Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Synliggöra kompetens i matchningen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Stockholm huvudkontor
KontaktpersonPär Skoglund
E-postpar.skoglund@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4871946
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-27 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien "Synliggöra kompetens i matchningen" syftar till att lägga grunden för ett projekt som ska förbättra matchningsmöjligheterna för utsatta grupper på arbetsmarknaden genom att utveckla nya metoder och verktyg för att synliggöra kompetens. Särskild fokus ligger på framtagandet av en standard och verktyg för validering och matchning av generella kompetenser.

Bakgrund

Förstudien syftar till att lägga grunden för ett projekt som ska förbättra matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden genom nya metoder och verktyg för att synliggöra kompetens. Särskild fokus ligger på validering och matchning av generella kompetenser.

Samhällsutvecklingen har medfört allt högre krav på generella kompetenser. Det saknas emellertid ännu en samsyn eller en gemensam standard för en klassificering av generella kompetenser.

Det finns ett behov för Arbetsförmedlingen att förbättra sin roll som informationsmäklare på arbetsmarknaden genom att bli bättre på att synliggöra de arbetssökandes kompetens så att arbetssökande och arbetsgivare lättare hittar varandra i matchningsprocessen. Arbetet med ”färdigheter och kompetenser” har också identifierats som ett gemensamt utvecklingsområde för de offentliga arbetsförmedlingarna inom EU (Strategiutvecklingsdokumentet: PES bidrag till Europa 2020-strategin). Det gäller i synnerhet kopplingen till matchning och validering av generella kompetenser. Flera utvecklingsprojekt som berör området kompetenser pågår inom ramen för EU-samarbetet inom vilket också Arbetsförmedlingen medverkar. Till exempel kan här nämnas ESCO som är utvecklingsarbetet med den europeiska klassifikationen för kompetenser, färdigheter, kvalifikationer och yrken.

Förstudien avser att lägga grunden för ett genomförandeprojekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samt representanter för yrkessektorerna (BIIK) leder ett utvecklingsarbete om att synliggöra kompetens i matchningen. Förstudien ska även utveckla samarbetsformerna med den sociala ekonomins representanter samt företrädare för stockholmregionens intressenter.

Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att verka för att förbättra arbetsmarknaden genom att matcha och effektivt föra samman arbetssökande som söker arbete med arbetsgivare som söker arbetskraft samt att prioritera de arbetssökande som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. MYH ska även vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).

Följande utvecklingsområden har lyfts fram som angelägna att prioritera:

1. Det finns ingen samsyn på vilka standarder (terminologi, definitioner, format, gränssnitt mm) som matchningsarbetet ska vila på vad gäller kompetensnivån. Det finns ingen gemensam infrastruktur för validering, utbildning och matchning.
2. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden förmår inte i tillräcklig utsträckning validera arbetskraftsutbudets kompetens – det gäller i synnerhet valideringen av generella kompetenser.
3. Utbildningssystemen förmår inte i tillräcklig grad kompetensutveckla arbetssökande utifrån arbetsmarknadens krav och efterfrågan.
4. Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadens IT-baserade matchningssystem är bristfälliga vad gäller den kompetensbaserade matchningen.

Även inom studie och yrkesvägledningen finns ett behov av utvecklingsarbete vad gäller området färdigheter och kompetenser. I synnerhet gäller det vägledningens roll i förhållande till validering av reell kompetens.

På grund av att arbetet med validering, utbildning och matchning förutsätter en samsyn om en standard för generella kompetenser så är standardiseringsarbetet ett prioriterat delområde initialt.

Utvecklingsområden:

Validering
I sin slutrapport 2008 pekade Valideringsdelegationen på att Sverige har en starkt decentraliserad struktur för validering och att mycket utvecklingsarbete återstår innan validering fungerar på ett rationellt sätt för både individ och samhälle. Dessvärre har inte mycket hänt sedan dess. Valideringsverksamheten i Sverige är fortfarande till stor del projektorienterad och bara i undantagsfall är den integrerad i en väl fungerande reguljär verksamhet. I och med den rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande som antogs i december 2012 behöver Sverige ha ett fungerande system för validering implementerat senast 2018.
Validering fokuserar på det icke-formella och informella lärandet. Det formella lärandet är bara toppen på ett isberg. För att synliggöra och nyttiggöra all denna kompetens behöver vi skapa infrastrukturer som validering, utbildning och matchning kan utnyttja.

I hela Europa sker en övergång till en mer kompetensbaserad utbildnings- och arbetsmarknad. Det finns tydliga fördelar med att kunna identifiera generella kompetenser som kan komma till nytta inom många olika näringsgrenar. Utbildningsinsatser kan effektiviseras och individens kompetensportfölj får ett mervärde på arbetsmarknaden. Valideringsfrågan befinner sig mitt i skärningspunkten mellan arbetsmarknadsintressen och utbildningsintressen. Detta ger validering en nyckelroll i detta sammanhang. Ett kompetensbaserat system kan ge helt nya möjligheter att analysera arbetslivets behov, utforma utbildningar med hög arbetsmarknadsrelevans och ge individer ett större utbyte av både sina tidigare yrkeserfarenheter och av sin utbildning i ett livslångt lärandeperspektiv.

Generella kompetenser kan grovt uppskattat sägas stå för hälften av den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Samtidigt innebär avsaknaden av ett gemensamt synsätt på detta område att denna aspekt sällan kommer till ett relevant uttryck. Vidare är generella kompetenser en stor del av det lärande som skulle kunna synliggöras via validering och något som skulle vara extra värdefullt för de målgrupper som annars riskerar att bli marginaliserade.

Ett annat utvecklingsområde är regional samordning av resurser avseende studie- och yrkesvägledning och validering för att åstadkomma ”en ingång” för individen. Idag har även professionella problem med att orientera sig i vår decentraliserade struktur.

Matchning
Arbetsförmedlingens utvecklingsstrategi har identifierat behovet av att förbättra stödet i matchningen genom bättre kunskaper om de sökandes kompetens i relation till arbetsgivarens behov. Arbetsförmedlingens IT-baserade matchningssystem bygger på standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) och utgör en betydelsefull del av infrastrukturen för att kunna matcha mellan utbud och efterfrågan i Sverige. Det finns emellertid ett akut behov av att utveckla delar av matchningssystemet. I synnerhet gäller det förutsättningarna för att matcha utifrån kompetensnivån och mer specifikt generella kompetenser.

En problem- och behovsanalys med tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupper ska göras genom en kartläggning av svårigheter samt möjligheter med att synliggöra kompetens i matchningen för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.
Förstudien kommer att beröra behovet av att synliggöra all kompetens i matchningen men den huvudsakliga inriktningen kommer att ligga på generella kompetenser.

En analys ska genomföras av förutsättningarna för utvecklingsinsatser inom alla fyra ovannämnda delområden.

En omvärldsanalys kommer att genomföras i form av en studie av litteratur, artiklar samt textkällor på internet inom ämnesområdet ”synliggörande av kompetenser i matchningen”. Särskild vikt kommer att läggas på källor som berör generella kompetenser i relation till matchningen av utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Dessutom kommer ett par strategiska studiebesök att genomföras under förstudien:
• OECD (Paris, Frankrike) som nyligen har lanserat sin ”Skills Strategy” om kompetensers betydelse inom utbildningssystemen och på arbetsmarknaden.
• EU Kommissionen (Bryssel, Belgien) som har lanserat initiativet ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen” och som bland annat leder arbetet med ESCO samt den nyligen lanserade portalen ”Skills Panorama”.

Målsättning

Det övergripande och långsiktiga målet för förstudien är att förbättra matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden för grupper som står långt från arbetsmarknaden genom att ta fram metoder och verktyg som bättre synliggör deras kompetens.

Genom att fokusera på kompetenser kan träffsäkerheten förbättras i matchningen mellan utbud och efterfrågan. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att synliggöra generella kompetenser eftersom det är ett identifierat utvecklingsområde.

Synliggörandet av generella kompetenser gynnar särskilt grupper som ungdomar, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta på arbetsmarknaden som idag har svårt att synliggöra sin kompetens.

Det övergripande målet ska uppnås genom utvecklingsinsatser inom fyra delområden:
1. Ökad samsyn kring en standard för att klassificera och beskriva generella kompetenser
2. Framtagandet av en modell för att validera generella kompetenser.
3. Utveckling av utbildningssystemen för att bättre utbilda i generella kompetenser.
4. Utveckling av IT-systemen för bättre kunna matcha generella kompetenser.

För att uppnå det övergripande målet så kommer det också att krävas utvecklingsinsatser inom studie- och yrkesvägledningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa sakkunskap inom tillgänglighetsarbetet kommer sakkunniga från Arbetsförmedlingens rehabiliteringsorganisation att medverka med kompetens i förstudien arbete. Arbetsförmedlingen har som sektorsansvarig myndighet inom funktionshinderpolitiken i uppdrag att alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.

Transnationellt samarbete

Förstudien omvärldsanalys kommer att utgå från det internationella sammanhang som förstudiens delområden ingår i. Framförallt gäller det de olika EU projekt och grupper som verkar inom EU initiativet ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen” som är en viktig del av Europa 2020-strategin. Till exempel berör arbetet med att utveckla det europeiska klassificeringssystemet för kunskaper, färdigheter och yrken (ESCO) i allra högsta grad förstudiens sakområden (i synnerhet delområde 1).

Även arbetet med ”EU Skills Panorama”, ”Den europeiska ramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande”, ”Den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)”, ”Det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)” och ”The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)” berör förstudiens sakområden. Dessutom är det pågående EU-arbetet med att utveckla modeller för validering av informellt lärande i högsta grad relevant för förstudien.

I flera av ovanstående arbetsområden ingår Arbetsförmedlingen som en aktiv part vilket innebär att det finns goda förutsättningar för förstudien att ta del av utvecklingsarbetet inom EU. Dessutom ska ett studiebesök på EU-kommissionen genomföras under förstudien. Syftet är framförallt att få omvärldskunskap och säkerställa en så stark koppling som möjligt för ett framtida genomförandeprojekt till det pågående EU-arbetet.

Även andra internationella organisationer som ILO och OECD arbetar med frågor som berör förstudiens sakområden. I synnerhet OECD bedriver ett aktivt arbete inom kompetensområdet med sin ”Skills Strategy” (http://skills.oecd.org/). Förstudien avser därför att genomföra ett studiebesök på OECD:s huvudkontor i det övergripande syftet att få en global översikt över hur arbetet med kompetensfrågorna bedrivs.

Förstudien avser också att nyttja Arbetsförmedlingens och samarbetsparternas internationella kontaktnät för att undersöka möjligheten att identifiera eventuella europeiska samarbetspartners. Arbetsförmedlingen har till exempel redan ett utbyte med länder som Belgien, Nederländerna och Tyskland i frågor som berör kompetensfrågor. Förutsättningarna borde således vara goda att formalisera ett transnationellt samarbete inom ramen för ett genomförandeprojekt.
Under förstudien ska ett frågeformulär skickas till ett urval av andra offentliga arbetsförmedlingar inom EU för att få mer information om hur de arbetar med de kompetensfrågor som förstudien behandlar.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker