Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Skola i utsluss

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Skyddsvärnet i Stockholm
KontaktpersonFredrik Gunnarsson
E-postfredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se
Telefonnummer08-729 17 39
Beviljat ESF-stöd409 500 kr
Total projektbudget409 500 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att undersöka och skapa förutsättningar för att under utsluss kunna erbjuda Kriminalvårdens klienter möjlighet att påbörja eller fortsätta de studier man har initierat inne på anstalt samt att producera en vidare genomförandeansökan i nästa ansökningsomgång.

Bakgrund

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm verkar sedan 1910 för förebyggande av brott och motverkande av utanförskap i samhället. Inom ramen för föreningens "Vårdkedja" erbjuds olika stöd- och boendeformer både för Kriminalvårdens och socialtjänstens klienter. För den som är dömd kan placeringen på Skyddsvärnet ligga inom ramen för kontraktsvård eller så kallad utsluss efter att personen i fråga avtjänat en viss del av sin verkställighet inne på anstalt. Från och med den 1 november kommer Skyddsvärnet dessutom återigen att driva ett så kallat "halvvägshus" på uppdrag av Kriminalvården. Halvvägshus är ett mellansteg där den intagne får vistas i en öppnare miljö och med en högre grad av eget ansvar än inne på anstalt, samtidigt som han/hon har tillgång till det stöd som Kriminalvården har att erbjuda. Det halvvägshus som Skyddsvärnet kommer driva är ett av tre i Sverige idag befintliga och det enda i Stockholmsregionen.

Det finns idag en hel del forskning som fokuserar på frågan om vad som gör att människor blir kriminella respektive vad som gör att de upphör med brott. Det vi vet, och som bland annat BRÅs rapport "Återfall i brott" (2012:15) visar är att tidigare lagföring, det vill säga att man tidigare har begått brott, är en betydelsefull men dessvärre opåverkbar faktor i sammanhanget. Samma rapport visade också på en klar koppling mellan individens socioekonomiska status och återfall i brott. När man tidigare undersöka de intagnas utbildningsnivå har denna i regel legat markant lägre än för befolkningen i stort. Exempelvis visade Anders Nilsson avhandling från 2002 ("Fånge i marginalen - Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar") att 15% av fångarna saknade fullbordad grundskola jämfört med mindre än en procent i befolkningen i övrigt. Vidare hade mindre än 46% av de intagna utbildning över grundskolenivå jämfört med 84% i gruppen som man jämförde med.

Inom Kriminalvården görs idag omfattande satsningar för att motivera och stötta de intagna att prioritera utbildning under verkställigheten. Runt 30% av de intagna har under de sista tre åren deltagit i någon form av utbildning (teoretisk kurs eller yrkesinriktad utbildning) under anstaltstiden (Kriminalvårdens årsredovisning 2012). Andelen avhopp är dessvärre relativt hög. Av de knappt 3000 individer som deltog i vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasienivå samt i svenska för invandrare 2012 var det bara drygt 1100 personer som fullföljde och tog betyg. Vidare uppger de intagna, i högre grad än övriga befolkningen, att de upplever sig ha läs- och skrivsvårigheter (Kriminalvårdens rapport nr 24, "Kartläggning av intagnas utbildningsbakgrund - studiebehov") vilket gör att kompensatoriska och andra studiestödjande insatser bör prioriteras vid framarbetandet av metoder och studieupplägg. Slutligen kan också nämnas att Skyddsvärnets erfarenhet är att många i målgruppen har upprepade skolmisslyckanden bakom sig vilket gör att det finns ett stort behov av både anpassning och motiverande insatser för att överbrygga de hinder som gör att många väljer att avbryta sina ambitioner eller att inte ens försöka.

Föreliggande förstudie avser att undersöka och skapa förutsättningar för att kunna erbjuda klienter som vistas i Skyddsvärnets verksamheter möjlighet att påbörja eller fortsätta de studier man har initierat inne på anstalt. Förutsättningarna för detta måste anses som särskilt gynnsamma eftersom klienten fortfarande är under verkställighet och befinner sig i en stödjande och strukturerad miljö. En förutsättning för att bli placerad på halvvägshus är att man har en sysselsättning (arbete eller studier) på minst 50%. För många är det här svårt att uppnå varför föreliggande projekt skulle kunna leda till att fler får möjlighet att slussas ut via halvvägshus.

Målsättning

Att genom riktade skolinsatser stärka före detta kriminellas möjlighet till integrering på arbetsmarknaden och därmed också avhållsamhet från brott.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Föreningen Skyddsvärnet och Stockholms Stadsmission är organisationer som sätter värdegrundsfrågor och därtill hörande implementeringsarbete högt. Handlingsplaner för lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat funktionshinder finns. Samtliga lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Hissar finns till alla plan samt automatiska dörröppnare. Översyn av lokaler utifrån tillgänglighet, ventilation och säkerhet görs kontinuerligt.

Gällande pedagogiskt stöd kan Stadsmissionen skola erbjuda följande:
-Individuell handledning
-Anteckningsstöd
-Bilagda föreläsningsdokument
-Möjligheter att spela in (ljud/bild) föreläsningar
-Handledning i studieteknik
-Längre tid för genomförande av individuella uppgifter
-Tillhandahållande av bärbar dator
-Hänvisning till bibliotek med möjlighet att låna inläst litteratur
-Möjlighet till andra redovisningsalternativ än skriftliga

Vid behov finns möjlighet att erbjuda fler alternativ. Stadsmissionens skola har också tillgång till specialpedagogisk kompetens som resurs för såväl studerande som för lärare.

Transnationellt samarbete

Inget transnationellt samarbete.

Samarbetspartners

 • Stadsmissionens skola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker