Logotyp på utskrifter

Spira Stockholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePolismyndigheten i Stockholms Län Personal- och utvecklingsavdelningen
KontaktpersonKristina Samrell
E-postkia.samrell@polisen.se
Telefonnummer08-4018095
Beviljat ESF-stöd2 173 747 kr
Total projektbudget5 575 572 kr
Projektperiod2009-10-26 till 2011-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Spira Stockholm ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna arbete inom polisen eller inom de strategiskt utvalda samverkansparternas verksamheter.

Bakgrund

Nulägesanalysen för Stockholmsregionen (Regional ESF-plan) understryker behovet av individinriktade åtgärder och konstaterar att det finns diskriminerande attityder och segregation i Stockholms-regionen. Det är också ett faktum att många unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund riskerar att uppleva ett utanförskap och även få sämre hälsa. I Stockholmsområdet är andelen invånare med utomnordisk bakgrund cirka 25% och få verksamheter avspeglar detta faktum.

Arbetsmarknaden är ofta alltför könssegregerad. Det finns en ökad mängd unga utan fullständiga betyg och som är arbetslösa. Dagens utbildningar svarar inte heller på efterfrågan om ett mer praktiskt inriktat lärande. Nya vägar till arbetsmarknaden måste prövas.

Genom en tidigare mångfaldssatsning i Södertälje polismästardistrikt under 2005-2007, Spira Södertälje, såg ledningen avsaknaden av poliser med utomnordisk bakgrund. Genom projektet såg man en möjlighet att påverka det inre klimatet inom Polisen och öka antalet poliser med utomnordisk bakgrund. I spira Stockholm fokuseras även på arbete med andra aktörer såsom Kriminalvården och Brandförsvaret då dessa organisationer också har svårigheter att rekrytera unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund. Dessa organisationer är stora arbetsgivare som finns i hela landet och möjligheten till implementering är stor. Deltagarna i SPIRA Södertälje var kvinnor och män med utomnordisk bakgrund mellan 20-32 år. Primära målgruppen var kvinnor med utomnordisk bakgrund och som stod relativt nära arbetsmarknaden. I spira Stockholm är fokuseringen unga kvinnor och män 18-24 år som är långtidsarbetslösa.

I Spira Södertälje-satsningen var målet att deltagarna skulle bli poliser och antagningskraven var att de skulle vid antagningen ha de formella meriterna som krävdes. I det länstäckande projektet, Spira Stockholm, vidgas synsättet och fler samverkanspartners kommer vara delaktiga för att möjliggöra rekrytering från en bredare målgrupp. Med hjälp av arbetsförmedlingen, kriminalvården och brandförsvaret som samverkanspartner görs satsningen stort och strategiskt. Målet är att de blivande deltagarna i största möjligaste mån ska etablera en stadigvarande plats på arbetsmarknaden. Detta kan vara inom polismyndigheten och inom de samverkande myndigheterna eller på den öppna arbetsmarknaden. Genom utbildning och arbetspraktik förbereder projektet deltagarna deras etablering på arbetsmarknaden.

Med lärdomar och erfarenheter från Spira-projektet i Södertälje och ovan nämnda faktorer, ska Spira Stockholm utveckla metoder och arbetssätt för att öka antalet medarbetare med utomnordisk bakgrund inom Polisen och i de samverkande myndigheterna och förankra metoden i hela Stockholms län.

Polisen har som alla myndigheter ett speciellt uppdrag att uppfattas som legitima i allmänhetens ögon och som en rättsbärande institution för alla. Poliskårens sammansättningen ska därför vara representativ för samhället. Mångfalden är en avgörande fråga för polisens förmåga att förebygga brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är människor som inte känner igen sig i sin polis som drar sig för att anmäla brott eller att ställa upp som vittnen. På sikt hotar detta rättssamhället. Därför har vi inte råd att avstå från ökad mångfald. Spira Stockholm ska ge de blivande deltagarna en ökad insyn i rättsamhället.

Polismyndigheten i Stockholms län ska i Spira Stockholm öka unga individers möjligheter att få arbete, öka integrationen inom Polismyndigheterna och pröva nya former av lärande. Samarbete kommer föras med strategiskt viktiga parter för att hitta fler möjligheter för deltagarna att praktisera eller få insyn i andra myndigheter både för att få mer erfarenhet och för att få stor spridning av projektet.

Polisen ska genom detta länstäckande projekt nå större representativitet och bredare kompetens och i det arbetet också motverka utanförskap och främja kompetensförsörjning. I arbetet för att motverka diskriminering i arbetslivet och i offentliga rummet är Polisens egna kunskaper, attityder och bemötande också avgörande och är en viktig del i projektet.

Syfte

En stor andel av Stockholms läns befolkning består av unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund och som är arbetslösa. Projektets syfte är att få in fler av dessa på arbetsmarknaden.

Spira Stockholm syftar till att öka möjligheten för unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund att finna arbete inom Svensk Polis och utröna möjligheterna till arbete och praktik även inom de strategiskt utvalda samverkansparternas arbetsområden. Samarbetet syftar också till att utbyta erfarenheter och lärdomar i mångfaldsarbetet.

Projektet ska påverka klimatet på arbetsplatsen så att målgruppen får en större synlighet och utgör konkurrenskraftiga sökanden till tjänster i framtiden. Projektet ska synliggöra den utomnordiska bakgrunden som en stor tillgång.

Syftet är att erfarenheter och lärdomar från Spira ska utveckla metoder för att deltagare samt för deras lärandemiljö i projektet. De tidigare deltagarna från Spira-projektet i Södertälje har medverkat i förprojekteringen för att hitta nya framgångsrika lösningar för ett optimalt resultat i hela Stockholms län.

Projektet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen rekrytera deltagare som är eller har varit utanför arbetsmarknaden under en längre sammanhållen period.

En erfarenhet av det tidigare mångfaldsprojektet Spira i Södertälje var att den egna personalen inom Polisen, på ett påtagligt sätt, förändrade synsätt på mångfald. Även allmänheten i Södertälje har blivit medvetna om att Polisen har en vilja och ambition att hålla sina dörrar öppna för alla vilket har lett till en bättre samhällelig service. Kunskap ska spridas till hela Stockholms län under genomförandefasen.

Projektet ska synliggöra värdet med mångfald för polisens anställda då det innebär stärkt legitimitet för allmänheten, men bidrar också till en god arbetsmiljö. Med erfarenhet och lärdom av tidigare projekt och med nya metoder ska det nya projektet påverka system, struktur och individer inom hela Stockholms län.

Målsättning

Övergripande effektmål

- Fler unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund ska etablera sig på arbetsmarknaden.
- Projektet ska öka förståelsen för olika kulturer både inom och utom polismyndigheten i Stockholms län.
- Fler arbetsgivare ska se målgruppen som en tillgång.
- Genom marknadsföringsstrategi och kommunikationsstrategi ska projektet spridas främst i Stockholms län men även i övriga landet.
- Spridningsinsatser ska genomföras i samverkan med de liknande mångfaldsprojekten i Skåne och Västra Götaland.

Direkta projektmål

- Varje deltagare ska ha en individuell handlingsplan och egen coach.
- Deltagarna ska väl förberedas till projektets praktiska del genom att starta med en grundutbildning.
- Under projekttiden ska deltagarna få möjlighet att komplettera sina gymnasiebetyg.
- Fler unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund ska ges möjlighet till att studera på eftergymnasiala utbildningar.
- 35 coacher ska genomgå utbildning.
- Spira Stockholm ska genomföras i alla distrikt/avdelningar inom Polismyndigheten i Stockholms län.
- Deltagarna ska vara fördelade i hela länet för att få en bra spridning och komma så nära medarbetarna som möjligt.
- Rikspolisstyrelsens ledningsgrupp ska vara delaktiga i projektets fortlöpande genom sin HR avdelning.
- Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela projektet genom insatser som ska möjliggöra deltagande för personer med eventuella funktionshinder.
- Projektet innebär lärande och kompetensutveckling för den befintliga personalen som kommer att ta emot deltagarna och handleda dem under sin projekttid.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den som har ett funktionshinder som inte anses vara en begränsning för att arbeta inom polismyndigheten är att anses vara en adekvat sökande till Spira Stockholm. Särskilda regler finns för personer med t.ex. dysleksi vid ansökningsförfarandet till polisyrket.

För att i framtiden inte se funktionshinder som en begränsing är det av stor vikt att inte lämna vissa personer utanför. Det är viktigt att ta tillvara allas möjligheter att förändra ett synsätt som kan finnas i den föråldrade kulturen inom Svensk Polis. Projektdeltagare som på grund av sitt handikapp inte kommer in på polisutbildningen har efter sin projekttid en utbildning som kan ge dem annat civilt arbete, antingen inom polisen eller hos annan arbetsgivare.

Projektet kommer att få en egen hemsida både internt och externt, om möjligt ska den kunna skrivas ut i punktskrift och även finnas för ljuduppspelning. Processtöd Tillgänglighet kommer att kontaktas för att ge erforderlig information till projektet om hur tillgängligheten ska bli så bra som möjligt.

Jämställdhetsintegrering

Projektet gör ingen skillnad på kvinnor och män. Deltagarna kommer att få en personlig handlingsplan för att projekttiden ska innehålla en riktad personlig utveckling för varje individ. Projektet kommer att genomsyras av Rikspolisstyrelsens Jämställdhets och mångfaldsplan. Vid projektets start kommer tydliga spelregler att delges all personal och projektdeltagarna. Den kulturella skillnaden ska lyftas fram som en tillgång och diskuteras.

Coacherna och samordnarna kommer att finnas nära deltagarna och ska kunna hantera problem som uppstår. Det åligger samordnaren att bemöta och informera om projektet i sitt distrikt/avdelning. Det är också de som kontinuerligt ska rapportera till projektledningen utifrån jämställdhetsperspektivet.

Coachen har till uppgift att att tidigt kunna hjälpa och stödja individen vid eventuella problem som uppstår.
Varje månad ska samordnarna rapportera till projektledningen om hur arbetet ur jämställdhetsperspektiv fungerar. Rapporten ligger till grund för eventuella förändringar som anses vara nödvändiga samt är också grunden till de uppgifter som ska redovisas i projektresultat. Om eventuella problem uppstår ska detta skyndsamt meddelas projektledningen för att om så bedöms omgående sättas in åtgärder. Den eller de som berörs ska tydligt se att det blir en reaktion och att det sker lämpliga åtgärder. Detta gäller både deltagare och befintlig personal.

Transnationellt samarbete

Efter samråd med Rikspolisstyrelsens enhet för internationell samordning, ISAM har beslutats att vi ska byta erfarenheter med Nederländerna och England.
Genom erfarenhetsutbyte med liknande samhällstrukturer ser vi möjligheter till lärande. Vi kommer även att sprida vår erfarenhet till mottagarlandet för att därigenom kunna diskutera fram nya spännande lösningar för förändringar i vårt arbete med mångfald och jämsställdhet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • Polismyndigheten i Stockholms Län Personal- och utvecklingsavdelningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • Långholmens Fokhögskola
 • Polishögskolan Ulriksdal
 • Region Stockholm
 • Rikspolisstyrelsen
 • Stensunds Folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker