Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tillgänglig skärgård

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖppen skärgård ekonomisk förening
KontaktpersonBisse Alm
E-postbisse@visitskargarden.se
Telefonnummer070-750 10 10
Beviljat ESF-stöd14 808 000 kr
Total projektbudget14 808 000 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2013-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms skärgård är en världsunik naturmiljö, men en okänd och svårtillgänglig destination. Skärgården borde
vara tillgänglig för alla oavsett etnicitet, funktionshinder eller ålder och det borde vara lätt att få relevant, korrekt information samt kunnigt bemötande.

Målet med projektet är att kompetensutveckla besöksnäringen i vad som krävs för att ta emot effektmålgruppen
(bestående av personer med funktionsnedsättning, handikappsorganisationer, turistbyråer, äldre, småbarnsföräldrar,
personer med invandrarbakgrund, barn och ungdomar) på sina resmål. Målgruppen, bestående av 3500 företagare i
skärgården, kan därmed öka sin lönsamhet då besöksfrekvensens beräknas stiga när effektgruppen blir ett nytt kundsegment.

Samverkan är en grundförutsättning för att utveckla en stark destination och göra den tillgänglig. I projektet ska vi
samverka med de viktigaste aktörerna i skärgården.

Bakgrund

KOMPLETTERAT
Idag stänger skolorna ute i skärgården och säsongen blir kortare snarare än längre. Företagarna i skärgården behöver
hitta nya vägar för att behålla och utveckla sina anställningar inom besöksnäringen. Genom att kompetensutveckla
företagare, markägare och förvaltare i skärgården om effektgruppens behov, och därigenom bli en tillgänglig verksamhet/destination, blir det möjligt för dem att nå en helt ny och köpstark kundgrupp.

Bakgrund
Stockholms skärgård är en världsunik naturmiljö, men för många är den en helt okänd och svårtillgänglig
destination. Turistnäringen i Sverige har en total omsättning på 252 miljarder kronor per år och står för en stor del
av skärgårdens arbetstillfällen. Men säsongen är kort och en förlängning av denna skulle göra det möjligt för fler av företagarna att skapa ett livskraftigt företagande.

Idag har långt ifrån alla vetskap om möjlighet att resa till och ta del av de natur- och kulturupplevelser som
skärgården erbjuder. Skärgården borde vara tillgänglig för alla oavsett etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder. Det
borde även vara lätt att få relevant, korrekt och begriplig information samt kunnigt bemötande.
Ett arbete för att förbättra tillgängligheten till några av Skärgårdsstiftelsens naturområden och den kollektiva
sjötrafiken påbörjades för ca 10 år sedan. Kunskapsnivån är dock låg hos de flesta företagare, markägare och
förvaltare i området om vilka behov som finns. Att utbilda och informera denna grupp om olika former av
funktionshinder och behov är en start för att skapa acceptans och bättre bemötande av en ny besöksmålgrupp. I
vardagslivet, inför semestern, utflykten, restaurangbesöket etc söker vi information. Det kan t.ex. handla om
öppettider, tidtabeller, priser. För effektmottagarna är det extra viktigt att på förhand kunna informera sig även om
hur tillgängligheten ser ut ex. på båten, i naturen, vägen till vandrarhemmet och inne i lokalen. Tillgängligheten bör
presenteras även när den brister för att öka tryggheten hos mottagaren och visa på en medvetenhet om deras behov.
Bristen av samlad information om tillgängligheten i skärgården gör att många inte vågar besöka denna. Därför är det
angeläget att hjälpa företagen i skärgården att samla in och sprida information om tillgänglighet där människor idag
främst söker den – på webben.

I Sverige har idag var femte person någon form av funktionsnedsättning och andelen äldre i befolkningen ökar.
Omkring 1,8 miljoner i Sverige och 130 miljoner människor i Europa skulle uppskattningsvis resa mer om
tillgängligheten vore bättre på resmål och transportmedel. Det handlar inte om minoriteter med låg köpkraft. Enligt
Svensk Handel har personer med funktionsnedsättningar en köpkraft som motsvarar 100 miljarder kronor om året.
Lägger vi till deras familj och vänner är vi uppe i 130 miljarder kronor. Dessa personer bör ses som ett nytt
kundsegment för turistföretagen i Stockholms skärgård. För att öka antalet besök på anläggningar och naturområden
måste företagare, markägare och förvaltare utbildas och få en ökad kunskap, ökad förståelse och kunna utveckla sina
verksamheter. Vilket på sikt leder till mer besök, förlängning av säsongen, ökad omsättning och omfattningen av
arbetstillfällen. Detta för att ge möjligheter till en livskraftig skärgård med en bofast befolkning och fungerande
infrastruktur.

Behovsanalys
IDEVERKSTAD 2010-04-22. En idéverkstad med projektets potentiella intressenter hölls med ca 30st deltagare.
Representanter för bl a ideella organisationer, Stockholms stad och företagare deltog. Deltagarna enades om att det
finns ett uttalat behov av ökad tillgänglighet och acceptans för effektgruppen idag i skärgårdsregionen. En konkret
projektidé saknades och efterlystes. Majoriteten av deltagarna visade dock ett stort engagemang för och insyn i
problematiken. LFA WORKSHOP 2010-07-01. Mötesdeltagarna enades här om en gemensam problembild
”Otillgänglig skärgård för funktionshindrade” och om orsaker och konsekvenser som detta problem kan ge upphov
till för såväl projekgruppen som för effektmottagarna i Stockholms skärgård. Besöksnäringen i Stockholms skärgård
har ett stort behov av att utvecklas för att öka möjligheterna att nå effektmottagarna och utveckla konkurrenskraften
även på lång sikt. För att skapa möjlighet till denna utveckling krävs en förståelse för effektmottagarnas behov och
av ett gott bemötande samt vikten av relevant information. En viktig del är att utveckla och ge bra exempel på
lösningar och arbetssätt till projektdeltagarna. Projektets kursmaterial kan sedan användas i yrkes- och
högskoleutbildningar som berör tillgänglighetsfrågor, både inom besöksnäring och andra inriktningar.

Projektets möjligheter för att lösa problemen:
A. Skapa insikt och påbörja en attitydförändring hos projektdeltagarna.
B. Inventera och intervjua tidigare utförda projekt med liknande inriktning nationellt.
C. Skapa arbetssätt och metoder
D. Gemensam målbild
E. Utforma handlingsplan
F. Informationsinsats
A) I mobiliseringsfasens process ingår att ha en dialog med projektdeltagarna för att tillsammans kartlägga
deltagarnas behov av utbildning. Allt med utgångspunkt i effektmottagarnas svårigheter och behov, samt de möjligheter till tillväxt som detta nya kundsegment skapar.
B) Andra nationella projekt med liknande inriktning inventeras. Kunskap ur dessa projekt tas tillvara och dokumenteras.
C) Arbetsmallar utifrån inventerade projekt skapas i samråd med deltagarna, effektmottagarna, projektets
samverkanspartners och personer med nyckelkompetenser. Dessa dokument skall senare vara en grund för
kompetensutveckling av projektdeltagarna. Allt med tanke på att kontinuerligt utveckla tillgängligheten i
verksamheterna och destinationen som helhet. Kunskapen ska projektdeltagarna tillämpa i den egna
verksamheten och gemensamt genomgå en process med delaktighet och förankring av berörd personal från
olika personalkategorier och befattningar. Detta skapar en process där alla deltagare är delaktiga och delger sina
erfarenheter och kunskaper om svårigheter, möjligheter och begränsningar samt utvecklar verksamheten och
destinationen som helhet.

D) Med resultatet som grund, processas en gemensam målbild av hur destinationen som helhet kan utvecklas
när tillgängligheten ökas för effektgruppen. Processen resulterar i en gemensam bild av destinationens nuläge
och vilka möjligheter, begränsningar och svårigheter som finns.
E) Projektet åtar sig att utforma en handlingsplan med åtgärder och utbildningsinsatser för att nå målbilden.
Under utvecklingsarbetet sker erfarenhetsutbyte med andra nationella projekt för att få inspiration och input i
det egna arbetet och sprida egna erfarenheter.
F) Under mobiliseringsfasen genomförs en informationsinsats riktad till samtliga som berörs av projektet.
Denna innehåller projektets genomförande, syfte och förväntade målsättningar och hur deltagarna kan vara
delaktiga. Även kunskap om tillgänglighets och jämställdhets frågor ingår. Insatsen genomförs redan i
mobiliseringsfasen för att skapa delaktighet, medvetenhet och engagemang hos alla som berörs.

Syfte

Kompletterat
Projektet syftar till att kompetenshöja kursdeltagarna. För att ge dem möjlighet att behålla och utveckla sina
anställningar inom besöksnäringen, öka sin omsättning och förlänga säsongen, så de kan livnära sig på sin
verksamhet oavsett om den är stor- eller småskalig. Projektdeltagarna är anställda i organisationer och företag som
bedriver eller möjliggör en besöksnäring i Stockholms skärgård. Kompetensutvecklingen ska visa på möjligheter att
undanröja hinder, ge utökad information och förbättra bemötandet av effektmottagarna. Detta ska också skapa vägar
att nå dessa nya målgrupper och därigenom öka besöksfrekvensen.
Genom kompetenshöjning av samtliga aktörer inom destinationen förväntas effektgruppen få en homogenare och
mer relevant information om tillgängligheten i Stockholms skärgård. Omsättningen förväntas stiga och säsongen
förlängas i redan befintliga företag genom detta nya kundsegment. Nya arbetstillfällen skapas genom att
byggnadsåtgärder förväntas bli nödvändiga, fler kundgrupper tillkommer och fler produkter förväntas bli
tillgängligare även via webben.

Vi kommer att använda oss av teater = gestaltande scener ur våra målgruppers verklighet, producerat med humor och hjärta. Detta kommer att vara vårt kommunikationsverktyg genom hela projektet både mobiliseringsfasen och genomförandet. Alla som på något sätt ska arbeta i projektet som konsulter, experter, projektledare, coacher,
föreläsare och samarbetspartners (både effektmålgrupp och deltagarmålgrupp) kommer att få lägga tid och ingå i ”teater” arbetet.
Att arbeta med teater är i vårt projekt inte en separat föreställning som spelas upp 1-x gånger utan i allt vi genomför som lärarledda utbildningar, kortseminarier, digitala utbildningar (distans), webb och skriven text så kommer vi att använda oss av och referera till olika ”scener” från ”Tillgänglig Skärgård”. Det kommer att vara liveföreställningar, filmsekvenser och bild/text sekvenser. Då vi avser att nå ut publikt för att få våra deltagare intresserade och engagerade genom PR och marknadsföring så kommer vi även här använda vårt kommunikationsverktyg ”teater”. Det stora kostnadskrävande initiala arbetet som genomförs under mobiliseringsfasen kommer att utgöra stommen i hela projektet.


Målsättning


Kompletterat
Långsiktiga mål
Det övergripande tillväxtmålet för destinationen Stockholms skärgård är att till år 2020
- fördubbla omsättningen för besöksnäringen från ca 5 miljarder till 10 miljarder
- fördubbla antalet anställda. Öppen Skärgård har börjat arbetet med att följa den nationella strategi för
besöksnäringen som nyligen tagits fram av Svensk Turism AB och Visit Sweden på uppdrag av
Näringsdepartementet.

Projekt "Tillgänglig Skärgård” kan bli en mycket viktig startbräda för det omfattande
destinationsutvecklingsarbete som kommer att krävas för att få skärgården känd och tillgänglig för alla året om och
för att säkerställa fortsatt anställning under en längre säsong samt skapa nya anställningar.

Projektmål deltagare
Med kunskap om Öppen skärgårds medlemmar och statistik från Värmdö Kommun har vi antagit hur stor vår
målgrupp projektdeltagare är. Vi utgår ifrån ca 1000 företag, ca 3500 anställda och en total omsättning på ca 5
miljarder när vi har satt följande mål för projektet:
- ca 900 personer som är anställda inom företag och organisationer som arbetar inom verksamheter "bo", "äta" och "göra" ska utbildas.
- ca 250 personer av de 400 som är anställda inom företag och organisationer som arbetar inom verksamheten "transporter" ska utbildas.
- ca 80 personer av de 100 som är anställda inom företag och organisationer som arbetar inom verksamheten "naturvård" ska utbildas.
Totalt 1230 personer kommer att delta i en eller flera anpassade utbildningar i projektet "Tillgänglig Skärgård" och därigenom få kunskap som ger dem möjligheten att behålla och utveckla sin anställning inom besöksnäringen. Ytterligare 500 personer kommer att få kännedom om "Tillgänglig Skärgård" och därmed ökad förståelse och intresse för möjligheten att behålla och utveckla sin anställning inom besöksnäringen.

Effekter
Kursdeltagarna kommunicerar själva sin tillgänglighet och skapar möjligheter för nya affärer genom personliga
möten, sina webbplatser och genom att vidareutveckla av sina verksamheter.
Projektdeltagarna har också kompetens för att öka möjligheterna att resa i skärgården trots särskilda behov.

Profilering av Stockholms skärgård som resmål för ”alla” är mer heltäckande, fler lyfter fram informationen.
Vi avser att utforma fler mätbara mål utifrån resultaten i mobiliseringsfasen som ligger till grund för
handlingsplanerna för genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets målsättning är att alla ska kunna delta oavsett funktionsförmåga. Vi kommer därför redan i ett inledande skede inventera kunskaper om funktionsnedsättningar och tillgänglighet, samt om det finns funktionsnedsättningar hos projektledning, projektdeltagare och nyckelpersoner.
Vi avser även att kontakta PROCESS STÖD TILLGÄNGLIGHET för att genomföra en halv- eller heldags skräddarsydd utbildning för projektledning och andra nyckelpersoner i projektet för att ge en fördjupad kunskap.
Inför möten, konferenser och nätverksträffar kommer vi att utgå från Handisams mall ”Checklista-tillgängliga konferenser” . Denna kommer att ligga till grund för val av möteslokal och hur informationen inför och under mötet kommer att kommuniceras. Vi avser att utgå från Handisams checklistor för tillgängliga lokaler, kommunikation, information och verksamhet inom projektet i så stor utsträckning som är möjligt samt att köpa specialkompetens från fristående konsulter ur Processtöd Tillgänglighet.
I de fall där vi avser att förlägga studiebesök, möten etc till platser som inte uppfyller kraven utifrån checklistorna avser vi att informera om otillgängligheten i inbjudan.

Jämställdhetsintegrering

Vi har för avsikt att under mobiliseringsfasen ta hjälp av processtöd jämställdhet, Dennis Kullman på länstyrelsen, för att lägga upp arbetet med att ge projektledare och nyckelpersoner den kompetens de behöver för att driva frågan under projektets alla faser.Vi kommer att använda deras checklista för basutbildning för att säkerställa jämställdhetsperspektivet genom hela projekte.

KOMPLETTERAT
Vårt mål är att utbilda 1230 deltagare, av dessa är det en ca 50/50 fördelning mellan män och kvinnor. Det vi vet av erfarenhet är dock att det är en annan fördelning inom besöksnäringens olika branscher och olika yrken. Det är en stor dominans av män inom båtyrken och aktivitets/upplevelse yrken. Det är också övervägande kvinnor som arbetar med service och städning.
Vi tror också att det i skärgården finns ett mörkertal kring jämställdheten när vi tittar på de familjeföretag som är verksamma på ett eller annat sätt inom besöksnäringen. Här är det oftast mannen som äger företaget med någon hantverkstjänst som huvudnäring, hustrun sköter ekonomi och även den del som många småföretag driver som sidoverksamhet med boende, mat och dylikt

Under mobiliseringsfasen kommer vi att få en bättre kunskap om hur våra deltagare ser ut för att kunna anpassa våra utbildningar så jämställdhetsintegreringen blir en del av vårt planerade arbete med projektet.

Transnationellt samarbete

Projektet grundas i nyskapande samverkan mellan aktörer från varierande verksamheter och effektgruppen inom en geografisk region. Mobiliseringsfasen kommer att utforma nätverk av offentliga myndigheter, ideella organisationer och näringsidkare i regionen, men även nationellt. Nätverket ska involveras och engageras genom konferenser, sammanträden, studiebesök och kontinuerlig kontakt. Nätverket kommer att ingå som medlem i ENAT. (European Netverk for Accessible Tourism) Enat verkar för att ”med sitt nätverk av turismaktörer och experter, sammanföra människor och organisationer för att utbyta erfarenheter, lära av varandra, bygga partnerskap och skapa nya lösningar” Aktörer från ett 30-tal länder ingår i detta nätverk och detta projekt avser ha delaktighet och kontakter här. De flesta aktörerna finns inom Europa. Studiebesök och erfarenhetsutbyte från några av dessa aktörer planeras. Många länder inom EU har mer erfarenheter inom tillgänglig natur än vad vi har i Sverige idag. Studiebesök inom naturområde i Danmark för personer inom projektet med verksamheter inom naturvård planeras inom projektet. Projektet avser även att ha en nära kontakt med EU.FOR.ME Inom detta projekt "samarbetar en lång rad aktörer från olika länder i syfte att utveckla gemensamma utbildningsmoduler som kan komplettera turismutbidningar i länderna." Projektet avser att ta del av dessa utbildningsmoduler, träffa aktörer från detta projekt och skaffa ett erfarenhetsutbyte vad gäller utbilning. Arbetsmodeller som projektet utformar kommer att spridas via dessa kontakter och därmed ges möjlighet till en framtida fortsatt kontakt med erfarenhets och kunskapsutbyte. Genom projektets kontakter med ENAT och dess aktörer samt EU.FOR.ME, förväntas vi nå utbildningar internationellt, internationella aktörer inom näringen och effektgruppen inom EU genom ett gemensamt nätverk, marknadsförig och spridning via dessa kontakter.

Samarbetspartners

 • Handisam
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Svenska Turistföreningen
 • Värmdö kommun, Central förvaltning

Kommun

 • Haninge
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nynäshamn
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker