Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Telge Tillväxt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTelge Tillväxt
KontaktpersonHarry Mc Neil
E-postHarry.McNeil@telge.se
Telefonnummer08-550 226 24
Beviljat ESF-stöd9 852 688 kr
Total projektbudget33 868 615 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Telge Tillväxt är en unik satsning där Södertälje kommuns bolagskoncern Telge går samman med 10 av landets största privata företagskoncerner i ett gemensamägt bolag för att anställa arbetslösa ungdomar och ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning. Bolaget kommer att, tillsammans med arbetsförmedlingen, utveckla helt nya lösningar för att på kort tid halvera ungdomsarbetslösheten. Avsikten är bl.a. att genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar. Modellen kommer att kunna spridas över hela landet. Det har inte tidigare gjorts en så kraftfull satsning mellan det offentliga och näringslivet med fokus på att minska ungdomsarbetslösheten

Bakgrund

Arbetslösheten har de senaste åren ökat mest hos gruppen ungdomar både i landet och i Södertälje. Ungdomsarbetslösheten förväntas fortsätta att stiga under 2010. Jämfört med för ett år sedan har ungdoms-arbetslösheten i Södertälje fördubblats. Detta samtidigt som ett rekordstort antal ungdomar lämnat gymnasiet 2009 och 2010. I maj var ca 1 100 ungdomar arbetslösa.

Enligt Södertälje kommun finns idag ett antal ungdomar i Södertälje som varken studeraR, jobbar eller är inskrivna i något av arbetsförmedlingens program. Många ungdomar befinner sig i ett moment 22, där de inte får jobb eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet och vice versa. Till detta kommer att det i Södertälje finns en relativt stor grupp ungdomar som gått ut gymnasiet utan godkända betyg, vilket begränsar möjligheterna att läsa vidare.

Det är inte första gången som Sverige drabbas av hög ungdomsarbetslöshet. Det finns forskning som visar att en relativt stor andel av de ungdomar som inte fick jobb under 90-talets kris, drabbades av en fortsatt marginalisering genom livet. Det är mot denna bakgrund enormt viktigt att de unga som just nu försöker ta sig in på arbetsmarknaden, lyckas göra det.

De senaste åren har oron och skadegörelsen i en del av de svenska miljonprogramsområdena ökat, med fler och fler bilbränder och anlagda bränder. En ökad ungdomsarbetslöshet riskerar i förlängningen att skapa en än värre situation med stora grupper av ungdomar i arbetslöshet som upplever att de står utanför samhället. Arbetslösheten har de senaste åren ökat mest hos gruppen ungdomar, både i landet och i Södertälje. Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten i Södertälje framgår nedan.

Kompletterat
Inskrivna på Arbetsförmedlingen september 2008; 533 ungdomar
Inskrivna på Arbetsförmedlingen sept 2010; 1213 ungdomar

Sedan våren 2010 har antalet långtidsarbetslösa ungdomar minskat något. Detta kan förklaras av att vissa ungdomar gått ut i jobb. Men huvudförklaringen är att en stor del av dessa ungdomar gått över i ungdomsgarantin.

Fler ungdomar i Södertälje än i riket (17 % jämfört med 11 %) saknar behörighet till gymnasieskolan, vilket påverkar deras möjligheter till fortsatta studier.

Södertälje kommun (som har det sk uppföljningsansvaret) uppskattar att mörkertalet troligtvis är relativt stort. Detta innebär att det finns en grupp ungdomar som varken är inskriva på Arbetsförmedlingen, studerar eller jobbar. I dagsläget saknas statistik över hur stor denna grupp är.

I detta läge behövs nya åtgärder. Telge Tillväxt är en ungdomssatsning som har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje på tre år i samarbete med ett antal utvalda nationella företag och Arbetsförmedlingen. Vid sidan av att halvera Södertäljes ungdomsarbetslöshet, syftar satsningen också till att genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar. Modellen kommer att kunna spridas över hela landet och också leda till en nationell debatt om hur ungdomsarbetslösheten kan hanteras.

Syfte

KOMPLETTERAT
Telge Tillväxt är ett unikt samarbete med målsättningen att hitta långsiktiga lösningar på ungdomsarbetslösheten. Telge Tillväxt kommer att anställa ungdomar ur målgruppen under ett års tid och ge dem arbetslivserfarenhet, möjlighet att läsa upp sina betyg, ta körkort, bygga nätverk och få första raden på sitt CV.
För Södertäljes ungdomar kommer Telge Tillväxt ha en mycket stor betydelse för deras möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, stärka sitt självförtroende och skapa en ny framtid

ANSTÄLLNINGSFORM
Dag 1 – 90 Under dessa 90 dagar kommer ungdomarna att vara schemalagda. 2 dagar i veckan och totalt 7 timmar per vecka, kommer ungdomarna att jobba i "TelgeSommar". (Olika arbetsuppgifter inom kommunen) Målsättningen är att ungdomarna också ska få genomföra ett antal studiebesök under denna tid, till olika arbetsplatser inom de delägande företagen eller till andra företag. Parallellt med jobb och studiebesök kommer ungdomarna ha individuell coaching och individuell planering (kartläggning, ta fram individuella utvecklingsplaner, genomföra olika stödåtgärder). Samtidigt kommer AF ha möjlighet att påbörja upphandlingar av de utbildningar som kommer att behövas. Under dessa 90 dagar får ungdomarna ingen ersättning från Arbetsförmedlingen. Lön utbetalas för timmarna i TelgeSommar.

