Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga in

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Stockholm huvudkontor
KontaktpersonTomislavka Barisic
E-posttomislavka.barisic@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4875264
Beviljat ESF-stöd4 952 704 kr
Total projektbudget12 797 686 kr
Projektperiod2009-11-02 till 2012-05-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att i samverkan utveckla ett konjukturoberoende arbetssätt riktat till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Fokus kommer att vara korta jobb och coachning samt ett utbud av workshops som ska inspirera till studier och jobb och på annat sätt vara motivationshöjande.

Bakgrund

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska Arbetsförmedlingen göra genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Anders Carlberg som är VD på Fryshuset kontaktade på eget initiativ Arbetsförmedlingens generaldirektör med önskan att Arbetsförmedlingen ska ta ett större ansvar för gruppen unga utanför, ett möte som är utgångspunkten för detta projekt. De tänkta samverkansparter och projektpersonal som vi har träffat i vår förstudie är eniga om att det är mycket bra att Arbetsförmedlingen vill genomföra ett projekt för att förbättra sina metoder när det gäller möte med ungdomar i denna grupp - något som ytterligare styrker den grundidé som formulerades i mötet mellan Arbetsförmedlingen och Fryshuset.

Vår definition av unga utanför är 16-24 åringar som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. 2002 var gruppen med betydande problem att etablera sig i samhället ca 25000-30000 personer enligt SOU 2003:92. Allt tyder på att denna grupp unga inte har minskat utan snarare ökat. I hela landet lämnar nästan en tredjedel gymnasiet utan fullständiga betyg, ca 30.000 ungdomar.

Vanliga problem hos målgruppen kan vara att de lider av psykisk ohälsa, har brist på sociala kontakter, bristfällig utbildning, missbruk, mobbning och dåliga sociala förhållanden. I SOU 2003:92 Unga utanför konstateras att de gemensamma bristerna vad gäller erfarenhet och referenser på arbetsmarknaden för målgruppen i många fall är ett problem som bottnar i mer primära, ofta sociala svårigheter. I samma utredning beskrivs också att många i målgruppen befinner sig i en cyklisk tid, där ingen utvecklings- eller framtidstanke existerar. Den egna motivationen är då obefintlig och känslan av meningslöshet stark, vilket gör att en del av dessa ungdomar behöver mer personlig coaching och stöttning inom andra områden än jobb som ett steg på vägen mot eget arbete.
Förstudien visar tydligt på att det är mycket viktigt att ha en verksamhet som har både ett arbetsmarknadsfokus och ett socialt fokus och på så sätt en förståelse för de olika problembilder som man kan att stöta på när man arbetar med denna grupp. En stor nackdel med verksamheter som möter de ur målgruppen som ej är anställningsbara med ett avgränsat arbetsmarknadsfokus är att ungdomarna slussas runt mellan olika myndigheter och åtgärder, något som påverkar ungdomarnas självkänsla och motivation negativt.

Under förstudien har vi besökt ett antal projekt samt tagit del av utredningar, utvärderingar och rapporter kring målgruppen och arbetsmarknaden. Slutsatserna av detta är att vi vill gå vidare och utveckla en verksamhet som kombinerar ett antal identifierade nyckelfaktorer med ett tydligt praktiskt arbetsmarknadsfokus. Vi kommer att fokusera på att förmedla korta jobb som ett nav i projektet parallellt med olika aktiviteter som syftar till att göra ungdomarna anställningsbara och personligt stärkta. Vi kommer även att arbeta med metodutveckling, nätverksbyggande och samverkan, då vår förstudie visar att detta är väsentligt för lyckade insatser inom området. På så sätt bygger vi en konjunkturoberoende verksamhet som arbetar för att ge deltagarna långsiktiga förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden.

Redogörelse för identifierade nyckelfaktorer:
Bemötandet av ungdomarna är avgörande och personalen måste möta deltagarna respektfullt och förmedla möjligheter i alla situationer -relationen till deltagarna måste stå i centrum. Även den fysiska platsen för projektet är betydande och att ha en lokal på Fryshuset betyder att verksamheten finns i en miljö som redan är ungdomarnas arena och på så sätt inger deltagarna en känsla av tillit, begriplighet och trygghet.
Verksamheten ska vara individanpassad. Att inom ramen för verksamheten ha utrymme för flexibla lösningar är en möjlighet att synliggöra ungdomarna och skapa en grund för ökad självkänsla hos dem. Genom att målgruppen unga utanför är en heterogen grupp med många olika problemställningar är ett arbete som utgår från varje individs förutsättningar ett måste.

Inom ramen för verksamheten kommer vi att erbjuda olika självstärkande aktiviteter för deltagarna då förstudien visar att många arbetsmarknadsprojekt har överskattat deltagarnas förmåga att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi kommer att arbeta med korta ställtider för att snabbt hjälpa deltagarna till struktur och rutin. Många i målgruppen har behov av hjälp inom andra områden än arbetsmarknaden och det är därför angeläget att de snabbt får rätt stöd. En viktig del av Unga in-projektet är samverkan på olika nivåer med andra aktörer som socialtjänst, försäkringskassa, ideella organisationer m fl. Det gäller både planering, den dagliga verksamheten i genomförandefasen och i våra styr- och referensgrupper.

Eftersom vi är medvetna om att delar av målgruppen lider av psykisk ohälsa planerar vi att i de självstärkande delarna arbeta med utgångspunkt från Aaron Antonovskys teori kring KASAM (Känsla av sammanhang). Det är en teori som har som utgångspunkt att hälsa är en grundhållning till livet hos individen och på så sätt föränderlig. Projektet kommer att arbeta med att stärka deltagarnas KASAM och på så sätt sträva mot att förbättra ungdomarnas hälsa.

Vi kommer att arbeta med fokus på korta jobb och mentorskap. Lönekuvertet är i alla sammanhang viktigt för en målgrupp som befinner sig i arbetslöshet, och kanske speciellt viktig i en verksamhet som bygger på frivillighet. De allra flesta ungdomar i målgruppen vill arbeta och skapa ett självständigt vuxet liv för sig själv, en bild som stärkts under de workshops som vi har haft med ungdomar under vår förstudie. Mycket fokus kommer därför att läggas på att förmedla korta jobb så att ungdomarna får referenser. Vi kommer att samverka med arbetsgivarorganisationer och företag främst inom de områden som har eller kommer att ha rekryteringsbehov i framtiden. (se bilaga 4)
För att engagera arbetsgivarna kommer vi att visa på nyttan och behovet av att anställa unga, inte minst för att det är en stor generationsväxling på gång, något som Arbetsförmedlingen tror kommer att leda till arbetskraftsbrist inom några år.

Projektet ska också kunna erbjuda mentorer som är verksamma inom de yrken som ungdomarna är intresserade av.

För de som inte är anställningsbara kan praktik, prova-på jobb och volontärarbete vara en väg in på arbetsmarknaden. Dessa insatser kan komma att kräva att ungdomen skriver in sig på Arbetsförmedlingen eller att de etablerar en kontakt med Jobbtorg Stockholm. För att undvika att ungdomarna faller mellan stolarna kommer arbetsförmedlarna i projektet att hjälpa till med dessa kontakter och möten kommer till stor del ske på plats på Fryshuset.

Vi har också sett att det är viktigt att aktivt arbeta med ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i projektet. Bland de projekt som vi har undersökt är det ytterst få som arbetar med detta. Förstudien visar bland annat att det är en jämn fördelning av kvinnor och män i gruppen unga utanför, samtidigt som många verksamheter har en övervikt på manliga deltagare i projekten. En annan aspekt som blivit tydlig under förstudien är att många projekt uppfattar sig som jämställda utan att de arbetar med det konkret. Vi ser istället ett behov av att arbeta aktivt och konkret med jämställdhetsfrågor för att undvika ett stereotypt bemötande av ungdomarna. Jämställdheten är viktig att uppmärksamma både vad gäller den dagliga verksamheten och i personalgruppen.

En återkommande punkt är frågan om frivillighet kontra tvång och fördelar/nackdelar med respektive metod. Vi kommer att arbeta utifrån frivillighet i projektet då det är mer motivationshöjande än tvång.

Syfte

Att i samverkan utveckla ett konjunkturoberoende arbetssätt riktat till ungdomar som står utanför arbetsmarkanden och som inte är i utbildning. Detta görs främst genom att öka ungdomars närvaro på arbetsmarknaden genom korta arbeten som ger ungdomarna referenser och erfarenheter.

Målsättning

- Att 50% av ungdomarna har fått prova på mellan 2-4 korta jobb efter projektavslut.

- Att 30 % av ungdomarna påbörjar studier eller arbete på hel- eller deltid efter projektavslut.

- Att 80 % av ungdomarna upplever att de står närmare arbetsmarknaden efter projektavslut och därigenom stärkt sin självkänsla.

- Att om arbetssättet visar sig framgångsrikt sprida det till flera arbetsmarknadsområden och/eller kommuner.


Definition kort arbete: lönearbete om minst två timmar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med tillgänglighet och har ett flertal specialister riktade mot målgruppen, en kompetens som projektet har möjlighet att anlita för utbildning vid behov. Spetskompetens finns också i form av en egen förmedling för funktionshindrade i Stockholm, en enhet som projektet kommer att samarbete med.
Fryshuset har även specialkompetens vad gäller ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Fysisk tillgänglighet
Lokalerna är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder vad gäller entréer, hiss, breda dörrar etc. En genomgång av Arbetsförmedlingens specialister inom området kommer också att göras av lokalerna innan projektstart.

Tillgänglig information och kommunikation
Information om projektet kommer delvis att arbetas fram och förankras med projektdeltagarna vilket förhoppningsvis leder till att målgruppen nås på sina egna villkor.

Tillgänglig verksamhet
Inom vår målgrupp finns ett stort ohälsotal, främst vad gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna kan bestå av aktivitetsbegränsningar hos individen och/eller av verksamhetens utformning. Vår utgångspunkt är att alla ska delta 100% utifrån sin egen förmåga och att miljön ska kännas trygg.

Målet med verksamheten är att alla kan delta, oavsett funktionsförmåga. Verksamheten kommer därför till stor del vara individuellt utformad och flexibel för att kunna möta de behov som uppstår hos deltagarna. Verksamheten ska också erkänna människors olika behov av att arbeta i grupp eller mer enskilt. Under förprojekteringen har detta perspektiv beaktats, särskilt när det gäller hur aktiviteter och metod kring bemötande har utformats. Projektet kommer även att ha en arbetspsykolog anställd.

Projektledaren har huvudansvaret för att följa upp behoven av tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen och genom SWOT analysen så har vi blivit uppmärksamma på vikten av jämställdhetsintegrering av hela projektet. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska säkerställas i projektet så att det inte förekommer någon könsdiskriminering vid fördelning av resurser, förmåner eller vad gäller tillgänglighet på andra sätt i verksamheten.

Målsättningen är att ha lämpliga metoder som stöd i det kontinuerliga arbetet. Projektet kommer därför att med hjälp av regeringens JämStöds Praktika, SOU 2007:15, utvärdera verksamheten fortlöpande. Vi kommer speciellt använda oss av 4R metoden, eftersom den fokuserar på fyra områden som tillsammans täcker in verksamhetens olika delar. Dessa områden är:
En bild av fördelningen av kvinnor och män inom organisationens olika delar och på alla nivåer
En bild av hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män
En bild av könsmönster som råder i organisationen och vilka effekter de får
En plan för att åtgärda brister

Resultatet kommer sedan att lyftas upp i styrgruppen för gemensam analys.

Vårt mål är att ge ungdomar möjlighet till betalt arbete, utbildning och inspirera till eget företagande, oavsett kön. Vi kommer arbeta med att tydliggöra de olika aspekterna av jämställdhet som är viktiga att tillämpa i verksamheten, t ex vad gäller bemötande, makt och stereotypa bilder av utbildning och arbete, så att projektledning och personal på ett konkret sätt kan arbeta med frågorna. Vi kommer att integrera delar av det som är gjort inom Avstamp vad gäller bemötande och bygga in jämställdhetsaspekten i detta. Vi kommer även sträva efter att ha deltagare i styr- och referensgrupper som har kunskap inom området och är medvetna om att jämställdhet är en viktig fråga.

Vid rekrytering av deltagare till verksamheten kommer projektet att lägga särskild vikt vid att ha en jämn fördelning mellan könen. Detta gäller även personal i projektet och redan från start kommer vi att ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv vid rekrytering och utbildning av personal och mentorer.

En identifierad risk är att verksamheten kommer att få en övervikt på manliga deltagare. Vi kommer att sträva efter att nå lika många tjejer som killar i projektet. Vi kommer arbeta tillsammans med verksamheter på Fryshuset som vänder sig till tjejer, som t ex United Sisters, Nätvandrarna, Ensamma Mammor m fl. Vi kommer också att lägga särskild vikt vid att detta i samarbete med socialtjänst och t ex fältassistenter samt identifiera platser där många tjejer finns eller passerar. Ett exempel på det kan vara Ungdomsmottagningar runt om i Stockholm.

Inom ramen för aktiviteterna kommer vi att arbeta tydligt med bra förebilder för både män och kvinnor och arbeta mot stereotypa föreställningar om yrken, utbildning etc. Både föreläsare, innehåll och upplägg ska spegla och uppmärksamma och beakta de olika behoven som kan finnas bland deltagarna, inte minst ur genusperspektiv.

Verksamheten kommer att arbeta med att lyfta upp informell kunskap hos deltagarna med hjälp av Experience Learning Description (ELD). Fördelen ur ett jämställdhetsperspektiv är att verksamheten kan uppmärksamma kunskap som inte är traditionellt kvinnlig/manlig och även lyfta fram detta som personliga referenser för ungdomarna.

Verksamheten kommer att sträva efter att sprida kunskap kring dessa frågor kopplade till arbetsmarknaden inom ramen för den samverkan och strategiska påverkan som projektet kommer att bedriva.

Jämställdhetsperspektivet ska belysas i uppföljning och utvärdering som görs internt samt av den externa utvärdering som sker av projektet.

Medfinansiärer

 • AMO Sthlm
 • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Samarbetspartners

 • AMO Sthlm
 • FK City Stockholm
 • Friends
 • Fryshuset Stockholm
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker