Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Transnet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
KontaktpersonRebecka Glaser
E-postrebecka.glaser@stockholm.se
Telefonnummer08-508 35 535
Beviljat ESF-stöd8 696 524 kr
Total projektbudget8 696 524 kr
Projektperiod2011-06-14 till 2014-04-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholm skapar ett transnationellt nätverksprojekt – TransNet, inom Arbetsmarknadsförvaltningen. Vårt mål är en kompetenshöjning för personal genom ett utbyte av erfarenheter med transnationella partners över en period på 2 år. Vi avser att skapa en verktygslåda av processer för att stötta verksamhetsutveckling. All personal inom Jobbtorgsorganisationen inklusive alla projekt kommer att vara delaktiga i det transnationella utbytet. Vi kommer att klustra personalen tvärsektionellt för att projektets process ska bli mer innovativ. Vi kommer ibland att klustra efter målgrupp (arbetslösa ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa) och ibland i andra gemensamma teman så som språk och integration, hur man kan motivera aspiranten, hur man kan samarbeta med arbetsgivare och samordning mellan myndigheter. Projektet, om det får medel från EFS-fonden, startar i juni 2011 och avslutas januari 2014.

Bakgrund

Jobbtorg Stockholm inrättades 1 januari 2008. Från 2009 är verksamheten permanent och har under 2009-2010 varit placerad under Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget är att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Fler ska gå från bidrag till arbete och jobbtorgen ska vara den gemensamma ingången till stadens olika resurser för arbetsmarknadsinsatser för de målgrupper som staden arbetar med.
Jobbtorg Stockholm består av fem lokala Jobbtorg och två filialer och har inom sin verksamhet ett antal utvecklingsprojekt som arbetar med särskilda insatser för att erbjuda extra stöd. En majoritet av dessa projekt har stöd från EU. 287 personer arbetar inom Jobbtorgsorganisationen totalt.

Under 2010 har sammanlagt 10 602 unika aspiranter varit inskrivna vid Jobbtorg Stockholm. De inskrivna under året fördelar sig över Jobbtorgen enligt följande: Kista: 30 %, Vällingby: 15 %, Rosenlundsgatan: 11 %, Farsta: 28 %, Skärholmen: 16 %. Fördelningen mellan jobbtorgen är i stort sett oförändrad jämfört med 2009. Av samtliga unika inskrivna aspiranter under 2010 var det 52,3 %, eller 4 655 unika aspiranter som avslutats vid årets slut. Motsvarande siffra under 2009 var 43, 1 % eller 4 297 antal personer. Inskrivna uppdelat på målgrupper: Nyanlända flyktingar 6 %, Ungdomar 18 %, Övriga 70 %, Jobbtorg Resurs 5 %. 2010 har målgrupperna utgjorts av: Försörjningsstödstagare som uppbär eller ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, Försörjningsstödstagare som ansöker om försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet och där det finns anledning att utreda den enskildes möjlighet att arbeta helt eller delvis, Försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet och där skäl finns att pröva möjligheten att arbeta helt eller delvis, Nyanlända som uppbär introduktionsersättning och där inte sjukdom eller andra tydliga skäl utgör hinder att delta på Jobbtorget samt Arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år som anvisas från stadsdelsnämnderna

Andelen avslutade inskrivningar efter 3 månader är 31,2 procent, efter 6 månader: 47,6 procent, efter 12 månader: 64,8 procent, efter 18 månader: 70,7 procent. I dessa siffror ser vi en tendens till att kurvan med avslutade inskrivningar planar ut med tiden och att de som är inskrivna över lång tid innebär en utmaning för verksamheten när det gäller att ge rätt stöd. Om vi redovisar enbart målgruppen ungdomar utifrån samma indikatorer så ser vi att 45,3 procent har avslutats efter 3 månader, 66,6 procent efter 6 månader, 82,3 procent efter 12 månader och 83,8 procent efter 18 månader. Samma tendens till platå är tydlig ju längre tid som aspiranten är inskriven.

Sedan januari 2008 då Stockholm stad inrättade Jobbtorg Stockholm som en samlad ingång till stadens arbetsmarknadsåtgärder, har vi sett att individer från vissa grupper, trots ordinarie insatser inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden utan blir kvar i stödsystemen, ”s.k. långliggare”. Dessa grupper utgörs av ungdomar mellan 16-24 år, nyanlända och långtidsarbetslösa. För att bryta passivt bidragsberoende hos individer från dessa grupper och ge dem redskap att själva få fotfäste på arbetsmarknaden har personalen på Jobbtorg Stockholm en strävan att utveckla metoder och verktyg för att öka antalet förvärvsarbetande bland våra aspiranter. Personalen behöver få ny kunskap och erfarenheter så att nya arbetssätt och metoder kan utvecklas och därför avser projektet att de som arbetar med aspiranterna bör erbjudas kompetensutveckling genom utbyte av erfarenheter med transnationella partners. De arbetssätt, metoder och sociala innovationer som utvecklas av oss och våra kollegor i andra länder inom EU är viktiga att ta utbyta och granska. Ett nära samarbete med transnationella partners ger en insikt om styrkor och svagheter i den egna verksamheten samt ett inflöde av nya idéer kring utvecklingen av den egna arbetsmetoden/verksamheten. Utbytet leder till en ökad kompetens för varje individ inom verksamheten att vidareutveckla sitt arbete och därmed skapa en bättre arbetsplats för alla, både personal och inskrivna. På sikt skapas en process för att vaska fram nya arbetssätt, metoder sociala innovationer - allt för att säkerställa målet om att skapa en inkluderande tillväxt för alla.

Projektidén är att samla 9 olika projekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen samt samtlig personal inom Jobbtorg Stockholm till ett gemensamt projekt med transnationellt utbyte. Vissa projekt har ett transnationellt utbyte inskrivet i sin projektbeskrivning medan andra inte har något sådant krav. Oavsett deras egna verksamhetskrav kommer vi att klustra projekten både per målgrupp och kring gemensamma frågeställningar. De projekt som inte delar målgrupp kommer under projektets gång att samlas kring gemensamma frågeställningar varför en synergieffekt blir en ökad samverkan mellan projekten inom Jobbtorg Stockholm. Vi tror att detta ytterligare kan bidra till ett kreativt flöde av idéer då det tvärsektionella arbetssättet kan ge nya infallsvinklar och leda till bättre lösningar. De gemensamma frågeställningarna har avdelats enligt följande:

• Samarbete med arbetsgivare
• Språk och Integration
• Samverkan mellan myndigheter
• Aspirantens motivation

Då projektidén utarbetades så framkom att dessa fyra frågeställningar är gemensamma för organisationens olika delar och är de områden där personalen upplever att kompetensen är låg och att det finns ett stort behov av verksamhetsutveckling. Under den kartläggning som har föranlett ansökan så har det i kontakter med tilltänkta partners framkommit att dessa frågeställningar även är transnationellt gemensamma (EU-gemensamma). Projektet skulle ge en möjlighet för personalen att omvärldsbevaka dessa frågor och med höjd kompetens utveckla nya metoder och arbetssätt för att bättre hantera de frågeställningar som uppstår i arbetet med att hjälpa människor att ta sig från bidrag till arbete.Syfte

Projektidén är att samla 9 olika projekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen samt samtlig personal inom Jobbtorg Stockholm till ett gemensamt projekt med transnationellt utbyte. Utbytet leder till en ökad kompetens för varje individ inom verksamheten att vidareutveckla sitt arbete och därmed skapa en bättre verksamhet för alla, både personal och aspiranter. På sikt skapas en process för att vaska fram nya arbetssätt, metoder sociala innovationer - allt för att säkerställa målet om att skapa en inkluderande tillväxt för alla och att verksamheten på lång sikt har processer för fortsatt verksamhetsutveckling.Målsättning

Projektet avser att uppfylla följande mål:
287 personer inom Jobbtorg Stockholms organisation deltar
8 resor med ett transnationellt utbyte hos projektpartners
125 unika kontakter mellan projektdeltagare och kollegor hos projektpartners ska etablerats
Besök till Stockholm från projektpartners ska genomföras
8 workshops ska genomföras i Stockholm
4 seminarier ska genomföras i Stockholm
En handbok med resultaten från projektet med verksamhetsnära rekommendationer ska produceras och spridas
All Jobbtorgspersonal ska ha deltagit i någon del av projektet

Projektets mål är ett tydligt resultat som har en direkt inverkan på pågånde verksamheter och utvecklingsprojekt. I produkten Handboken kommer vi att redovisa våra resultat:
1. Utarbetad process för att tillvarata andras erfarenheter och omsätta dessa i egen verksamhet
2. Idéer som vi har hämtat in och som har förändrat vår verksamhet och i våra projekt

Att öka kompetensen hos Jobbtorg Stockholm, utvecklingsprojektens personal och skapa förutsättningar för nya arbetsmetoder och bättre lösningar för att hjälpa människor från bidrag till arbete. Projektet kommer att fokusera på transnationellt utbyte. Innovativa processer är avgörande för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt utbyte med projektpartners och dessa processer kommer att utarbetas under mobiliseringsfasen.

Komplettering:
Effekt- och resultatmål
•Projektet ska bidra till att minst 75% av de deltagande arbetsställen upplever att projektet har lett till förändrade arbetsmetoder.
• Projektet ska bidra till att minst 75% av de kvinnor och män som är projektdeltagare upplever att projektet har lett till en fördjupad kunskap om arbetsmarknadsfrågor i ett transnationellt perspektiv.
• Projektet ska bidra till att 75% av de kvinnor och män som är projektdeltagare har fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
• Projektet ska bidra till ett ökat samarbete mellan kommuner i Stockholmsregionen.
• Projektet ska vara modellbildande och de nya arbetsmodeller som utvecklas i projektet ska spridas till andra som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och/eller transnationalitet.
• Projektets deltagare, både kvinnor och män ska uppleva att projektet har gett dem verktyg för att bidra till en ökning av aspiranter som kommer in på arbetsmarknaden.
• Minst 60% av kvinnorna och männen som deltar i projektet uttrycker, efter avslutat projekt, att de har uppnått en ökad kunskap om vad de behöver för att hjälpa aspiranten in på arbetsmarknaden.
• Minst 60% av kvinnorna och männen som deltar i projektet, uttrycker efter avslutat projekt, att de tycker att de har uppnått en ökad kunskap om vad aspiranten behöver för att komma närmare arbetsmarknaden.
• Minst 125 av kvinnorna och männen som deltar i projektet får genom projektet kontakt med en kollega i ett annat land.

Delmål (Tillgänglighets- och jämställdhetsindikatorer)
• Minst 80% av de kvinnor och män som deltar i projektet som har någon form av funktionsnedsättning uttrycker att de känt sig välkomna till projektet oavsett funktionsnedsättning.
• Minst 80% av de kvinnor och män som deltar i projektet som har någon form av funktionsnedsättning uttrycker att deras specifika behov utifrån sitt funktionshinder har tillgodosetts i projektet.
• Minst 80% av kvinnorna och männen som deltar i projektet uttrycker att de känt sig välkomna till projektet oavsett könstillhörighet.

Komplettering:
a. Trondheim har tre projekt som är mycket spännande att utbyta erfarenheter med. Mentorsnetverk kan i stort sett alla i Trondheim kommun söka. Krav är att de ska vara registrerade som arbetssökande och att de har ett klart mål angående yrke/arbetsplats. De ska vara långtidsarbetslösa och uppleva barriärer i förhållande till arbetsmarknaden. Målgruppen blir därmed bred: unga, gamla, mycket eller lite utbildning, norska eller utländska. Mentorer rekryteras genom” dörr knackning”. Projektet lägger ned mycket tid på att kvalitetssäkra kontakterna. Ny sjanse kvinner och Ny sjanse Ungdom är projekt som arbetar med små grupper med utländska kvinnor som inte är registrerade på Arbetsförmedlingen och inte mottar försörjningsstöd (de är försörjda av sina män). Dessa kvinnor är en outnyttjad resurs i arbetslivet. Ungdomsgruppen består av unga utländska män där de flesta kommer från Somalia och som inte är inskrivna i aktivitet, anställda eller i utbildning. Projektet samarbetar med Preventions enheten hos Polisen. I båda grupperna arbetar man med att formulera CV, söka praktikplats samtidigt som man deltar i norskundervisning. Alla deltagare i Ny sjanse får erbjudande om en Mentor. Trondheim = samarbete med arbetsgivare, språk och integration, samverkan mellan myndigheter och aspirantens motivation.
b. Warszawa – detta är en ny kontakt för oss efter ett tips från Eva Loftsson hos ESF om att titta på Polen för spännande partners. Vår partner fick vi kontakt med genom en av våra projektledare som är polska och vår korrespondens med Warszawa har gett oss intrycket att de är mycket intresserade av dessa frågeställningar. Staden liknar Stockholm när det gäller folkmängd och vi planerar att besöka Warszawa under mobiliseringsfasen om projektet får stöd från ESF.
c. Köpenhamn har ett flertal intressanta projekt. Staden arbetar med spännande projekt med preventivt syfte bl.a Feriejobb, där kommunen hjälper ungdomar som fortfarande går i skolan att hitta ett extrajobb för att på detta sätt få arbetslivserfarenhet och bli bättre rustade att klara övergången till arbetsmarknaden när skolan slutar. Här samarbetar man mellan stadens olika förvaltningar. I detta projekt arbetar kommunen mycket aktivt med företagskontakter och vi hoppas kunna läsa oss mycket av deras erfarenheter. Köpenhamn har även ett antal spännande verksamheter för arbetslösa ungdomar sk. NEETS, där de erbjuds daglig verksamhet med praktiskt arbete men med möjlighet till att läsa kärnämnen. Målet med verksamheten är att få ungdomarna att söka sig till högre utbildning. Köpenhamn har också ett antal verksamheter för långtidsarbetslösa som vi tycker är spännande. Köpenhamn = samarbete med arbetsgivare, samverkan mellan myndigheter och aspirantens motivation.
d.Birmingham har ett välutvecklat samarbete med arbetsgivare för att skapa skräddarsydda lärlingsutbildningar, de arbetar framgångsrikt med integration av den somaliska minoriteten, de har omfattande verksamheter och projekt för att stötta de många arbetslösa ungdomar som bor i Birmingham och de har även utvecklat en coach/mentors metodik som stöttar de som arbetar med arbetssökande att på bästa sätt stötta den arbetssökande. Denna metodik används även för att utbilda mentorer hos arbetsgivare för att stötta den långtidsarbetslöse/ungdomen i dennes introduktion på arbetsplatsen. Birmingham = samarbete med arbetsgivare, språk och integration, samverkan mellan myndigheter och aspirantens motivation.

Om projektet skulle få stöd av ESF så kommer mobiliseringsfasen att användas till att besöka partners och närmare undersöka förutsättningarna för utbytet. Det är under mobiliseringsperioden möjligt att byta partner om detta vore önskvärt.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets ambition är att ingen skall exkluderas från någon del av projektets aktiviteter pga funktionshinder. Våra kontorsutrymmen är anpassade och vi kommer att använda tillgänglighetsanpassade utrymmen för alla workshops och seminarier. För att säkerställa att ingen deltagare blir felaktigt exkluderad från projektet på grund av funktionsnedsättning samt får vederbörligt stöd kommer projektet att använda en tillgänglighetskonsult som ger en grundläggande orienteringsutbildning för styrgruppen och projektledningen samt granskar projektplan och aktivitetsplan utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Utbildningarna ses som strategisk påverkan för hela projektet. För att kontinuerligt föra fram frågor och levandegöra begreppen kring tillgänglighet tas detta upp som en stående punkt på dagordningen till samtliga projektpartnermöten. Projektets målsättning är att säkra tillgänglighet i alla aktiviteter och kommer att inkludera frågan om tillgänglighet i erfarenhetsutbytet med våra transnationella partners.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer vi att genomföra en utbildning av styregruppen, projektledare, ekonom och extern utredare för att på ett effektivt sätt säkra jämställdhetsperspektivet i projektet och vi kommer att fastställa vilka verktyg som ska anändas under genomförandefasen för att löpande kunna arbeta aktivt för att säkra ett jämställdhetsperspektiv i alla våra aktiviteter. Vår problem- och behovsanalys/SWOT kommer vi att göra under mobiliseringsfasen och fastställa en handlingsplan för genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Våra transnationella partners är Trondheim, Warzawa, Köpenhamn och Birmingham.

METOD
Projektidén är att samla 9 olika projekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen samt samtlig personal inom Jobbtorg Stockholm till ett gemensamt projekt med transnationellt utbyte. Vissa projekt har ett transnationellt utbyte inskrivet i sin projektbeskrivning medan andra inte har något sådant krav. Oavsett deras egna verksamhetskrav kommer vi att klustra projekten både per målgrupp och kring gemensamma frågeställningar. Målet med projektet är att personalen ska ges verktyg att vidareutveckla det egna arbetet och utvärdera arbetsmetoder genom utbyte med andra samt sprida och ta del av andras metoder och arbetssätt. De projekt som inte delar målgrupp kommer under projektet gång att samlas kring gemensamma frågeställningar varför en synergieffekt blir ett ökad samverkan mellan projekten inom Jobbtorg Stockholm. Vi tror att detta ytterligare kan bidra till ett kreativt flöde av idéer då det tvärsektionella arbetssättet kan ge nya infallsvinklar och leda till bättre lösningar. De gemensamma frågeställningarna har avdelats enligt följande:
• Samarbete med arbetsgivare
• Språk och Integration
• Samverkan mellan myndigheter
• Aspirantens motivation

Projektet kommer att skapa skräddarsydda sidoarrangemang åt projektledarna vid resorna- Meet a Colleague – där projektdeltagarna får individuella möten med en motsvarande person inom den administration som vi besöker. Dessa besök är informella och är ett mer djupgående samtal kring detaljer i verksamheten. Projektet avser att skapa 125 individuella Meet a Colleague vilket betyder att hälften av arbetsstyrkan inom Jobbtorg Stockholm får en egen transnationell kontakt med vilken ett framtida utbyte på individnivå är möjligt. För verksamheten är detta strategiskt viktigt då det transnationella nätverket blir tillgängligt på alla nivåer inom verksamheten med en bredare spridning och stabilare samarbete då kontaktytan är större och samtidigt mer personlig.

PROCESSUTVECKLING
För att säkerställa det innovativa inslaget vill vi använda oss av ett antal olika processmetoder i utbytet och vi kommer att formulera dessa under mobiliseringsfasen. Idén är att om vi ska fokusera på verksamhetsutveckling så behöver vår metod vara innovativ för att hjälpa utbytet att bli konkret och ge en kompetensutveckling för individen som innebär en verksamhetsvinst i slutändan. Projektets processer/metoder, skulle dessa utvecklas till användbara verktyg, kan spridas till personer och organisationer som arbetar transnationellt, med arbetsmarknadsfrågor och med verksamhetsutveckling.

För att försäkra oss om att projektet införlivar ett tillgänglighetsperspektiv i alla aktiviteter kan projektet om det beviljas finansiering att använda en tillgänglighetskonsult. Denne konsult kommer både att ge styrgruppen och projektledningen orienterande grundutbildning och granska projektets projekt- och aktivitetsplan ur tillgänglighetsperspektiv.

SEMINARIER
Ett antal seminarier kommer att genomföras. Seminarierna innebär utbildning genom att lyfta frågeställningarna till en akademisk nivå. För de som deltar i projektets seminarier och workshops kommer en ökad kunskap att säkra ett fördjupat deltagande och vara ett verktyg för att kritiskt granska och utvärdera egna arbetsmetoder. Dessa utbildningar kommer under mobiliseringsfasen att handla om jämställdhetsperspektiv, tillgänglighet samt en interaktiv workshop där vi provar metoder och verktyg.

RESOR
Under mobiliseringsfasen kommer 4 resor att göras till projektpartners för att fördigställa ett detaljerad planering för projektpartnerns deltagande och projektplanering.
8 resor till våra transnationella partners skall arrangeras under genomförandefasen och dessa kommer att inkludera en innovativ process för utbytet samt en utvärdering på plats och vid hemkomst. Deltagarna kommer att få nya idéer och få delta i att kritiskt granska egna och andras verksamheter.

MOTTAGARE AV RESULTATEN
En handbok i projektets innovativa processer kommer att spridas till andra som vill arbeta med transnationellt utbyte. Materialet kommer att spridas till SKL, Ungdomsstyrelsen, mfl som ett förslag till verktyg för framtida transnationella utbyten.

Användarna av projektets resultat kommer att få verktyg att utnyttja för verksamhetsutveckling inom sitt arbetsområde. De kommer att få inspiration från de beprövade processer som blir resultatet av vårt projekt. För personalen på Jobbtorgen och de utvecklingsprojekt som finns inom Jobbtorgen verksamhet kommer det internationella nätverket att innebära en verksamhetsnytta i förlängningen genom ett fortsatt framtida utbyte. För våra aspiranter hoppas vi kunna ge ett ännu bättre stöd att nå arbetslivet genom de idéer, metoder och sociala innovationer som projektet tagit del av och hela den kompetenshöjning som deltagarna i projektet har fått.

Komplettering:

Samarbetspartners

  • ENKU

Deltagande aktörer

  • Socialtjänst och arbetsmarknds förvaltningen
  • Stockholms Stad, Socialförvaltningen

Kommun

  • Stockholm