Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

UMiA –" Ungas Mobilisering inför Arbetslivet"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLFC Norrort
KontaktpersonFredrik Samnegård
E-postfredrik.samnegard@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-11 628 30
Beviljat ESF-stöd25 453 298 kr
Total projektbudget43 121 964 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

UMiA (Ungas Mobilisering inför Arbetslivet) är ett projekt där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården, tillsammans med brukarorganisationer och näringsliv, ska ha en samsyn som utgår från individens behov och där aktörerna gemensamt tar ansvar för hela processen utifrån en helhetssyn. Hänsyn ska tas till projektdeltagarnas livssituation, behov, motivation och förutsättningar. Målgruppen är cirka 950 unga kvinnor och män med funktionsnedsättning. Många i målgruppen är personer med psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Projektets målsättning är att individen genom mer delaktighet i att nå ökad sysselsättning/försörjningsförmåga med stöd, anpassning och samverkan får egen försörjning genom arbete. Projektet kommer att bedriva sin verksamhet i norra Stockholm.

Bakgrund

Det pågår en intensiv debatt om unga människor med funktionsnedsättning och den negativa utveckling som följer av att dels förlora sin ersättning men även att bli beviljad en permanent sjukersättning. Den här gruppen av unga människor är en viktig resurs och det finns en stor samsyn kring behovet av att dessa unga människor får stöd att få eller återfå arbetsförmågan.

I Sverige finns ett stort antal unga människor som har aktivitetsersättning och som vid fyllda 30 år inte längre har rätt till aktivitetsersättning och inte heller kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på sjukersättning. Det innebär att många personer framöver kan komma att stå utan ersättning från de sociala försäkringssystemen. För en del av dessa personer kan enda möjligheten vara att söka ersättning från kommunerna om inte sådan ersättning redan är ett faktum. Även om det idag är en fokusering på unga personer med funktionsnedsättning och betydelsen av att den gruppen behöver få använda sin arbetsförmåga så är det också viktigt att lyfta fram detta behov för alla människor som har en funktionsnedsättning. Vår projektidé bygger på tron att en bättre samverkan mellan individen och myndigheter, kommuner, näringsliv, vården samt intresseorganisationerna kan öka möjligheten för individen att se eller återfå sin arbetsförmåga. Näringslivet fyller en viktig roll i denna samverkan. Projektidén bygger på att målgruppens problematik inte endast kan avgränsas till myndigheter och individer utan att även andra aktörer måste finnas med. Näringslivets engagemang i projektet ger uttryck för en ambition att skapa något gemensamt utifrån ett större socialt ansvarstagande och en ökad delaktighet. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram de möjligheter som finns att få eller öka sin arbetsförmåga genom socialt företagande. Genom samordnade insatser av myndigheter, kommuner, näringsliv och vården ska utanförskapet, tillsammans med individen, minskas hos dem som saknar eller behöver utveckla sin arbetsförmåga p.g.a. bristande stöd eller egen motivation. Vår ambition är att människor ska skapa förhoppningar om ett liv med en egen försörjning antingen som anställd eller som egen företagare. Om vi lyckas kan det innebära att många fler unga människor med funktionsnedsättning kan få en ingång till arbetslivet och därmed förhindra en framtid i utanförskap.

Representanter för målgruppen har deltagit i kartläggningen av problematiken. En workshop enligt LFA-metodiken har genomförts med deltagande från Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län och Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. HSO har medverkat under hela ansökningsfasen.

Målgruppen för projektet är personer i åldrarna 19-29 år med en funktionsnedsättning. De bedöms vara en viktig grupp att arbeta med utifrån att de behöver extra stöd fär att komma in i arbetslivet, bryta utanförskap och nå egen försörjning.

