Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande 2013

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsgivarföreningen KFO
KontaktpersonEbba Sellström
E-postebba.sellstrom@kfo.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd5 305 000 kr
Total projektbudget6 274 813 kr
Projektperiod2013-01-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Temagrupp Företagande och entreprenörskap kommer att samla in och analysera projektresultat samt sprida kunskap och erfarenhet när det gäller hur entreprenörskap och socialt företagande kan bidra till att minska utanförskap i arbetslivet i syfte att påverka policy och praktik på området.

Detta ärende är en fortsättning på temagruppen Entreprenörskap och Företagande, 2008-3090030. Allt som står i det fältet handlar om 2013 års verksamhet, för perioden 2009-2012 se ovan nämnt ärende.

Bakgrund

Detta ärende är en fortsättning på temagruppen Entreprenörskap och Företagande, 2008-3090030. Allt som står i det fältet handlar om 2013 års verksamhet, för perioden 2009-2012 se ovan nämnt ärende.

2013 kommer arbetet att fokuseras på att säkerhetsställa implementering lokalt och regionalt av de resultat som temagruppen kommit fram till. För att de sociala företagen ska utvecklas måste tjänstemän och politiker på regional och kommunal nivå få en större kunskap. Det är på den nivån som det kan skapas förutsättningar för de sociala företagen. Trots tidigare och pågående informationsinsatser får Temagruppens deltagande organisationer ständigt konstatera att kunskapsnivån generellt fortfarande är alltför låg. Att ändra på det är ett långsiktigt arbete som inte kommer att bli klart under 2013. Temagruppen kommer därför att fokusera på de regioner och kommuner där det; finns uttalade behov, efterfrågan från en eller fler aktörer samt där vi bedömer att det finns särskilt goda möjligheter att få till stånd en utveckling.
Tema E&F har under projektperioden på konferenser, seminarier och i andra kontakter med regionala och lokala företrädare insett att det finns en stor vilja i regioner och framför allt i kommuner att stötta framväxten av fler arbetstillfällen i sociala företag och inom den sociala ekonomin. Men vi har också förstått att kunskapen om hur man gör, metoder, och vilka regler som stöttar respektive hindrar är låg. Efterfrågan på samverkan, verktyg och idéer för utveckling är stor. Inte minst syns detta i den ansökningsomgång, som berör arbetsintegrerande sociala företag, som Tillväxtverket genomfört under oktober 2012.
Under 2012 har Tema E&F därför lagt vikt vid att ta fram och förpacka kunskap och erfarenhet för att stötta den efterfrågade utvecklingen. Vi har också genomfört en regional konferensserie tillsammans med SPeL för att kommunicera en del av denna kunskap och erfarenhet för att förhoppningsvis initiera lokala och regionala processer. Detta arbete behöver fortsätta, i en mångfald av former. Rambölls utvärdering av satsningen på regionala konferenser visar att vi träffat rätt när det gäller behov och kunskap men att det är en bit kvar till att deltagarna verkligen ska handla/förändra sitt beteende. Det var också svårt att på alla konferenser få ”rätt” målgrupp att närvara.
I slutet av år 2012 har vi nu fått fram ytterligare samlad kunskap i form av en guide till kommuner och en antologi med goda exempel på metoder/arbetssätt inom 13 viktiga områden för att lyckas med att få till stånd hållbara arbetsintegrerande sociala företag, genom ESF-projekt men också i andra projekt och processer. Tillsammans utgör dessa ett underlag för ett fördjupat och utvecklat spridnings- och påverkansarbete riktat mot kommuner och regioner. Vi ser också ett snabbt ökande intresse för frågorna från Samordningsförbund på olika håll i landet vilket manifesterat sig i att Samordningsförbunden Sverige på sin årliga konferens i april 2013 kommer att ha arbetsintegrerande socialt företagande som en prioriterad fråga. Aktiviter kommer att genomföras i samverkan med Coompanion och Tillväxtverket/Temagruppen.
Guiden som vänder sig till kommuner är framtagen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting som nu också är beredda att medverka i ett spridnings- och förankringsarbete i samarbete med Tema E&F under 2013.
Det regionala och lokala spridnings- och påverkansarbetet tror vi får bäst effekt genom riktade insatser där det finns behov och efterfrågan. Genom att skapa mindre sammanhang, jobba uppsökande och på målgruppernas premisser bedömer vi att det kommer att vara lättare att nå rätt personer/funktioner. Insatserna kommer att fokusera på spridning av kunskap men också att skapa förutsättningar för samverkan och fortsatt gemensamt utvecklingsarbete regionalt- och lokalt. I detta arbete kommer Temagruppens deltagande myndigheter och organisationer att engageras i planering och genomförande nationellt, regionalt och lokalt.
Samtidigt finns det ett fortsatt behov av bevakning samt spridning- och påverkan på nationell nivå för att medverka till goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling för fler jobb i arbetsintegrerande sociala företag och för att företag och organisationer inom den sociala ekonomin att ta en aktiv del i att utveckla välfärden. Där är t ex arbetet med genomförande av Innovationsstrategin och arbetet med kommande strukturfondsprogram viktiga områden.
Naturligtvis finns också kvarstående behov av studier av pågående och avslutade projekt och deras effekter, inom socialfondens verksamhetsområde. Några identifierade behov är: samarbetet mellan Socialfondsprojekt och Arbetsförmedlingens upphandlade 40-veckors utbildning i socialt företagande, metoder för inkludering av personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund. En angränsande uppgift är att utveckla det påbörjade arbetet med att bevaka forskning och praktik inom området social ekonomi och socialt företagande.
Temagruppen ser också ett behov och en möjlighet i att under 2013 medverka till att initiera förstudier som bygger vidare på innevarande periods vunna erfarenheter och kunskaper. Förstudier som både kan ge underlag för utlysningar i nästa period och förbereda och förankra utvecklingsidéer så att projekt kan komma igång snabbt i nästa period.
En verksamhetsplan kommer att påbörjas redan under 2012 för att arbetet snabbt ska komma igång 2013.

Målsättning

Detta ärende är en fortsättning på temagruppen Entreprenörskap och Företagande, 2008-3090030. Allt som står i det fältet handlar om 2013 års verksamhet, för perioden 2009-2012 se ovan nämnt ärende.

Effektmål:
1. Fler kommuner och regioner som i policys och andra styrdokument för utveckling och/eller upphandling för in skrivningar som syftar till att underlätta utvecklingen av fler arbetstillfällen i företag inom den sociala ekonomin med betoning på arbetsintegrerande sociala företag.
Vi uppskattar att det idag finns ca 10-15 kommuner och/eller regioner med uttalade policys eller andra styrdokument och ytterligare ett antal där det ingår i lokala överenskommelser eller andra processer. Men utveckling pågår och Temagruppen behöver göra en förnyad kartläggning inför 2013 genom sina medlemsorganisationer. Kvantitativt mål redovisas under delmål/resultat nedan.

2. Fler beslutfattare som agerar för att förbättra villkoren för att personer utanför arbetsmarknaden ska starta eller börjar verka inom sociala företag nationell, regionalt och lokalt.

3. Fler etablerade forum för samverkan mellan myndigheter, näringsliv, social ekonomi och sociala företag med syfte att underlätta etablering och tillväxt av företag som anställer personer med svårigheter på arbetsmarknaden.
Idag känner Temagruppen till fem etablerade forum. En förnyad kartläggning behöver göras även av detta. Kvantitativt mål redovisas under delmål/resultat nedan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta ärende är en fortsättning på temagruppen Entreprenörskap och Företagande, 2008-3090030. Allt som står i det fältet handlar om 2013 års verksamhet, för perioden 2009-2012 se ovan nämnt ärende.

