Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonKarolina Landowska
E-postkarolina.landowska@stockholm.se
Telefonnummer08-50835509
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien ”Unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar” ska göra en problem- och behovsanalys med fokus på målgruppen unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet. Målgruppen nås idag av uppsökande verksamhet. I vissa stadsdelar är arbetet välutvecklat och många aktörer verkar i området medan andra stadsdelar saknar denna typ av verksamhet men där behov kan tänkas finnas. Förstudiens långsiktiga mål är att skapa förutsättningar för samverkan och samarbete mellan de aktörer som arbetar med insatser och aktiviteter för målgruppen. Ambitionen är att förstudien ska leda till att målgruppen erbjuds ”en väg in” i form av ett sammanhållet arbetssätt där sociala stödinsatser som försörjning, boende och dylikt samt arbetsmarknadsinsatser ges. En tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan aktörer samt ökad samverkan och samarbete kan skapa detta. Förstudien utgör således ett första steg i riktning att erbjuda målgruppen ”en väg in”.

Bakgrund

Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om finansiering från Europeiska socialfonden för att genomföra en förstudie med fokus på unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar.

Förstudien ämnar göra en problem- och behovsanalys med fokus på målgruppen unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar. Särskild fokus ska ligga på de inom målgruppen som saknar känd aktivitet.

Idag pågår uppsökande arbete i olika stadsdelar i Stockholms stad. Detta arbete omfattar olika aktörer så som stadsdelsförvaltningar, Arbetsförmedlingen samt lokala föreningar och organisationer. Det saknas idag en sammanhållen bild av hur detta arbete är organiserat och geografiskt fördelat över staden med tydlig koppling till statistiskt säkerställt behov. I vissa stadsdelar är arbetet välutvecklat och många aktörer verkar i det geografiska området medan andra stadsdelar saknar denna typ av verksamhet men där behov kan tänkas finnas.

Det uppsökande arbetet utgör endast en del av insatsen som krävs för att denna grupp ska gå vidare till arbete eller studier. Idag finns det oklarheter beträffar vilka aktiviteter och insatser som är tillgängliga för dessa unga vuxna. Det är även oklart om de aktiviteter och insatser som erbjuds möter målgruppens behov.

Syftet med förstudien är att kartlägga det befintliga uppsökande arbetet samt de insatser och aktiviteter som erbjuds målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Förstudien ska även kartlägga målgruppen för att identifiera behov av insatser och vad dessa bör innehålla.

Förstudien ska genomföra en problem- och behovsanalysen genom att besvara följande:

- Hur ser målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar ut? Hur stor andel saknar känd aktivitet? Hur är målgruppen fördelad geografiskt inom staden? Är behovet större i vissa geografiska områden? Hur ser fördelningen ut mellan könen?
- Vilka aktörer arbetar idag med målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar? Hur arbetar dessa aktörer med målgruppen? Hur är arbetet fördelat geografiskt inom staden? Vilka metoder använder dessa aktörer för att nå målgruppen och hur framgångsrika är metoderna?
- Vilken typ av insatser och/eller aktiviteter erbjuder aktörerna målgruppen? Hur framgångsrika är insatser och/eller aktiviteter? Vilka begränsningar eller möjligheter finns det för målgruppen att delta i dessa insatser och/eller aktiviteter?
- Hur arbetar andra kommuner i regionen med målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar? Finns det fördelar att skapa gemensamma insatser och/eller aktiviteter? Finns det goda exempel att ta del av från andra kommuner i regionen?
- Finns det goda exempel hos transnationella partners?
- Kan förstudien identifiera luckor eller glapp i det befintliga arbetet som gör att vi inte fångar upp unga vuxna som varken arbetar eller studerar?
- Hur kan arbetet med målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar samordnas? Hur skulle en framgångsrik rollfördelning mellan aktörerna kunna se ut för att på bästa sätt möta målgruppens behov?
- Hur kan erfarenheter från tidigare projekt (Merit och Filur) samt ungdomsanställningar tillvaratas i framtida insatser för målgruppen?

Bakgrund
Stockholms stad har genom arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att rusta människor för arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder aktiviteter i första hand till stockholmare som uppbär försörjningsstöd genom Jobbtorg Stockholm. Förvaltningen erbjuder även utbildning genom Vuxenutbildning Stockholm och SFI Stockholm. För att nå målgruppen unga 16-19 år som varken arbetar eller studerar arbetar förvaltningen uppsökande i stadens samtliga stadsdelar, och erbjuder även insatser för denna målgrupp.

Förvaltningen får dock frågor från olika stadsdelar om insatser för unga 20-29 år som inte uppbär försörjningsstöd men där stadsdelsnämnderna av olika skäl ser behov av insatser. Denna målgrupp befinner sig i ett gränsland mellan behov av sociala stödinsatser och arbetsmarknadsinsatser. Många i denna grupp nås inte av Arbetsförmedlingens mer renodlade arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet och kontinuerliga diskussioner förs om insatser för unga . Förvaltningen anser dock att det finns en grupp unga där det är nödvändigt med insatser som inkluderar även sociala stödinsatser. Ofta behöver det sociala stödet och olika arbetsmarknadsinsatser gå hand i hand och präglas av en helhetssyn på den unges behov. Det förutsätter en sammanhållen verksamhet – eller en mycket nära samverkan mellan olika verksamheter. Det regelverk som idag styr Arbetsförmedlingens arbete innebär att unga som varit arbetslösa i mer än tre månader och är inskrivna på Arbetsförmedlingen ska skrivas in i ungdomsgarantin. Kommunerna förutsätts inte vara någon samverkanspart i detta arbete och huvuddelen av arbetsmarknadsinsatserna görs av upphandlade aktörer och är inte tänkta att på ett organiserat sätt kombineras med sociala stödinsatser från kommunen.

Hur stor är gruppen?
Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar” var antalet unga16-29 år som varken arbetar eller studerar 17 280 och utgjorde 10,1 procent av andelen av befolkningen 16-29 år i staden under 2010. Nationellt utgör gruppen ”unga utan känd aktivitet” 31 procent av unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Det framgår inte av rapporten hur stor denna andel är i Stockholms stad som helhet. Det är dock denna grupp - som saknar känd aktivitet – som är den primära målgruppen för den uppsökande verksamheten som bedrivs inom Stockholms stad och förstudien. Enligt rapporten var andelen som saknar känd aktivitet cirka 50 procent i Husby 2010. Gruppen var även stor i stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby och Tensta där över 40 procent saknade känd aktivitet 2010.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att skapa förutsättningar för samverkan och samarbete mellan de aktörer som arbetar med insatser och aktiviteter för målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Ambitionen är att förstudien ska leda till att målgruppen erbjuds ”en väg in” i form av ett sammanhållet arbetssätt där sociala stödinsatser som försörjning, boende och dylikt samt arbetsmarknadsinsatser ges. En tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan aktörer samt ökad samverkan och samarbete kan skapa detta. Förstudien utgör således ett första steg i riktning att erbjuda målgruppen ”en väg in”.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns idag ingen statistik att tillgå för att kartlägga andelen personer med funktionsnedsättning inom målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Arbetsmarknadsförvaltningen har genom Jobbtorg Stockholm erfarenhet av att arbeta med målgrupper i behov av extra stöd. Ofta finns ingen fastställd diagnos för dessa aspiranter men att personen är i behov av extra stöd och att det kan finnas en annan typ av problematik bakom dennes arbetslöshet. Förstudien kommer att kartlägga de befintliga insatser och aktiviteter som erbjuds målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar med fokus på om dessa insatser tillmötesgår de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har.

Transnationellt samarbete

Förstudien kommer inom aktiviteten omvärldsanalys att kontakta transnationella partners med syfte att finna goda exempel på hur målgruppen kan nås samt vilka aktiviteter och insatser som erbjuds och är framgångsrika. Arbetsmarknadsförvaltningen har upparbetade kontakter med kommuner och organisationer inom EU som arbetar med målgruppen. Förstudien kommer främst att nyttja dessa kontakter.

Kommun

  • Stockholm