Målgruppen efterfrågar en gemensam ingång till myndigheterna så att känslan av att "kastas mellan myndigheterna" försvinner. En problematik som bottnar i att målgruppen ofta tvingas till ett för stort antal möten och kontakter med myndigheterna. Den samverkan som sker idag är enligt målgruppen inte tillräcklig. En bärande tanke i detta projekt är att tillmötesgå målgruppens behov och inom ramen för ett ESF-projekt fördjupa denna samverkan. Den samverkansmodell som projektet vill pröva är för närvarande mycket svår att genomföra inom myndigheternas ordinarie verksamheter. Det nya önskade arbetssättet innebär en ökad grad av individanpassning med utgångspunkt i deltagarnas upplevda situation

En rapport från Högskolan för folkhälsovetenskap, februari 2010, visar att utvecklade samverkansformer mellan olika aktörer gynnar resultatet. I rapporten konstateras att det kan finnas långsiktiga gynnsamma effekter av att yrkesgrupperna i verksamheterna utvecklar och lär sig arbetsformer för samverkan. Detta gäller såväl samverkan/samarbetet inom en verksamhet som mellan verksamheter.

Augur Marknadsanalys AB har i oktober 2010 på uppdrag av Försäkringskassan lämnat en kvalitativ studie som beskriver funktionsnedsattas syn på Försäkringskassan. Studien visar på ett stort behov att öka kunskapen om målgruppen och att personer med funktionsnedsättning har behov av att bli sedda och bekräftade som personer. Vidare har Statskontoret och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat rapporter som stödjer uppfattningen att det finns ett behov av att utveckla arbets- och förhållningssätt kring personer med funktionsnedsättning. Behoven har således utretts grundligt och det råder en bred och väl förankrad samsyn kring behovet av insatser för den här målgruppen.

Det vilar ett gemensamt ansvar på berörda myndigheter, individen samt övriga aktörer när en person saknar arbetsförmåga. Ansvaret att se möjligheten hos personer med funktionsnedsättning ökar ju längre tid personerna saknar arbetsförmåga. Samtidigt ökar Arbetsförmedlingens betydelse när individens möjligheter att återfå arbetsförmågan ska prövas. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna har ett delat ansvar när människor befinner sig i övergången till arbetsmarknaden.


Behovet av insatser och stöd för att komma in i arbetslivet varierar mellan olika målgrupper och därför fokuserar projektet på en målgrupp i stället för flera målgrupper. Avsikten är att fokusera på en enskild målgrupp - de unga med funktionsnedsättningar - som är långt från arbetsmarknaden. Projektets arbetsmetod och aktiviteter kommer därför utformas specifikt efter behovet som målgruppen har.


Försäkringskassan saknar idag möjligheter att erbjuda aktiviteter som i tillräcklig utsträckning ger möjlighet till arbetsförmåga. Aktiviteterna bör dessutom påbörjas tidigt för att minimera riskerna att personer blir kvar i långvarigt utanförskap. En viktig aktivitet är att hantera den oro många känner för sin ekonomiska situation vilket kan påverka förmågan till framgång. En annan viktig del är möjligheterna till motiverande samtal. Övergången till arbetsmarknaden kan upplevas som ett stort steg som väcker många frågor och samtidigt medför oro. Möten mellan Försäkringskassan, kommunernas och Arbetsförmedlingens handläggare och den enskilde är därför särskilt viktiga händelser där metodik och bemötande behöver utvecklas. Tillsammans med andra aktörer som t ex näringslivet och vården kan samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen erbjuda motiverande aktiviteter som innebär att unga personer med funktionsnedsättning får bättre förutsättningar till egen försörjning.

Arbetsförmedlingen, kommunerna och Försäkringskassan behöver, tillsammans med t ex näringslivet och företrädare för den sociala ekonomin, ha en samsyn som utgår från individens behov och där aktörerna gemensamt tar ansvar för hela processen utifrån en helhetssyn.

Vården är en viktig aktör i den här processen eftersom individen i många fall befinner sig i ett sjukdomstillstånd eller ett sjukdomsliknande tillstånd. Hänsyn behöver tas till projektdeltagarnas livssituation, behov, motivation och förutsättningar. För att konkretisera problembilden har det genomförts en workshop enligt LFA-metoden med stöd av processtödet Arbetsmiljöforum. Huvudmålet är att ett ökat stöd, bättre anpassning och mer samverkan ska öka antalet unga personer med funktionsnedsättning som har egen försörjning genom sysselsättning.

Myndigheterna behöver tillsammans med kommunerna, näringslivet och vården ta ett gemensamt grepp utifrån individens fokus vilket i huvudsak innebär att individen ska kunna värdera sina kunskaper i syfte att se vilka möjligheter som finns framöver. En kunskapsinventering hos målgruppen ska öppna upp för möjligheten att bredda sitt yrkesval och se till nya yrkesval. Det lokala näringslivets medverkan har särskilt stor betydelse för individens möjlighet att genom återvunnen eller ökad arbetsförmåga nå en egen försörjning.

Målsättning

Ökad egen försörjning genom arbete, mer delaktighet i att nå ökad sysselsättning/försörjningsförmåga med stöd, anpassning och samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning så att alla deltagare får möjlighet att delta i verksamheten. Representanter för brukarorganisationer kommer att finnas representerade på referensgruppsnivå. Projektet säkerställer därmed att tillgänglighetsperspektivet finns med vid framtagandet av underlag till projektet. Brukarorganisationernas representanter kommer också att kunna lämna synpunkter och tillföra kunskap om vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna skapa bättre förutsättningar för målgruppen. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har god kunskap och lång erfarenhet av arbete med frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. På Försäkringskassans intranät finns ett verktyg där handläggare kan få råd och stöd. Projektet kommer att använda sig av processtödet Tillgänglighet i arbetet och använda deras verktyg och genomföra en SWOT-analys i mobiliseringsfasen.

Lokalerna som används i projektet kommer att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konferenser, utbildningar, möten med mera arrangeras så att alla kan delta.

Projektet kommer att arbeta med arbetsgivares förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning. En ökad kunskap till arbetsgivare kan i sin tur leda till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på fler arbetsplatser.

Information om projektets verksamhet kommer att utformas och anpassas efter personers funktionsnedsättningar. Tekniklösningarna ska anpassas utifrån de riktlinjer och standarder som finns för full delaktighet.

Transnationellt samarbete

Den 31 maj 2011 beslutade Socialfonden om att bevilja medel till två projekt med inriktning mot 100 % transnationalitet. Projektägare är Socialfondens processtöd Arbetsmiljöforum och Sensus. När dessa projekt startar sin verksamhet kommer vårt projekt att undersöka möjligheterna att använda sig av de möjligheter till transnationellt arbete som finns genom dessa projekt. Det är svårt att ge en bild av vilka transnationella aktiviteter som kan bli aktuella, men t ex utbildningar, konferenser och utbytesresor är exempel på troliga aktiviteter.

Vi befinner oss på en i många fall liknande arbetsmarknad med liknande svårigheter men använder olika arbetssätt och metoder för att lösa problemen. Det kan finnas värden i att skaffa erfarenheter och information om arbetssätt samt sprida resultat och metoder med ett europeiskt perspektiv. Vår avsikt är därför att söka en mindre andel transnationellt lärandeutbyte för att därigenom också få ett lärandeutbyte med andra intresserade av samma frågor. Där kan vi t ex få lärdomar omkring social ekonomi och hur man med hjälp av den sektorn kan lösa en del frågor kopplade till vår målgrupp.

Projektet har också för avsikt att besöka liknande projekt inom EU.

Projektet kan också komma att använda sig av det stöd som ESF-rådet kan ge. Sammantaget finns det därför goda möjligheter att kunna bedriva transnationell verksamhet i detta projekt. Under mobiliseringsfasen kommer vi att närmare redogöra för hur projektet ska bedriva transnationell verksamhet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen hk
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Danderyds Kommun med flera förvaltningar.
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • Hässelby-Vällingby stadsdel
 • Lidingö stad
 • Norrtälje Kommun
 • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 • Sigtuna Kommun, centrum för vuxenutveckling/Märsta gymnasium.

Kommun

 • Danderyd
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Täby
 • Österåker