Under 2012 har Temagruppen genomfört en kartläggning och några mindre studier av metoder som används på områdena jämställdhet och tillgänglighet i projekt som syftar till start av arbetsintegrerande sociala företag. Resultatet av dessa ingår i boken Att lära av mirakel som publiceras under november 2012. Erfarenheterna från detta arbete visar att det finns skäl att fokusera dessa två områden inför och i kommande förstudier och projekt för att stärka projektägares och företags medvetenhet, kunskap och metoder på området. Hur detta ska integreras i arbetet utvecklas i kommande aktivitets- verksamhetsplan.

Transnationellt samarbete

Detta ärende är en fortsättning på temagruppen Entreprenörskap och Företagande, 2008-3090030. Allt som står i det fältet handlar om 2013 års verksamhet, för perioden 2009-2012 se ovan nämnt ärende.

Temagruppen fortsätter att följa och absorbera arbetet i ”Network for a better future for social economy” under 2013 genom de organisationer (och personer) som finns representerade i båda projekten.

Återkoppling och spridning i Sverige kommer under 2013 ske genom rapporter till Temagruppen, medverkan i Temagruppens möten men främst genom den expertroll personerna i fråga har inom respektive område där de har möjlighet att påverka utvecklingen av kunskap och implementering av metoder och verktyg i Sverige i sitt dagliga arbete och i Temagruppens studier och spridningsaktiviteter nationellt, regionalt och lokalt.

Temagruppen ska också påverka utvecklingen och genomförande av strategiska europeiska dokument som berör sektorn, t.ex. initiativet för socialt företagande och programmet för social förändring och innovation. Detta görs genom samverkan och information till olika aktörer i samhället.

Temagruppen kommer att följa och försöka påverka utformningen av det kommande strukturfondsprogrammet i Sverige så att den sociala ekonomins organisationers förutsättningar och roll beaktas. Vi ämnar aktivt arbeta med den nya programperioden/strukturfondsperioden och påverka vilka förutsättningar som behövs för att den sociala ekonomin ska kunna bidra fullt ut i att uppnå Europa 2020 strategin. I detta arbete söks samarbete med aktörer nationellt och inom EU via det Europeiska projektet Better Future For The Social Economy. Temagruppen ska även arbeta med de begränsningar som finns i Sverige för den sociala ekonomin att i sin fulla kraft utgöra en resurs och verktyg för långtidsarbetslösa samt agera som påtryckare för att ändra på hindrande förhållanden.
Kärnan för temagruppens arbete är erfarenheterna från de utvecklingsprojekt som bedrivs (både i PO1 och PO2) samt de kunskaper den kan få från sina relationer med aktörerna inom den sociala ekonomin och de aktörer som vill använda den sociala ekonomin som verktyg mot långtidsarbetslöshet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen hk
 • Tillväxtverket,Nationella program

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen hk
 • Avd. lärande och arbetsmarknad
 • Forum för Frivilligt Socialt Arbete
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • Hela Sverige ska leva
 • Tillväxtverket,Nationella program
 • Vägen ut!

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alvesta
 • Aneby
 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Bjuv
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bromölla
 • Bräcke
 • Burlöv
 • Båstad
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Ekerö
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gislaved
 • Gnesta
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Habo
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hultsfred
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jokkmokk
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Kalix
 • Kalmar
 • Karlsborg
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Klippan
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lessebo
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Malung
 • Malå
 • Mariestad
 • Markaryd
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Mullsjö
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Norsjö
 • Nybro
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Ockelbo
 • Olofström
 • Orsa
 • Orust
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Partille
 • Perstorp
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Skurup
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sorsele
 • Sotenäs
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svalöv
 • Svedala
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tingsryd
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Torsby
 • Torsås
 • Tranemo
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Uppvidinge
 • Vadstena
 • Vaggeryd
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vilhelmina
 • Vimmerby
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Värmdö
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ydre
 • Ystad
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åstorp
 • Åtvidaberg
 • Älmhult
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar
 • Östra Göinge
 • Överkalix
 • Övertorneå