Dag 91 - Från och med dag 91 kliver ungdomarna in i jobbgarantin. Ungdomarna kommer nu att timanställas i Telge Tillväxt. Beroende på individuella planer och behov, kommer ungdomarnas timanställning att variera mellan kanske 50 – 75 %. Vid sidan av arbetet kommer ungdomarna som nämnts tidigare, kunna läsa upp sina kärnämnesbetyg osv. Tiden i Telge tillväxt kommer att uppgå till ca 12 månader. Den tid som ungdomarna inte har timanställning kommer de att få ersättning från Jobbgarantin för ungdomar (UGA). Ett antal ungdomar kommer att kunna lämna UGA:n i förtid och övergå i t ex Nystartsjobb som en del i Telge Tillväxt eller gå till annat jobb.

Fackliga förhandlingar har inletts och kommer att fördjupas.

Men sprängkraften i Telge Tillväxt är mycket större än så. Potentialen i ett samarbete med nationella bolag är betydande, där företagen kommer att använda Södertälje och Telge Tillväxt som en utvecklingsplats för kreativa idéer kopplade till nya affärer där ungdomarna anställs för att genomföra dessa affärer. Affärsutveckling kommer att vara en betydande del av bolagets verksamhet.

Syftet med genomförandeprojektet är också att kunna arbeta strukturerat kring frågor som är kopplade till jämställdhet, olikhet, mångfald samt diskriminering. Jämställdhet och mångfaldsfrågor har ett stort utrymme i näringslivsdelen och kommer att ingå som en del i de möten och behovsanalyser som är kopplade till de deltagande aktörerna. Likaså är det ett syfte i genomförandet av arbetsdelen att kunna lyfta fram mångfald- och diskrimineringsfrågor, samt visa på målgruppens betydelse för företags och arbetsplatsers utveckling.
För att kunna realisera arbetet med Telge Tillväxt på det sätt som beskrivs i denna ansökan, är vi beroende av stöd från socialfonden.

Målsättning


1. Visa att det genom kreativitet och handlingskraft är fullt möjligt att, på tre år, halvera ungdomsarbetslösheten.
2. Skapa en nationell debatt om hur ungdomsarbetslösheten kan hanteras och visa på helt nya lösningar.
3. Göra Södertälje och Telge Tillväxt till en innovativ plats där nya spännande och okonventionella samarbeten skapas och nya affärer utvecklas med den direkta målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten.
4. Visa att det är möjligt att genomföra en satsning för ungdomar på ett affärsmässigt långsiktigt sätt. Telge Tillväxt kommer att skapa ca 150 heltidsarbeten per år med målet att halvera ungdomsarbetslösheten 2013. Det är troligt att betydligt fler ungdomar under viss tid kommer att vara inne i Telge Tillväxt, men gå till studier eller jobb under anställningstiden. Efter 3 år bedömer vi att upp mot 600 ungdomar kommer att ha varit anställda i Telge Tillväxt upp till ett år.

Målet nationellt, är att skapa en debatt om behovet av insatser för ungdomar och visa på helt nya lösningar. Målsättningen efter mobiliseringsfasen är att en kommunikationsplan samt en detaljerad arbetsplan är klara och förankrade i gruppen.

Kompletterat!
Ungdomsarbetslösheten i Södertälje har fördubblats det senaste året. Det är uppenbart att det för ett antal ungdomar inte räcker med de insatser som idag står till buds.

Syftet och verksamheten
Telge Tillväxt ska anställa arbetslösa ungdomar och göra dem anställningsbara i nästa led - det är bolagets kärnverksamhet. Syftet med Telge Tillväxt är att utveckla en ny modell för att angripa ungdomsarbetslösheten och ge ungdomar första raden i sitt CV; kontaktnät, arbetslivserfarenhet och utbildning. Telge Tillväxt kommer att vara vägen in i arbetslivet för många ungdomar i Södertälje som idag står mer eller mindre långt från ett jobb.

Telge Tillväxt kommer att;
Ge ungdomarna tidsbegränsad anställning för att genomföra riktiga jobb
Rusta och utbilda ungdomarna
Utveckla nya typer av ungdomsjobb som inte finns idag i Sverige

Målsättningen
Målsättningen med Telge Tillväxt är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje till och med år 2013. Denna målsättning kommer att följas noggrant.

Bolagsformen
Telge Tillväxt är ett delägt dotterbolag till Telge AB. Telge AB är huvudägare och kommer att äga på sikt 90 % av aktierna medan delägande nationella företag kommer att äga 1 % vardera. Bolaget är redan bildat. Det konkreta arbetet med att upprätta ett konsortialavtal pågår, för att reglera förhållandet och ägandet mellan parterna och detaljerna i samarbetet. I dagsläget har 7 företag skrivit under avsiktsförklaringen och det 8:e är på väg. Målsättningen är att få in ytterligare företag i samarbetet. Diskussion pågår med et antal företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer ett seminarium i tillgänglighetsfrågor för samtliga representanter i arbetsgruppen att genomföras. Syftet är ökade kunskaper gällande tillgänglighet och hur dessa frågor kan integreras i ett kommande genomförandeprojekt. När det gäller tillgänglighetsfrågor har ett flertal av de medverkande aktörerna framtagna tillgänglighetspolicys eller tillgänglighetsplaner som årligen följs upp och arbetas med. I kommunen finns även tillgänglighetssamordnare samt tillgänglighetsguider där kommuninvånarna kan ta del av statistik gällande tillgängligheten i offentliga lokaler och anläggningar.

Likaså har Arbetsförmedlingen en nyligen framtagen tillgänglighetspolicy som arbetats fram utifrån de riktlinjer som angivits av Handisam (verksamhet, information, kommunikation och lokaler). Till policyn, som berör både intern och externt arbete, finns även en åtgärdsplan som sträcker sig fram till och med 2010.
När det gäller tillgängligheten under genomförandet kommer projektet att säkerhetsställa att samtliga lokaler som nyttjas ska vara anpassade efter de krav som bland annat anges i de tillgänglighetspolicys som finns i respektive kommun alternativt de riktlinjer som fastställts av Handisam. Detta gäller bland annat: -

Dörrar - Belysning - Hissar - Trappor - Ramper - Skyltar - Toaletter
När det gäller den information som förmedlas under projektet, både till medarbetare samt deltagare, ska denna vara enkel och mottagliga för samtliga personer. Förhoppningen är även att det ska finnas alternativa informationskällor till dem som har antingen nedsatt hörsel eller är synskadade. Under projektperioden kommer ytterliggare seminarium/utbildningsdag att hållas för att ge alla medarbetare i projektet ökade kunskaper i tillgänglighetsfrågor kopplat till arbetsmarknad samt bemötande av personer med olika funktionshinder. Projektet Processtöd för tillgänglighet, ett samarbete mellan Handisam och Handikappförbundet, som startat som ett treårigt projekt kommer genomförandet att innebära en nära kontakt med dem. Dessa kan, utöver kommunernas egna tillgänglighetssamordnare, vara behjälpliga under stora delar av projektperioden då frågor gällande tillgänglighet och funktionshinder uppkommer, vid korrigering av eventuella brister som behöver åtgärdas samt för att ta del av utvecklingen kring frågor som rör tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Målsättningen med jämställdhetsarbetet under genomförandet, både för medarbetare och deltagare, är att det ska ske i enlighet med de jämställdhet- och likabehandlingspolicys som finns framtagna hos respektive aktör.
Detta medför att genomförandeprojektet kommer att bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och likabehandling i projektets alla delar. Detta innebär: - Nolltolerans mot diskriminering på grund av kön - Samtliga i styrgrupp, affärsutveckling, samt övriga arbetsgrupper tar sitt ansvar att främja jämställdhet och likabehandling i det löpande arbetet - Medarbetare i projektet har goda kunskaper om jämställdhet och likabehandling och kan omsätta detta i praktiken - Jämställdhetsperspektivet finns med i alla led av planeringsarbetet samt utförandet av de insatser som ska genomföras i projektet. För de deltagare som saknar kunskaper om jämställdhetsarbete- och politik i Sverige ska projektet kunna tillhandahålla mindre seminarium för detta. - Resultatet av projektet kommer att redovisas könsuppdelat. Resultatet av jämställdhet- och likabehandlingsarbetet är en central del i projektet och kommer att utvärderas löpande tillsammans med frågor gällande mångfald och likvärdighet. Här kommer utvärderingen både att belysa det mer allmänna aspekterna, för det interna löpande arbetet och den upplevda känslan av jämställdhet, samt den direkta måluppfyllelsen av personer i arbetet utifrån en könsuppdelad statistik.
Slutligen kommer utvärderingen även att se till tänkbara effekter av jämställdhetsarbetet i projektet i ett längre perspektiv.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Huddinge
  • Kommunalrådskansliet

Samarbetspartners

  • AstraZeneca Södertälje
  • Manpower Jobbförmedling
  • Personalavdelningen
  • SCANIA CV AKTIEBOLAG
  • Swedbank AB

Kommun

  • Södertälje