Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tema Nyanlända

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLänsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
KontaktpersonMartin Fax
E-postmartin.fax@lansstyrelsen.se
Telefonnummer08 - 7854183
Beviljat ESF-stöd3 107 886 kr
Total projektbudget6 704 492 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2012-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Erfarenheter från föregående strukturfondsperiod visar att ett stort antal projekt genomfördes med svag samordning. Resultatet blev att många projekt startade och avslutade utan några varaktiga avtryck. En lärdom som dragits av detta är betydelsen av att strukturera projekten för att skapa kontinuitet och möjligheter till spridning och påverkan. I programsatsningen Equal ordnades projekten i en tematisk struktur vilket gjorde att erfarenhetsöverföring och nätverks- och utvecklingsarbete underlättades. Genom tematiska projekt skapades möjligheter till samarbete och samordnade insatser, vilka kunde verka som kunskapsplattformar för system- och policypåverkan.

Syftet med Tema Nyanlända är att det ska fungera som en regional, sammanhållen resurs för tillvaratagande av projekterfarenheter och kunskapsuppbyggnad. Projektet ska samla, utveckla och samordna de erfarenheter och resultat som framkommer från de kommande socialfondsprojekten inom området nyanländas etablering. Tillsammans med annan utvecklingsverksamhet på området ska spridning och genomslag för denna erfarenhet skapas. Målsättningen är att kunskap och samverkan ska öka och att resursanvändningen ska bli effektivare samt att metoder för strukturpåverkan ska bli verkningsfulla. Projektet kommer att säkerställa att jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder genomsyrar verksamheten.

Bakgrund

I en förstudieansökan till Socialfonden har Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med bland annat KSL och Af sökt om ett processtöd för att identifiera, samordna, sammanföra, stödja och initiera goda projektidéer i länet vad gäller nyanlända invandrares etablering. Förstudiearbetet ska pågå under 6 månader och resultera i ansökningar till förvaltningsmyndigheten under 2008 om större, strategiska satsningar som ligger i linje med regionens planer och integrationspolitikens mål.

Olika utvärderingar av föregående strukturfondsperiod visar att ett stort antal projekt genomfördes med svag samordning. Resultatet blev att många projekt startade och avslutade utan att det gett några varaktiga avtryck. En lärdom som dragits av detta är betydelsen av att strukturera projekten för att skapa kontinuitet och möjligheter till spridning och påverkan. I programsatsningen Equal ordnades projekten i en tematisk struktur vilket gjorde att erfarenhetsöverföring och nätverks- och utvecklingsarbete underlättades. Nationella temagrupper fungerade som bärare av kunskapsmassa som togs fram under projekttiden. Genom tematiska projekt skapades möjligheter till samarbete och samordnade insatser, vilka kunde verka som kunskapsplattformar för system- och policypåverkan.

Denna ansökan handlar just om ett tematiskt projekt som ska samla, utveckla och samordna de erfarenheter och resultat som framkommer från de kommande socialfondsprojekten inom området nyanländas etablering och, tillsammans med annan utvecklingsverksamhet på området, skapa spridning och genomslag för denna kunskap. Det tematiska projektet ska skapa förutsättningar för en samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärldsbevakning för att projektresultat och erfarenheter ska få större genomslag och leda till långsiktig förändring.

Det finns en risk att kommande socialfondsprojekt alla bygger upp sin egen struktur för informations- och kunskapsspridning genom egna hemsidor, seminarier, konferenser, nyhetsbrev etc. Detta är inte bara ineffektivt, såsom tidigare erfarenhet visat, utan också kostnadskrävande. Genom en samlad och samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärldsbevakning kan resultat och erfarenheter få större genomslag och arbetet kan göras mer verkningsfullt och kostnadseffektivt. Detta förutsätter ett tematiskt tänkande redan i projektens planeringsstadium, samt i alla led av planeringen. Metoder och tillvägagångssätt för erfarenhetsutbyte, gemensam kunskaps- och metodutveckling, spridning och påverkan kan på så vis förankras i varje projekts planerings- och uppbyggnadsfas.

För att uppnå ett bra resultat krävs således att projektledare och styrgrupper för de kommande socialfondsprojekten redan från början medverkar, delger information till och samverkar med det tematiska projektet. Detta förutsätter att ESF-Rådet kan styra inkommande projekts arbete med informationsspridning och påverkan mot det tematiska projektet.

