Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Spira Stockholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePolismyndigheten i Stockholms Län Personal- och utvecklingsavdelningen
KontaktpersonKristina Samrell
E-postkia.samrell@polisen.se
Telefonnummer08-4018095
Beviljat ESF-stöd373 500 kr
Total projektbudget498 000 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-03-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Spira Stockholm ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna arbete inom Polisen. Förprojekteringen ska också utröna möjligheterna till arbete inom andra strategiskt utvalda samverkansparters arbetsområden.

Bakgrund

Nulägesanalysen för Stockholmsregionen (Regional ESF-plan) understryker behovet av individinriktade åtgärder och konstaterar att det finns diskriminerande attityder och segregation i Stockholmsregionen. Likaså är det ett faktum att många unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund riskerar att uppleva ett utanförskap och även få sämre hälsa. I Stockholmsområdet är andelen invånare med utomnordisk bakgrund cirka 25% och få verksamheter avspeglar detta faktum.
Arbetsmarknaden är ofta alltför könssegregerad. Det finns en ökad mängd unga utan fullständiga betyg och som är arbetslösa. Dagens utbildningar svarar inte heller på efterfrågan om ett mer praktiskt inriktat lärande. Nya vägar till arbetsmarknaden måste prövas.

Genom en tidigare mångfaldssatsning i Södertälje polismästardistrikt under 2005-2007, Spira Södertälje, såg ledningen bristen på poliser med utomnordisk bakgrund. Genom projektet såg man en möjlighet att påverka det inre klimatet inom Polisen och öka antalet poliser med utomnordisk bakgrund. I spira Stockholm fokuseras mer på arbete med andra aktörer såsom Kriminalvården och Brandförsvaret då dessa organisationer också har svårigheter att rekrytera unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund. Dessa organisationer är stora arbetsgivare som finns i hela landet och möjligheten till implementering är stor.Deltagarna i SPIRA var kvinnor och män med utomnordisk bakgrund mellan 20-32 år. Primära målgruppen var kvinnor med utomnordisk bakgrund och som stod relativt nära arbetsmarknaden. I spira Stockholm är fokuseringen unga 16-24 och som är långtidsarbetslösa.
I Spira Södertälje-satsningen var målet att deltagarna skulle bli poliser och antagningskraven var att de skulle vid antagningen ha de formella meriterna som krävdes. I det länstäckande projektet, Spira Stockholm, vidgas synsättet och fler samverkanspartners kommer vara delaktiga för att möjliggöra rekrytering från en bredare målgrupp. Med hjälp av arbetsförmedlingen, kommunerna och privata samverkanspartner gör satsningen stor och strategisk. Målet är att de blivande deltagarna i största möjligaste mån ska etablera en stadigvarande plats på arbetsmarknaden. Detta kan vara inom polismyndigheterna, inom de samverkande myndigheterna eller på den öppna arbetsmarknaden. Genom utbildning förbereder projektet deltagarna deras etablering på arbetsmarknaden.

Med lärdomar och erfarenheter från Spira-projektet i Södertälje och ovan nämnda faktorer, ska Spira Stockholm utveckla metoder och arbetssätt för att öka antalet medarbetare med utomnordisk bakgrund inom Polisen och i de samverkande myndigheterna och förankra metoden i hela Stockholms län.

Polisen har som alla myndigheter ett speciellt uppdrag att uppfattas som legitima i allmänhetens ögon och som en rättsbärande institution för alla. Poliskårens sammansättningen ska därför vara representativ för samhället. Mångfalden är en avgörande fråga för polisens förmåga att förebygga brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är människor som inte känner igen sig i sin polis som drar sig för att anmäla brott eller att ställa upp som vittnen. På sikt hotar detta rättssamhället. Därför har vi inte råd att avstå från ökad mångfald. Spira Stockholm ska ge de blivande deltagarna en ökad insyn i rättsamhället.

Polismyndigheten i Stockholms län ska i Spira Stockholm öka unga individers möjligheter att få arbete, öka integrationen inom Polismyndigheterna och pröva nya former av lärande. Samarbete kommer föras med strategiskt viktiga parter för att hitta fler möjligheter för deltagarna att praktisera eller få insyn i andra myndigheter både för att få mer erfarenhet och för att få stor spridning av projektet.

Polisen ska genom detta länstäckande projekt nå större representativitet och bredare kompetens och i det arbetet också motverka utanförskap och främja kompetensförsörjning. I arbetet för att motverka diskriminering i arbetslivet och i offentliga rummet är Polisens egna kunskaper, attityder och bemötande också avgörande och är en viktig del i projektet.

Syfte

En stor andel av Stockholms läns befolkning består av unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund och som är arbetslösa. Projektets syfte är att få in fler av dem på arbetsmarknaden.

Spira Stockholm syftar till att öka möjligheten för unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund att finna arbete inom Svensk Polis och utröna möjligheterna till arbete och praktik även inom de strategiskt utvalda samverkansparternas arbetsområden. Samarbetet syftar också till att utbyta erfarenheter och lärdomar i mångfaldsarbetet.

Projektet ska påverka klimatet på arbetsplatsen så att målgruppen får en större synlighet och utgör konkurrenskraftiga sökanden till tjänster i framtiden. Projektet ska synliggöra den utomnordiska bakgrunden som en stor tillgång.

Syftet är att samla erfarenheter och lärdomar från det tidigare Spira- projektet i Södertälje och utveckla metoder och samarbeten för rekrytering av deltagare samt för deras lärandemiljö i projektet. De tidigare deltagarna från Spira-projektet ska medverka i förprojekteringen med erfarenheter och lärdomar och för att hitta nya framgångsrika lösningar för ett optimalt resultat i hela Stockholms län.

Projektet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningarna, privat och iddeell sektor söka möjligheter att i större utsträckning rekrytera deltagare som är eller har varit utanför arbetsmarknaden under en längre sammanhållen period.

En erfarenhet av det tidigare mångfaldsprojektet Spira i Södertälje var att den egna personalen inom Polisen, på ett påtagligt sätt, förändrade synsätt på mångfald. Även allmänheten i Södertälje har blivit medvetna om att Polisen har en vilja och ambition att hålla sina dörrar öppna för alla vilket har lett till en bättre samhällelig service. Denna kunskap ska vidareutvecklas i denna förprojektering och spridas till hela Stockholms län i genomförandefasen.

Projektet ska synliggöra värdet med mångfald för polisens anställda då det innebär stärkt legitimitet för allmänheten, men bidrar också till en god arbetsmiljö. Med erfarenhet och lärdom av tidigare projekt och utarbetande av nya metoder ska det nya projektet påverka system, struktur och individer inom hela Stockholms län.

Målsättning

- fler unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund skall ges möjlighet till arbetsplatser inom Svensk Polis
- möjligheten till utökad rekrytering av deltagare och därmed utökad medfinansiering har utretts ytterligare i samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och den privata och ideella sektorn
- Spira Stockholm ska förankras i alla polismästardistrikt och Gränspolisavdelningen i Stockholms län (Alla distrikt ska inkluderas, 6500 anställda, 3 informationstillfällen till all personal)
- projektet förankras ytterligare i samtliga av polismyndighetens ledningsgrupper, Rikspolisstyrelsens ledningsgrupp kommer vara delaktig i projektets fortlöpande
- samarbete finns med mångfalds- och jämställdhetsansvarige på RPS
- en detaljerad plan för ett genomförande av projektet har utarbetats inkl. projektorganisation
- utrustningsfrågor och kontorsutrymmen för genomförandefasen skall färdigställas enligt aktivitetsplanen
- samarbetet med Stensunds Folkhögskola samt med Polishögskolan är förarbetade
- ett administrativt system för redovisning av medfinansieringen har utarbetats
- spridningsstrategi, marknadsföringsstrategi och kommunikationsstrategi har utarbetats
- urval av frivilliga coacher har planerats
- en projektsamordnare i varje distrikt har utsetts
- utbildningsprogram och en tydlig arbetsbeskrivning för samordnare och för coacher är förberedd
- 10 projektsamordnare genomfört en veckas utbildning
- 30 coacher genomfört en veckas utbildning
- aktivitetsinnehållet och utbildningen för deltagarna är utformad
- deltagarnas placering under genomförandefasen är planerad tillsammans med strategiska aktörer i förprojekteringen
- mångfalds- och likabehandlingsutbildning till all personal ska vara genomförd
- möjligheten till hur vissa funktionsnedsättningar hos deltagare skulle kunna kompenseras med åtgärder inom myndigheten är utredd
- säkerställa jämställdhetsmålet genom att a) genomföra en jämställdhets-SWOT ur myndighetens synvinkel, ur deltagarnas synvinkel och på projektplanen b) prioritera kvinnor bland deltagarna c) se över coachstödet för just kvinnor
- förbereda ev. upphandling av utvärderare och ev. konsultstöd för genomförandefasen
- ev. möjlighet till stöd genom Europeiska Regionalfonden ERUF är undersökt
- arbetsfördelningen mellan coacher och samordnare är fördelad
- möjligheter till transnationellt utbyte (kontakter) har utretts

Dessa målsättningar redovisas i en slutrapport som lägger grunden för genomförandefasens projektplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den som har ett funktionshinder som inte anses vara en begränsning för att komma in på Polishögskolan är att anses vara en adekvat sökande till Spira Stockholm. Särskilda regler finns för personer med t.ex. dysleksi vid ansökningsförfarandet till polisyrket. Under förprojekteringen kommer en SWOT-analys att genomföras. För att i framtiden inte se funktionshinder som en begränsing är det av stor vikt att inte lämna vissa personer utanför. Det är viktigt att ta tillvara allas möjligheter att förändra ett synsätt som kan finnas i den föråldrade kulturen inom Svensk Polis. Projektdeltagare som på grund av sitt handikapp inte kommer in på polisutbildningen har en utbildning som kan ge dem annat civilt arbete, antingen inom polisen eller hos annan arbetsgivare.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen ska utreda möjlihgeter till transnationellt utbyte av erfarenheter och lärdomar av projektet, metoden och arbetssättet. Metoder och arbetssätt som utvecklas under projektet ska vara så genomtänka att de går att sprida till andra EU länder. Utbyte mellan polismyndigheter i andra EU-länder ska undersökas under förprojekteringen och främja den strategiska påverkan på EU nivå. Det finns redan nu ett intresse från ett flertal europeiska länder. Rikspolisstyrelsen internationella enhet kommer samordna kontakterna.

Samarbetspartners

 • 4648-2311
 • Antidiskrimineringsbyrån
 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • KSL:s kansli
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Polishögskolan Ulriksdal
 • Region Stockholm
 • Rikspolisstyrelsen
 • Stensunds Folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker