Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Synskadade företagare i samhället

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSynskadades riksförbund
KontaktpersonStig Eriksson
E-poststig.eriksson@srf.nu
Telefonnummer08-399443
Beviljat ESF-stöd210 024 kr
Total projektbudget210 024 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

En företagare med nedsatt syn har en problematik som normalt seende inte har. Detta skapar ett behov avatt personen själv utvecklar speciella arbetssätt och metoder i arbetet för att kompensera för olika hinder, samt extern service för exempelvis marknadsföring, ekonomiadministration, resor och transporter. Problematiken förvärras av att omvärlden har bristande kunskap och förutfattade meningar om personer med helt eller delvis nedsatt syn och deras förmågor. Detta ställer krav på företagaren att överbrygga dessa barriärer. Förprojekteringen syftar till att analysera vilka barriärer som existerar och presentera lösningar. Metoden bygger på en enkätundersökning, intervjuer, seminarier/ erfarenhetsutbyte mellan företag och specialister på affärs- och kompetensutveckling.

Bakgrund

A: Vi söker medel för att genomföra en förprojektering inom prioritet 4: främja entreprenörskap. Projektet riktar sig till företag som drivs av människor med helt eller delvis nedsatt syn. En synskada, oavsett om man blir helt blind eller är synsvag, innebär mer eller mindre begränsningar och hinder i möjligheterna att arbeta. Hindren är dels faktiska i avseende att många arbetsuppgifter i dagens arbetsliv kräver god synförmåga. Men många och kanske fler hinder uppstår i omgivningens oförmåga och ibland ovilja att ta rimliga hänsyn och medverka till anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter och att skaffa fram de hjälpmedel som kan behövas. Det senare avser både själva arbetsplatsen men också inte sällan hos myndigheter och andra berörda. Med en positiv attityd, vilja till anpassning och stöd i form av hjälplmedel och olika praktiska arrangemang, kan synskadade utföra ett fullgott arbete inom den yrkesmässiga komjpetens man har. Inom vissa yrken och arbetsförhållanden är arbetsförmågan fullt jämförbar med icke synskadade personer. På grund av ovan angivna omständigheter är det ofta svårt för synskadade att skaffa sig arbete. Ca hälften är idag arbetslösa. För många har det visat sig att egen verksamhet i eget företag i någon form har varit en framgångrik väg. Men på grund av svag tradition och särskilt gällande inriktningen av rådgivning och stöd till personer med funktionsnedsättningar, så är antalet egna företagare lägre än bland befolkningen i övrigt. Till att börja med möts man här också av motsvarande svårigheter som för den som har anställning. Härtill har företagaren att möta okunskap och fördomar frrån kunder och allmänhet och ytterligare myndigheter av olika slag som man som företagare måste ha att göra med. SRF arbetar med att ge stöd till synskadade i arbetslivet på olika sätt. I huvudsak har också det stödet varit utformat för personer som söker eller har anställning. Vi vill med detta projekt tillsammans med andra relevanta aktörer närmare studera villkoren för synskadade företagare och finna vägar och metoder för att stärka deras möjligheter att växa och utvecklas som entreprenörer. Med tanke på hur arbetsmarknaden förändras mot mer av uppdragsverksamhet och entreprenörskap så tror vi att det även för personer med funktionsnedsättningar kan vara en bra väg att skaffa sig arbete. Bland många fördelar är att man då själv har makten över sin dagliga arbetssituation och genom att utvecklas i sitt arbete kan bemästra olika svårigheter utan att vara beroende av en arbetsgivares möjligheter och begränsningar.
Vi känner till drygt 30 synskadade som driver egna företag, men tror att det säkert finns ett antal vi inte vet om. Det senare beror på att de inte gett sig till känna genom att ta kontakt med oss. Givetvis finns det personer med andra funktionsnedsättningar som driver företag, men vi har ingen kännedom om dessa. De kan säkert också vara med i andra organisationer av funktionshinderade. Vi har ett visst samarbete med andra organisationer i olika frågor rörande funktionshinder, men vi anser att det nu inte finns förutsättningar att få med dessa i detta projekt.
Det finns flera svårigheter med sådant samarbete. Olika funktionsnedsättningar. Vi har specifika svårigheter som inte utan vidare kan jämföras eller likställas med andra grupper med funktionsnedsättningar.
Synskadade är en liten grupp i samhället och på arbetsmarknaden. Vi räknar med ca 15 000 persone ri arbetsför ålder som har synskada. SCB anger ca 30 000 personer som har synnedsättning som påverkar arbetssituationen.
Av dessa har många ytterligare funktionshinder. Som nämnts har ca 50 % arbete och då som anställda. Det är ett av skälen till att SRF har en särskild verksamhet för att ge individuellt stöd och därför också söker stöd för att genomföra detta projekt. En del av de synskadade företagarna är med i organisationer för småföretagare, men även i dessa sammanhang är man speciell och har speciella problem som är svårt att få utrymme för och förståelse för i den stora gruppen av icke synskadade företagare.
Det fungerar inte med generella lösningar utan vi behöver hitta specidella vägar. Samtidigt har vi samma rätt som andra att arbeta och skaffa oss inkomst som andra människor.

Syfte

Målet är att ge en nyanserad bild av förutsättningarna för företagare med nedsatt syn att växa och utvecklas som entreprenörer. Syftet uppnås genom att följande frågor får ett svar:

- Hur ser den ekonomiska situationen ut för målgruppen?
- Vilka attityder möter egenföretagare med nedsatt syn bland kunder och myndigheter?
- Vilka begränsningar innebär en nedsatt syn för möjligheten att driva ett företag?
- Hur stort är företagens behov av externt stöd vad gäller exempelvis marknadsföring, affärsutveckling, ekonomiadministration, resor och transporter m m?
- Kan företagens konkurrenskraft stärkas genom otraditionellt samarbete med andra aktörer eller genom att utnyttja ny teknik?
- Hur ser utvecklingsbehovet ut hos varje företag, varje grupp och anställd?

Målsättning

100 procent av deltagarna ska uppleva att de fått en tydligare bild av sitt företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter
100 procent av företagen som deltar ska få en individuell handlingsplan med uppsatta mål och strategier för 1 respektive 3 års sikt. 100 procent ska gå vidare och ansöka om medel för att genomföra kompetenshöjande insatser.
Synskadades riksförbund ska få ett underlag för sitt fortsatta arbete med att stötta synskadade företagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enkätundersökningen kommer att genomföras genom att ett word-dokument skickas ut till deltagarna. Deltagarna har tillgång till programvara som gör det möjligt att läsa och besvara frågorna. Individuell uppföljning av svaren kommer att ske per telefon för att kvalitetssäkra svarens tillförlitlighet. I samband med erfarenhetsutbyte kommer ett intranät att finnas tillgängligt i lokaler med god akustik. Allt material kan göras tillgängligt/läsbart genom IT teknik
och samlingen för erfarenhetsutbyte hanteras med full tillgänglighet enligt SRF:s rutiner.

Jämställdhetsintegrering

Denna fråga finns ej med i det manuella ansökningsformuläret.

Deltagande aktörer

 • Annas Vision
 • Farsta Juridiska Byrå
 • Glöd musik och youga
 • Improve Your Life
 • Rehnström Rehab AB
 • Wallblom Ylva

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker