Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga Vuxna på gång/ UVX

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJärfälla kommun, utbildningsförvaltningen
KontaktpersonYlva Gårdhagen
E-postylva.gardhagen@jarfalla.se
Telefonnummer08-580 28317
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien Unga Vuxna på gång syftar till att undersöka och fördjupa bilden av ungdomsarbetslösheten i kommunen genom en kartläggning av unga kvinnor och män (20-24 år) som står utanför arbetsmarknaden.

Andra viktiga områden i förstudien är
- att bygga upp ett sektorsövergripande samarbete kring ungdomen mellan olika förvaltningar och privata samt offentliga aktörer i Järfälla kommun.
- att förbereda samverkan med andra kommuner i regionen inför nästa programperiod.Bakgrund

BAKGRUND/PROBLEMBESKRIVNING
- En växande ungdomsarbetslöshet utgör ett samhällsekonomiskt problem och arbetslöshet är problematiskt även i ett längre perspektiv.
- Tillväxtstrategin EU 2020 innehåller sju flaggskepp varav det ena, Unga på väg innehåller insatser som bl a ska minska ungdomsarbetslösheten i EU.
- I Eurostats statistik över ungdomsarbetslösheten i EU-länderna framkommer att 23,8 procent av Sveriges ungdomar under 25 år aktivt sökte arbete under det fjärde kvartalet 2010.
- Strategiska sammanhållna satsningar på arbetslösa ungdomar pekas ut som en av de prioriterade områden inför nästa programperiod. (Vi har tagit del av rapporten Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet år 2014–2020 från Länsstyrelsen).
- Ungdomsarbetslösheten/ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i regionen, i vår kommun (Järfälla) och i de flesta andra kommunerna.
- Ungas utanförskap är prioriterat i kommunstyrelsen och kommunledningen i Järfälla.

UNGA PÅ GÅNG
Sen september 2012 arbetar kommunen framgångsrikt med kommunens uppföljnings- och informationsansvar inom ramen för Unga på gång 16-20 år som verksamheten kallas för.

Unga på gång bygger på en samverkansmodell där resurserna samlats kring individen.
Samverkansmodellen är ett resultat av en kartläggning av målgruppen och bygger på information, fakta och förslag som kommit fram under faktainsamling, intervjuer och samtal med de verksamheter/enheter som arbetar med målgruppen.
Unga på gång är ett samarbete mellan Järfälla kommun Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Näringslivet och Arbetsförmedlingen. Regelbundna samverkansmöten hålls en gång i månaden.
RESULTATET AV UNGA PÅ GÅNG är att vi har nått 98 % målgruppen av 16-20 år som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och att vi tack vare Unga på gång framöver att kommer att kunna hitta och hjälpa ungdomarna innan de faller utanför arbetsmarknaden.

I DEN HÄR STUDIEN KOMMER VI ATT
- fokusera på ungdomar 20-24 år som står utanför arbetsmarknaden och som faller utanför det kommunala uppföljningsansvaret.
- ta vara på våra erfarenheter och kunskaper från Unga på gång,
- använda samma arbetssätt och metoder som i förstudien/kartläggningen som ledde till Unga på gång.
- initiera ett samarbete med andra kommuner och aktörer i regionen för att få ett större och starkare ägarskap i kommande projekt under nästa programperiod.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
- Utökat samarbete mellan olika förvaltningar, företagen/näringslivet, Arbetsförmedlingen samt andra samverkansaktörer i Järfälla kommun kring Unga 20-24 år.
- Vi har utvecklat en röd tråd i systematik, kompetens och metoder kring individen och insatserna.
- Vi har skaffat oss ett nödvändigt kunskapsunderlag kring Unga 20-24 år för att vi ska kunna arbeta vidare i nästa programperiod.
- Vi har mobiliserat samverkansaktörer i andra kommuner och större organisationer som arbetar med målgruppen i regionen.


Komplettering 2013-11-12:

Kartläggning av målgruppen unga 20-24 år
På samma sätt som vi har kartlagt unga 16-19 kommer vi att kartlägga ungdomar i åldern 20-24 år.
- Vårt nuvarande underlag (listor, register) stäms av med AF, Socialförvaltningen och andra i sammanhanget relevanta aktörer.
- Vi bygger upp en sektorsövergripande samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer i Järfälla kommun för att samla alla befintliga resurser kring ungdomen/individen. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp kring individerna.
- Personligt brev med svarskuvert skickas till alla som finns kvar på listan efter avstämningen.
- Information och marknadsföring via kommunens hemsida, folder mm.


Kompletttering 2013-11-12:
Beskrivning av vår befintliga metod/arbetsmodell för unga 16-19 år (Unga på gång)

Vi har byggt upp en sektorsövergripande samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer i Järfälla kommun för att samla alla befintliga resurser kring ungdomen/individen. Vi utgår från uppföljningsmodulen i UEDB (Ungdoms- och elevdatabasen). Listan stäms av med AF och Socialförvaltningen för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Personligt brev skickas till alla som finns kvar i uppföljningsmodulen. Ett påminnelsebrev med svarskuvert skickas till dem som inte svarat alternativt vi kontaktar dem via telefon, sms, facebook. Uppsökande verksamhet bland annat via hembesök görs vid behov. Information och marknadsföring via kommunens hemsida, folder, vykort och affischer. De ungdomar som vi kommer i kontakt med erbjuds en samtalstid. Individuella samtal som leder till individuella handlingsplaner.
Vi erbjuder:
- Studier inom vuxenutbildningen (ex. Yrkes Vux inom ramen för Vux18)
- Utbildningspraktik i samarbete med Praktikbyrån (Praktikbyrån är kommunens egen verksamhet)
- Stödsamtal
- De som behöver kontakt med AF försöker vi hjälpa till en kontakt där.
- De ungdomar som blir inskrivna på Järfälla vägledningscentrum har möjlighet till studier och praktik samt motivationssamtal.


Målsättning

DET LÅNGSIKTIGA MÅLET är
- att bryta UNGA KVINNORS och MÄNS (16-24 år) utanförskap på arbetsmarknaden i kommunen och i regionen genom sammanhållna strategiska satsningar och alternativa metoder för ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

- att ungdomarna får jobb betydligt snabbare genom utökade möjligheter och samverkan.

EFFEKTER PÅ LÅNG SIKT
(nästa fas)
– Insatserna är samordnade och organiserade så att de stödjer varandra och varje enskild handläggare och aktör agerar som en länk i en kedja.
- Insatserna planeras och genomförs utifrån individens behov och förutsättningar och individuella arbetsplaner upprättas med varje ungdom.
- Insatserna bygger på erfarenhets- och forskningsbaserade metoder som alla arbetar efter, vilket också gör att ungdomarna får jobb snabbare.
- Att varje arbetslös ungdom blir sedd och får bästa möjliga stöd för att få en plats i samhället och på arbetsmarknaden
- Vi lär av varandra dagligen. Vi har kontinuerliga gemensamma studiedagar.
- Det finns en person/aktör som håller i samt tar ansvar för helheten av insatser kring den enskilde. Alla nödvändiga kompetenser är knutna till verksamheten. Vid behov använder vi fokusgrupper i form av en arbetsmetod och det finns kontinuitet, uthållighet och långsiktighet i insatserna kring den enskilde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I alla kommuner/organisationer såsom i Järfälla kommun finns kontinuerligt pågående arbete med tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta.Grundläggande tillgänglighet i samhället är av stort värde för många medborgargrupper, funktionsnedsatta, äldre, familjer med barn, m.fl. För rörelsehindrade finns en standard utarbetad som passar för ca 80 % av målgruppen. För olika psykiska/neuropsykiska funktionsnedsättningar är bilden mera komplex.

Under förstudien ska vi identifiera vad som är mest verksamt för majoriteten av ungdomarna i målgruppen och kunna planera/vidta de åtgärder som är mest verksamma för deltagarna. Förstudien bör leda till en bättre bild av de funktionsnedsättningar som finns bland de unga i projektets åldersgrupp. För att underlätta och möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden är det viktigt att få fram rätt projektmedarbetare, informations- och kommunikationskanaler och på alla sätt kunna utforma en så bra individuell modell som möjligt. Här kommer naturligtvis en kompetensutveckling för både dem som ev. kommer att arbeta i ett kommande projekt och ordinarie befattningshavare inom skola, vård, omsorg och arbetsförmedling, näringsliv att erbjudas. Denna kan naturligtvis ske inom befintliga organisationer inom kommun, stat, landsting eller privata aktörer.
Denna insats kommer att fokusera på attityder och insikter om problemets natur, klargöra begrepp och konsultera den aktuella forskning som finns/bedrivs inom området. Här innefattas också kunskap om de olika lagar och styrdokument som finns både på lokal, statlig och EU-nivå.

Under förstudien kommer vi att fokusera på antalet individer som ingår i målgruppen och se olika social bakgrundsvariabler, kön, ålder, språkbakgrund, m.m.


Djupintervjuer med ett antal ungdomar som har funktionsnedsättning kommer att ge mervärde i förstudien angående tillgänglighet.
I ett eventuellt kommande projekt är det målet att få tillgängliga lokaler, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.Transnationellt samarbete

Jugendberufsagentur är ett ESF-projekt i staden Hamburg där fokus är de ungdomar som hamnat i utanförskap. Projektet har politiska förtecken och handhar ca 2300 ungdomar per år som de hjälper till olika skräddarsydda insatser. Endast 2% av de ungdomar som erbjuds hjälp avstår. Vi kommer att ta lärdom av deras goda exempel på hur de arbetat med målgruppen.

Komplettering av de transnationella aktiviteterna i förstudien 2013-11-13:
ESF- Projektet Jugendberufsagentur i Hamburg motverkar utanförskapet bland unga. Vi kommer att ta ny kontakt med dem då vi vid ett tidigare besök kom överens om att vi skulle samverka. Det som vi kommer att ta del av är deras arbetssätt och metoder.

Kommun

  • Järfälla