Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Swedish Microfinance Standard

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBasta
KontaktpersonKristina Blixt
E-postkristina.blixt@basta.se
Telefonnummer08 - 552 414 02
Beviljat ESF-stöd314 863 kr
Total projektbudget419 263 kr
Projektperiod2010-01-12 till 2010-07-12
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Swedish Microfinance Standard är ett innovativt projekt som i sin förprojektering ska identifiera och kartlägga målgrupper, utbildningskoncept och intressenter för att via mikrofinans skapa nya möjligheter för egen försörjning och egenmakt för utsatta grupper.

Bakgrund

Detta är en ansökan om förprojekteringsmedel för att skapa en grund för mikrofinans för utsatta grupper.

Projektet är ett samverkansprojekt då aktörer från social, offentlig och privat sektor möts för att skapa möjligheter för människor som idag är utestängda från det finansiella systemet. Mikrofinans kan vara en väg från bidragsberoende till egen försörjning.

Under förprojekteringsfasen vill vi bygga upp förutsättningar för en fortsättning på projektet samt utveckla en standard för mikrofinans för att säkerställa att individen får tillgång till utbildning, nätverk, finansiering, ett respektfullt bemötande och stöd som krävs för att gå vidare till ett eget företagande.

De utsatta grupper som mikrofinans riktar sig mot är unga utan ingång på arbetsmarknaden som brinner för sina idéer, invandrare, arbetslösa men även kriminella, hemlösa och missbrukare som oftast är entreprenöriella men på fel sätt.

Vi har valt att definiera mikrofinans som en metod där offentlig, social och privat sektor samarbetar i partnerskap för att stödja individens väg till egen försörjning och där bankens mikrokredit utgör en del i den processen. Mikrofinans är således hela processen där stöd och mentorskap till individen via de sociala organisationerna är lika viktigt som kontakten med banken och möjlighet till en mikrokredit.

Vad är problemet?
Jag är fullt och fast övertygad om att varje människa är en outforskad tillgång. Att varje människa har obegränsad potential, Muhammed Yunus 2006.

Mikrofinans bygger på idén om att det, bland fattiga och utsatta, finns en outforskad marknad av potentiella sparare och låntagare vars efterfrågan traditionella banker inte förmått tillfredsställa. År 2006 tilldelades professor Muhammed Yunus Nobels fredspris för sitt arbete med Grameen Bank, en bank som på 21 år växt från en kundkrets på ett par personer till en organisation med 25 000 anställda och 7 450 000 klienter. Mikrofinans finns även här i Europa och i bland annat Frankrike och Spanien finns sparbanker som byggt upp nära relationer med ett antal nätverk och sociala organisationer som arbetar med att handleda och stödja potentiella entreprenörer.

Problemet är att det i Sverige idag finns människor med bra företagsidéer, men på grund av arbetslöshet, etnicitet, ålder, tidigare kriminalitet och avsaknad av säkerheter inte kan få tillgång till finansiering för sina idéer. Det saknas idag ett system som gör det möjligt för människor som saknar de traditionella nätverken och finansiella tillgångar att hitta vägar till mobilisering och stöd inför ett eget företagande. Det saknas ett system som ser till individen här och nu och hans/hennes affärsidé utan att först se till bakgrund och ekonomisk historik. Det saknas en metod där varje person ska få möjlighet att växa, att få förverkliga sina idéer och att bemötas med respekt oavsett bakgrund.

Vi vill skapa detta system där fler inkluderas och nya möjligheter ges till dem som står utanför. Detta är innebörden av mikrofinans för oss.

Mikrofinans kan utgöra en brygga mellan det sociala systemet och det ekonomiska systemet eftersom det ger en entreprenör möjlighet att förverkliga sina idéer och av egen kraft förändra sin livssituation. En individ ges möjligheten att gå från en situation där man får bidrag från samhället till en situation där man ger bidrag till samhället i form av arbetstillfällen, nya varor och tjänster samt skatter och avgifter. Dessutom handlar mikrofinans inte bara om att tidigare exkluderade grupper får tillgång till finansiella tjänster utan också om att ge utsatta människor tillbaka tron på sin förmåga.

