSF etablerar ett Navigatorcentrum tillsammans med ungdomar och vuxna, aktörer från våra nätverk och samarbetsparter på tre spår som ska kunna hjälpa unga utanför/ unga vuxna stärka sin självkänsla genom hjälp till självhjälpsmetoder, möta och inspireras av lokala idébärare samt få känna att de själva kan göra en skillnad.
MSF har stöd från Allmänna arvsfonden att arbeta med denna etablering. I den fas man är nu etableras samarbete med alla relevanta aktörer, den fysiska mötesplatsen, Aktivitetshuset, iordningsställs, de första 8 ungdomarna rekryteras, metoder utvecklas samt erbjuder och startar upp praktikplatser genom ett förvaltningsavtal.

Planerna är att utveckla möjligheter till arbete för ungdomar genom det gemenskapsföretag som skissas i denna ansökan. Parallellt kommer MSF att utveckla fler praktikplatser och påbörja nya grupper med ungdomar i den ordinarie verksamheten.

MSF är inspirerad av bland annat det gemenskapsföretag, Grogrunden ek.för., som Coompanion, kommunala bostadsbolag och studieförbund driver i Bergsjön. Grogrunden har ett mycket intimt samarbete med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna i stadsdelen och har idag ett dussin anställda, samtliga personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärder men inte kunnat finna plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Man säljer grön miljöservice, frukt- och budservice. www.grogrunden.se

Hyresgästföreningen har en bärande roll för utvecklingen av MSF och inte minst för att den modell för lokal mobilisering för sociala insatser för ungdomar som MSF är sprids. Idag har man börjat etablera liknande föreningssamverkan i två andra stadsdelar, vilka delvis har en större social problematik, Backa och Tynnered. Även där finns ett intresse för den utveckling som denna ansökan syftar till.

Genom Equalprogrammet och det europeiska tematiska arbetet om social ekonomi har utvecklingen av social franchising tagit flera avgörande steg framåt. Så finns en diskussion om hur man skall kunna fortsätta stödja europeiskt arbete runt social franchising och kanske skapa europeiska franchisesamarbeten. Ett konkret resultat är att en europeisk intressegemenskap bildats och registrerats, European Social franchising network.

Syfte

Nya innovativa vägar för de ungdomar som finns längst bort från arbetsmarknaden kommer att utvecklas och spridas. Vi vill utveckla två olika sätt att använda socialt företagande som medel för ungas väg till arbete och har ambitionen att sprida dessa och därmed skapa fler liknande verksamheter runt om i landet. I första hand kommer spridningen ske genom att vi vidareutvecklar social franchising som spridningsmetod för verksamheter som vi utvecklar och som har ungdomar som målgrupp.

Förstudien skall samla ihop det utvecklingsarbete som hitintills bedrivits bland parterna, och planera för hur sociala företag som ger arbetsträning, praktik, arbete och utbildning skall etableras och spridas till andra orter i Sverige. Genom förstudien engageras fler lokala och nationella aktörer.

I den första delen, Majgrunden, etableras ett så kallat gemenskapsföretag. Det är en typ av socialt företag, som finns i flera andra europeiska länder, där några organisationer (företag, föreningar, offentlig sektor) bildar ett
kooperativ, bidrar till att hitta kunder och arbetsuppgifter som leder till kortare eller längre anställningar för de som blir anställda i företaget. I Göteborg finns ett väl fungerande exempel. Grogrunden.
Inom genomförandeprojektet kommer ungdomar genom stöttning och tillsammans med erfarna entreprenörer driva företaget. Arbetet sker troligen i fyra steg. 1. Rekrytering av ungdomar som vill delta. 2. Utbildning genom samarbetspartnerna/företagen. 3. Ungdomar, projektledning och övriga i nätverket skaffar arbetsuppgifter som leder till intäkter. 4 Ungdomarna lär de sig successivt att själva driva företaget.

I detta fall kommer vi att planera för att ungdomarna får praktisk träning i att driva kooperativet (ekonomi, marknadsföring, service, ansvar, styrelsearbete) så att ungdomarna efterhand och tillsammans med några av initiativtagarna kan äga kooperativet, i enlighet med vårt empowermentperspektiv.

Syftet med projektets andra del är att sprida dels Majgrundskonceptet och dels screentryckeriet YScreen till andra delar av landet. Initialt är det aktuellt med Jämtland, Gävleborg, Stockholm och Norrköping. Här handlar det om att finna såväl strategier för att involvera parter som arbetar med ungdomar i företagsetableringar och praktiska social franchising lösningar.

Det tredje syftet är att vidareutveckla det europeiska samarbetet runt social franchising och försöka involvera de europeiska organisationerna FLARE och Terra del Fuoco i detta samarbete samt de kooperativ vi har samarbete med såsom Made in Jail.


Målsättning

Förprojektet skall åstadkomma följande:

1. Att utveckla transnationellt samarbete med ESFN, FLARE, Terra del Fuoco och Made in Jail.

2. Med Majornas samverkansförenings som bas skall vi göra en feasability study och handlingsplan för att starta gemenskapsföretag.

3. Att undersöka om och planera för att sociala företaget YScreen kan vidareutvecklas i enlighet med italienska erfarenheter av samarbete med institutioner och om förutsättningar finns för utveckling av ett social franchising koncept

4. Att inleda samarbete med andra orter som för spridning av företagskoncepten i ett genomförandeprojekt.


I ett genomförandeprojekt uppskattar vi att gemenskapsföretaget ger möjlighet till ett tiotal ungdomar per år att delta i verksamheten och att vi lyckas sprida iden till flera orter med resultat att minst ett 20 tal ungdomar kommer i arbete. Det kommer att innefatta fortsatta steg i socialfranchiseprocessen såsom att ta fram handböcker. Förhoppningen är att vi lyckas etablera en kontinuerlig kunskapsöverföring och utbyte i vilket även ungdomar deltar i med sociala företag och andra franchiseorganisationer i Europa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet syftar till stor del att stödja personer med funktionshinder att delta i sociala företag. Vi kommer därför att i inledande aktiviteter planera dessa så att deras deltagande underlättas. Och framförallt så att genomförandeprojektet utformas så att ingen stängs ute från aktivitet och inflytande.

Aktiviteterna kommer att ske i lokaler med hörslingor och med god tillgänglighet för alla. Information och utbildningar utformas utifrån deltagarnas förutsättningar.
Det finns även funktionshinder som ej syns så tydligt och där är den emotionella arbetsmiljön väl så viktig.

I de kontinuerliga uppföljningarna kommer vi att ställa frågor för att se att information och verksamhet är tillgänglig för deltagare.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att samverka med FLARE, Freedom Legality and Rights in Europe. En NGO organsiation som bildades i Bryssel 080610 som en fortsättning på, och ett resultat av, tre olika konferenser i Berlin, Krakow och Bari. Vägen ut! kooperativen är medlemmar i organisationen som har medlemmar från 18 olika europeiska länder. Initiativtagare är Libera Terra www.libera.it i Italien som startade 1995 på Sicilien ett par år efter mordet på antimaffiadomaren Falcone. Organisationen tar hand om mark exproprierad från den
organiserade brottsligheten, brukar den och skapar arbete.

Terra del Fuoco, www.terradelfuoco.org, är en ungdomsorgansiation med bas i Turin och med kulturell inriktning, de har varit med att ta initiativet till FLARE och har engagerat olika ungdomsorganisationer runt om i Europa.
Terra del Fuoco is NGO promoted by a movement of young people committed to support the process of European integration, sustaining an idea of Europe based upon the dignity and the rights of persons. Terra del Fuoco believes the constitution of a transnational, federal, solidal subject to be the generational objective of the latest sons of the 20th Century. Building Europe can create an example to other geographical areas, as well as a balancing structure for the whole world.
Therefore, we mainly work in the fields of international cooperation, especially with the Countries of the recent and future Europe, we develop youth programmes of education to European citizenship, and on our
territories we promote the integration of migrants, particularly coming from the Countries of our cooperation
projects, supporting the composition of a new social background and a new citizenship. Terra del Fuoco
adheres in the movement for democratic inclusion and education to citizenship promoted by our partner, Acmos. Terra del Fuoco supports the social struggle against mafias through the participation in the network Libera
Associations, names and numbers against mafias."

Vägen ut! kooperativen har kontakt med Made in Jail, ett kooperativ i Rom som startade för tjugo år sedan inne på Rebbibiafängelset i Rom av intagna. De började med design och screentryck för hand inne på fängelset, sedan har screentryckeriet flyttat ut utanför fängelset och de går idag in på ungdomsfängelser och håller utbildningar i design, tryck och entreprenörskap. Det leder ofta till att unga intagna som sedan börjar arbeta i Made in Jail efter frigivningen. Denna typ av samverkan med institutioner är något som vi vill lära av och försöka göra i Sverige.

Made in Jail är också ett starkt varumärke, och vi är intresserade av att ha ett europeiskt samarbete av franchisetyp med Made in Jail. Genom projektet får vi möjlighet att gå vidare, stärka och konkretisera samarbetet mellan Vägen ut och det italienska kooperativet.

Inom ramen för projektet vill vi även utveckla samarbetet med parterna i European Social Franchise network, www.socialfranchise.coop, där idag de ledande social franchiseaktörerna finns. I detta nätverk finns Le Mat Italien, där flera kooperativa hotell drivs av unga entreprenörer, CAP som driver livsmedelsbutiker i Tyskland med många unga funktionshindrade som anställda, CASA hemtjänstkooperativ i England med flera. Här vill vi åstadkomma ett erfarenhetsutbyte vid två möten under förstudien och planera för fortsatt samarbete.

Medfinansiärer

 • Aktivitetshuset
 • Allmänna arvsfonden
 • Boendeverksamheten
 • Ung & Trygg i Göteborg
 • Vägen ut!

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Botkyrka
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Haninge
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hylte
 • Härryda
 • Järfälla
 • Karlsborg
 • Karlstad
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Luleå
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Orust
 • Pajala
 • Partille
 • Piteå
 • Salem
 • Sigtuna
 • Skara
 • Skövde
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Strömstad
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Svenljunga
 • Södertälje
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Värmdö
 • Åmål
 • Öckerö
 • Örebro
 • Östersund
 • Österåker