Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga aktiva

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEkerö Kommun, Vuxenutbildningen
KontaktpersonEwy Christensen
E-postewy.christensen@ekero.se
Telefonnummer08-560 391 00
Beviljat ESF-stöd8 705 962 kr
Total projektbudget23 179 986 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2013-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Ekerö, Salem och Värmdö och deras arbetsförmedlingar avser att förbättra samarbetet såväl internt som externt för att förhindra ungas, 16-24 år, utanförskap.
Internt skall näringslivs- , social- o utbildningsförvaltning arbeta för att förbättra metoder att ge ungdomarna stöd och motivation för att studera eller jobba/praktisera.
En metod som används är anordnandet av särskilt designade orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning. Målsättningen med orienteringskurserna är att motivera deltagarna till att gå från passivitet till att aktivt jobba för den egna framtiden.
Projektet skall även utveckla metoder för att förbygga och följa upp studieavbrott och studiemisslyckanden från gymnasiestudierna och följa dessa personer även i lite högre ålder, upp t.o.m. 24 år.
Externt skall arbetsförmedling och kommun samverka kring aktuella personer där båda myndigheternas kompetens behövs.

Bakgrund

Ekerö, Salem och Värmdö är alla förorter till Stockholm. I vår region är gruppen 16-24 år ett växande problem vad gäller etableringen på arbetsmarknaden. I Ekerö, Salem o Värmdö har ökningen mellan april 2009 till april 2010 varit mellan 40-50 % enligt arbetsmarknadsstatistiken. Många elever lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg (skolverkets statistik), vilket ytterligare försvårar möjligheten till arbete eller fortsatta studier.
En annan aspekt är att regionen och övriga landet kommer framöver att lida brist på arbetskraft. Genom att rusta dessa ungdomar för ett snart inträde på arbetsmarknaden kan detta bidraga till att täcka framtida behov.

Samarbete är projektets ledord. Kommunerna har olika erfarenheter, av samverkan med våra respektive arbetsförmedlingar. Samverkan fungerar inte alltid tillfredställande och behöver utvecklas. En grupp som ibland kommer i kläm pga bristande samarbete är åldersgruppen 16-18 år. En rutin för hur kommunikationen mellan de olika förvaltningarna och arbetsförmedlingen ska utarbetas. Alla deltagare ska känna till rätt ingång till de olika myndigheterna och nätverk upprättas..
Kommunerna har också inom respektive kommun varierande fungerande samarbete mellan sina egna förvaltningar. Det är många aktörer som arbetar med gruppen 16-24 år - vuxenutbildning, socialförvaltning, näringslivsavdelning, arbetsmarknadsavdelning, flyktingmottagning, "ensamkommande barn - mottagning", ansvarig för IV-program, uppföljning av 16-20 åringar, studie- och yrkesvägledarna och rektorer på gymnasieskola och vuxenutbildning har alla ett ansvar för dessa ungdomar. Med tydlig och strukturerad samordning av arbets- och ekonomiska insatser kommer med all sannolikhet resultatet att förbättras dvs fler ungdomar hamnar i aktivitet.

Projektets mobiliseringsfas kommer att fokusera på att skapa strukturer för att ingen i åldern 16-24 år som är utan arbete eller studier ska ramla mellan stolarna. Vi ska aktivt arbeta för att vässa verktygen för att motivera och informera ungdomarna. Arbetet med att förebygga studiemisslyckanden på gymnasieskolan måste intensifieras genom ytterligare stöd av studie- och yrkesvägledning samt ett närmare samarbete med övriga aktörer. Kunskapen från detta förebyggande arbetet med gymnasieungdomarna och 16-20 åringarna som inte går i gymnasieskola kommer att kunna användas och överföras till de som arbetar med åldersgruppen 20-24 år. Ungdomarna i åldern 16-24 år som ej aktivt studerar eller arbetar skall med nya arbetssätt i större utsträckning ges stöd för att välja studier eller arbete

Detta innebär ett arbete på individnivå för att kunna möta och inspirera ungdomarna utifrån individuella behov och förutsättningar. De strukturer som behöver skapas bygger på att ett förtroendefullt samarbete skapas mellan såväl organisationerna (arbetsförmedling, socialförvaltning, utbildningsförvaltning och näringslivschef) som den personal som i första ledet ska informera och motivera de ungdomar som ännu ej är aktiva med jobb eller studier.
Under mobiliseringsfasen ska samarbetet mellan respektive arbetsförmedling och kommun kartläggas. Studiebesök i 3 kommuner förslagsvis Norrköping, Trelleborg och Västerås ska genomföras med syfte att ta del av goda exempel på hur samarbetet mellan arbetsförmedling och kommun, vad avser 16-24 åringar, kan utformas och genomföras. Besöken görs i grupper om cirka 8 personer.

Strukturen för uppföljningen av de yngre ungdomarna, 16-20 år, ska kartläggas och förslag till metod och hantering för "överlämnande" av de ungdomar som ej fortsätter sina studier utarbetas.. Tydligare metoder, rutiner och förtroendefulla samtal med syftet att ge ungdomarna fördjupad information och motivation. Detta sker i samtal med såväl studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare som arbetsförmedlare är de verktyg som kommer att användas.
Kontakt tas för att försöka knyta en följeforskare till projektet.

Motivationsskapande orienteringskurser för åldersgruppen 20-24 kommer att erbjudas alla. Orienteringskurserna ska vara aktivt motivationsskapande och ha ett varierat innehåll till exempel studieteknik, generell studieinformation, att studera som vuxen, IT-kunskap, CV-skrivning, studiefinansiering, arbetsmarknadsinformation och studievägledning enskilt och/eller i grupp. I orienteringskurserna kan även yrkespraktik på arbetsplatser eller studiebesök på olika skolor ingå. Arbetsförmedlingens åtgärder finns lika naturligt som alternativ.

2010-10-20 Komplettering - Erfarenheter, kunskaper och omvärldsanalys som valet av individinsatser bygger på:
Vi har läst Ungdomsstyrelsens ”Vägarna in”. Valet av individinsatser baseras på de erfarenheter vi har när åldersgruppen 16-24 år aktivt söker vuxenutbildning samt de erfarenheter vi har av ungdomarna från den uppföljning vi gör av våra gymnasieungdomar som riskerar att hoppa av gymnasieskolan eller slutföra studierna med flera icke godkända betyg. Våra kommuner ligger under riksgenomsnittet vad gäller att på 4 år fullfölja gymnasieutbildningen och att 20 åringarna har grundläggande behörighet till universitet o högskola. Dessa ungdomar behöver förtroendefulla vuxenkontakter som kan ge individuellt stöd. Stödet skall ges av såväl af, soc och studie- o yrkesvägledare.

2010-10-20 Komplettering - Motivering till att anordna individinsatserna i kursform som orienteringskurse
Ett alternativ är att använda orienteringskurser (det är viktigt att notera att projektet ska omfatta alla 16-24 åringar i våra kommuner som behöver stöd att bli aktiva med studier eller arbete). Orienteringskurser skall enligt vuxenutbildningsförordningen ”ha ett eller flera av följande syften, medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter, utgöra en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden, ge tillfälle till bedömning av en studerandes kunskaper och färdigheter inom olika kunskapsområden i förhållande till kursplanemål och andra kunskapskrav”.

Orienteringskurser kan anordnas som vanlig kurs, men också på individuell nivå där deltagaren t.ex erbjuds praktik på arbetsplats. På individnivå är fördelarna i första hand att om samarbetet af-soc-vux-gymn kring en specifik ungdom fungerar bra i en kommun, kan det användas som förebild och inspiration. Orienteringskurser utformas olika utifrån enskild eller flera individers behov.

Kursernas utformning kan se olika ut i de ingående kommunerna och individen kan välja var/vilken orienteringskurs man vill deltaga i. Kursen blir också en social träning. Kontakten mellan studie- och yrkesvägledare och Af bygger på erfarenheter från arbete med elever i utanförskap, där lösningar utifrån den enskilda individen varit lyckosamma (erfarenhet främst från kommunernas skolverksamhet).

2010-10-21 Komplettering - Se rubriken Innovativ verksamhför beskrivning av projektets mervärde och vad som skiljer från reguljär verksamhet.

Syfte

SYFTE

Våra kommuner och våra respektive arbetsförmedlingar vill engagera sig i projektets målgrupp på ett mer konkret sätt för att hjälpa dessa till aktiviteter/sysselsättning i form av studier, praktik och/eller arbete.

Ungdomar i åldersgruppen 16-24 som deltager i studier eller arbetet ska öka.
Antalet "Drop outs" från våra gymnasieskolor ska minska genom stöd från arbetsförmedling och riktade motivationsåtgärder

Olika metoder ska utvecklas för att nå målet fler unga i aktivitet. En metod är orienteringskurser

Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar och arbetsförmedlingen ska förbättras, organiseras och rutiner för det samma utvecklas.

Sprida våra erfarenheter till andra intresserade kommuner eller intressenter.

Målsättningen med mobiliseringsfasen är att initiera och motivera till samarbete mellan organisationerna och deras respektive anställda. Inspirera till ett arbetssätt som bygger på förtroende och tillit samt respekt för varandras olika kompetens. Under mobiliseringsfasen ska även marknadsföringsinsatser genomföras för att nå de unga som har behov av stöd för att få jobb/studier
.

Genom att vårt projekt bygger på kontakt och samarbete mellan arbetsförmedling -socialförvaltning -utbildning och tillhörande uppföljning skapas förutsättningar som ger färre individuella misslyckande och detta leder till kortare tid i utanförskap som i sin tur ger ökade skatteintäkter och mindre kostnader i form av aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Försörjningsstödet i våra respektive kommuner ska minska för de åldersgrupper som ingår i projektet över de tre projektåren.


Målsättning

Arbetsförmedlingens statistik gör det lätt att följa upp projektets resultat.
Till en början ska ökningen av ungas utanförskap upphöra.
Antalet drop-outs ska kan följas genom skolverkets statistik och kommunernas uppföljningssatistik.

Försörjningsstödet i våra respektive kommuner ska minska för åldersgruppen.

De 250 deltagarna som deltar i de särskilt anordnade orienteringskurserna ska kartläggas och effekten av just dessa motivationshöjande åtgärderna ska uppdras åt den speciella utvärderaren att redovisa.

Deltagarna fördelas med 12-20 personer från Värmdö under mobiliseringsfasen, därefter 15-20/termin.
Ekerö o Salem kommer under genomförandefasen ha 12-20 deltagare/termin.

Ungdomarna som ingår i projektets målgrupp ska till 60 procent finnas i aktivitet i form av arbete och/eller studier

90 procent av de ungdomar som saknar aktivietet ska nås av erbjudande av arbete eller studier genom ett samtal med studie- o yrkesvägledare, socialsekreterare och/elelr arbetsförmedlingstjänsteman.

Utvärderaren ska även mäta hur samarbetet mellan våra organisationer har utvecklats och hur det i sin tur påverkat målgruppen 16-24 åringarna. Detta kan ske genom att jämföra kartläggningsfasen med situationen vid projektets avslutande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gruppen 16-24 år som är "utanför" är per definition mer "belastad" med funktionshinder än normalgruppen. ADHD, läs- o skrivsvårigheter, lågt motiverade, apati m.m. finns som en självklar delmängd i denna grupp. Bemötandet från oss som jobbar mot/med gruppen måste vara välkomnande och förtroendeskapande. Det är extra viktigt vid första kontakten och att detta bemötande fortsätter som en självklart arbetssätt.

Under mobiliseringsfasen kommer en kartläggning av målgruppen att påbörjas. Behov av särskilda insatser för att möta eventuella funktionshinder planeras. Detta kan tex handla om processtöd och tillgänglighet.
En fråga kan vara om det t.ex. finns personer med sociala svårigheter, som t.ex. inte klarar stora väntrum med eller utan nummerlappar och där en mängd personer som alla tycks veta exakt vad de vill. I så fall måste bemötande ske på ett mer personligt och tryggt sätt.
Vid upphandling av orienteringskurser så kommer sedvanliga villkor att ställas så att deltagare med funktionshinder ska kunna deltaga. Anordnarna skall erbjuda deltagarna en trygg och välkomnande miljö.

Det processtöd som ESF erbjuder inom Tillgänglighet kommer att bjudas in under mobiliseringsfasen. Under genomförandefasen ska de erfarenheter som mobiliseringsfasen gett användas. Det välkomnande och förtroendeskapande bemötandet måste vara ett signum för projektets frmgång.
.

Jämställdhetsintegrering

Se sidan 2. Projektledaren ansvarar för genomförandet.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen kan det tänkas att nya kunskaper gör att samarbete med andra EU-länder blir aktuellt. Alla tre kommunerna har erfarenhet av internationella projekt och därmed ett tillgängligt kontaktnät. I Salems kommun finns en kontakt med Ellen Key Schule i Berlin, som redan nu bedriver ett intressant arbete av praktisk och fysisk natur med ungdomar med stor problematik. Om det under genomförandefasen visar sig att ett detta eller motsvarande annat internationellt samarbete skulle vara av värde för våra ungdomar återkommer vi med en tilläggsbudgetring.

Medfinansiärer

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedling Solna
 • Arbetsförmedlingen Nacka
 • Ekerö kommun, Socialkontoret
 • Ekerö Kommun, Vuxenutbildningen
 • Kommunstyrelsekontor
 • Värmdö kommun, Centrum för Arbete och Studier

Samarbetspartners

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedling Solna
 • Arbetsförmedlingen Nacka
 • Ekerö kommun, Socialkontoret
 • Ekerö Kommun, Vuxenutbildningen
 • Kommunledningsstaben
 • Kommunstyrelsekontor
 • Värmdö kommun, Centrum för Arbete och Studier

Kommun

 • Ekerö
 • Salem
 • Värmdö