Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tema A&O. Temagruppen Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonJan Johansson
E-postjan.johansson@ltu.se
Telefonnummer0920-49 14 12
Beviljat ESF-stöd23 436 891 kr
Total projektbudget31 404 115 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2013-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Temagruppen A&A kommer att arbeta med socialfondsprojekt som arbetar med de stora grupper som marginaliseras på arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning, låg anställningsbarhet och långa sjukskrivningar. Syftet är strategisk påverkan. Arbetet sker i samverkan mellan tre universitet och APeL.

Bakgrund

Globalisering, ny teknik och en ökad rörlighet både för anställda och arbetsställen bidrar, tillsammans med den internationella finanskrisen, till en ökad oro och fler varsel på arbetsmarknaden. Det räcker inte att utvecklas i det egna jobbet. Individens förmåga till omställning och beredskapen att möta förändringar är lika viktiga som yrkeskunskapen.

Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är, enligt regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, en förutsättning för att utvecklingen av näringsliv och annan verksamhet i arbetslivet inte skall hämmas. En snabb teknikutveckling och omstruktureringar på arbetsmarknaden kräver att sysselsatta kontinuerligt kompetensutvecklas. Med relevant kompetens ökar individens möjligheter att vara kvar i arbetslivet.

På en föränderlig arbetsmarkand beskriver flera aktörer, däribland Svensk Näringsliv (2008) och TCO (2008), att kunskap, kompetens och motivation är vitala delar för individen förutsättningar att klara en omställning från gårdagens till framtidens arbetsmarknad. Välutbildade individer beskrivs som en förutsättning för en hållbar utveckling. Sture Nordh skriver för TCO i en rapport att: Det handlar om att nå ökad produktivitet, en bevarad och utvecklad välfärd samt en fördjupad demokrati. Utbildning av hög kvalitet har kommit att bli samhällets mest värdefulla tillgång (2008, s. 4).

Även i socialfondens programdokument, Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013, finns denna bild av arbetsmarknaden. Här är det övergripande målet att öka tillväxten genom en god kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud. Adekvat kompetens samt bättre integration i arbetslivet skall särskilt prioriteras, liksom ungas etablering på arbetsmarknaden.

Temagruppen kommer att arbeta med socialfondsprojekt som arbetar med de stora grupper som marginaliseras på arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning, låg anställningsbarhet och långa sjukskrivningar. Grupper som är särskilt utsatta är unga, äldre, kvinnor, personer med utländsk bakgrund m.fl. För att undvika stagnation och utslagning från arbetsmarkanden är det vitalt att individen har motivation och möjlighet till kompetensutveckling, att metoder för validering utvecklas och system för kunskapsöverföring mellan gamla och unga. Lärande och kompetensutveckling intar därför strategiska positioner. Detta kräver, hävdar vi, dock följande:

- En god infrastruktur för lärande.
- En mångfald av lärande miljöer.
- Goda förutsättningar för att ta tillvara på alla former av lärande - informellt, icke-formellt och formellt lärande.
- En arbetsorganisation som klarar av omställningar och förhindrar utslagning.
- Fungerande system för kompetensöverföring mellan äldre och yngre.
- Fungerande verktyg för validering.
- En välutbildad befolkning, kreativa flexibla lärande miljöer och attraktiva arbetsplatser med stora möjligheter till kompetensutveckling är beståndsdelar som ger regioner och nationer goda förutsättningar för regional och nationell utveckling och tillväxt.
Temagruppen vill med hjälp av en kritisk massa av socialfondsprojekt och andra erfarenheter ta fram, analysera och systematisera projektresultat i syfte att skapa långsiktig strategisk påverkan av den nationella politiken. Temagruppen vill också på samma grunder utveckla och eller sprida goda verktyg och metoder till aktörer som resultaten är avsedda för. Genom en mångfald av spridnings- och påverkansaktiviteter vill temagruppen nå relevanta aktörer för att säkerställa genomslag. Målgruppen för temagruppen är således beslutsfattare, organisationer och myndigheter vars verksamhet påverkar arbetslivet, men också intressenter och aktörer som arbetar med arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet.
Bakom ansökan står tre forskningsmiljöer och ett FoU-centrum. Tillsammans har partnerna en stark forskningsbas och upparbetade relationer och nätverk inom de områden som den tematiska gruppen ska verka. Resultat från socialfondsprojekten kan kopplas till tidigare forskning och förädlas, vilket är en styrka i ett gemensamt analys- och syntesarbete. Forskningsanknytningen ger också den legitimitet som krävs i ett spridnings- och påverkansarbete.

Syfte

Syftet med temagruppen är att skapa strategisk påverkan genom samverkan med nyckelaktörer och intressenter inom temaområdet och att utifrån socialfondsprojektens erfarenheter skapa välunderbyggda rekommendationer för beslutsfattare, organisationer, myndigheter vars verksamhet påverkar arbetslivet, men också intressenter och aktörer som arbetar med arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. Arbetet sker i samverkan mellan tre universitet och APeL och är utåtriktat och handlingsinriktat, men ska vila på en stabil teoretisk grund som tillåter säkra slutsatser och väl underbyggda rekommendationer.
För att skapa strategisk påverkan och samverkan vill temagruppen:
- Göra ett urval av olika erfarenheter från socialfondsprojekt, analysera, systematisera och dokumentera dessa i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktig påverkan
- Fördjupa reflektion och teoriutveckling om lärande och pröva hållbarheten i olika modeller för att överföra erfarenheter från best practice-ansatser
- Med utgångspunkt i relevant teori, internationell forskning och praxiskunskaper utveckla modeller för processtöd, metodutveckling och stimulans till lärandeprojekt
- Genom nätverksbyggande och tvärkontakter expandera villkor och miljöer för lärande, bl.a. genom nätverk för olika aktörer med inriktning på lärande för omställning och utveckling
- Utveckla spridningsformer, mötesplatser och arenor, bl.a. genom att tillämpa idéer om flexibelt lärande, nya lärgemenskaper på nätet och lokala lärcentra samt an interaktiv webbplats
- Påverka strukturella och institutionella hinder för lärande, genom att belysa frågor om lärandets infrastruktur, om finansiering av lärande och kompetenser både för individ och företag (exemplet kompetensförsäkringar är intressant).
- Främja policyutveckling om formellt och informellt lärande i arbetslivet genom att förena kunskaper om vuxnas lärande, arbetsplatslärande och organisatoriskt lärande.

Målsättning

Temagruppen har som övergripande mål att strategiskt påverka beslutsfattare, avnämare, arbetsmarknaden och dess parter i syfte att:
- Allmänt öka inträdet och återinträdet i arbetslivet
- Öka möjligheterna för långtidssjukskrivna att återinträda i arbetslivet
- Öka möjligheterna för långtidsarbetslösa att få anställning
- Öka möjligheterna för anställda att behålla sin anställning
- Öka möjligheterna för anställda att ställa om och anpassa sig efter en föränderlig arbetsmarknad och förändrade krav.
Konkreta mål för temagruppens sex första månader är:
- Alla pågående socialfondsprojekt (förprojektering och genomförande) som arbetar inom temagruppens delområden ska ha identifierats.
- Intressanta projekt inom temagruppens delområden (stödmottagare/styrgrupp/projektledning) ska ha fått en inbjudan om samverkan med den tematiska gruppen och medverkan i utformningen av det fortsatta arbetet
- Ett urval projekt har beslutat om aktivt deltagande i temagruppen (motsvarande en kritisk massa)
- Kontakter har etablerats med externa utvärderare i de aktuella projekten
- Kontakter har tagits med ansvariga aktörer i övriga tematiska grupper och nationella processtödsprojekt och former för samarbete under 2009 har fastställts
- Former för samarbete med nyckelorganisationer, intressentgrupper och nätverk i arbetslivet har fastställts
- Konkreta mål för den tematiska gruppen arbete under andra halvåret 2009, 2010 och 2011 har utformats i dialog med berörda projekt och intressenter
Övergripande mål för temagruppens långsiktiga arbete är:
- Ökad kunskap hos beslutsfattare och avnämare, där ambitionen är att bidra till en fördjupad förståelse och nya insikter
- Nya handlingssätt och metoder för inträde och återinträde i arbetslivet
- Väl fungerande nätverk inom temagruppens fyra delområden
- Kontakter och samverkan mellan arbetslivet och högskolan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att skapa miljöer som är öppna för alla oavsett funktionsnedsättning. Detta vill projektet nå genom att: 1. Skapa tillgängliga lokaler som är utformade så att alla kan ta sig fram och fungera på sina egna villkor. 2. Skapa en icke-diskriminerande projektmiljö som präglas av förståelse, medvetenhet och kunskap. Här är den strategiska projektplaneringen viktig och att alla deltagare förstår vikten av projektets icke-diskriminerande utgångspunkt. 3. Skapa kommunikativ tillgänglighet exempelvis med teckentolk, hörselslingor, god akustik och även i övrigt tillgänglig information och arbetsmaterial. 4. Utforma information så att alla kan tillgodogöra sig det t.ex. med möjlighet till stor text på hemsidor, röststyrning etc. Projektet ämnar även nyttja flera typer av medier.

Jämställdhetsintegrering

Temagruppen kommer aktivt att arbeta med jämställdhetsintegrering. I praktiken innebär jämställdhetsintegrering en vid bredd av aktiviteter med syfte att förändra ojämställda förhållanden inom politik, program, projekt och institutionella mekanismer och strukturer. Temagruppen vill systematiskt integrera frågan om kvinnor och män genom att ha ett genusperspektiv i planering, aktiviteter, analyser och rekommendationer.

Vi arbetar medvetet med att sätta samman våra egna arbetsgrupper, projektgrupper och expertpaneler med en jämn könsfördelning. Även om detta inte är en åtgärd som ger stor inverkan på samhällets jämställdhet i stort är det viktigt att leva som man lär. Även summan av små åtgärder, erfarenheter och lärande får effekt. Genom att se till att nätverket med projekt och aktiviteter omfattar både kvinnor och män hoppas vi skapa bättre processer för kreativitet och lärande inom nätverket.

1. Genusperspektivet kommer att genomsyra alla delar av projektet. Konkret innebär det att temagruppen kommer att:
2. sträva efter ett jämställt deltagande i temagruppens alla delar och aktivteter
3. aktivt arbeta för att deltagande socialfondsprojekt får kunskap om hur jämställdhetsintegrering utförs i praktiken
4. hjälpa socialfondsprojekt att implementera jämställdhetsintegrering
5. vara uppmärksam på förbättringar och försämringar och hitta lösningar för att bli bättre
6. ha genusperspektiv i publikationer och övriga spridningsaktivteter
7. ha ett genusperspektiv i temagruppens strategiska påverkansarbete.

Arbetslivsforskning, arbetsmarknadsåtgärder och liknande har en historia som främst har intresserat sig för män och deras arbeten och lärande. Ett annat problem är att många åtgärder har medverkat till att reproducera den könsuppdelade arbetsmarknaden och könstereotypa sammanhang. Temagruppen kommer medvetet att involvera både kvinnors och mäns verksamheter i projektet och vi kommer även sträva efter att bryta upp könsstereotypa sammanhang. För att synliggöra ojämställdhet kommer temagruppen att arbeta med tydligt könsuppdelad statistik för bakgrundsanalyser, åtgärdsplanering och forskning. Vårt projekt kommer även att inkludera löpande jämställdhetsuppföljningar och vi kommer även att se till att utvärderingen omfattar genuskompetens.

För deltagande Universitet är frågan om mångfald, jämställdhet och integration en del av den större bilden rörande likabehandling. Som projektägare kommer LTU tillsammans med samverkansparterna att följa handlingsplanen för likabehandling.

Transnationellt samarbete

Temagruppen ämnar ha täta kontakter med sina europeiska motsvarigheter. Kunskapsutbyte om såväl vår fyra delområden (kompetensutveckling, arbetsorganisation, äldre i arbetslivet och validering) som den policy skapande processen kommer att berika vår grupps arbete. I detta arbete kommer temagruppen att skapa ett partnerskapsteam som kommer att ledas av någon med stor erfarenhet av transnationell samverkan. Ändamålet med det transnationella arbetet är att:
- Skapa informations- och erfarenhetsutbyte.
- Genomföra visa komparativa studier och parallell verksamhet så som utvärdering av nyskapande metoder.
- Gemensam utveckling av metoder och teorier
Här bör också erfarenheter kunna tillvaratas från det Europeiska nätverk WORK-IN-NET (www.workinnet.org ), där FAS och VINNOVA är aktiva partners och där Lissabonprocessens mål om ett aktivt, inkluderande och utvecklande arbetsliv är centralt. Inom WIN-projektet finns nätverk och kontakter med forskare och praktiker som är aktiva när det gäller den sociala dialogen om arbetets utveckling på europeisk nivå.

Medfinansiärer

 • APeL Forskning och utveckling
 • Institutionen för Arbetsvetenskap
 • Nationellt centrum för miljö o

Samarbetspartners

 • APeL Forskning och utveckling
 • Institutionen för Arbetsvetenskap
 • Nationellt centrum för miljö o

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alvesta
 • Aneby
 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Bjuv
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bromölla
 • Bräcke
 • Burlöv
 • Båstad
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Ekerö
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gislaved
 • Gnesta
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Habo
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hultsfred
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jokkmokk
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Kalix
 • Kalmar
 • Karlsborg
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Klippan
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lessebo
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Malung
 • Malå
 • Mariestad
 • Markaryd
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Mullsjö
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Norsjö
 • Nybro
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Ockelbo
 • Olofström
 • Orsa
 • Orust
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Partille
 • Perstorp
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Skurup
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sorsele
 • Sotenäs
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svalöv
 • Svedala
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tingsryd
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Torsby
 • Torsås
 • Tranemo
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Uppvidinge
 • Vadstena
 • Vaggeryd
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vilhelmina
 • Vimmerby
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Värmdö
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ydre
 • Ystad
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åstorp
 • Åtvidaberg
 • Älmhult
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar
 • Östra Göinge
 • Överkalix
 • Övertorneå