Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

TreFas - kraftsamling till arbete genom deltagare, social ekonomi och Af

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Stockholm huvudkontor
KontaktpersonMarie Nilsson
E-postmarie.g.nilsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 76 48
Beviljat ESF-stöd37 724 950 kr
Total projektbudget98 499 850 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Trefas är ett nationellt samverkans- och utvecklingsprojekt. I fem delprojekt över hela landet ska Af och social ekonomi utveckla metoder och arbetsmodeller för Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Resultatet skall utvärderas och efter avslutat projekt implementeras över hela landet.

Bakgrund

BAKGRUND TILL JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN
Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) infördes av regeringen och startade i juli 2007. Målgruppen för JOB är de arbetssökande som är utförsäkrade från a-kassan eller arbetssökande utan a-kassa och som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i över 18 månader. Till och med februari 2009 har över 97 100 personer börjat programmet medan cirka 49 800 har lämnat det. Inflödet av deltagare de senaste månaderna har varit i genomsnitt 4 000 personer.
Under hela den tid som programmet funnits så har inflödet varit högre än utflödet vilket inneburit att antalet deltagare ständigt blivit fler.
Bortsett från uppbyggnadsfasen har deltagarvolymen ökat med i genomsnitt 1 300 personer i månaden. Detta har skett under en period av tillväxt där företagen klagat över att de inte kunnat rekrytera rätt arbetskraft. Under konjunkturdämpningen kommande år riskerar Jobb- och utvecklingsgarantin att få en allt större volym.
Volymutvecklingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin bestäms huvudsakligen av utvecklingen på arbetsmarknaden, men även av faktorer som påverkar målgruppen, till exempel ändrade regler för arbetslöshetsförsäkringen vid deltidsarbete eller andelen ungdomar som deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Även andelen sökande utan ersättning från a-kassan som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program under minst 18 månader kommer öka.
Vi bedömer att volymutvecklingen under 2009 kommer att plana ut med ett genomsnitt på cirka 60 000 deltagare.

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTINS TREDJE FAS
Den som efter 450 ersättningsdagar inom jobb- och utvecklingsgarantin inte har fått ett jobb kommer att övergå till en tredje fas av garantin. Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den enskildes arbetsutbud och inkludera aktivt arbetssökande. Deltagaren ska få fortsatt stöd av en coach från arbetsförmedlingen. En sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. I samband med beslut om en ny sysselsättningsperiod fastställs deltagarens arbetsutbud på nytt.
Den som anordnar sysselsättning inom ramen för tredje fasen erhåller ett anordnarstöd som är 225 kr/dag.

MÅLGRUPP FÖR DEN TREDJE FASEN
Antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantin som under år 2009 kan bli anvisade till Fas 3 är cirka 20 000 personer. Det är ungefär lika många kvinnor (51,5 procent) som män. Medelåldern i gruppen är över 50 år.
Cirka en tredjedel av Målgruppen har ett annat födelseland än Sverige. Av dessa kommer drygt en tiondel från Finland, 9 procent från Irak och 7 procent från Iran.
Svårigheterna för de arbetssökande att finna, få och behålla ett arbete ökar med åldern. Det finns i målgruppen ett stort antal personer som har hög informell kompetens och lång arbetslivserfarenhet men som inte får möjligheter att visa det för arbetsgivare. Detta medför att de saknar aktuella eller inte har några referenser inom arbetslivet. Inom målgruppen finns personer som av olika orsaker saknar betyg/intyg från arbetslivet.

Deltagare som blir aktuella för den tredje fasen har varit föremål för olika insatser t.ex. arbetsvägledning, arbetsmarknadsutbildning, matchning, coachning men trots detta inte fått en anställning.

Drygt en tredjedel av gruppen har ett dokumenterat funktionshinder. Knappt hälften (44 procent) av dessa har ett rörelsehandikapp, 14 procent har ett psykiskt funktionshinder och cirka 13 procent har ett övrigt somatiskt relaterat funktionshinder. Andelen med ett funktionshinder ökar med stigande ålder.

Det största antalet arbetssökande som kan bli målgrupp för den tredje fasen finns i storstäderna. De ESF-regioner som främst är berörda av detta projekt är: Stockholm, Västsverige, Sydsverige och till viss del Östra mellansverige Norra mellansverige och Övre Norrland.

DELTAGARNAS YRKESINRIKTNING
Fördelningen efter sökt yrke bland Målgruppen för Fas 3 följer till stor del motsvarande fördelning för arbetslösa och sökande i övriga program med aktivitetsstöd. Yrken som är överrepresenterade bland deltagarna är framför allt kontorsyrken och vaktmästarjobb. Många i målgruppen har varit borta så länge från arbetslivet att det är svårt att veta vilken yrkesinriktning som är aktuell, det är också svårt att bedöma deras yrkeskompetens. Många av deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin har inte lyckats att hålla kontakten med arbetsmarknaden vid effektiviseringar, struktur- och teknikrationaliseringar.