Samverkanspartners tillika projektdeltagare i denna förprojekteringsansökan är Sörmlands Sparbank, Roslagens Sparbank, Basta, BalticFem, Handelshögskolan i Stockholm samt Arbetsförmedlingen i Södertälje och Arbetsförmedingen i Roslagen.

Nya möjligheter för individen och tidigare arbete med mikrofinans
Sörmlands Sparbank och Roslagens Sparbank har i tidigare projekt börjat undersöka möjligheter för krediter till personer som vill starta och driva eget företag men som befinner sig utanför det finansiella systemet.

Roslagens Sparbank valde i sitt projekt att tillsammans med Arbetsförmedlingen sätta ihop en grupp om tio personer som sedan gemensamt fick en utbildning anordnad av BalticFem och NyföretagarCentrum. Målgruppen var arbetslösa som rekryterades via Arbetsförmedlingen och av de tio så har idag fyra personer startat företag och sex personer har gått vidare till utbildning, anställning eller praktik.

Sörmlands Sparbank valde att i samarbete med SparbanksAkademin genomföra en studie med fokus på hur de når grupper utan tidigare relation till banksystemet. Sörmlands Sparbank inledde i detta pilotprojekt ett samarbete med flera sociala organisationer med kontakt med potentiella låntagare: KRIS, Dagöholm behandlings och utbildningscenter, Basta samt Neem, Nätverket för Entreprenörer från Etniska Minoriteter. Modellen byggde på ett samarbete med sociala aktörer som kunde stödja banken med urval, utbildning och coachning av entreprenörer.

Både Roslagens Sparbank och Sörmlands Sparbank tog fram, inom ramen för sina projekt, en mikrokredit som nu finns tillgänglig för detta projektet. Detta innebär att lån är möjligt för individer utan fast anställning och tidigare ekonomisk bakgrund i banken. Inga krav ställs heller på borgen, egen insats, inteckning och pantsättning. Detta innebär nya möjligheter för målgruppen unga utan ingång på arbetsmarknaden, arbetslösa, invandrare och före detta kriminella, hemlösa och missbrukare.

Det viktigaste är kanske inte själva lånet utan möjligheten att rusta individen med kunskap och självförtroende att gå vidare, i eget företagande, med egen eller finansiering via banken, eller i anställning.

Nya möjligheter
Det tidigare arbetet av Roslagens Sparbank och Sörmlands Sparbank har gjort att projektgruppen redan nu identifierat en modell för de nyckelaktörer som måste samverka för att mikrofinans ska vara möjligt, se bilaga 1. Microfinance Model. De nyckelaktörer som ingår i modellen är banken, entreprenören, den offentliga aktören samt den sociala organisationen alternativt utbildningsanordnaren. De är alla sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra.

För att möjliggöra mikrofinans för utsatta grupper måste i ett första skede konceptet undersökas: identifiera målgruppen och tydligare klarlägga deras behov, identifiera de offentliga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen, identifiera de sociala organisationer som arbetar för eller drivs av målgruppen och utbildningsanordnare som har kontakt med målgruppen och som kan fungera som utförare i projektet, identifiera intressenter som kan anslutas till projektet samt utreda närmare hur dessa kan samverka i en fortsättning. Projektet har oändlig potential.

Syfte

Förprojekteringens syfte är att kartlägga målgruppens behov och önskemål, utveckla metoder för kvalitetssäkrat stöd, handledning och utbildning samt identifiera utförare och intressenter och klargöra deras roller och ansvarsområden inom ramen för mikrofinans.

Målsättning

Målsättning 1: Att identifiera och kartlägga målgruppens behov och önskemål
Att identifiera målgruppen och kartlägga målgruppens behov och önskemål mer i detalj, utifrån ett empowermentperspektiv, kartlägga förutsättningarna för målgruppen att delta i mikrofinans samt vidare klargöra rekryteringsunderlag och metod för rekrytering.

Leverans: 1 slutrapport innehållande: sammanställning över projektdeltagare, deras behov, förutsättningar för och synpunkter på framtida utbildningsinsatser, rekryteringsunderlag samt metod för rekrytering.

Förväntad effekt: Målgruppen är identifierad och deras behov kartlagda utifrån ett ewpowermentperspektiv.

Förväntad effekt: Ett rekryteringsunderlag finns för en fortsättning av projektet.

Målsättning 2: Att utveckla metoder för handledning och utbildningsinsatser
Att utveckla metoder för handledning och utbildningsinsatser utifrån målgruppens behov.

Leverans: 1 slutrapport innehållande: metoder för handledning och fortsatt stöd samt ett utbildningskoncept framtaget utifrån ett empowermentperspektiv.

Förväntad effekt: Ett utbildningskoncept, som har tagits fram i samrådan med målgruppen, finns tillgängligt.

Förväntad effekt: Metoder och rutiner för stöd och handledning finns utvecklade.

Målsättning 3: Identifiera och kartlägga intressenter, och därigenom bidra till förankringen av ett genomförandeprojekt
Att identifiera och kartlägga utförare av utbildningsaktiviteter samt intressenter till mikrofinansprojektet som är avgörande för projektets framgång.

Leverans: 1 slutrapport innehållande: intressenter i projektet samt deras roller och ansvarsområden, identifierade utbildningsutförare samt redogörelse för samverkansformer.

Förväntad effekt: Identifierade utbildningsutförare som knutits till projektet.

Förväntad effekt: Roller och ansvarsområden för intressenter är fastställda.

Förväntad effekt: Att gynnsamma förutsättningar för ett genomförandeprojekt har skapats, genom att klarlägga roller och ansvar och därigenom rigga struktur och förbereda respektive aktör inför genomförandet.

Förväntad effekt: Bättre samverkan inom mikrofinans och mellan de offentliga, privata och sociala aktörer som behöver involveras i processen för sprida mikrofinans till att nå flera grupper. Komplementära insatser riktade mot målgruppen är identifierade.

Förväntad effekt: Ökad kännedom om och stöd för mikrofinans och dess möjligheter.

Förväntad effekt: Korsbefruktning och identifiering av vissa delar av projektet som kan eventuellt kan hänföras till Regionalfonden.

Målsättning 4: Kvalitetssäkring, Swedish Microfinance Standard
Att sammanställa ett kvalitetssäkringsdokument, Swedish Microfinance Standard, för mikrofinans i Sverige. Standarden ska garantera en god nivå på arbetsprocesserna inom mikrofinansmodellen.

Leverans: 1 kvalitetssäkringsdokument, Swedish Microfinance Standard, finns tillgänglig för vidare spridning bland sparbanker, affärsbanker, sociala organisationer, utbildningsanordnare samt offentliga aktörer som vill ansluta sig eller starta egna mikrofinansgrupper.

Förväntad effekt: Att riktlinjer finns för alla steg för att säkerställa ett processflöde där individen är i fokus och bemöts med respekt och kunskap. Detta gäller hela flödet från mobiliseringsprocess till mentorskap och uppföljning efter företagets start.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektkoordinator ska säkerställa att en bra kommunikation finns mellan samtliga samverkanspartners. Information ska vara tillgänglig för de olika målgrupperna i tal och skrift. I det kvalitetssäkringsdokument som ska tas fram under förprojekteringsfasen kommer tillgänglighet att utgöra en del då målgruppen under projektets genomförandefas kommer vara människor med olika bakgrunder, åldrar, nationaliteter, språk och språknivåer. I kvalitetssäkringen ska även en gemensam värdegrund fastställas och empowermentprocesser säkerställas. Förhållningssätt och bemötande av utsatta grupper ska diskuteras.

Alla aktiviteter i projektet ska vara tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Under förprojekteringen ska projektet använda sig av Esf:s processtöd avseende tillgänglighet. Projektet har redan nu tagit del av de checklistor och utbildningsmaterial som finns på www.tillgangligtprojekt.nu.

All information ska vara tillgänglig via projektets hemsida. I ett första skede kommer information vara tillgänglig via www.basta.se/mikrofinans.

Samarbetspartners

 • Affärsutveckling
 • Arbetsförmedlingen Norrtälje
 • Basta
 • Ekonomiska Forskningsinstitute
 • Tillväxtbanken

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker