Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung idé och innovationsarena Södertälje

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsk Campus Telge
KontaktpersonEva Helén
E-posteva.helen@sodertalje.se
Telefonnummer08-52303757
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 001 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Södertälje kommun vill göra en förstudie för att i nästkommande programperiod få till ett projekt där vi skapar en strategiskt sammanhållen Innovations- och idé-plattform för ungdomar.
Vi vill involvera ungdomar, mellan 16-24 år (som är arbetslösa eller befinner sig mellan studier och arbete från utsatta områden i Södertälje) till att medverka som aktiva parter i kommunens tillväxtarenor. Ungdomarna ska inte fastna i ett utanförskap utan istället inspireras och få möjlighet till en bättre framtid med bredare livschanser. Vi skulle vilja skapa en modell där strategiska partners samverkar genom olika processer och metoder för att ungdomar ska involveras och bli motiverade till att se sina egna möjligheter, bidra till nya idéer till arbetslivet och hitta nya yrkes- och utbildningsvägar. Det är i kreativa miljöer där embryo till nya idéer och jobb skapas och här vill vi involvera Södertäljes ungdomar.

Bakgrund

Södertälje initierar en samordnad strategisk satsning inför nästa strukturfondsperiod för att utveckla näringsliv och arbetsmarknad för att få ned arbetslösheten till nivåer jämförbara med regionen i övrigt. Nu söker kommunen medel till två parallella förstudier för att nå det övergripande målet om att stödja utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen och södra Stockholmsregionen för att få ned arbetslösheten och minska människors utanförskap i samhället.
Förstudiemedel söks för
1. Ung idé- och innovationsarena (denna förstudie)
2. Kompetensanpassad arbetsmarknad
Syftet med denna Ung idé- och innovationsarena är att unga (16-24 år) ska ges möjlighet att få tillträde till Södertäljes olika utvecklingsarenor.

Problemområde – nedläggning av innovationscenter och kommunens tillväxtbehov
I och med AstraZenecas nedläggning av sin forskningsanläggning i Södertälje så behöver kommunen satsa på nya utvecklingsområden. Många arbetstillfällen har försvunnit och kommunen är i behov av nya arbetstillfällen. I Södertälje kommuns Tillväxtstrategi för 2020 visar Näringslivsprogrammet att ca 7.500 nya jobb behöver skapas till 2020 om man ska ta höjd för den prognostiserade befolkningstillväxten och adderar de som ej är sysselsatt för att kunna komma upp i nivå med Sverigesnittet.
Ett spår är att skapa en ny Innovations- och utvecklingsarena i AstraZenecas gamla lokaler. Arbetet är redan påbörjat, en ny fastighetsägare är på plats Acturum (Peab & Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag), Uppsala Innovations Center och ett 10-tal forskningsföretag är i gång. Campus Telge med Kungliga tekniska högskolan planeras att flyttas dit.

Problemområde ungdomars passivisering och framtidstro
I Södertälje finns många ungdomar i segregerade områden med begränsade möjligheter p g a av yttre omständigheter och med förhöjd risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. I södra Stockholmsregionen finns massor med företag och stor utvecklingspotential. Vi vill knyta samman dessa.

Behoven/möjligheterna
Ungdomarna är en tillgång med kraft och kreativ förmåga att skapa och bidra till Södertäljes framtid.
Vi vill att de ska ingå i sammanhang och delta i utvecklingsprojekt där de stärker sin tro på sin egen förmåga och inser vilken kapacitet de har som individer och att få inspiration och möjligheter till att forma sitt framtida yrkesliv.

Vi vill i kommande projekt få fram ett helt koncept innehållande fysisk mötesarena, processer och metoder innehållande samverkan mellan strategiska partner med hur man engagerar och knyter ungdomar och företag /arbetsliv samman för ömsesidigt utbyte. Denna plattform vill vi att på sikt ska bli en symbol i Södra Stockholmsregionen för ungdomars idéer och innovationer.

Behov 1 – Södertälje måste vända utvecklingen och skapa framtidstro
Vi behöver entreprenörens öppenhet och innovatörens fantasi för att utveckla ett ekonomiskt, kulturellt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart Södertälje. Kommunen har därför insett nödvändigheten att vända utvecklingen genom att bryta de strukturella hindren som bevaras genom vanor och traditionellt tänkande.
Vi vill arbeta metodiskt med innovativa och gränsöverskridande insatser, regionalt och internationellt, där vi samarbetar med andra aktörer i strategiskt sammanhållna projekt. Samarbeten som ska utveckla hållbara lösningar. Södertälje ser vikten av att prioritera tillväxten inom kommunens näringsliv. Kommunens roll i Regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) pekar på Södertäljes centrala regional roll, både i Stockholms län och i Sörmland.
Behov 2 – Södertälje måste minska utanförskapet och öka tillväxten
Södertälje präglas idag av strukturer i samhället som bevarar oönskade mönster av utanförskap, barnfattigdom, hög arbetslöshet, bidragsberoende, svag tillväxt och låga utbildningsresultat. Särskilt utsatta är ungdomar och invandrare. Detta trots att Södertälje har förutsättningar som borde innebära något annat. Södertälje är en av de viktigaste platserna i Sverige med den stora exportindustrin som genererar mellan 15-20% av landet handelsöverskott, har en ung befolkning och ligger i Sveriges hetaste tillväxtregion.

Behov 3: Södertälje behöver skapa arenor för ungdomar
I Södertälje växer många ungdomar upp i en segregerade miljö där befolkningen har förhållandevis hög arbetslöshet och hög andel med ekonomiskt bistånd. Det utgör riskfaktorer för ungdomar där risken att fastna i ett utanförskap är större i dessa områden än i övriga riket. Nätverken med arbetslivet är begränsade. Det finns också färre personer som kan vara förebilder och representera den mångfald av yrken som arbetslivet erbjuder. Därutöver finns det få arenor som tar tillvara ungdomarnas kreativa och innovativa förmågor. Vi behöver skapa kreativa och nytänkande arenor och mötesplatser där fler ungdomar inspireras till att utvecklas inom sitt kommande yrkesliv och inte hamnar i arbetslöshet och utanförskap.

Målsättning

Att få till ett projekt i nästkommande programperiod där vi utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv skapar en Innovations- och idéplattform för ungdomar. Där vi ska involverar ungdomar mellan 16-24 år från bland annat utsatta områden i Södertälje att medverka som aktiva parter i kommunens tillväxtarenor.
Syftet är att de unga inte ska hamna i ett utanförskap utan att de ska bli delaktiga i positiva utvecklingsarenor. Detta ska motivera ungdomarna till framtida studier eller arbeten inom områden där det i framtiden kommer att finnas utvecklingsmöjligheter och/eller arbetskraftsbrist t ex inom vårdsektorn, teknikområdet, hållbara livsmedel mm. Vi ser även att vi kan hitta områden inom tvärvetenskapliga områden och kreativa näringar och i gränslandet där det nya som vi inte har en aning om nu kan uppstå.

Ungdomarna är en tillgång och ska se sig själva såväl som att näringslivet och samhället ser dem som en tillgång med kraft att skapa och bidra till Södertäljes framtid. Vi vill få fram ett helt koncept innehållande fysisk mötesarena, modeller och metoder hur man engagerar och knyter ungdomar och företag och arbetsliv samman och för att få fram nya idéer för arbetslivet och att få detta till en symbol i Södra Stockholmsregionen för ungdoms innovation.
Detta för att både ta tillvara och stimulera ungdomars inneboende initiativkraft och idérikedom men även låta företagen ta del av dessa idéer som kan ge uppslag till framtida affärsmöjligheter.
Detta skulle medverka till att risken för droup outs skulle minska och även att ungdomar skulle känna sig som delaktiga och bli medverkande parter som bidrar med sina idéer och potential i kommunens framtida utvecklingsarbete som Södertälje Innovations- och utvecklingsarena och BioPark Telge.
Vi vill också uppmuntra fler flickor att intressera sig för teknikområdet för att motverka den skeva könsbalansen inom sektorn och att de ska upptäcka sin egen potential.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I Södertälje finns en grupp personer som hänger i luften det är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom Adhd, Asperger och lättare utvecklingsstörning. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är oftare entreprenörer och vågar gå andra vägar. De vågar bryta invanda mönster vilket ofta är en förutsättning för att skapa nya innovationer. Vi ser att människor med dessa funktionsnedsättningar skulle kunna vara en tillgång på en framtida idé- och innovationscenterarena. Därför vill vi kartlägga om det finns metoder och processer och hur man skulle kunna inkludera dessa personer.

Transnationellt samarbete

Förstudien: Det är av intresse att undersöka hur man har gjort på andra ställen i Europa exempelvis finns satsningar i Finland, Tyskland och vi vill undersöka om det också finns i exempelvis Polen, Baltikum. Många områden i Europa har liknande problem och vi ser nyttan av att få in andra perspektiv än svenska.
Kommande projekt: Förstudien får utvisa hur man skulle kunna interagera transnationellt.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker