Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung resurs i Stockholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörsäkringskassan, LFC för EUs strukturfonder
KontaktpersonHeidi Knorn
E-postheidi.knorn@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-116 35 22
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Vi ska genomföra en förstudie med fokus på unga vuxna med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. Försäkringskassan ska med stöd av Europeiska Socialfonden undersöka möjligheterna att under nästa programperiod driva ett samverkansprojekt inom Stockholms stad.

Stockholm har som huvudstadsregion särskilda utmaningar. En av dem är samverkan på grund av stadens storlek och indelning som gör att aktörer som jobbar kring målgruppen ofta saknar en helhetssyn. Vi ska analysera möjligheterna att arbeta och samverka på ett mer effektivt sätt med viktiga aktörer som Stockholm stad, Arbetsförmedlingen samt vårdsektorn.
En annan utmaning inom staden är efterfrågan på arbetskraft. Därför är också näringslivet och arbetsgivarna viktiga samverkansaktörer. Samverkansarbetet ska minska utanförskapet för målgruppen genom att skapa möjlighet till egen försörjning, studier eller sysselsättning.

Bakgrund

OMVÄRLDSANALYS
”Unga på väg” är ett omfattande europeiskt initiativ om utbildning och sysselsättning för unga människor i Europa där en av de viktigaste punkterna är att Europa snarast måste förbättra sysselsättningsläget för ungdomarna. I den ”Europeiska strategin för funktionshindrade” vill man särskilt förbättra sysselsättningsmöjligheterna för unga med funktionsnedsättning. Ett annat viktigt initiativ på europeisk nivå är den så kallade ”ungdomsgarantin”, som ska garantera att unga kommer in på arbetsmarknaden, praktik eller studier inom fyra månader efter att ha slutat skolan. Man understryker att strukturfonderna är särskilt viktiga i detta sammanhang men också att stimulera ökad mobilitet av arbetskraften mellan de europeiska länderna. I Europeiska Rådets specifika rekommendationer 2013 till Sverige markeras att det bör satsas på att förbättra integrationen på arbetsmarknaden för lågutbildade ungdomar för att stärka deras anställbarhet. Dessutom bör Sverige komplettera ungdomsgarantin så att den bättre omfattar ungdomar som varken går någon utbildning eller fortbildning. Försäkringskassans rapport, ”10 år med aktivitetsersättning” visar på ett behov att intensifiera insatserna för att stödja de individer som eventuellt kan integreras in ett normalt arbetsliv.

Unga vuxnas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden har ökat över tid. Särskilt svårt har unga vuxna med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Stockholm har som huvudstadsregion särskilda utmaningar. Att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden är ett utvecklingsområde. Samtidigt behöver vi stödja andra grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Grupper som långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, ungdomar som befinner sig mellan studier och arbete samt utrikes födda riskerar i vissa fall arbetslöshet och utanförskap. Dessutom finns det stora skillnader hur utanförskapet ser ut inom Stockholms stad.

Stockholm är en tillväxtregion och många grupper som idag riskerar eller befinner sig i utanförskap kan med rätt matchning och kompetensutveckling motverka den arbetskraftsbrist som framöver förväntas inom flera yrkesområden. Det är en särskild utmaning för staden och samtidigt en möjlighet att hitta nya metoder för att förhindra framtida arbetskraftsbrist med den resurs som vi tror finns i dessa målgrupper. Målgruppens komplexa förutsättningar kan indikera behov av bredare fondsamverkan genom till exempel Sociallfonden och Regionalfonden.

För att möta dessa utmaningar krävs ett helhetsgrepp. Aktörerna behöver gemensamma arenor för samverkan. Inom Stockholms stad finns utanförskap men också möjligheter att förbättra situationen för unga vuxna som på grund av funktionsnedsättning står utan arbete eller annan sysselsättning. Detta framgår i Stockholmsregionens utvecklingsplan, ”RUFS 2010”. Där betonas att aktörerna bör verka för att regionen bli mer inkluderande, kreativ och mångkulturell och bli en region som präglas av tolerans och ett inkluderande samhällsliv.