Syfte

Syftet med det tematiska projektet är att det ska fungera som en regional, sammanhållen resurs för tillvaratagande av projekterfarenheter och kunskapsuppbyggnad. Genom det tematiska projektet kan erfarenhetsöverföring och nätverks- och utvecklingsarbete underlättas. Därmed skapas möjligheter till nätverkssamarbete och samordnade insatser. Utgångspunkten är framförallt de kommande projekten inom Socialfondens programområde Ökat arbetskraftsutbud – nyanländas etablering. Syftet är vidare att skapa spridning och ett brett genomslag för denna kunskap vilket ger bättre grund för strukturpåverkan.

Målsättning

Målsättningen med det tematiska projektet är att kunskap och samverkan ska öka inom området nyanländas etablering. Vidare är målsättningen att resursanvändningen ska bli effektivare och att metoder för strukturpåverkan ska bli verkningsfulla.

Mätbara mål och förväntade effekter:
• Att genomföra en uppstartskonferens där alla relevanta aktörer inom socialfondsprojekten (nyanländas etablering) och det tematiska projektet deltar
• Att minst 3 temakonferenser arrangeras där minst 80 relevanta aktörer deltar per konferens
• Att öka möjligheterna till kontakt och erfarenhetsutbyte mellan projektledare m.fl. genom minst 20 projektledarträffar/dialogmöten
• Att projektledare får kontinuerlig information och kompetensutveckling genom minst 10 seminarier/workshops
• Att öka tillgången till information genom produktion av en gemensam hemsida, månatliga nyhetsbrev, minst 3 temarapporter och informationsbroschyrer
• Att skapa en gemensam projektprofil för information, spridning och påverkan
• Att genomföra en sammanhållen slutkonferens där minst 200 nyckelpersoner för spridning och påverkan deltar
• Att producera och sprida en gemensam slutrapport

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tidigare har handikapp betraktats som en egenskap hos en person. Numera säger man att en person med funktionsnedsättning blir handikappad där miljön inte är anpassad till personens behov. Den som upptäcker vilken skillnad det är att tänka miljörelaterat istället för individrelaterat, inser snart vilka stora möjligheter det finns att göra anpassningar av lokaler och verksamheter för att möta de behov en person med funktionshinder har.

Utestängningsmekanismerna från arbetsmarknaden för personer med fysiska och psykiska funktionshinder är många. Det tematiska projektet kommer att tillhandahålla stöd på området tillgänglighet för personer med funktionshinder till kommande socialfondsprojekt. Stödet kommer att ges utifrån de integrerade delarna; fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att beaktas vid planering och genomförande av alla utåtriktade aktiviteter såsom konferenser, seminarier etc. När den gemensamma hemsidan planeras och produceras kommer tillgänglighet redan från början att vara ett viktigt perspektiv.

Jämställdhetsintegrering

All verksamhet inom det tematiska projektet ska vara jämställdhetsintegrerad. Detta innebär att de aktiviteter som genomförs såsom arbete med hemsida, produktion av informationsmaterial, konferenser m.m. ska ha ett genusperspektiv. Även om fokus för varje konferens bestäms i dialog med projektledare och andra aktörer utifrån uppkomna önskemål och behov så kommer genusperspektivet att genomsyra varje konferens. Det tematiska projektet kommer också att verka för att samtliga socialfondsprojekt inom området nyanländas etablering är jämställdhetsintegrerade. Kompetens på området finns och kommer att nyttjas genom bland annat Länsstyrelsens jämställdhetsexpert.

Transnationellt samarbete

Det tematiska projektet tillhandahåller stöd när det gäller det transnationella arbete som pågår i de olika projekten samt förmedlar ytterligare kontakter i den mån det finns behov av detta i projekten.

Förutom ett stöd kommer det tematiska projektet att anordna konferenser där ett transnationellt perspektiv kommer att finnas med. Syftet är att kunna belysa olika ämnen även ur en europeisk synvinkel och ta del av relevanta erfarenheter utanför Sverige. Till konferenserna kan gästföreläsare från olika länder bjudas in. Tematisering för varje konferens bestäms i dialog med projektledare och andra aktörer utifrån uppkomna önskemål och behov.

Medfinansiärer

 • AMO Sthlm
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
 • KSL:s kansli
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners

 • KSL:s kansli

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker