Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sysselsättning i Bostad först

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonJohanna Löfvenius
E-postjohanna.lofvenius@stockholm.se
Telefonnummer08-508 25 908
Beviljat ESF-stöd365 368 kr
Total projektbudget487 157 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2011-02-28
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms stad ska i samverkan med Svenska Bostäder, Stockholms Stadsmission, Lunds universitet m.fl. aktörer implementera Bostad förstprogrammet i staden. Programmet erbjuder hemlösa kvinnor och män tillgång till en egen lägenhet. I samband med detta ska en samverkansmodell utvecklas för att erbjuda sysselsättning till deltagarna i programmet. Projektet ska kartlägga vilka sysselsättningsåtgärder som stärker deltagarna så att de på sikt kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Bakgrund

I Stockholm stad finns cirka 500 personer som lever i absolut hemlöshet. Dessa personer tillbringar nattvilan på olika akutboenden, i husvagnar, bilar, trappuppgångar eller i värsta fall under bar himmel. Problemet i Stockholm är att se som länsövergripande då även hemlösa personer från andra kommuner i länet tenderar att ”förlägga” sin hemlöshet till staden. Stockholm stad för ett intensivt arbete med att finna lösningar för att minska hemlösheten där en nollvision är målet. Under år 2010 kommer en för staden ny metod att implementeras i den övriga metodkatalogen mot hemlöshet.

Stockholm stads Social- och Arbetsmarknadsförvaltning kommer att i samverkan med Svenska Bostäder, Stockholms Stadsmission, Lunds universitet och andra aktörer att implementera ”Housing first, Bostad förstmodellen” i staden. I januari 2009 presenterade Socialstyrelsen en rapport: Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt. En systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar. Här presenterades bland annat Bostad först som en möjlig modell att minska hemlösheten.

Bostad förstmodellen är en i Sverige tämligen nyintroducerad metod för att minska hemlöshet. Den bärande idén i modellen är att en hemlös individ erbjuds en egen bostad utan att krav ställs på att hyresgästen skall genomgått träningsboende, rehabilitering med mera. Utöver Stockholm kommer ytterligare nio kommuner i riket att sätta i gång Bostad förstprojekt.

Under hösten 2010 kommer i ett första steg cirka 20 hemlösa personer skrivna i Stockholms stad att få tillgång till en egen fullvärdig lägenhet. Kostnaderna för bostäderna är finansierade via stadens medel. Visar sig modellen funktionell och beslut om ytterligare tilldelning av bostäder till Bostad förstprogrammet fattas innebär det att ytterligare individer kan komma att ingå i programmet. Detta för att öka möjligheterna att uppnå nollvisionen gällande hemlöshet.

Bostad förstmodellen används i andra länder i Europa och övriga världen. I bland annat USA visar utvärderingar på att om socialt stöd erbjuds i kombination med bostaden så ökar stabiliteten i boendet för den tidigare hemlösa. Socialt stöd kan exempelvis vara: Alkohol- och drogrehabilitering, boendestöd, budget och skuldrådgivning och sysselsättning.

I arbetet med att förbereda projektansökan har brukarundersökningar, vid Enheten för hemlösa samt föreningen Situation Stockholm, påvisat att ett socialt stödpaket närmast är en förutsättning för att boendet skall fungera för en tidigare hemlös. Staden kommer därför att till de individer som erbjuds lägenhet att också erbjuda ett socialt stödpaket där bland annat meningsfull sysselsättning ingår.

Meningsfull sysselsättning kan definieras på olika sätt. Psykiatrisamordningens definition av begreppet är arbete. I socialtjänstlagen motsvarar meningsfull sysselsättning fritidsbegreppet. Där tolkas inte sysselsättning som arbete utan som något meningsfullt och strukturerat att göra i vardagen. (SoU 2006:100). I de brukarundersökningar, som ovan nämnts, ses sysselsättning som en grund för struktur och goda sociala nätverk.

I denna ansökan, som avser sysselsättning, särskiljs lönearbete från sysselsättning. Begreppet enligt vår definition innefattar arbetsträning, kursverksamhet, deltagande i fritidsföreningar och kamratstödjande verksamhet med mera. Syftet med sysselsättning enligt denna modell är främst att ge individen möjlighet till en tillvaro som innefattar struktur och sociala nätverk där individen inte blir befäst i en roll som hemlös, missbrukare, kriminell etcetera. Detta är en social grund som kan leda vidare in på arbetsmarknaden och självförsörjning.

Att som i detta fall erbjuda ett paket med olika åtgärder där sysselsättningen inte bara är ingången till ett förbättrat socialt liv utan även navet i ett socialt paket som möjliggör att övriga delar fungerar kan ge goda erfarenheter till andra delar av landet och medföra ett fortsatt samverkansarbete som kan komma att kopplas till övriga länder i EU.

Syfte

Syftet med projektet är:
A) Att kartlägga vilken typ av sysselsättningsinsatser som kan vara lämpliga för brukare i Bostad först programmet så att dessa, utöver en bostad, får möjlighet till en förbättrad social tillvaro samt en ingång till arbetsmarknaden och därmed möjlighet till självförsörjning.

B) Att efter inledande undersökning planera för en genomförandefas för att implementera sysselsättningsåtgärder som kan stärka brukaren i Bostad först programmet. Utformning, omfattning och utförare blir under denna fas av förstudien vägledande frågeställningar.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att ta fram en samverkansmodell för att främja sysselsättningen för de personer som får en bostad i Bostad först- programmet. Detta för att använda och sprida kunskapen om vad typ av sysselsättning behövs för att en tidigare hemlös skall kunna behålla sin bostad och bli en del av samhället i övrigt.

Konkret innebär detta att i ett dokument insamla ett antal sysselsättningsåtgärder och producera överenskommelser med ett antal samverkanspartner där respektive huvudmans ansvar och uppgift i genomförandefasen framgår. Detta i syfte att genomföra åtgärderna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stockholm stads handikappspolitiska program ger tydliga riktlinjer som säger att Stockholm stad skall vara tillgänglig för alla och detta senast år 2010. I förstudien kommer planerandet för genomförandets brukaraktiviteter utgå från stadens handikappspolitiska program exempelvis vid lokalplanering etcetera. I någon mån kan sysselsättning vara aktuell i de bostäder som tillhandahålls brukarna i Bostad förstprogrammet. Varför tillgängligheten i bostäderna också beaktas.

I projektet kommer hänsyn tas vad gäller:
- Fysisk tillgänglighet: lokaler med mera
- Kommunikativ tillgänglighet: exempelvis införskaffande av trådlösa hörselslingor
- Informativ tillgänglighet: ett för alla begripligt tryckt material och webbmaterial
- Verksamhetens tillgänglighet: en beredskap kommer att finnas utifrån ovanstående punkter.

Projektarbetarna kommer också att under projektets inledningsfas kompetensutveckla sig inom området tillgänglighet med hjälp av ”Process- stöd tillgänglighet”. Detta för att implementera inte bara faktisk kunskap om tillgänglighet i projektet utan även att skapa en värdegrund som blir en del av genomförandets fundament.

Transnationellt samarbete

Under projektet kommer samverkansparten Lunds Universitet genomföra studier av åtgärder kopplade till Bostad förstprogram i andra delar av världen.

Medfinansiärer

  • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Samarbetspartners

  • PersonalenhetHälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
  • Arbete och Sysselsättning
  • Avd. lärande och arbetsmarknad
  • Myrorna/Samfundet Frälsningsarmén
  • Rainbow Sweden
  • Utbildning och Arbetsmarknad

Kommun

  • Stockholm