Huvudutmaning:
Inom Stockholm stad är dock samverkan en stor utmaning på grund av stadens storlek och indelning. Inom Stockholm stad finns fjorton stadsdelar och dessa är självstyrande och leds på olika sätt. Vidare så finns det ett tiotal kontor för Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassans tre lokala kontor. Det finns även över hundra vårdinstanser inom staden. För att en förstudie ska leda till ett framtida projekt så är den här utmaningen särskilt viktig. Stockholm stad är ett stort område och det är många organisatoriska delar som ska samverka för att välfärdssystemet ska ge ett stöd av mervärde för individerna. En av förstudiens stora utmaningar blir därför att undersöka vilka möjligheter det finns att arbeta och samverka på ett effektivare sätt. En utmaning som kräver ett engagemang inte bara från Försäkringskassan utan även från andra viktiga aktörer som t ex Stockholm stad, vårdsektorn och Arbetsförmedlingen.

Utmaning 1:
Flera grupper har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden däribland många långtidssjukskrivna och ungdomar mellan studier och arbete. Stockholm efterfrågar arbetskraft så samsynen är viktigt för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet. En del i utmaningen är att hitta arbetsgivare med personalbehov.

Utmaning 2:
Olika aktörer som jobbar kring gruppen unga vuxna saknar en helhetssyn om vad som pågår kring dem inom olika verksamheter inom Stockholms stad. Långt ifrån alla individer som skulle behöva det har tillräcklig kontakt med Försäkringskassan för att myndigheten ska kunna vara tillräckligt insatt och stödjande där det behövs. Det innebär bland annat att många personer som när de fyller 30 år och inte länge har ersättning från Försäkringskassan inte får det stöd de behöver från Arbetsförmedlingen. Många i gruppen är nya för Arbetsförmedlingen då de inte haft någon tidigare kontakt med arbetsmarknaden och också ibland har brister i sin skolutbildning.

Utmaning 3:
Det finns många olika metoder och arbetssätt för målgruppen som olika aktörer och projekt använder sig av. Vi behöver kartlägga och hitta de metoder som ger de mest hållbara effekterna för målgruppen vi ska jobba med.

BEHOVSANALYS
De behov vi närmare ska undersöka under förstudien är:

Kartläggningsområde 1:
Förstudien ska fokusera på vilka förutsättningar som finns att bygga allianser mellan olika aktörer utifrån målgruppens behov. Här är näringslivet/arbetsgivarna viktiga aktörer. En annan viktig aktör är Stockholms stad. Förstudien ska undersöka möjligheterna till att utveckla ett lokalt/regionalt samarbete för att i framtiden undvika att personer flyttas mellan myndigheter.

Kartläggningsområde 2:
Partnerna behöver samarbeta med varandra utifrån ett individperspektiv. Försäkringskassan har ett behov av att arbeta mer tillsammans med våra partners inom Stockholm stad. Vi ska t ex undersöka hur vi kan förbättra informationsvägarna mellan partnerna. Vi behöver utveckla en grundstruktur för att bygga samverkansplattformar och ”resurscenter” för unga vuxna i Stockholm. En väg in för unga med funktionsnedsättning där Stockholms stad, vårdsektorn, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar teaminriktad med individen. Det är komplext med samverkan i Stockholm och dessutom ser samverkansarenorna olika ut. Det behövs mer kunskap om varandras områden och det finns ett behov av att utveckla formerna för samverkan.

Kartläggningsområde 3:
Försäkringskassan har positiva erfarenheter av projektsamverkan med bland annat Arbetsförmedlingen. Projekten ”Dirigo 2” och ”UMiA” syftar till att hjälpa människor med sjukpenning och aktivitetsersättning att utveckla sin arbetsförmåga och gå in i egen försörjning. Vi vill fortsätta bygga på de erfarenheterna som finns, men även undersöka hur andra projekt arbetat.

Målsättning

Övergripande mål för framtida projekt är att minska utanförskapet för unga vuxna i Stockholms stad som på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden genom att skapa möjlighet till egen försörjning, studier eller sysselsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Försäkringskassan har god kunskap och lång erfarenhet av arbete med frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. På Försäkringskassans intranät finns ett verktyg där handläggare kan få råd och stöd.
Policydokument har arbetats fram som fastställer att Försäkringskassan aktivt och systematiskt ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv i hela verksamheten.

Transnationellt samarbete

Försäkringskassan har tidigare erfarenhet av transnationell samverkan genom bland annat projekt ”Dirigo” och ”Umia” och ambitionen är att under kommande förprojektering besöka en huvudstad i Europa.
Försäkringskassan har nyligen genomfört en upphandling av konsultstöd för att stödja det transnationella arbetet. SERUS Ekonomisk Förening kommer att stödja Försäkringskassans transnationella arbete. Denna upphandling ger bättre förutsättningar att arbeta transnationellt under nästa programperiod.


Kommun

  • Stockholm