SAMVERKAN MED DEN SOCIALA EKONOMIN
I underlaget för regeringens beslut kring JOB har den sociala ekonomin utpekats som en möjlig sektor på arbetsmarknaden för sysselsättningen av deltagare i den tredje fasen. I de flesta anordnargrupper som för närvarande byggs upp finns den sociala ekonomin representerad.

BEHOV AV EN OMSTART
Den tredje fasen i JOB är något helt nytt. Det finns dock mycket i den som liknar tidigare verksamhet, Arbetslivsutveckling (ALU), Arbetspraktik (APR) med flera. Det bedöms som en viktig framgångsfaktor att inte fortsätta i gamla strukturer och arbetssätt utan att skapa nytt innehåll i denna fas.

Mycket talar för att deltagarna i den tredje fasen har dåliga erfarenheter av att söka arbete varför deras motivation för detta bör vara låg. De saknar dessutom tillgång till ett socialt nätverk, eller möjligheten att kunna hänvisa till färska referenser från arbetslivet. Behovet av en arbetsmarknadspolitisk omstart är nödvändig för denna grupp.
En del som kan bli målgrupp för den tredje fasen är arbetssökande som kommer att behöva växla yrkesinriktning. Detta handlar bland annat om de som söker arbete inom kultursektorn. Där måste projektet utveckla samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur och Kulturarbetsförmedlarna.

Projektet skall alltså arbeta fram nya metoder/arbetsmodeller för matchning mellan deltagare och sysselsättningsplats, effektiva former för coachning som skall leda till självförsörjning t.ex. coachning med ett kognitivt förhållningssätt där lärande är ett inslag. I arbetet med deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin saknas resultatindikatorer som visar hur långt personer står från arbetsmarknaden.

GRUND FÖR UTVECKLING AV ALLT ARBETE MED DEN TREDJE FASEN
Projektets deltagarantal kommer att beröra en relativt liten del av hela Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Samtidigt kommer det att utveckla arbetssätt, metoder, indikatorer och arbetsmodeller som kommer att återanvändas i hela programmet. Genom att programmets huvudansvarige är projektägare säkras förutsättningar för detta.

Syfte

Det övergripande syftet är att ge deltagarna i FAS 3 utökade möjligheter till egen försörjning på såväl kort som lång tid inom ett område som arbesförmedlingen inte tidigare har arbetat i. Detta ska möjliggöras genom att individen, Arbetsförmedlingen och den sociala ekonomin tillsammans hittar en placering som skall utveckla individens kompetens för att matcha arbetsmarknadens krav. Dessa förstärkta kontakter och nätverk mellan individ, arbetsförmedling och den sociala ekonomin skall leda till nya metoder som sedan kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

Kombinationen av att via programområde 1 ansöka om medel för kompetensutveckling av anställda och via programområde 2 ansöka om medel till insatser som matchar ihop behov hos den sociala ekonomin med arbetssökandes intresse och önskemål, ger unika möjligheter för ett lyckat resultat. Framförallt mindre föreningar och organisationer får på detta sätt möjligheter att växa och utveckla sin verksamhet.
De anordnargrupper som byggs upp hos arbetsförmedlingarna runt om i landet blir en arena för möten mellan olika arbetsgivare, offentliga, privata och ideella. Här kommer de olika företrädarna att ge sin syn på och sina möjligheter att erbjuda sysselsättning för deltagare i Fas 3.

Projektets idé är att i en mindre skala utveckla nya metoder, arbetssätt och arbetsmodeller för att sedan, efter kvalitetssäkring, kunna implementera detta i allt arbete med Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Projektet avser skapa nätverk och strukturer som efter genomfört projekt lever vidare i framtida samarbete.
Projektet avser också att genom sin storlek ta ett ansvar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan övriga projekt som beviljas i denna utlysning.

Målsättning

Att i projektet rekrytera 450-650 deltagare under 20 månader och anvisa dem sysselsättning inom social ekonomi.
+ Samverkan med social ekonomi skapar lämpliga platser
+ Kartläggning av deltagarnas behov och platser skapar rätt matchningsunderlag
+ Utveckling av matchningsmetodik så rätt person möter rätt anordnare

75 procent av deltagarna ska i uppföljningen ange att de kommit närmare arbete genom sin sysselsättning under Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
+ Fokusgrupper och enkäter mäter fortlöpande deltagarnas upplevda nytta med projektets arbete.

Andelen som deltar i ESF-projektet och som lämnar till egen försörjning ska vara större än motsvarande målgrupp i ordinarie FAS 3-verksamhet.
+ I planen för projektets genomförandeperiod skall perioder för mätning anges. Mätning sker i Arbetsförmedlingens sökandedatabas.

Att utveckla effektiva coachningsmodeller och fastställa framgångsfaktorer i arbetet som kan spridas till alla anordnare av sysselsättning inom den tredje fasen.
+ De olika delprojekten utvecklar olika modeller som jämförs vid projektets nätverksmöten. Genom kontinuerligt erfarenhetsutbyte utvecklas samtliga delprojekts arbeten.

Att fastställa resultatindikatorer som kan användas i all sysselsättning inom den tredje fasen.
+ I samarbete med en högskola kommer indikatorer tas fram som utvecklas genom användning under projektets genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen skall underlag tas fram över vilka specifika behov som finns bland målgruppens kvinnor och män, samt utvecklingsbehov av riktade arbetsmetoder.
Utredning skall också göras över vilka möjligheter som kan skapas för arbetsplatsanpassning och andra stöd för funktionshindrade på de olika platserna för sysselsättningen. Allt informationsmaterial skall granskas så att det kan tas emot av personer som har läs- och skrivsvårigheter.

Jämställdhetsintegrering

För att motverka/förebygga diskriminering ska verksamheten i projektet genomsyras av jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Traditionella könsroller som påverkar individens val av arbete ska uppmärksammas och bearbetas i de metoder och aktiviteter som ingår i projektet. Deltagarna ska uppmuntras till otraditionella val av plats för sysselsättningen relaterade till genusperspektivet.

Hot - En stor andel i målgruppen har en traditionell könsinriktning i sitt yrkesval. Genom detta så har de valt bort en stor del av arbetsmarknaden i sitt arbetssökande. Risken för att dessa ska permanent slås ut från arbetslivet är mycket stor.

Svagheter - Målgruppen har i sin helhet en lång tids frånvaro från en fastare förankring på arbetsmarknaden och gruppen har en traditionell genusinriktning i sin yrkesinriktning. I många fall har målgruppen tappat kontakten med det yrke som de lämnat och det krävs lång tids kompetensutveckling för att leva upp till de krav som ställs. Det krävs vidare en stor resursinsats att förmå deltagare att förändra inslagna genusbundna yrkesval och erfarenheter.

Styrkor - Arbetsförmedlingen har god erfarenhet att samverka med den sociala ekonomin. Genom ett väl genomtänkt system och en metodiskt genomförd insats av sysselsättning kan motivation ökas, kontakt med nya nätverk skapas och individens beslutsunderlag för nya val bildas. Sysselsättningen inom den sociala ekonomin kan också skapa ny efterfrågan som skapar arbetstillfällen. Den ökade efterfrågan på arbetskraft ger ökade möjligheter till anställning för gruppen och påverkan på arbetsgivarna att anställa otraditionellt ur genussynpunkt.

Möjligheter - För att motverka och förebygga diskriminering i projektet ska matchningen utgå ifrån deltagarnas arbetsplatsoberoende kompetens. Genom detta angreppssätt ska möjligheter påvisas till otraditionella val av arbetsplats och sysselsättning utifrån ett genusperspektiv.
Projektets inriktning på att skapa delaktighet mellan projektet, den Sociala ekonomin och dess målgrupp så att deltagarnas inneboende kraft kan ge projektets ambitioner möjligheter att förverkligas. - Genom personlig coachning ges möjlighet att följa deltagarnas utveckling under projekttiden vilket ger ökad anställningsbarhet. Goda exempel i gruppen skapar hopp och ändrar målgruppens fokus. - Den sociala ekonomins nätverk kommer att skapa nya öppningar på arbetsmarknaden hos målgruppen som i hög grad saknar tillgången till detta.

Transnationellt samarbete

Göteborgs Universitet Institutionen för Arbetsvetenskap är samverkanspartner till Arbetsförmedlingen. De är ledande i Norden kring äldrefrågor och arbetsliv. Institutionen är delprojektägare inom ett transnationellt INTERREG IVB projekt Baltic Sea Region. Deras inriktning på att utveckla insatser för äldre arbetskraft är av stort intresse för verksamheten inom FAS 3. Under mobiliseringsfasen ska förutsättningarna för att integrera transnationell delverksamhet inom Baltic Sea Regionprojektet med ESF-projektet undersökas.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret

Samarbetspartners

 • ABF Dalarna
 • ABF Gävleborg
 • Basta
 • Blå vägen
 • Coompanion
 • Coompanion Dalarna
 • Coompanion Uppsala
 • Flyinge Utveckling
 • Föreningarnas hus i Skellefteå
 • Gästriklands Idrottsförbund
 • Göteborgsregionens sociala
 • HSO Norrbotten
 • Institutionen för Arbetsvetenskap
 • Lag-Om Tjänst ek. för.
 • Region Väst
 • SLUP.SE
 • Spånga Blåband
 • Stockholm-Globen
 • Svenska Röda Korset, Region Stockholm
 • Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Xtra Partner i Helsingborg
 • Örebro Folkhögskola
 • Örebro Läns Idrottsförbund

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bjuv
 • Borlänge
 • Botkyrka
 • Burlöv
 • Båstad
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Eslöv
 • Falun
 • Gävle
 • Göteborg
 • Haninge
 • Helsingborg
 • Hofors
 • Huddinge
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Järfälla
 • Katrineholm
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lerum
 • Lidingö
 • Lilla-Edet
 • Lomma
 • Luleå
 • Lund
 • Mölndal
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Ockelbo
 • Partille
 • Perstorp
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skellefteå
 • Skurup
 • Sollentuna
 • Solna
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Svalöv
 • Svedala
 • Södertälje
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Värmdö
 • Ystad
 • Åstorp
 • Älvkarleby
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Österåker
 • Östra Göinge